Contravenții și infracțiuni | Ordonanță de urgență 194/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL IX Contravenții și infracțiuni

ARTICOLUL 133 Răspunderea juridică pentru încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență

Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage, după caz, răspunderea penală, civilă, contravențională sau administrativă a persoanei vinovate.

ARTICOLUL 134 Contravenții

Sunt considerate contravenții următoarele fapte: Referințe în jurisprudență (1)

1. nerespectarea de către transportator a interdicțiilor prevăzute la art. 7 alin. (1);

2. neîndeplinirea de către străin a obligației de a părăsi teritoriul României după data la care încetează dreptul de ședere în România prevăzut la art. 11; Referințe în jurisprudență (2)

3. neîndeplinirea de către străin a obligației de anunțare a șederii sale la organul de poliție competent teritorial, până cel târziu după 3 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 12 alin. (1); Modificări (1)

4. nerespectarea de către străin a obligației prevăzute la art. 13 alin. (2);

5. nedeclararea informațiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) și (3), în termenele prevăzute la art. 13 alin. (4);

6. permiterea ieșirii din țară a străinilor care se află în una dintre situațiile de nepermitere a ieșirii prevăzute la art. 15 alin. (1);

7. nerespectarea termenului de depunere a cererii de prelungire a dreptului de ședere temporară, prevăzut la art. 51 alin. (1);

8. neîndeplinirea de către străini a obligațiilor prevăzute la art. 50 alin. (3);

9. nerespectarea de către angajator a obligației de comunicare a situației nominale, prevăzută la art. 57 alin. (2);

10. neîndeplinirea de către străin a obligației de a se prezenta la formațiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări, în termenul de 30 de zile prevăzut la art. 73 alin. (5); Modificări (1)

11. nerespectarea obligației ce revine străinului cu privire la permisul de ședere, prevăzută la art. 108 alin. (2), respectiv cu privire la cartea de rezidență, prevăzută la art. 116 alin. (4), precum și neprezentarea documentelor de călătorie, în cazul străinilor aflați în România în baza unei vize sau în temeiul unor convenții internaționale sau acte normative prin care se desființează unilateral regimul de vize; Modificări (1)

12. nerespectarea termenului pentru depunerea cererii de reînnoire a permisului de ședere, prevăzut la art. 110 alin. (4);

13. nerespectarea termenului de declarare a furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii permisului de ședere, prevăzut la art. 112 alin. (1); Modificări (1)

14. nerespectarea termenului de declarare a furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii pașaportului pentru persoana fără cetățenie, prevăzut la art. 124 alin. (1);

15. reținerea documentului de trecere a frontierei de stat al unui străin sau a permisului de ședere de către persoane neautorizate;

16. facilitarea, sub orice formă, a șederii ilegale a străinilor pe teritoriul României.

ARTICOLUL 135 Sancțiuni

Contravențiile prevăzute la art. 134 se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, cele prevăzute la pct. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 și 14;

b) cu amendă de la 500 lei la 1000 lei cea prevăzută la pct. 6;

c) cu amendă de la 2000 lei la 3000 lei cele prevăzute la pct. 9, 15 și 16; Modificări (1)

d) cu amendă de la 5000 lei la 15000 lei cea prevăzută la pct. 1; Modificări (1)

e) în cazul contravenției prevăzute la pct. 2, amenda se aplică după cum urmează:

(i) de la 400 lei la 700 lei, în cazul unei șederi de până la 30 de zile după încetarea dreptului de ședere;

(ii) de la 600 lei la 1000 lei, în cazul unei șederi de până la 60 de zile după încetarea dreptului de ședere;

(iii) de la 800 lei la 1200 lei, în cazul unei șederi de peste 60 de zile după încetarea dreptului de ședere. Referințe în jurisprudență (2)

ARTICOLUL 136 Constatarea contravențiilor Puneri în aplicare (1)

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către lucrători anume desemnați din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative ori, după caz, de către agenți constatatori anume desemnați ai altor instituții, potrivit competențelor.

ARTICOLUL 137 Regimul contravențiilor Referințe în jurisprudență (1)

(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul contravențiilor prevăzute la art. 134 pct. 5, 11 și 16, contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 135, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

ARTICOLUL 138 Sustragerea de la măsurile de îndepărtare de pe teritoriul României

Sustragerea cu rea-credință de la executarea obligațiilor instituite de autoritățile competente de către străinul față de care s-a dispus măsura expulzării, a returnării ori a fost dispusă una dintre măsurile de interzicere a dreptului de a rămâne pe teritoriul țării sau de stabilire temporară a domiciliului ori a reședinței în anumite zone sau localități constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

ARTICOLUL 139 Intrarea frauduloasă a străinului declarat indezirabil sau împotriva căruia s-a dispus măsura interzicerii intrării pe teritoriul României

(1) Intrarea pe teritoriul României, prin trecerea ilegală a frontierei sau sub o altă identitate, de către străinul declarat indezirabil ori căruia i-a fost interzis în orice mod dreptul de intrare sau ședere în țară, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 6 ani. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârșită în mod repetat, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 7 ani.

ARTICOLUL 140 Desfășurarea unor activități interzise de lege Modificări (1)

(1) Organizarea de către străini, pe teritoriul României, a unui partid politic sau a altei organizații ori grupări dintre cele prevăzute la art. 4 alin. (2), aderarea unui străin la acestea, precum și inițierea, organizarea și participarea la manifestații sau întruniri care aduc atingere ordinii publice și siguranței naționale constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Modificări (1)

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează și fapta străinului de a finanța un partid politic, organizație, grupare sau manifestație ori o întrunire dintre cele prevăzute la art. 4 alin. (3).

(3) Sumele de bani, bunurile de orice fel sau alte valori primite cu încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) se confiscă.

ARTICOLUL 141 Facilitarea șederii ilegale a străinilor pe teritoriul României

(1) Facilitarea cu intenție în orice mod a șederii ilegale pe teritoriul României a străinilor constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârșită în următoarele împrejurări:

a) de două sau mai multe persoane împreună; Referințe în jurisprudență (1)

b) s-a cauzat străinilor o vătămare gravă a vieții sau integrității corporale a acestora, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 8 ani.

(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea străinului, pedeapsa este închisoare de la 3 la 15 ani.

(4) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârșită de o persoană care face parte dintr-un grup organizat sau care a produs ori a obținut pentru sine sau pentru altul beneficii materiale importante, maximul special al pedepsei se majorează cu 3 ani.

(5) Tentativa se pedepsește.

ARTICOLUL 142 Răspunderea persoanelor juridice

(1) Dacă fapta prevăzută la art. 141 a fost comisă în numele sau în interesul unei persoane juridice, de către organele sau reprezentanții acesteia, se pedepsește cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează fapta prevăzută la art. 141, dacă a fost săvârșită în interesul unei persoane juridice, ca urmare a neexercitării de către persoanele prevăzute la alin. (1) a atribuțiilor de control, de orice persoană aflată sub autoritatea acestora.

(3) Răspunderea persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanelor fizice participante la săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 141.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 194/2002:
Dispoziții generale
Dispoziții generale privind intrarea, șederea și ieșirea străinilor
Regimul acordării vizelor
Prelungirea dreptului de ședere temporară Acordarea dreptului de ședere permanentă
Regimul îndepărtării străinilor de pe teritoriul României
Documente care se eliberează străinilor
Prelucrarea și protecția datelor personale ale străinilor
Regimul juridic aplicabil unor categorii speciale de străini
Contravenții și infracțiuni
Dispoziții finale și tranzitorii
;
se încarcă...