Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului | Ordonanță de urgență 146/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL IV Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului

Art. 7. -

(1) Disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului se pot utiliza pentru:

a) finanțarea temporară a deficitelor din anii precedenți ale bugetului de stat, nefinanțate prin împrumuturi de stat;

b) finanțarea temporară a deficitelor din anii precedenți ale bugetului asigurărilor sociale de stat, până la alocarea de sume cu această destinație;

c) finanțarea deficitelor temporare ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului trezoreriei statului din exercițiul curent. Modificări (1)

(2) Disponibilitățile rămase neangajate în contul curent general al trezoreriei statului, după finanțarea deficitelor bugetare prevăzute la alin. (1), pot fi utilizate pentru: Puneri în aplicare (1)

a) acordarea de împrumuturi pentru răscumpărarea la scadență sau înainte de scadență, după caz, a împrumuturilor de stat emise pentru finanțarea sau refinanțarea datoriei publice, cu condiția asigurării disponibilităților necesare pentru efectuarea cheltuielilor aprobate potrivit legii;

b) acordarea de împrumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casă, ca urmare a decalajului dintre veniturile și cheltuielile bugetelor locale, precum și ale bugetelor fondurilor speciale, cu termen de rambursare în cursul aceluiași exercițiu bugetar; Modificări (1)

c) efectuarea de plasamente prin operațiuni specifice la instituții de credit și alte instituții financiare autorizate să efectueze astfel de operațiuni, garantate de acestea cu active eligibile, fără a fi afectate obiectivele politicii monetare adoptate de Banca Națională a României.

(3) Nivelul ratei dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute la alin. (2) lit. b) se stabilește prin convenții. Pentru plasamentele prevăzute la alin. (2) lit. c), nivelul ratei dobânzii se stabilește în condițiile cererii și ofertei pieței monetare. Modificări (1)

(4) Dobânda încasată pentru disponibilitățile din contul curent general al trezoreriei statului, utilizate conform alin. (1) și (2), reprezintă venit al bugetului trezoreriei statului.

(5) Rata dobânzii pentru disponibilitățile utilizate, conform alin. (1) și alin. (2) lit. a), se determină la nivelul ratei medii lunare a dobânzilor plătite de trezoreria statului pentru disponibilitățile și depozitele pe termen constituite din sumele păstrate de titularii de conturi, potrivit legii, în trezoreria statului. Modificări (1)

(6) Nivelul ratei dobânzilor aferente echivalentului în lei al împrumuturilor externe guvernamentale încasat în contul curent general al trezoreriei statului și utilizat pentru finanțarea și refinanțarea deficitului bugetului de stat, începând cu exercițiul financiar al anului 2003, este cel prevăzut la alin. (5). Dobânda calculată reprezintă venit al bugetului trezoreriei statului. Puneri în aplicare (1)

(7) Pentru disponibilitățile rămase în contul curent general al trezoreriei statului, Banca Națională a României acordă o dobândă al cărei nivel este stabilit prin convenție. Dobânda încasată reprezintă venit la bugetul trezoreriei statului.

Art. 8. - Puneri în aplicare (2)

(1) Asigurarea permanentă a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului și necesitățile de finanțare se poate realiza prin utilizarea instrumentelor de administrare a lichidităților și fluxului de numerar.

(2) Instrumentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele emise în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 9. -

(1) Operațiunile de încasări și plăți în valută ale Ministerului Economiei și Finanțelor pot fi efectuate prin contul curent în valută deschis la Banca Națională a României sau prin conturi corespondente în valută deschise la instituții de credit, pe bază de convenții încheiate între părți. Selectarea instituțiilor de credit se efectuează prin licitație, în baza legislației în vigoare.

(2) Prin conturile prevăzute la alin. (1) se efectuează, fără a se limita la acestea, operațiuni privind datoria publică guvernamentală și fonduri externe nerambursabile.

(3) Disponibilitățile în valută pot fi fructificate în mod direct de către Ministerul Economiei și Finanțelor prin plasamente la instituții de credit sau la instituții financiare, în condițiile și utilizând instrumentele stabilite prin normele emise în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Puneri în aplicare (1)

(4) Disponibilitățile în valută, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care, potrivit reglementărilor în vigoare, privesc fonduri publice gestionate de Ministerul Economiei și Finanțelor, se păstrează în conturi distincte, deschise la instituțiile de credit nominalizate în actul normativ de aprobare a creditelor sau a împrumuturilor nerambursabile ori desemnate conform procedurilor de licitație specifice instituției creditoare internaționale.

(5) Instituțiile publice efectuează operațiunile de încasări și plăți în valută prin conturi deschise la instituții de credit selectate de către acestea prin licitație, în baza legislației în vigoare.

(6) Disponibilitățile în valută administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor, păstrate la Banca Națională a României, sunt purtătoare de dobândă. Rata dobânzii este stabilită prin convenție. Modificări (1)

(7) Disponibilitățile în valută administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor, păstrate la bănci corespondente, sunt purtătoare de dobândă. Rata dobânzii se stabilește prin convențiile încheiate. Modificări (1)

(8) Dobânzile încasate din fructificarea disponibilităților prevăzute la alin. (6) și (7) au următoarele destinații: Modificări (2)

a) dobânzile aferente sumelor provenite din împrumuturi contractate de stat și din alte surse destinate rambursării datoriei publice constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului și se utilizează ca sursă pentru plata dobânzilor aferente datoriei publice contractate în valută;

b) dobânzile aferente celorlalte sume se cuvin bugetului de stat, dacă nu au alte destinații stabilite prin acte normative.

(9) Dobânzile încasate pentru disponibilitățile provenite din împrumuturi contractate de stat, destinate finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice, se utilizează pentru destinațiile prevăzute la alin. (8) lit. a), în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul trezoreriei statului cu această destinație. Modificări (1)

(10) Începând cu anul 2008, prevederile alin. (8) și (9) își încetează aplicabilitatea. Dobânzile încasate de Ministerul Economiei și Finanțelor la conturile de valută reprezintă venituri ale bugetului de stat, dacă legea nu prevede altfel. Dobânzile aflate în sold la sfârșitul anului 2007 se virează, în termen de 3 zile lucrătoare de la închiderea anului, la bugetul trezoreriei statului, fiind înregistrate ca încasări ale anului 2008. Modificări (1)

(11) Pentru toate operațiunile derulate prin conturile de valută prevăzute la alin. (1) se plătesc comisioane din bugetul trezoreriei statului.

Art. 10. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Trezoreria statului acordă dobânzi la disponibilitățile păstrate în contul curent general al trezoreriei statului care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi, cu excepția sumelor provenite din alocații bugetare sau subvenții.

(2) Pentru sumele păstrate în conturi deschise la Trezoreria Statului operatorii economici și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii beneficiază de dobândă. Pentru operațiunile de plăți dispuse din conturile purtătoare de dobândă, deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici și al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăților de mică și mare valoare în relația cu instituțiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se stabilește prin ordin al ministrului economiei și finanțelor la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Națională a României și/sau agentul său mandatat pentru administrarea sistemului de plăți și se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006. Modificări (1)

(3) Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie pentru populație, nerăscumpărate la scadență și transformate în certificate de depozit, se plătește de la bugetul de stat, începând cu exercițiul bugetar al anului 2003.

(4) Din disponibilitățile păstrate în conturile deschise la trezoreria statului pentru care se acordă dobândă se pot constitui depozite la termen la solicitarea scrisă a titularilor acestora, în afara celor provenite din împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului, alocații bugetare sau subvenții.

(5) Nivelul ratelor dobânzilor acordate la disponibilitățile prevăzute la alin. (1)-(4) se stabilește prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

(6) Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea instituțiilor de credit, operatorilor economici și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Natura și nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului economiei și finanțelor și se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006.

(7) Pentru operațiunile efectuate în contul deschis pe numele Comisiei Europene prevăzut la art. 5 alin. (13), trezoreria statului nu percepe comisioane.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 146/2002:
Definiții
Operațiuni derulate prin trezoreria statului
Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului
Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului
Bugetul trezoreriei statului
Contravenții
Dispoziții finale
;
se încarcă...