Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

Modificări (10), Puneri în aplicare (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (9), Reviste (4), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 295 din 16 aprilie 2008.

În vigoare de la 14 noiembrie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Definiții

Art. 1. -

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) trezoreria statului - un sistem unitar și integrat prin care statul asigură efectuarea operațiunilor de încasări și plăți privind fonduri publice, inclusiv cele privind datoria publică, și a altor operațiuni ale statului, în condiții de siguranță și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; Jurisprudență

b) cont escrow - cont deschis de instituții publice la institutii de credit, în baza unei înțelegeri între două sau mai multe părți, în care sunt păstrate la dispoziția acestora anumite sume în lei sau în valută, într-o limită și în condiții convenite;

c) bilet la ordin - înscris prin care emitentul se obligă să plătească beneficiarului, la scadență sau la ordinul acestuia, o sumă de bani;

d) avalizare bilet la ordin - procedură prin care se acordă o garanție suplimentară privind asigurarea plății la scadență a sumei înscrise în biletul la ordin;

e) cont corespondent în valută - cont curent deschis de Ministerul Economiei și Finanțelor la o instituție de credit, cu scopul efectuării de operațiuni de încasări, plăți și/sau alte operațiuni în valută.

CAPITOLUL II Operațiuni derulate prin trezoreria statului

Art. 2. -

(1) Prin trezoreria statului se derulează operațiunile de încasări și plăți privind fonduri publice care privesc, după caz, fără a se limita la acestea:

a) veniturile și cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetului trezoreriei statului;

b) veniturile și cheltuielile bugetelor fondurilor speciale, care se constituie și se utilizează potrivit reglementărilor legale;

c) veniturile și cheltuielile bugetelor instituțiilor publice;

d) răscumpărarea certificatelor de trezorerie pentru populație, transformate în certificate de depozit;

e) datoria publică în lei și valută, inclusiv serviciul datoriei publice;

f) alte venituri și cheltuieli privind fonduri publice, reglementate prin dispoziții legale, inclusiv drepturile de încasat și obligațiile de plată ale statului, la baza cărora stau acorduri și convenții guvernamentale și comerciale.

(2) Statul garantează efectuarea operațiunilor financiare prin trezoreria statului în condiții de siguranță și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și păstrarea integrității disponibilităților bănești.

(3) În cazul afectării integrității disponibilităților bănești păstrate la Trezoreria Statului, prejudiciul creat se acoperă din bugetul Trezoreriei Statului, în baza documentelor justificative care atestă obligația de plată a statului.

(4) Sumele rezultate din derularea procedurilor judiciare legale de recuperare a prejudiciului creat ca urmare a afectării integrității disponibilităților bănești păstrate la Trezoreria Statului constituie venit al bugetului Trezoreriei Statului.

(5) Prin trezoreria operativă centrală se efectuează operațiuni de încasări și plăți în lei și valută. Operațiunile de încasări și plăți în valută prin trezoreria statului la nivel central se efectuează începând cu anul 2008. Modificări (1)

CAPITOLUL III Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului Puneri în aplicare (1)

Art. 3. -

(1) Contul curent general al Trezoreriei Statului funcționează la Banca Națională a României și este deschis pe numele Ministerului Economiei și Finanțelor.

(2) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene pot încheia convenții cu instituțiile de credit selectate de acestea pentru prestarea de servicii de casierie pentru unitățile Trezoreriei Statului care nu au organizată casierie-tezaur. La selectarea instituțiilor de credit se vor avea în vedere cele mai avantajoase oferte din punctul de vedere al bonității instituțiilor de credit, precum și al comisionului practicat de acestea, pe baza unui punctaj la care preponderent va fi al doilea criteriu.

(3) În contul curent general al trezoreriei statului Banca Națională a României înregistrează încasările și efectuează plățile în limita disponibilităților existente în cont.

(4) Funcționarea contului curent general al trezoreriei statului și înregistrarea operațiunilor în acest cont se stabilesc prin convenție încheiată între Ministerul Economiei și Finanțelor și Banca Națională a României.

(5) Este interzisă preluarea de sume din contul curent general al trezoreriei statului fără acordul persoanelor din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor și al unităților trezoreriei statului din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, a municipiului București și administrațiilor finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București, autorizate să administreze acest cont.

(6) Pentru toate operațiunile derulate prin contul curent general al Trezoreriei Statului, precum și prin conturile de valută deschise în evidențele Băncii Naționale a României, pe numele Ministerului Economiei și Finanțelor, se plătesc comisioane din bugetul Trezoreriei Statului în conformitate cu prevederile art. 21 și 28 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României. Modificări (1)

(7) Prin derogare de la alin. (5), precum și de la art. 24 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, plata comisioanelor se efectuează prin debitarea directă de către Banca Națională a României a contului curent general al Trezoreriei Statului.

Art. 4. -

Operațiunile de încasări și plăți prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt evidențiate în contabilitatea trezoreriei statului potrivit planului de conturi aprobat prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

Art. 5. -

(1) Instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, efectuează operațiunile de încasări și plăți prin unitățile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal, cu excepția instituțiilor publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali și secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale și instituțiilor publice autonome cu sediul în municipiul București, precum și a Consiliului General al Municipiului București, care efectuează operațiunile de încasări și plăți prin Trezoreria Municipiului București. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) Operațiunile de încasări și plăți dispuse de Ministerul Economiei și Finanțelor în contul și în numele statului se efectuează prin trezoreria operativă centrală. Jurisprudență

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), prin trezoreria operativă centrală pot fi efectuate și alte operațiuni de încasări și plăți stabilite prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

(4) În vederea efectuării cheltuielilor instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, au obligația de a prezenta unităților trezoreriei statului la care au conturile deschise bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat și repartizat pe trimestre în condițiile legii. Modificări (2)

(5) La decontarea sumelor în numerar sau prin virament din conturile instituțiilor publice pentru efectuarea cheltuielilor, unitățile trezoreriei statului verifică existența bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor respective și a listelor de investiții, aprobate în condițiile legii, urmărind respectarea limitei creditelor bugetare deschise și repartizate sau a disponibilităților de fonduri, după caz, și a destinației acestora, precum și alte obiective stabilite prin norme metodologice de către Ministerul Economiei și Finanțelor. Modificări (1)

(6) Din conturile de cheltuieli sau de disponibilități, după caz, ale instituțiilor publice, deschise la trezoreria statului, se pot elibera sume pentru efectuarea de plăți în numerar, reprezentând drepturi salariale, precum și pentru alte cheltuieli care nu se justifică a fi efectuate prin virament. Puneri în aplicare (1)

(7) Instituțiile publice au obligația să organizeze activitatea de casierie, astfel încât încasările și plățile în numerar să fie efectuate în condiții de siguranță, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și în limita plafonului de casă stabilit de către unitățile trezoreriei statului pentru fiecare instituție publică. Puneri în aplicare (1)

(8) Sumele achitate în numerar de către contribuabili, reprezentând venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale și venituri extrabugetare ale instituțiilor publice, se încasează prin casieriile proprii ale instituțiilor care gestionează bugetele respective, dacă legea nu prevede altfel. Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență

(9) Veniturile bugetelor prevăzute la art. 2 alin. (1) pot fi încasate în numerar și prin instituții de credit, pe bază de convenții încheiate cu persoanele abilitate, cu condiția asigurării fondurilor necesare achitării comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operațiuni. Puneri în aplicare (1)

(10) Transferurile și subvențiile alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale și de la alte bugete regiilor autonome, societăților sau companiilor naționale și societăților comerciale, după caz, se virează în conturi deschise în numele acestora la unitățile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal și se utilizează numai potrivit destinațiilor aprobate prin lege, neputând fi executate silit. Puneri în aplicare (1)

(11) Instituțiile publice pot deschide, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor, conturi escrow la o institutie de credit agreată de instituțiile finanțatoare externe sau interne, în care să se colecteze veniturile sau alte disponibilități încasate de către acestea în limita unor sume, în lei sau în valută, în condiții stabilite prin convenții încheiate între părți. Modificări (1)

(12) Este interzis instituțiilor publice să efectueze operațiunile de încasări și plăți prin institutii de credit, cu excepția încasărilor și plăților efectuate în valută, precum și a prevederilor alin. (11). Jurisprudență, Reviste (1)

(13) La trezoreria statului se deschide contul în lei în numele Comisiei Europene, denumit "Contul de resurse proprii în numele Comisiei Europene", prevăzut la art. 9 din Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 1.150/2000 pentru implementarea Deciziei 94/728/CE, Euratom asupra sistemului de resurse proprii ale Comunităților, modificat prin Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 2.028/2004.

Art. 6. - Jurisprudență

(1) Instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare, au obligația să vireze sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate în conturile operatorilor economici beneficiari, deschise la unitățile trezoreriei statului în a căror rază aceștia sunt înregistrați fiscal. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Operatorii economici sau alte persoane juridice împuternicite de aceștia vor utiliza sumele încasate în conturile deschise la unitățile trezoreriei statului, prevăzute la alin. (1), în următoarea ordine: pentru achitarea drepturilor de natură salarială, prin transferul sumelor aferente în conturile deschise la institutii de credit, cu excepția impozitelor și contribuțiilor aferente acestora, pentru achitarea obligațiilor către bugetul de stat și celelalte bugete, iar sumele rămase disponibile pot fi virate în conturile deschise la institutiile de credit. Modificări (1)

(3) Conturile operatorilor economici prevăzute la alin. (1) se supun executării silite prin unitățile trezoreriei statului, pe baza titlurilor executorii emise de organele autorizate să aplice procedura de executare silită, conform prevederilor legale. Puneri în aplicare (1)

(4) Instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare, pot emite bilete la ordin pentru garantarea plății anumitor sume la date fixe. Aceste bilete la ordin pot fi avalizate de către terți, cu excepția trezoreriei statului. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

CAPITOLUL IV Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului

Art. 7. -

(1) Disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului se pot utiliza pentru:

a) finanțarea temporară a deficitelor din anii precedenți ale bugetului de stat, nefinanțate prin împrumuturi de stat;

b) finanțarea temporară a deficitelor din anii precedenți ale bugetului asigurărilor sociale de stat, până la alocarea de sume cu această destinație;

c) finanțarea deficitelor temporare ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului trezoreriei statului din exercițiul curent. Modificări (1)

(2) Disponibilitățile rămase neangajate în contul curent general al trezoreriei statului, după finanțarea deficitelor bugetare prevăzute la alin. (1), pot fi utilizate pentru: Puneri în aplicare (1)

a) acordarea de împrumuturi pentru răscumpărarea la scadență sau înainte de scadență, după caz, a împrumuturilor de stat emise pentru finanțarea sau refinanțarea datoriei publice, cu condiția asigurării disponibilităților necesare pentru efectuarea cheltuielilor aprobate potrivit legii;

b) acordarea de împrumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casă, ca urmare a decalajului dintre veniturile și cheltuielile bugetelor locale, precum și ale bugetelor fondurilor speciale, cu termen de rambursare în cursul aceluiași exercițiu bugetar; Modificări (1)

c) efectuarea de plasamente prin operațiuni specifice la instituții de credit și alte instituții financiare autorizate să efectueze astfel de operațiuni, garantate de acestea cu active eligibile, fără a fi afectate obiectivele politicii monetare adoptate de Banca Națională a României.

(3) Nivelul ratei dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute la alin. (2) lit. b) se stabilește prin convenții. Pentru plasamentele prevăzute la alin. (2) lit. c), nivelul ratei dobânzii se stabilește în condițiile cererii și ofertei pieței monetare. Modificări (1)

(4) Dobânda încasată pentru disponibilitățile din contul curent general al trezoreriei statului, utilizate conform alin. (1) și (2), reprezintă venit al bugetului trezoreriei statului.

(5) Rata dobânzii pentru disponibilitățile utilizate, conform alin. (1) și alin. (2) lit. a), se determină la nivelul ratei medii lunare a dobânzilor plătite de trezoreria statului pentru disponibilitățile și depozitele pe termen constituite din sumele păstrate de titularii de conturi, potrivit legii, în trezoreria statului. Modificări (1)

(6) Nivelul ratei dobânzilor aferente echivalentului în lei al împrumuturilor externe guvernamentale încasat în contul curent general al trezoreriei statului și utilizat pentru finanțarea și refinanțarea deficitului bugetului de stat, începând cu exercițiul financiar al anului 2003, este cel prevăzut la alin. (5). Dobânda calculată reprezintă venit al bugetului trezoreriei statului. Puneri în aplicare (1)

(7) Pentru disponibilitățile rămase în contul curent general al trezoreriei statului, Banca Națională a României acordă o dobândă al cărei nivel este stabilit prin convenție. Dobânda încasată reprezintă venit la bugetul trezoreriei statului.

Art. 8. - Puneri în aplicare (2)

(1) Asigurarea permanentă a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului și necesitățile de finanțare se poate realiza prin utilizarea instrumentelor de administrare a lichidităților și fluxului de numerar.

(2) Instrumentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele emise în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 9. -

(1) Operațiunile de încasări și plăți în valută ale Ministerului Economiei și Finanțelor pot fi efectuate prin contul curent în valută deschis la Banca Națională a României sau prin conturi corespondente în valută deschise la instituții de credit, pe bază de convenții încheiate între părți. Selectarea instituțiilor de credit se efectuează prin licitație, în baza legislației în vigoare.

(2) Prin conturile prevăzute la alin. (1) se efectuează, fără a se limita la acestea, operațiuni privind datoria publică guvernamentală și fonduri externe nerambursabile.

(3) Disponibilitățile în valută pot fi fructificate în mod direct de către Ministerul Economiei și Finanțelor prin plasamente la instituții de credit sau la instituții financiare, în condițiile și utilizând instrumentele stabilite prin normele emise în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Puneri în aplicare (1)

(4) Disponibilitățile în valută, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care, potrivit reglementărilor în vigoare, privesc fonduri publice gestionate de Ministerul Economiei și Finanțelor, se păstrează în conturi distincte, deschise la instituțiile de credit nominalizate în actul normativ de aprobare a creditelor sau a împrumuturilor nerambursabile ori desemnate conform procedurilor de licitație specifice instituției creditoare internaționale.

(5) Instituțiile publice efectuează operațiunile de încasări și plăți în valută prin conturi deschise la instituții de credit selectate de către acestea prin licitație, în baza legislației în vigoare.

(6) Disponibilitățile în valută administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor, păstrate la Banca Națională a României, sunt purtătoare de dobândă. Rata dobânzii este stabilită prin convenție. Modificări (1)

(7) Disponibilitățile în valută administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor, păstrate la bănci corespondente, sunt purtătoare de dobândă. Rata dobânzii se stabilește prin convențiile încheiate. Modificări (1)

(8) Dobânzile încasate din fructificarea disponibilităților prevăzute la alin. (6) și (7) au următoarele destinații: Modificări (2)

a) dobânzile aferente sumelor provenite din împrumuturi contractate de stat și din alte surse destinate rambursării datoriei publice constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului și se utilizează ca sursă pentru plata dobânzilor aferente datoriei publice contractate în valută;

b) dobânzile aferente celorlalte sume se cuvin bugetului de stat, dacă nu au alte destinații stabilite prin acte normative.

(9) Dobânzile încasate pentru disponibilitățile provenite din împrumuturi contractate de stat, destinate finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice, se utilizează pentru destinațiile prevăzute la alin. (8) lit. a), în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul trezoreriei statului cu această destinație. Modificări (1)

(10) Începând cu anul 2008, prevederile alin. (8) și (9) își încetează aplicabilitatea. Dobânzile încasate de Ministerul Economiei și Finanțelor la conturile de valută reprezintă venituri ale bugetului de stat, dacă legea nu prevede altfel. Dobânzile aflate în sold la sfârșitul anului 2007 se virează, în termen de 3 zile lucrătoare de la închiderea anului, la bugetul trezoreriei statului, fiind înregistrate ca încasări ale anului 2008. Modificări (1)

(11) Pentru toate operațiunile derulate prin conturile de valută prevăzute la alin. (1) se plătesc comisioane din bugetul trezoreriei statului.

Art. 10. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Trezoreria statului acordă dobânzi la disponibilitățile păstrate în contul curent general al trezoreriei statului care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi, cu excepția sumelor provenite din alocații bugetare sau subvenții.

(2) Pentru sumele păstrate în conturi deschise la Trezoreria Statului operatorii economici și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii beneficiază de dobândă. Pentru operațiunile de plăți dispuse din conturile purtătoare de dobândă, deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici și al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăților de mică și mare valoare în relația cu instituțiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se stabilește prin ordin al ministrului economiei și finanțelor la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Națională a României și/sau agentul său mandatat pentru administrarea sistemului de plăți și se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006. Modificări (1)

(3) Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie pentru populație, nerăscumpărate la scadență și transformate în certificate de depozit, se plătește de la bugetul de stat, începând cu exercițiul bugetar al anului 2003.

(4) Din disponibilitățile păstrate în conturile deschise la trezoreria statului pentru care se acordă dobândă se pot constitui depozite la termen la solicitarea scrisă a titularilor acestora, în afara celor provenite din împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului, alocații bugetare sau subvenții.

(5) Nivelul ratelor dobânzilor acordate la disponibilitățile prevăzute la alin. (1)-(4) se stabilește prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

(6) Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea instituțiilor de credit, operatorilor economici și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Natura și nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului economiei și finanțelor și se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006.

(7) Pentru operațiunile efectuate în contul deschis pe numele Comisiei Europene prevăzut la art. 5 alin. (13), trezoreria statului nu percepe comisioane.

CAPITOLUL V Bugetul trezoreriei statului

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

(1) Ministerul Economiei și Finanțelor elaborează, administrează și execută bugetul trezoreriei statului.

(2) Bugetul trezoreriei statului cuprinde la venituri următoarele: Modificări (1)

a) dobânzi pentru: depozitele și plasamentele financiare constituite din împrumuturi externe guvernamentale; disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului; disponibilitățile în valută provenite din împrumuturi externe pentru finanțarea deficitului bugetului de stat și refinanțarea datoriei publice, păstrate în conturile deschise la Banca Națională a României și instituții de credit pe bază de convenții; împrumuturi acordate din contul curent general al trezoreriei statului;

b) dobânzi pentru finanțarea temporară a deficitelor bugetare din contul curent general al trezoreriei statului;

c) majorari de întârziere pentru neplata creanțelor bugetului trezoreriei statului;

d) comisioane percepute pentru operațiunile și serviciile prestate de către trezoreria statului;

e) dobânda acumulată aferentă titlurilor de stat de tip benchmark;

f) alte venituri.

(3) Bugetul trezoreriei statului cuprinde la cheltuieli următoarele: Modificări (1)

a) dobânzi, comisioane și alte speze pentru împrumuturi externe guvernamentale;

b) dobânzi la disponibilități și depozite pe termen;

c) comisioane cuvenite instituțiilor de credit pentru încasarea unor venituri ale bugetului de stat și pentru alte servicii prestate pentru trezoreria statului;

d) cheltuieli de funcționare a unităților trezoreriei statului, care cuprind: cheltuieli materiale și servicii pentru întreținerea și funcționarea trezoreriei statului și a sistemelor informatice ale acesteia, taxe poștale, cheltuieli cu transportul și asigurarea numerarului și valorilor, paza sediilor și chirii, cheltuieli cu întreținerea, funcționarea și asigurarea mijloacelor de transport al numerarului și valorilor, cheltuieli de publicitate;

e) cheltuieli de capital pentru unitățile trezoreriei statului; Modificări (1)

f) alte cheltuieli;

g) comisioane percepute la decontarea operațiunilor prin contul curent general al trezoreriei statului de către Banca Națională a României și/sau agentul său mandatat pentru administrarea sistemului de plăți.

(4) Bugetul trezoreriei statului se prezintă spre aprobare Guvernului până la data de 15 noiembrie a fiecărui an pentru anul următor, în structura clasificației bugetare aprobate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

(5) Bugetul trezoreriei statului se poate modifica prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei și Finanțelor.

(6) Ministerul Economiei și Finanțelor, în funcție de evoluția volumului disponibilităților și al depozitelor păstrate în contul curent general al trezoreriei statului și de evoluția nivelului ratelor dobânzilor, poate aproba modificarea creditelor bugetare aprobate pentru plata dobânzilor prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) prin virări de credite de la alte subdiviziuni bugetare, în tot cursul anului.

(7) Excedentul anual rezultat din execuția bugetului trezoreriei statului, ca diferență între veniturile încasate și plățile efectuate, se reportează în anul următor și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor aprobate în bugetul trezoreriei statului.

Art. 12. - Puneri în aplicare (1)

(1) Pentru neplata la termen a ratelor și dobânzilor scadente la împrumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului, în condițiile art. 7 alin. (2) lit. b), se datorează majorări de întârziere prevăzute de reglementările legale privind executarea creanțelor bugetare. Modificări (1), Referințe (1)

(2) Majorările de întârziere calculate potrivit alin. (1) urmează regimul juridic al creanțelor bugetare.

(3) Creanțele rezultate din gestionarea împrumuturilor externe guvernamentale contractate direct sau garantate de stat, precum și din alte operațiuni, derulate prin trezoreria statului, se urmăresc și se execută în condițiile prevăzute de dispozițiile legale privind executarea creanțelor bugetare.

(4) Dreptul de a cere executarea silită privind creanțele prevăzute la alin. (3) se prescrie în termen de 25 de ani de la data la care, potrivit legii, se naște acest drept.

Art. 13. -

(1) Ministerul Economiei si Finanțelor elaborează trimestrial și anual bilanțul general al trezoreriei statului în structura stabilită de acesta.

(2) Bilanțul general al trezoreriei statului împreună cu contul anual de execuție al bugetului trezoreriei statului se prezintă pentru aprobare Guvernului, până la data de 1 iulie a anului următor celui de execuție. Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

CAPITOLUL VI Contravenții

Art. 14. -

(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) preluarea de sume din contul curent general al trezoreriei statului și din conturile în valută ale Ministerului Economiei și Finanțelor fără acordul persoanelor autorizate să efectueze operațiuni din aceste conturi, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

b) efectuarea de către instituțiile publice de încasări și plăți în alte conturi decât cele stabilite prin prezenta ordonanță de urgență, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

c) utilizarea sumelor încasate în conturile deschise la unitățile trezoreriei statului, de către agenții economici prevăzuți la art. 6 alin. (1) sau de către persoanele juridice împuternicite de către aceștia, în altă ordine decât cea prevăzută la alin. (2) al aceluiași articol, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor sau al Curții de Conturi, după caz.

(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 28 și 29.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 15. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Economiei și Finanțelor va elabora norme metodologice în aplicarea prevederilor acesteia.

Art. 16. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 8 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 354/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 7 decembrie 2007:

"

Art. II. -

În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările și completările ulterioare, se va modifica în mod corespunzător."

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Greu de plătit: impedimente legale ale plăților din fonduri publice (I)
Interpretarea dispozițiilor art. 61 alin. 1 din O.U.G. nr. 146/2002. Cesiune de creanță a drepturilor cuvenite unor societăți comerciale și care urmează a fi încasate de la instituții publice
;
se încarcă...