Art 5 Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului | Ordonanță de urgență 146/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului -
Art. 5.
-

(1) Instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, efectuează operațiunile de încasări și plăți prin unitățile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal, cu excepția instituțiilor publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali și secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale și instituțiilor publice autonome cu sediul în municipiul București, precum și a Consiliului General al Municipiului București, care efectuează operațiunile de încasări și plăți prin Trezoreria Municipiului București. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) Operațiunile de încasări și plăți dispuse de Ministerul Economiei și Finanțelor în contul și în numele statului se efectuează prin trezoreria operativă centrală. Jurisprudență

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), prin trezoreria operativă centrală pot fi efectuate și alte operațiuni de încasări și plăți stabilite prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

(4) În vederea efectuării cheltuielilor instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, au obligația de a prezenta unităților trezoreriei statului la care au conturile deschise bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat și repartizat pe trimestre în condițiile legii. Modificări (2)

(5) La decontarea sumelor în numerar sau prin virament din conturile instituțiilor publice pentru efectuarea cheltuielilor, unitățile trezoreriei statului verifică existența bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor respective și a listelor de investiții, aprobate în condițiile legii, urmărind respectarea limitei creditelor bugetare deschise și repartizate sau a disponibilităților de fonduri, după caz, și a destinației acestora, precum și alte obiective stabilite prin norme metodologice de către Ministerul Economiei și Finanțelor. Modificări (1)

(6) Din conturile de cheltuieli sau de disponibilități, după caz, ale instituțiilor publice, deschise la trezoreria statului, se pot elibera sume pentru efectuarea de plăți în numerar, reprezentând drepturi salariale, precum și pentru alte cheltuieli care nu se justifică a fi efectuate prin virament. Puneri în aplicare (1)

(7) Instituțiile publice au obligația să organizeze activitatea de casierie, astfel încât încasările și plățile în numerar să fie efectuate în condiții de siguranță, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și în limita plafonului de casă stabilit de către unitățile trezoreriei statului pentru fiecare instituție publică. Puneri în aplicare (1)

(8) Sumele achitate în numerar de către contribuabili, reprezentând venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale și venituri extrabugetare ale instituțiilor publice, se încasează prin casieriile proprii ale instituțiilor care gestionează bugetele respective, dacă legea nu prevede altfel. Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență

(9) Veniturile bugetelor prevăzute la art. 2 alin. (1) pot fi încasate în numerar și prin instituții de credit, pe bază de convenții încheiate cu persoanele abilitate, cu condiția asigurării fondurilor necesare achitării comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operațiuni. Puneri în aplicare (1)

(10) Transferurile și subvențiile alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale și de la alte bugete regiilor autonome, societăților sau companiilor naționale și societăților comerciale, după caz, se virează în conturi deschise în numele acestora la unitățile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal și se utilizează numai potrivit destinațiilor aprobate prin lege, neputând fi executate silit. Puneri în aplicare (1)

(11) Instituțiile publice pot deschide, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor, conturi escrow la o institutie de credit agreată de instituțiile finanțatoare externe sau interne, în care să se colecteze veniturile sau alte disponibilități încasate de către acestea în limita unor sume, în lei sau în valută, în condiții stabilite prin convenții încheiate între părți. Modificări (1)

(12) Este interzis instituțiilor publice să efectueze operațiunile de încasări și plăți prin institutii de credit, cu excepția încasărilor și plăților efectuate în valută, precum și a prevederilor alin. (11). Jurisprudență, Reviste (1)

(13) La trezoreria statului se deschide contul în lei în numele Comisiei Europene, denumit "Contul de resurse proprii în numele Comisiei Europene", prevăzut la art. 9 din Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 1.150/2000 pentru implementarea Deciziei 94/728/CE, Euratom asupra sistemului de resurse proprii ale Comunităților, modificat prin Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 2.028/2004.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 146/2002:
Art 1 Definiții
Art 2 Operațiuni derulate prin trezoreria statului
Art 3 Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului
Art 4 Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului
Art 5 Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului
Art 6 Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului
Art 7 Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului
Art 8 Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului
Art 9 Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului
Art 10 Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului
Art 11 Bugetul trezoreriei statului
Art 12 Bugetul trezoreriei statului
Art 13 Bugetul trezoreriei statului
Art 14 Contravenții
Art 15 Dispoziții finale
Reviste:
Greu de plătit: impedimente legale ale plăților din fonduri publice (I)
;
se încarcă...