Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului | Ordonanță de urgență 146/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL III Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului Puneri în aplicare (1)

Art. 3. -

(1) Contul curent general al Trezoreriei Statului funcționează la Banca Națională a României și este deschis pe numele Ministerului Economiei și Finanțelor.

(2) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene pot încheia convenții cu instituțiile de credit selectate de acestea pentru prestarea de servicii de casierie pentru unitățile Trezoreriei Statului care nu au organizată casierie-tezaur. La selectarea instituțiilor de credit se vor avea în vedere cele mai avantajoase oferte din punctul de vedere al bonității instituțiilor de credit, precum și al comisionului practicat de acestea, pe baza unui punctaj la care preponderent va fi al doilea criteriu.

(3) În contul curent general al trezoreriei statului Banca Națională a României înregistrează încasările și efectuează plățile în limita disponibilităților existente în cont.

(4) Funcționarea contului curent general al trezoreriei statului și înregistrarea operațiunilor în acest cont se stabilesc prin convenție încheiată între Ministerul Economiei și Finanțelor și Banca Națională a României.

(5) Este interzisă preluarea de sume din contul curent general al trezoreriei statului fără acordul persoanelor din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor și al unităților trezoreriei statului din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, a municipiului București și administrațiilor finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București, autorizate să administreze acest cont.

(6) Pentru toate operațiunile derulate prin contul curent general al Trezoreriei Statului, precum și prin conturile de valută deschise în evidențele Băncii Naționale a României, pe numele Ministerului Economiei și Finanțelor, se plătesc comisioane din bugetul Trezoreriei Statului în conformitate cu prevederile art. 21 și 28 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României. Modificări (1)

(7) Prin derogare de la alin. (5), precum și de la art. 24 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, plata comisioanelor se efectuează prin debitarea directă de către Banca Națională a României a contului curent general al Trezoreriei Statului.

Art. 4. -

Operațiunile de încasări și plăți prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt evidențiate în contabilitatea trezoreriei statului potrivit planului de conturi aprobat prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

Art. 5. -

(1) Instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, efectuează operațiunile de încasări și plăți prin unitățile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal, cu excepția instituțiilor publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali și secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale și instituțiilor publice autonome cu sediul în municipiul București, precum și a Consiliului General al Municipiului București, care efectuează operațiunile de încasări și plăți prin Trezoreria Municipiului București. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (3)

(2) Operațiunile de încasări și plăți dispuse de Ministerul Economiei și Finanțelor în contul și în numele statului se efectuează prin trezoreria operativă centrală. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), prin trezoreria operativă centrală pot fi efectuate și alte operațiuni de încasări și plăți stabilite prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

(4) În vederea efectuării cheltuielilor instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, au obligația de a prezenta unităților trezoreriei statului la care au conturile deschise bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat și repartizat pe trimestre în condițiile legii. Modificări (2)

(5) La decontarea sumelor în numerar sau prin virament din conturile instituțiilor publice pentru efectuarea cheltuielilor, unitățile trezoreriei statului verifică existența bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor respective și a listelor de investiții, aprobate în condițiile legii, urmărind respectarea limitei creditelor bugetare deschise și repartizate sau a disponibilităților de fonduri, după caz, și a destinației acestora, precum și alte obiective stabilite prin norme metodologice de către Ministerul Economiei și Finanțelor. Modificări (1)

(6) Din conturile de cheltuieli sau de disponibilități, după caz, ale instituțiilor publice, deschise la trezoreria statului, se pot elibera sume pentru efectuarea de plăți în numerar, reprezentând drepturi salariale, precum și pentru alte cheltuieli care nu se justifică a fi efectuate prin virament. Puneri în aplicare (1)

(7) Instituțiile publice au obligația să organizeze activitatea de casierie, astfel încât încasările și plățile în numerar să fie efectuate în condiții de siguranță, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și în limita plafonului de casă stabilit de către unitățile trezoreriei statului pentru fiecare instituție publică. Puneri în aplicare (1)

(8) Sumele achitate în numerar de către contribuabili, reprezentând venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale și venituri extrabugetare ale instituțiilor publice, se încasează prin casieriile proprii ale instituțiilor care gestionează bugetele respective, dacă legea nu prevede altfel. Modificări (1), Derogări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(9) Veniturile bugetelor prevăzute la art. 2 alin. (1) pot fi încasate în numerar și prin instituții de credit, pe bază de convenții încheiate cu persoanele abilitate, cu condiția asigurării fondurilor necesare achitării comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operațiuni. Puneri în aplicare (1)

(10) Transferurile și subvențiile alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale și de la alte bugete regiilor autonome, societăților sau companiilor naționale și societăților comerciale, după caz, se virează în conturi deschise în numele acestora la unitățile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal și se utilizează numai potrivit destinațiilor aprobate prin lege, neputând fi executate silit. Puneri în aplicare (1)

(11) Instituțiile publice pot deschide, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor, conturi escrow la o institutie de credit agreată de instituțiile finanțatoare externe sau interne, în care să se colecteze veniturile sau alte disponibilități încasate de către acestea în limita unor sume, în lei sau în valută, în condiții stabilite prin convenții încheiate între părți. Modificări (1)

(12) Este interzis instituțiilor publice să efectueze operațiunile de încasări și plăți prin institutii de credit, cu excepția încasărilor și plăților efectuate în valută, precum și a prevederilor alin. (11). Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(13) La trezoreria statului se deschide contul în lei în numele Comisiei Europene, denumit "Contul de resurse proprii în numele Comisiei Europene", prevăzut la art. 9 din Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 1.150/2000 pentru implementarea Deciziei 94/728/CE, Euratom asupra sistemului de resurse proprii ale Comunităților, modificat prin Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 2.028/2004.

Art. 6. - Referințe în jurisprudență (2)

(1) Instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare, au obligația să vireze sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate în conturile operatorilor economici beneficiari, deschise la unitățile trezoreriei statului în a căror rază aceștia sunt înregistrați fiscal. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

(2) Operatorii economici sau alte persoane juridice împuternicite de aceștia vor utiliza sumele încasate în conturile deschise la unitățile trezoreriei statului, prevăzute la alin. (1), în următoarea ordine: pentru achitarea drepturilor de natură salarială, prin transferul sumelor aferente în conturile deschise la institutii de credit, cu excepția impozitelor și contribuțiilor aferente acestora, pentru achitarea obligațiilor către bugetul de stat și celelalte bugete, iar sumele rămase disponibile pot fi virate în conturile deschise la institutiile de credit. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(3) Conturile operatorilor economici prevăzute la alin. (1) se supun executării silite prin unitățile trezoreriei statului, pe baza titlurilor executorii emise de organele autorizate să aplice procedura de executare silită, conform prevederilor legale. Puneri în aplicare (1)

(4) Instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare, pot emite bilete la ordin pentru garantarea plății anumitor sume la date fixe. Aceste bilete la ordin pot fi avalizate de către terți, cu excepția trezoreriei statului. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 146/2002:
Definiții
Operațiuni derulate prin trezoreria statului
Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului
Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului
Bugetul trezoreriei statului
Contravenții
Dispoziții finale
Reviste:
Greu de plătit: impedimente legale ale plăților din fonduri publice (I)
Interpretarea dispozițiilor art. 61 alin. 1 din O.U.G. nr. 146/2002. Cesiune de creanță a drepturilor cuvenite unor societăți comerciale și care urmează a fi încasate de la instituții publice
;
se încarcă...