Parlamentul României

Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002

Modificări (3), Puneri în aplicare (7), Referințe (7), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 14 septembrie 2007.

În vigoare de la 18 august 2002 până la 02 iulie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 164/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Potențialul de producție vitivinicolă

A. Producția vitivinicolă

SECȚIUNEA 1 Arealele de cultură

Art. 1. -

În România vița-de-vie se cultivă, cu precădere, în arealele consacrate tradițional acestei activități, situate mai ales în zona colinară, pe nisipuri, precum și pe alte terenuri cu condiții favorabile, denumite areale viticole, care sunt supuse delimitării teritoriale.

Art. 2. -

(1) Plantațiile de viță-de-vie se grupează, teritorial, în zone viticole, regiuni viticole, podgorii, centre viticole și plaiuri viticole. Definițiile acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Plantațiile de viță-de-vie situate în afara perimetrului delimitat al podgoriilor și centrelor viticole sunt considerate vii răzlețe.

(3) Încadrarea zonelor viticole, a podgoriilor și centrelor viticole românești în zonele viticole ale Uniunii Europene se realizează pe baza studiilor întreprinse de instituțiile autorizate ale statului român.

Art. 3. -

(1) Din patrimoniul viticol național fac parte următoarele categorii de plantații și terenuri:

a) plantațiile de viță-de-vie roditoare, plantațiile de portaltoi, plantațiile-mamă furnizoare de coarde-altoi sau de butași pentru înrădăcinare și școlile de vițe; Jurisprudență

b) terenurile din arealele viticole rezultate în urma defrișării viilor, aflate în perioada de pregătire pentru plantare;

c) alte terenuri din interiorul arealelor viticole care, prin amplasarea lor, completează sau unesc masivele viticole existente și care prezintă condiții pentru a fi cultivate cu viță-devie.

(2) Terenurile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) reprezintă rezerva pentru cultivare cu viță-de-vie.

Art. 4. -

(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale asigură efectuarea și actualizarea lucrărilor de delimitare a arealelor viticole, inclusiv a celor destinate producerii vinurilor și a altor produse vitivinicole cu denumire de origine.

(2) Arealele viticole delimitate pentru producerea vinurilor, a produselor pe bază de must și vin și a strugurilor de masă cu denumire de origine cuprind terenurile situate într-o podgorie sau într-un centru viticol care, datorită condițiilor naturale, soiurilor de viță-de-vie cultivate și tehnologiilor de cultură aplicate, permit obținerea unor produse de înaltă calitate, caracterizate prin originalitatea însușirilor de calitate care le recomandă să poarte denumirea locului în care au fost produse.

Art. 5. -

(1) Evidența plantațiilor viticole se realizează prin Registrul plantațiilor viticole, care cuprinde datele de identificare a tarlalelor, parcelelor viticole și suprafețelor pe soiuri din fiecare parcelă, pe persoană fizică și juridică deținătoare, întocmit în baza cadastrului agricol și a planurilor cadastrale actualizate.

(2) Registrul plantațiilor viticole, actualizat, este ținut la direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București.

(3) Modelul și instrucțiunile de completare a Registrului plantațiilor viticole se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului internelor și reformei administrative.

Art. 6. -

Producătorii de struguri pentru vin au obligația de a ține evidența producției și a modului de valorificare a acesteia în carnetul de viticultor, al cărui model se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

SECȚIUNEA a 2-a Producerea materialului săditor viticol

Art. 7. -

(1) În viticultură se admite folosirea următoarelor categorii de material săditor:

a) vițe altoite;

b) vițe nealtoite din soiuri roditoare;

c) vițe portaltoi.

(2) Vițele altoite pot fi plantate pe orice tip de sol, iar cele nealtoite, numai pe nisipuri.

(3) Pentru producerea vițelor sunt admise următoarele categorii de material de înmulțire:

a) coarde-altoi;

b) butași din soiuri roditoare pentru înrădăcinare;

c) butași portaltoi pentru altoire sau înrădăcinare.

(4) Materialul de înmulțire prevăzut la alin. (3) trebuie să provină din plantații-mamă specializate sau din plantații viticole recunoscute și autorizate pentru înmulțire.

Art. 8. -

(1) Producerea, controlul calității și comercializarea materialului săditor viticol și de înmulțire se fac cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea și folosirea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante.

(2) Baza materială aferentă sectorului de producere a materialului săditor viticol, respectiv complexuri de altoire și forțare, terenuri pentru asolamente, plantații-mamă de portaltoi și coarde-altoi, este protejată prin lege în sensul respectării destinației inițiale, indiferent de deținătorii actuali sau viitori.

SECȚIUNEA a 3-a Înființarea, întreținerea și defrișarea plantațiilor viticole

Art. 9. -

(1) Lista soiurilor de viță-de-vie admise în cultură se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru fiecare regiune viticolă, podgorie, centru viticol și direcție de producție, pe baza propunerilor făcute de Oficiul Național al Viei și Vinului, denumit în continuare O.N.V.V., împreună cu Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri, denumit în continuare O.N.D.O.V., și de asociațiile de producători.

(2) Pentru obținerea vinurilor cu denumire de origine controlată se stabilește o listă a soiurilor pentru fiecare dintre denumirile de origine controlată aprobate.

Art. 10. -

Înființarea plantațiilor de viță-de-vie se face în areale viticole delimitate din podgorii și centre viticole, cu excepția plantațiilor înființate pentru consumul familial sau în scop ornamental.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) În arealele viticole sau în extravilanul localităților din afara arealelor viticole înființarea de plantații de viță-de-vie pe o suprafață de peste 0,1 ha de operator economic sau de familie și extinderea peste această limită a celor existente se pot face numai în baza autorizației de plantare, eliberată de direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. Pentru obținerea autorizației de plantare pe suprafețe mai mari de 3 ha este necesară prezentarea de către solicitant a unui proiect de înființare a plantației viticole, avizat de unitatea de cercetări vitivinicole din zonă.

(2) Autorizația plantării/replantării viței-de-vie și de înscriere în Registrul plantațiilor viticole se eliberează pe baza unui drept de plantare nouă sau de replantare ori de plantare pe o rezervă. Crearea rezervei regionale, județene și/sau naționale a drepturilor de plantare a viței-de-vie are scopul de a permite administrației publice locale și centrale atribuirea dreptului de plantare a viței-de-vie acelor persoane fizice/juridice care, pe baza unor criterii obiective, vor justifica necesitatea obținerii acestor drepturi. Dreptul individual de replantare neexercitat într-o perioadă de 8 campanii viticole de la data acordării încetează pentru titularul acestuia. Dreptul individual de plantare nouă este valabil pe durata a două campanii viticole de la data acordării, dreptul individual de plantare pe rezerva regională sau județeană este valabil pe o durată de 3 campanii viticole de la data alocării, iar dreptul individual de plantare pe rezerva națională este valabil pe o durată de două campanii viticole de la data alocării. Procedura și condițiile de acordare a dreptului de plantare nouă, de replantare ori de plantare pe o rezervă se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Prin familie, în sensul prezentei legi, se înțelege soții și copiii necăsătoriți, dacă gospodăresc împreună cu părinții lor.

(4) Direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București vor înștiința autoritățile administrației publice locale în a căror rază teritorială este situat terenul pentru care s-a eliberat autorizația de plantare.

Art. 12. -

(1) Înființarea plantațiilor de viță-de-vie în suprafață de peste 0,1 ha de operator economic sau de familie se face numai cu soiuri admise în cultură.

(2) Sunt interzise plantarea de hibrizi direct producători în arealele viticole și în extravilanul localităților situate în afara arealelor viticole, precum și folosirea materialului săditor provenit din vițe de hibrizi direct producători, pentru plantare în golurile din viile cu soiuri nobile din amplasamentele menționate.

(3) Plantarea hibrizilor interspecifici cu rezistență relativă la boli, care sunt obținuți prin încrucișări complexe între soiuri de Vitis vinifera și soiuri aparținând altor specii ale genului Vitis, pe suprafață de cel mult 0,1 ha de familie, poate fi făcută numai în intravilanul localităților situate în afara arealelor viticole, în scop ornamental și pentru asigurarea consumului familial. Lista cuprinzând acești hibrizi interspecifici se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (2) și (3) are drept consecință, pe lângă sancționarea cu amendă contravențională, potrivit prezentei legi, și defrișarea plantației. În cazul în care făptuitorul nu aduce la îndeplinire măsura de defrișare în termen de cel mult 6 luni de la constatarea faptei, direcția pentru agricultură și dezvoltare rurală județeană și a municipiului București procedează la defrișarea plantației și îl obligă pe cel în cauză la plata tuturor cheltuielilor aferente.

(5) Prin plantare se înțelege fixarea la loc definitiv a vițelor altoite, înrădăcinate sau a porțiunilor de viță-de-vie, în scopul producerii de struguri, de coarde-altoi și coarde-portaltoi.

Art. 13. -

(1) În scopul adaptării producției vitivinicole la cerințele pieței și în vederea asigurării calității produselor vitivinicole se prevăd următoarele măsuri:

a) reconversiunea plantațiilor viticole, inclusiv prin supraaltoire pe soiurile de struguri de vin;

b) replantarea suprafețelor viticole;

c) restructurarea plantațiilor viticole.

(2) La propunerea Organizației Naționale Interprofesionale Vitivinicole și cu avizul tehnic al O.N.V.V., Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale aprobă planurile de reconversiune, replantare și restructurare a plantațiilor viticole.

Art. 14. -

(1) Deținătorii de plantații viticole au obligația să execute lucrările de întreținere a viilor, în mod deosebit tratamentele de combatere a bolilor și dăunătorilor, în condiții tehnice corespunzătoare și în perioade optime, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Viile destinate producerii de vinuri cu denumire de origine controlată sunt supuse unui regim de autorizare în vederea respectării condițiilor de cultură, stabilite prin normele tehnice de producere și comercializare elaborate de O.N.D.O.V., cu consultarea O.N.V.V. și a asociațiilor de producători din arealul vizat.

(3) Prin lucrările executate în plantații nu vor fi distruse sau deteriorate amenajările pedo- și hidroameliorative.

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Defrișarea plantațiilor de viță-de-vie în suprafață mai mare de 0,1 ha de operator economic sau de familie se face la cererea persoanei interesate, pe baza autorizației de defrișare a plantațiilor viticole, eliberate de direcția pentru agricultură și dezvoltare rurală județeană sau a municipiului București, după caz. Jurisprudență

(2) Persoanele care primesc autorizație de defrișare beneficiază de un drept individual de replantare, în suprafață echivalentă de cultură pură cu cea propusă pentru defrișare. Dreptul individual de replantare poate fi exercitat în termen de 8 ani de la data acordării acestuia.

(3) Prin cultură pură se înțelege suprafața efectivă ocupată cu butucii de viță-de-vie, inclusiv suprafața ocupată de alei, drumuri de acces și zone de întoarcere la capetele parcelei viticole.

B. Producția vinicolă

SECȚIUNEA 1 Vinurile și produsele pe bază de must și de vin

Art. 16. -

(1) Vinul este un produs agroalimentar.

(2) Clasificarea vinurilor se face conform dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 privind organizarea comună a pieței vinului.

Art. 17. -

Folosirea de arome sau de extracte la producerea vinurilor este interzisă. Singura aromatizare acceptată este cea datorată contactului vinului cu lemnul de stejar.

Art. 18. -

(1) Vinul de hibrizi direct producători sau de hibrizi interspecifici cu rezistență relativă la boli, așa cum sunt definiți la art. 12 alin. (3), este destinat numai consumului familial, obținerii alcoolului de origine vinicolă, precum și a oțetului.

(2) Vinul rezultat în urma unui amestec între vin de hibrizi direct producători și vin provenit din soiuri nobile este considerat vin de hibrizi direct producători și va fi valorificat în condițiile prevăzute la alin. (1).

(3) Este interzisă fabricarea pichetului, obținut prin epuizarea cu apă a tescovinei proaspete sau fermentate, cu sau fără adaos de zahăr, în vederea comercializării pentru consumul uman direct.

SECȚIUNEA a 2-a Definirea și dreptul de utilizare a denumirii de origine controlată și a indicației geografice

Art. 19. -

(1) Prin indicație geografică se înțelege numele unei localități sau regiuni geografice care identifică proveniența vinurilor din acel teritoriu, în cazul în care calitatea sau o altă caracteristică specifică poate fi atribuită în mod esențial acelui teritoriu, mediului natural și/sau factorilor umani.

(2) Indicația geografică este de utilitate publică.

(3) Este interzisă utilizarea unei indicații geografice pentru vinurile care nu provin din arealul delimitat pentru indicația geografică respectivă și nu sunt produse conform normelor elaborate de O.N.D.O.V.

(4) Procedura și condițiile de acordare a dreptului de utilizare a indicației geografice pentru vin și alte produse pe bază de must și vin se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 20. -

(1) Prin denumire de origine controlată, denumită în continuare DOC, se înțelege un nume geografic al unei podgorii, centru viticol sau localitate, ce identifică originea vinurilor provenite din acel teritoriu delimitat, cu caracteristici de calitate datorate exclusiv factorilor naturali și umani din acel teritoriu.

(2) Este interzisă utilizarea unei denumiri de origine controlată pentru vinurile care nu provin din acel teritoriu delimitat.

(3) Producerea și procesarea strugurilor pentru vinurile cu denumire de origine controlată, precum și condiționarea și îmbutelierea acestora se realizează în teritoriul delimitat potrivit prevederilor alin. (1).

(4) În cazuri speciale și sub control strict al O.N.D.O.V., la propunerea organizației de producători de vin cu denumire de origine controlată din arealul respectiv, condiționarea și îmbutelierea vinurilor se pot realiza și în afara arealului în care au fost produși strugurii. În aceste cazuri, se vor menționa în mod obligatoriu pe etichetă îmbuteliatorul și locul îmbutelierii.

(5) Tăria alcoolică naturală minimă în volume pentru vinurile DOC se stabilește pentru fiecare denumire de origine. Pentru aceasta se iau în considerare tăriile alcoolice naturale constatate în ultimii 3 ani la vinurile DOC ale arealului delimitat.

(6) Tăria alcoolică naturală minimă în volume prevăzută la alin. (5) poate fi stabilită la nivele diferite, în funcție de:

a) subdenumire, comună sau o parte a comunei;

b) soiul sau soiurile de viță-de-vie din care provin strugurii utilizați.

(7) În funcție de stadiul de maturare a strugurilor și de caracteristicile lor calitative la cules, vinurile cu denumire de origine controlată se clasifică astfel:

a) DOC-CMD - vin cu denumire de origine controlată din struguri culeși la maturitate deplină;

b) DOC-CT - vin cu denumire de origine controlată din struguri culeși târziu;

c) DOC-CIB - vin cu denumire de origine controlată din struguri culeși la înnobilarea boabelor.

SECȚIUNEA a 3-a Condiții de producere și comercializare a vinurilor și produselor pe bază de must și/sau vin

Art. 21. -

Vinurile și celelalte produse obținute din must și/sau vin, în momentul punerii lor în consum, trebuie să corespundă caracteristicilor organoleptice și de compoziție stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 22. -

(1) Practicile și tratamentele autorizate pentru a fi aplicate în producerea musturilor, a vinurilor și a celorlalte produse vinicole se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, urmând să fie permanent actualizate în funcție de progresele realizate în acest domeniu.

(2) Prepararea musturilor, a vinurilor și a produselor vinicole din alte materii prime decât cele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi sau schimbarea compoziției acestora prin adăugarea sau amestecarea unor substanțe, altele decât cele permise de lege, este interzisă.

(3) Constituie falsificări: diluarea vinului cu apă, mascarea unor defecte sau alterări ale vinurilor sau a băuturilor pe bază de must și/sau vin prin adaosuri care determină modificări ale gustului, aromei și compoziției naturale ale acestora, prepararea vinului din drojdie sau tescovină, precum și folosirea oricăror practici nepermise prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) Prin substituire se înțelege prezentarea sub o identitate falsă a musturilor, vinurilor sau a produselor vinicole.

(5) Identitate falsă reprezintă utilizarea fără drept a denumirii unui soi de struguri, a unui areal de producție, a unei categorii de calitate, indicație geografică sau denumire de origine controlată, contrafacerea sau folosirea fără drept a însemnelor de certificare a calității.

Art. 23. -

Vinurile și produsele pe bază de must, vin și subproduse vinicole, importate sau destinate exportului, trebuie să corespundă criteriilor calitative și de compoziție stabilite prin normele interne de producție și de consum, precum și prin normele internaționale. Pentru produsele destinate exclusiv exportului, la solicitarea sau cu acceptarea clientului extern se pot folosi și alte practici și tratamente oenologice, precum și alte limite de compoziție, autorizate în țara importatoare.

Art. 24. -

(1) Persoanele fizice și persoanele juridice care produc, depozitează și comercializează produse vitivinicole au obligația de a întocmi și de a depune, în termenul prevăzut de normele metodologice de aplicare a prezentei legi, documente de evidență a producției vitivinicole privind declarații de stocuri, declarații de recoltă, declarații de producție și de a completa operativ registrele de evidență obligatorii a produselor vitivinicole, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(2) În cazul solicitării dreptului de utilizare a unei denumiri de origine controlată, un exemplar al declarației de recoltă și de producție va fi depus și la inspectorii teritoriali ai O.N.D.O.V.

(3) Persoanele fizice și juridice care dețin o suprafață totală de vie de până la 0,5 ha nu sunt obligate să facă declarații de stocuri, de recoltă și de producție.

(4) Comercianții care dețin o cantitate de până la 2.000 l de vin nu sunt obligați să facă declarații de stocuri.

Art. 25. -

(1) Dreptul de utilizare a denumirii de origine controlată pentru producerea vinurilor se acordă prin certificate de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor DOC, cu aplicarea însemnelor de certificare a acestei categorii de calitate, eliberate de O.N.D.O.V.

(2) În faza de producție, producătorul poate să solicite O.N.D.O.V. declasarea unui vin DOC în vin de masă.

(3) Declasarea vinurilor DOC se face pe baza unor proceduri elaborate de O.N.D.O.V.

(4) Declasarea vinurilor DOC se stabilește de O.N.D.O.V. în cazul în care:

a) vinul a suferit alterări din punct de vedere calitativ;

b) vinul a fost supus unor tratamente sau practici oenologice neautorizate pentru această categorie de calitate.

Art. 26. -

Producătorii de vin care posedă licența de fabricație eliberată în condițiile legii pot cumpăra struguri pentru vinificație numai de la producătorii care dețin carnet de viticultor în anul de recoltă respectiv, cu obligația de a menționa în evidențele primare cantitatea și soiul strugurilor cumpărați.

SECȚIUNEA a 4-a Valorificarea vinurilor și a celorlalte produse vinicole

Art. 27. -

Comercializarea vinurilor și a produselor pe bază de must și vin se face de către operatorii economici și producătorii particulari, prin comerțul cu ridicata și comerțul cu amănuntul, în condițiile legii.

Art. 28. -

(1) Producătorii și comercianții de vinuri în vrac sunt obligați să țină evidența acestora, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. Jurisprudență

(2) Producătorii care dețin o suprafață de vie de până la 0,5 ha și nu comercializează vinuri în vrac nu au obligația de a ține evidența prevăzută la alin. (1).

(3) Comercializarea vinului de masă în vrac sub denumire de soi, indicație geografică sau denumire de origine controlată este interzisă.

(4) Condițiile de comercializare a vinului de masă în vrac se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului sănătății publice și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Referințe (1)

Art. 29. -

Vinurile și celelalte băuturi pe bază de must și vin pot fi puse în consum sub formă îmbuteliată sau neîmbuteliată. Îmbutelierea este obligatorie în cazul sucurilor de struguri, vinurilor cu denumire de origine controlată, vinurilor cu indicație geografică, vinarsurilor, vinurilor speciale, cu excepția pelinului.

CAPITOLUL II Mecanismele de piață

Art. 30. -

(1) Se instituie un regim de ajutoare la stocajul privat pentru vin de masă, mustul de struguri, mustul de struguri concentrat și mustul de struguri concentrat rectificat și la utilizarea de către producători a mustului de struguri concentrat și a mustului de struguri concentrat rectificat.

(2) Se acordă ajutoare pentru utilizarea mustului de struguri concentrat și a mustului de struguri concentrat rectificat pentru:

a) obținerea sucului de struguri și a sucului concentrat de struguri;

b) efectuarea unor practici oenologice.

Art. 31. -

(1) Statul poate interveni prin adoptarea de măsuri privind distilarea vinului, în cazul unor situații de criză susceptibile de a provoca perturbări ale pieței datorită unor importante excedente și/sau unor probleme de calitate.

(2) Măsurile au drept scop:

a) absorbția cantităților excedentare de vin;

b) asigurarea continuității aprovizionării pieței de la o recoltă la alta.

(3) Măsurile pot fi limitate la anumite categorii de vin sau la anumite zone de producere. Ele nu pot fi aplicate vinurilor de calitate produse în arealele viticole delimitate decât la cererea producătorilor.

Art. 32. -

(1) Modalitățile de acordare a ajutoarelor către producători pentru stocajul privat al produselor menționate și pentru utilizarea mustului de struguri concentrat și a mustului de struguri concentrat rectificat, precum și sistemul de plăți pentru distilare sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Susținerea financiară a măsurilor de reglementare a filierei vitivinicole se poate asigura atât din fonduri publice, cât și din fonduri private constituite în condițiile legii, preluate în Fondul de promovare a vinului românesc, administrat de Institutul Vinului.

(3) Organizarea și funcționarea Institutului Vinului și constituirea Fondului de promovare a vinului românesc se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL III Organizațiile de producători și organismele de filieră

Art. 33. -

(1) Statul sprijină înființarea organizațiilor de producători și a filierelor pe produs prin legi speciale.

(2) Prin constituirea organizațiilor de producători, realizată pe baza inițiativei libere a acestora, se urmăresc:

a) orientarea producției și adaptarea acesteia la cerințele pieței, sub aspectul calității și cantității;

b) promovarea concentrării ofertei și valorificarea producției pe piață;

c) promovarea practicilor culturale, tehnicilor de producție și de gestiune a reziduurilor, cu respectarea protecției mediului ambiant, protecția calității apei, a solului și a peisajului, asigurându-se totodată conservarea și/sau favorizarea biodiversității;

d) reducerea costurilor de producție și regularizarea prețurilor de producție.

(3) Noțiunea filieră se referă la un produs sau la o grupă de produse și comportă două aspecte principale:

a) identificarea produselor, a itinerarelor urmate de acestea și a organismelor de filieră, reprezentate prin operatori economici și operatori existenți de-a lungul filierei;

b) analiza mecanismelor și a politicilor de reglare a filierei produselor, structuri și funcționarea pieței, intervențiile statului prin subvenții, credite, fiscalitate, politici comerciale și altele asemenea.

Art. 34. -

(1) În vederea ameliorării funcționării pieței vinurilor de calitate cu denumire de origine controlată și a celor de calitate cu indicație geografică, Guvernul analizează propunerile organismelor de filieră în acest domeniu, astfel cum sunt definite la art. 33 alin. (3) lit. a), și stabilește regulile de comercializare și de reglare a ofertei în raport cu cererea pe piață.

(2) Acțiunile întreprinse de organismele de filieră vizează:

a) intensificarea punerii în valoare a potențialului de producție;

b) orientarea producției spre produse mai adaptate la cerințele pieței și la gusturile și aspirațiile consumatorilor, îndeosebi pentru calitatea produselor și protecția mediului;

c) ameliorarea calității produselor în toate stadiile de producție, vinificare și comercializare;

d) limitarea folosirii substanțelor fitosanitare și a altor substanțe care afectează calitatea produselor, protecția solului și a apei;

e) valorificarea vinurilor și a altor băuturi pe bază de must și vin de calitate cu denumire de origine controlată, a vinurilor de calitate cu indicație geografică, a etichetării corespunzătoare produselor de calitate;

f) promovarea viticulturii ecologice, a combaterii integrate sau a altor măsuri alternative de producție, cu asigurarea protecției mediului ambiant;

g) ameliorarea cunoașterii și transparenței producției și pieței;

h) coordonarea valorificării pe piață a produselor, prin studii de piață;

i) elaborarea contractelor-tip compatibile cu reglementările comunitare.

CAPITOLUL IV Îndrumarea și coordonarea realizării producției vitivinicole

Art. 35. -

În vederea îndeplinirii atribuțiilor legate de orientarea activităților din domeniul viticulturii și vinificației, precum și pentru îndrumarea și controlul tehnic de specialitate în realizarea producției vitivinicole se înființează și funcționează:

a) Inspecția de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol;

b) Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri;

c) Oficiul Național al Viei și Vinului.

Art. 36. -

(1) Inspecția de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, denumită în continuare I.S.C.T.V., funcționează ca direcție în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(2) I.S.C.T.V. are structuri organizatorice în cadrul direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Art. 37. -

Personalul încadrat la I.S.C.T.V. este salarizat conform acelorași norme și criterii ca și restul personalului încadrat în minister sau la direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București.

Art. 38. -

Cheltuielile curente și de capital ale I.S.C.T.V. se finanțează din bugetul de stat stabilit pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Art. 39. -

I.S.C.T.V. asigură supravegherea aplicării legii în realizarea producției de struguri, de vinuri și a altor produse vitivinicole, inclusiv a celor cu denumire de origine controlată, și este organismul guvernamental abilitat în executarea controalelor oficiale pentru asigurarea calității și conformității produselor vinicole destinate consumului uman, având următoarele atribuții:

a) urmărește respectarea legislației privind înființarea și reconversiunea plantațiilor viticole, modul de întreținere a acestora și de conservare a amenajărilor de combatere a eroziunii solului la producătorii de orice fel, indiferent de forma de proprietate sau de exploatare;

b) avizează cererile întocmite pentru acordarea dreptului de plantare a viței-de-vie pe suprafețe mai mari de 0,1 ha de familie sau operator economic, respectiv de defrișare, de către direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București;

c) colaborează cu specialiștii Direcției selecție vegetală și Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în scopul elaborării și aplicării normelor de producere și comercializare a materialului săditor viticol;

d) verifică și controlează modul de aplicare a prevederilor legale privind producerea și comercializarea strugurilor, vinurilor și a celorlalte produse vitivinicole, buna practică vitivinicolă, condițiile de igienă a produselor și spațiilor de producție și depozitare, respectarea condițiilor igienico-sanitare pentru produse vitivinicole, inclusiv controlul documentelor necesare pentru atestarea calității și punerea în consum a produselor vitivinicole;

e) verifică respectarea prevederilor prezentei legi și a normelor în vigoare cu privire la reglementarea producției, circulației și comercializării produselor vitivinicole în colaborare cu organismele instituționale de filieră recunoscute administrativ;

f) propune suspendarea licenței de fabricație până la remedierea abaterilor constatate;

g) exercită controlul tehnic în toate fazele producerii vinurilor și a celorlalte produse cu denumire de origine, precum și asupra eliberării documentelor necesare pentru atestarea calității produselor respective, inclusiv la comercializare;

h) verifică activitatea laboratoarelor autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea efectuării de analize și expertize la vinuri și alte băuturi obținute din must și subproduse vitivinicole pentru consumul intern și pentru export;

i) realizează în colaborare cu O.N.D.O.V. unele acțiuni de control tehnic în legătură cu producerea vinurilor cu denumire de origine controlată și cu indicație geografică;

j) constată vinurile și alte produse vitivinicole improprii consumului ori necorespunzătoare calitativ; limitează sau interzice utilizarea și comercializarea pentru consumul uman direct ori dispune distrugerea lor, în conformitate cu reglementările în vigoare;

k) interzice comercializarea loturilor de vin și a altor produse vitivinicole la care există suspiciunea ca fiind necorespunzătoare sub aspect calitativ, până la clarificarea situației;

l) prelevează probele din produsele controlate și din alte materiale auxiliare necesare procesului de producție, pentru analizele efectuate în laboratoarele autorizate ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

m) exercită controlul de conformitate pentru produsele vitivinicole importate;

n) păstrează secretul profesional, pentru a nu divulga unei terțe părți datele confidențiale de care a luat cunoștință în timpul controlului;

o) verifică, prin sondaj, corectitudinea întocmirii declarațiilor de stocuri, de recoltă și de producție, scriptic și faptic, indiferent de declarant, persoană fizică sau juridică;

p) propune retragerea licenței de fabricație a unităților producătoare și de comercializare a produselor menționate, necorespunzătoare calitativ și contrare legii;

q) verifică și constată abandonarea și defrișarea plantațiilor de viță-de-vie;

r) elaborează normele metodologice pentru autorizarea laboratoarelor în vederea executării de analize pentru vinuri și alte produse pe bază de must și vin ce urmează a fi expediate în scopul comercializării pe piața internă, norme care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;

s) verifică și controlează vinurile, produsele pe bază de must și/sau vin și produsele derivate vinicole importate;

ș) aplică sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare operatorilor economici, persoane fizice sau juridice din sfera producției, circulației și comercializării vinurilor și a altor produse vitivinicole, pentru abaterile constatate;

t) îndeplinește alte atribuții stabilite de actele normative în vigoare.

Art. 40. -

Sumele încasate de I.S.C.T.V. din amenzi și din prestări de servicii se fac venit la bugetul de stat.

Art. 41. -

(1) O.N.D.O.V. se organizează și funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, finanțată integral din venituri proprii.

(2) Modul de organizare și funcționare a O.N.D.O.V., precum și structurile sale organizatorice, centrale și teritoriale, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(3) O.N.D.O.V. poate organiza și susține financiar programe de pregătire și instruire profesională a angajaților săi, în colaborare cu instituțiile de învățământ și de cercetare din domeniul vitivinicol și cu unitățile producătoare de vinuri cu denumire de origine controlată și vinuri spumante cu denumire de origine controlată.

(4) În baza bugetului aprobat, O.N.D.O.V. poate acorda sprijin financiar pentru desfășurarea unor acțiuni care vizează dezvoltarea, modernizarea și promovarea producției vitivinicole, precum și a unor acțiuni de promovare a produselor vitivinicole românești.

Art. 42. -

O.N.D.O.V. îndeplinește următoarele atribuții:

a) elaborează normele tehnice pentru producerea vinurilor cu denumire de origine controlată, a vinurilor spumante cu denumire de origine controlată și a vinurilor cu indicație geografică, cu consultarea O.N.V.V. și a organizațiilor de producători de vinuri din arealul vizat, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;

b) întocmește, împreună cu O.N.V.V., proiectele de ordine ale ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea denumirilor de origine controlată și/sau indicațiilor geografice;

c) întocmește, împreună cu O.N.V.V., documentațiile pentru vinurile cu denumire de origine controlată, vinurile spumante cu denumire de origine controlată și a vinurilor cu indicație geografică;

d) eliberează autorizația de producător de struguri destinați obținerii de vinuri și/sau vinuri spumante cu denumire de origine controlată și autorizația de producător de vinuri și/sau vinuri spumante cu denumire de origine controlată, la solicitarea producătorilor;

e) eliberează certificatele de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile și/sau vinurile spumante cu denumire de origine controlată, care atestă dreptul de utilizare a denumirii de origine, la solicitarea producătorilor;

f) controlează modul de aplicare și respectare a prevederilor legale referitoare la vinurile și/sau vinurile spumante cu denumire de origine controlată;

g) controlează, împreună cu I.S.C.T.V., modul de respectare și aplicare a prevederilor legale în legătură cu regimul vinurilor cu indicație geografică;

h) suspendă sau anulează certificatul de atestare a dreptului de comercializare pentru vinuri și/sau vinuri spumante cu denumire de origine controlată, în cazul în care se constată nerespectarea de către producători a prevederilor legale privind producerea și comercializarea vinurilor și/sau vinurilor spumante cu denumire de origine controlată, și sesizează I.S.C.T.V. în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de lege;

i) controlează calitatea vinurilor și/sau vinurilor spumante cu denumire de origine controlată din punct de vedere organoleptic, pentru atestarea conformității în vederea comercializării, împreună cu Asociația Degustătorilor Autorizați din România;

j) controlează plantațiile de viță-de-vie producătoare de struguri pentru obținerea vinurilor și/sau vinurilor spumante cu denumire de origine controlată;

k) controlează spațiile de producție și depozitare a vinurilor și/sau vinurilor spumante cu denumire de origine controlată;

l) controlează evidențele și alte documente cu privire la comercializarea vinurilor și/sau vinurilor spumante cu denumire de origine controlată.

Art. 43. -

(1) Taxele pentru eliberarea autorizației de producător de struguri, vinuri și/sau vinuri spumante cu denumire de origine controlată și a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a acestora, solicitate de către deținătorii de plantații viticole, precum și de producătorii de vinuri din această categorie, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(2) Autorizația de producător de struguri destinați obținerii de vinuri cu denumire de origine controlată și autorizația de producător de vinuri cu denumire de origine controlată se eliberează anual la cererea producătorilor, iar certificatul de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile cu denumire de origine controlată și/sau vinurile spumante cu denumire de origine controlată se eliberează pe loturi.

Art. 44. -

(1) O.N.V.V. funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale ca organism specializat cu caracter tehnico-științific, cu personalitate juridică.

(2) Statutul, precum și modul de organizare și funcționare ale O.N.V.V. se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Art. 45. - Jurisprudență

(1) O.N.V.V. este finanțat din alocații bugetare, prin bugetul stabilit pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii ale O.N.V.V. se realizează prin:

a) sponsorizări;

b) donații;

c) prestări de servicii.

(3) Alocațiile bugetare repartizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru O.N.V.V., completate cu veniturile proprii, se utilizează pentru susținerea activităților O.N.V.V., pentru plata personalului din aparatul executiv și pentru achitarea cotizației României de membru al Organizației Internaționale a Viei și Vinului, denumită în continuare O.I.V.

Art. 46. -

(1) O.N.V.V. are în structura sa organizatorică:

a) consiliul științific, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, care este format din 7 membri, dintre care unul este reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, restul membrilor fiind numiți la propunerea organizației interprofesionale de profil recunoscute administrativ;

b) corpul de experți;

c) aparatul executiv.

(2) Consiliul științific aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare.

Art. 47. -

O.N.V.V. îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) întocmește studii și analize în domeniul viticulturii și vinificației, stabilește practicile și tratamentele în producerea strugurilor, vinurilor și a băuturilor pe bază de struguri, must și vin, în concordanță cu interesele economiei naționale și ale viticultorilor, cu reglementările adoptate pe plan internațional și cu acquis-ul comunitar;

b) face propuneri de elaborare a unor proiecte de legi și a altor acte normative pentru sectorul vitivinicol, ținând seama de cerințele dezvoltării viticulturii și vinificației din țara noastră;

c) colaborează cu instituțiile centrale și teritoriale din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea stabilirii și realizării obiectivelor de dezvoltare a sectorului vitivinicol românesc;

d) participă la fundamentarea și implementarea proiectelor naționale și internaționale de asistență tehnică și de investiții în domeniul vitivinicol;

e) colaborează cu Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și cu unitățile de cercetare în realizarea programelor sectoriale de cercetare științifică și aplicativă în domeniul vitivinicol;

f) avizează lucrările de delimitare a arealelor viticole, zonarea soiurilor de viță-de-vie, stabilirea tipurilor de vin și a altor produse pe bază de must și vin, inclusiv a celor cu denumire de origine controlată, precum și a altor lucrări privind dezvoltarea sectorului vitivinicol;

g) avizează normele tehnice privind stabilirea condițiilor de cultură a viței-de-vie și de producere a vinurilor cu denumire de origine controlată și cu indicație geografică;

h) avizează, anterior aprobării prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, propunerile O.N.D.O.V. pentru fiecare denumire de origine controlată;

i) inițiază și sprijină organizarea de manifestări naționale și internaționale cu caracter vitivinicol: congrese, simpozioane, consfătuiri, concursuri de struguri și vin etc.;

j) asigură legătura țării noastre cu O.I.V., cu Biroul vin, alcool, tutun, semințe și hamei al Direcției generale de de agricultură și dezvoltare rurală a Comisiei Europene, precum și cu alte organisme internaționale similiare;

k) colaborează cu I.S.C.T.V., O.N.D.O.V. și cu instituțiile descentralizate din teritoriu, cu organizațiile de producători, cu organizațiile și organismele din filieră pentru grupa de produse struguri, vin și produse procesate din acestea;

l) participă la editarea unor reviste de specialitate destinate informării specialiștilor și producătorilor interni și externi;

m) sprijină acțiunile de promovare vitivinicolă atât în țară, cât și în străinătate;

n) acordă premii pentru cele mai valoroase lucrări din domeniul viticulturii, oenologiei, economiei vitivinicole, precum și din cel al istoriei, medicinei și igienei în legătură cu via și cu produsele ei;

o) colaborează cu instituțiile de învățământ superior, de cercetare științifică din țară și străinătate;

p) asigură participarea specialiștilor români la manifestările internaționale cu caracter tehnico-științific desfășurate sub egida O.I.V.;

q) gestionează Registrul plantațiilor viticole;

r) îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative în colaborare cu organismele instituționale de filieră recunoscute administrativ.

CAPITOLUL V Sancțiuni

Art. 48. -

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

Art. 49. -

Constituie infracțiuni următoarele fapte:

a) falsificarea sau substituirea vinurilor ori a băuturilor pe bază de must și/sau vin conform art. 17 și art. 22 alin. (2), (3) și (4), expunerea spre vânzare și/sau vânzarea acestora cunoscând că sunt falsificate sau substituite, producerea pichetului, potrivit prevederilor art. 18 alin. (3) și se pedepsesc potrivit art. 313 și 297 din Codul penal;

b) producerea ori punerea în circulație, conform art. 22 alin. (5), a produselor care fac obiectul prezentei legi, în scopul de a induce în eroare pe beneficiari se pedepsește potrivit art. 286 și 301 din Codul penal.

Art. 50. -

(1) Pentru prejudicii cauzate prin săvârșirea faptelor prevăzute la art. 49 persoanele vinovate pot fi obligate la despăgubiri, potrivit dreptului comun.

(2) În cazul săvârșirii faptelor prevăzute la art. 49 se aplică și măsura confiscării întregii cantități fraudate.

Art. 51. - Jurisprudență

Constituie contravenții următoarele fapte:

a) înființarea de plantații de vii în suprafață de peste 0,1 ha de persoană fizică sau juridică ori extinderea peste această limită a celor existente, fără autorizație de plantare eliberată de direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București, potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) și (2); Modificări (1)

b) înființarea de plantații mai mari de 0,1 ha sau extinderea peste această limită a celor existente cu alte soiuri decât cele admise în cultură, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1);

c) încălcarea art. 12 alin. (2) prin plantarea de hibrizi direct producători în arealele viticole sau în extravilanul localităților situate în afara arealelor viticole;

d) abandonarea plantațiilor de viță-de-vie cu soiuri admise în cultură, potrivit prevederilor art. 14 alin. (1);

e) îmbutelierea vinurilor DOC în afara arealului delimitat, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 20 alin. (4);

f) punerea în consum și comercializarea unor vinuri și a altor produse obținute din must și/sau vin, care nu corespund caracteristicilor calitative și de compoziție, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi; Jurisprudență

g) neîntocmirea de către producătorii și comercianții de vinuri în vrac a evidențelor acestora, potrivit art. 28 alin. (1); Jurisprudență

h) livrarea sau comercializarea vinurilor DOC fără aplicarea însemnelor de certificare a calității, potrivit prevederilor art. 25 alin. (1);

i) plantarea hibrizilor interspecifici cu rezistență relativă la boli, obținuți prin încrucișări complexe între soiuri Vitis vinifera și soiuri aparținând altor specii ale genului Vitis, în alte condiții decât cele prevăzute la art. 12 alin. (3);

j) nedepunerea în termenul prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei legi a declarațiilor de stocuri, de recoltă și de producție;

k) vânzarea în spații neautorizate a vinului în vrac;

l) omisiunea înscrierii sau înscrierea de date inexacte în registrele de evidență a produselor vitivinicole, potrivit prevederilor art. 24 alin. (1);

m) nerespectarea normelor de etichetare prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

n) defrișarea viței-de-vie din soiuri nobile admise în cultură, în suprafață mai mare de 0,1 ha, fără autorizație de defrișare potrivit prevederilor art. 15 alin. (1); Modificări (1)

o) împiedicarea sub orice formă a persoanelor autorizate de a-și exercita atribuțiile de serviciu legate de aplicarea prezentei legi.

Art. 52. - Jurisprudență

(1) Contravențiile prevăzute la art. 51 se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. b) și n);

b) cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. a), c), d), g), i), j), l) și m); Jurisprudență

c) cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. e), f), h), k) și o). Jurisprudență

(2) Amenzile pot fi aplicate și persoanelor juridice.

Art. 53. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta lege se fac prin proces-verbal încheiat de persoane special împuternicite de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Sănătății Publice și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, fiecare în raport cu atribuțiile ce le revin prin actul propriu de organizare și funcționare.

Art. 54. -

Contravențiilor prevăzute la art. 51 și sancțiunilor prevăzute la art. 52 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 55. -

(1) Condițiile de delimitare teritorială a arealelor viticole, cele privind normele de înființare, întreținere și defrișare a plantațiilor viticole, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească vinurile și produsele pe bază de must, vin și distilat de vin și subproduse vinicole proprii consumului uman direct, condițiile de atribuire a denumirii de origine controlată și cele privind obținerea vinurilor din această categorie, practicile și tratamentele oenologice autorizate, normele de realizare, evidență și atestare a produselor vitivinicole, cele privind comercializarea lor, precum și alte măsuri se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi, elaborate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor, Ministerului Sănătății Publice și al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor*).

(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va emite în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele metodologice de aplicare a legii, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului.

*) În anul 2002, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Sănătății și Familiei și Ministerul Integrării Europene au elaborat normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002.

Art. 56. -

Efectuarea recensământului patrimoniului viticol se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 57. -

Se exceptează de la prevederile art. 11, 12, 21 și 22 suprafețele de vii și loturile de struguri, precum și băuturile folosite în interes experimental sau didactic de către unitățile de cercetare, învățământ, de încercare a soiurilor sau de testare a produselor. Limitele de derogare se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi**).

**) În fostul art. 65, devenit art. 57, figura și fostul art. 17, abrogat prin Legea nr. 83/2007 pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002.

Art. 58. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea viei și vinului nr. 67/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 5 mai 1997, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 34/2000, precum și orice alte dispoziții contrare.

ANEXĂ

DEFINIȚII
ale arealului viticol și ale grupelor de soiuri

1. Arealul viticol reprezintă aria geografică a culturii viței-de-vie, în care se includ zonele viticole, regiunile viticole, podgoriile, centrele viticole și plaiurile viticole.

2. Zona viticolă este arealul de mare întindere care grupează mai multe podgorii făcând parte din regiuni viticole diferite, caracterizat mai ales prin condițiile sale climatice determinate pentru potențialul calitativ al strugurilor și vinurilor.

3. Regiunea viticolă cuprinde un larg teritoriu cultivat cu viță-de-vie, caracterizat prin condiții naturale de climă și de relief relativ asemănătoare, precum și prin direcții de producție și sortimente apropiate.

4. Podgoria este o unitate teritorială naturală și tradițională, caracterizată prin condiții specifice de climă, sol și relief, prin solurile cultivate, prin metodele de cultură și procedeele de vinificare folosite, care, în ansamblu, conduc la obținerea unor producții de struguri și vinuri cu însușiri specifice.

5. Centrul viticol este teritoriul care cuprinde plantațiile viticole din una sau mai multe localități, care face sau nu face parte integrantă dintr-o podgorie și care constituie o unitate teritorială caracterizată prin factori specifici de climă, sol și sortiment, precum și prin condiții agrotehnice și tehnologice asemănătoare. Centrul viticol cuprinde o suprafață mai mică decât podgoria.

6. Plaiul viticol este teritoriul restrâns din cadrul unui centru viticol, ce cuprinde plantațiile de viță-de-vie situate pe aceeași formă de relief. Factorii naturali, precum și condițiile de cultură și de tehnologie ce privesc plaiul viticol sunt asemănătoare pe întreaga suprafață cultivată cu viță-de-vie, determinând obținerea unor produse cu însușiri de calitate specifice.

7. Soiurile recomandate sunt cele care valorifică cel mai bine condițiile de mediu și își pun în valoare, în cel mai înalt grad, potențialul calitativ și productiv în arealele în care sunt cultivate. Soiurile recomandate sunt avizate cu precădere la extinderea în plantații.

8. Soiurile autorizate sunt cele care, prin însușirile lor biologice și tehnologice, își pun în valoare potențialul calitativ și cantitativ, sub potențialul soiurilor recomandate, în condițiile arealului lor de cultură. Soiurile autorizate pot fi extinse în mod complementar, alături de cele recomandate.

9. Soiurile autorizate temporar sunt cele aflate în cultură, dar care se comportă mai puțin satisfăcător sau nesatisfăcător în condițiile arealelor respective. Soiurile autorizate temporar nu pot fi promovate în noile plantații din podgoria sau centrul viticol în care au o comportare mediocră sau slabă. Din această categorie fac parte atât soiurile care aparțin speciei Vitis vinifera din sortimentul vechi local, cât și hibrizii interspecifici.

10. Soiurile interzise sunt cele care, prin însușirile lor biologice sau tehnologice, influențează în mod negativ calitatea produselor vitivinicole. Din această categorie fac parte hibrizii direct producători, denumiți HDP. Lista cuprinzând soiurile interzise se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...