Responsabilitățile titularilor de autorizații nucleare | Ordonanță 11/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Responsabilitățile titularilor de autorizații nucleare

Art. 22. -

Titularii autorizației nucleare, inclusiv cei ce dețin ori produc deșeuri radioactive din minerit și exploatarea minereurilor de uraniu și/sau toriu, vor raporta anual la ANDRAD, până la data de 1 februarie, cantitățile, tipurile și caracteristicile deșeurilor radioactive generate în anul precedent și cele estimate a fi generate în anul în curs, în vederea actualizării bazei de date pentru inventarul deșeurilor radioactive. Modificări (1)

Art. 23. -

(1) Titularii autorizației nucleare au obligația de a întocmi rapoarte și de a pune la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate de ANDRAD în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate. Modificări (1)

(2) Rapoartele științifice cuprinzând rezultatele studiilor de cercetare în domeniul gospodăririi deșeurilor radioactive, finanțate de la bugetul de stat, se pun cu titlu gratuit la dispoziția ANDRAD, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. Modificări (1)

Art. 24. -

(1) Titularii autorizației nucleare răspund de dezafectarea instalațiilor nucleare și/sau radiologice și de gospodărirea deșeurilor radioactive rezultate din funcționarea instalațiilor nucleare și radiologice și din dezafectarea acestora, până la depozitarea definitivă.

(2) Răspunderea în domeniul dezafectării poate fi transferată de către titularul de autorizație către ANDRAD după încheierea perioadei de exploatare. Modificări (1)

Art. 25. -

Titularii autorizației nucleare au obligația de a finanța activitățile de colectare, sortare, tratare, condiționare, depozitare intermediară și transport în vederea depozitării definitive a deșeurilor radioactive generate din activitățile de exploatare, întreținere și reparații a instalațiilor nucleare și/sau radiologice.

Art. 26. -

Titularii autorizației nucleare au obligația, după caz, de a finanța activitățile proprii de cercetare-dezvoltare privind gospodărirea deșeurilor radioactive.

Art. 27. -

Titularii autorizației nucleare au obligația de a contribui la constituirea resurselor financiare destinate activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive și de dezafectare a instalațiilor nucleare și/sau radiologice, conform prevederilor art. 16 lit. a) și art. 19 alin. (1) lit. a) din prezenta ordonanță, precum și ale art. 26 și 27 din Legea nr. 111/1996, republicată.

Art. 28. -

În cazul reorganizării titularului de autorizație, răspunderea pentru gospodărirea deșeurilor radioactive și dezafectare revine noului titular de autorizație, care se subrogă în drepturile și obligațiile vechiului titular de autorizație nucleară.

Art. 29. -

(1) În cazul declanșării procedurii de lichidare judiciară sau al imposibilității continuării activității de către titularul autorizației nucleare, atribuțiile de dezafectare și/sau de gospodărire a deșeurilor radioactive sunt exercitate în numele titularului de autorizație de către lichidator.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se va acorda prioritate absolută finanțării activităților de dezafectare și/sau de gospodărire a deșeurilor radioactive rezultate din activitatea nucleară desfășurată de titularul autorizației nucleare.

(3) În cazul în care resursele financiare rezultate prin lichidare judiciară sunt insuficiente, atribuțiile de dezafectare și/sau gospodărire a deșeurilor radioactive sunt preluate de ANDRAD. Modificări (1)

Art. 30. -

Responsabilitățile pentru respectarea Convenției comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997, ratificată prin Legea nr. 105/1999, revin celor implicați în diferite etape ale gestionării combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, în funcție de statutul juridic, de obiectul lor de activitate, de dotările și resursele umane de care dispun, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 31. -

Importul combustibilului nuclear uzat și al deșeurilor radioactive în scopul depozitării definitive este interzis și se sancționează conform legii.

Art. 32. - Modificări (1)

Titularii de autorizație vor fi consultați și implicați în derularea tuturor etapelor de dezbatere aferente procesului decizional privind stabilirea prevederilor Strategiei naționale pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, care sunt relevante pentru propriile instalații nucleare, a limitelor și condițiilor tehnice pentru depozitarea definitivă, care sunt relevante pentru deșeurile nucleare și combustibilul uzat generate în propriile instalații nucleare, și/sau a contribuțiilor pentru constituirea resurselor financiare pentru dezafectare, depozitarea deșeurilor și a combustibilului uzat prevăzute la art. 16 lit. a) și la art. 19 alin. (1) lit. a).

Art. 33. -

Combustibilul nuclear uzat și deșeurile radioactive rezultate în cadrul programelor de cooperare și al parteneriatelor internaționale, la care România participă, vor fi gestionate, în cazul în care nu va fi convenit altfel prin acorduri speciale, de statul pe teritoriul căruia acestea sunt generate.

Art. 34. -

Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) neachitarea la termen a contribuției directe anuale de către titularii de autorizație, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei;

b) neachitarea la termen a contribuției anuale stabilite pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și/sau radiologice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei;

c) încălcarea dispozițiilor art. 22 și 23, cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Art. 35. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții împuterniciți ai CNCAN, la notificarea ANDRAD. Modificări (1)

(2) Neachitarea contribuțiilor prevăzute la art. 34 lit. a) și b) atrage plata unor penalități pentru fiecare zi de întârziere, conform prevederilor legale.

Art. 36. -

Prevederile art. 34 lit. c) se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 11/2003:
Dispoziții generale
Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive
Constituirea resurselor financiare destinate gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive
Constituirea resurselor financiare destinate dezafectării instalațiilor nucleare și/sau radiologice
Responsabilitățile titularilor de autorizații nucleare
;
se încarcă...