Guvernul României

Ordonanța nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive

Modificări (2), Puneri în aplicare (3), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 289 din 02 mai 2007.

În vigoare de la 01 februarie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

Gospodărirea deșeurilor radioactive se desfășoară potrivit normelor și reglementărilor naționale, precum și acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte, privind securitatea nucleară, protecția împotriva radiațiilor ionizante a personalului expus profesional, a populației, a mediului și a proprietății.

Art. 2. -

Obiectul prezentei ordonanțe îl constituie stabilirea responsabilităților organismelor implicate în diferitele etape ale gospodăririi deșeurilor radioactive și asigurarea resurselor financiare destinate realizării activităților de gospodărire a deșeurilor rezultate din funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice, precum și celor destinate dezafectării lor, în condiții care să asigure securitatea nucleară și protecția împotriva radiațiilor ionizante a personalului expus profesional, a populației, a mediului și a proprietății, fără a compromite nevoile și aspirațiile generațiilor viitoare.

Art. 3. -

(1) Prevederile prezentei ordonanțe se aplică pentru gospodărirea în siguranță atât a deșeurilor radioactive rezultate din ciclul combustibilului nuclear, cât și a deșeurilor radioactive rezultate din aplicațiile tehnicilor și tehnologiilor nucleare în industrie, medicină, agricultură și în alte domenii de interes socioeconomic, inclusiv a celor rezultate din dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice. Modificări (1)

(2) Prevederile prezentei ordonanțe nu se aplică:

a) gospodăririi deșeurilor radioactive provenite din activitățile din domeniul mineritului și de prelucrare a minereurilor de uraniu și/sau toriu;

b) activităților de dezafectare a instalațiilor de minerit și de prelucrare a minereurilor de uraniu și/sau toriu;

c) la eliberarea controlată a efluenților radioactivi în mediu.

(3) Activitățile prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative în vigoare. Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1)

Statul garantează desfășurarea în siguranță a activităților de depozitare definitivă a deșeurilor radioactive produse prin operarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice.

Art. 5. - Modificări (1)

La baza gospodăririi deșeurilor radioactive, inclusiv a depozitării definitive a acestora, stau următoarele principii generale:

a) principiul utilizării tehnicilor și tehnologiilor de gospodărire care să asigure un nivel acceptabil de protecție la radiații ionizante pentru sănătatea populației și mediului, luându-se în considerare și posibilele efecte transfrontaliere;

b) principiul "generatorul de deșeuri radioactive plătește";

c) principiul responsabilității generatorului de deșeuri radioactive;

d) principiul utilizării celor mai bune tehnici și tehnologii existente fără antrenarea unor costuri nejustificate pentru generațiile viitoare;

e) principiul menținerii volumelor și activităților deșeurilor radioactive la cel mai scăzut nivel rezonabil posibil.

Art. 6. -

În sensul prezentei ordonanțe, expresiile și termenii următori semnifică:

a) accident nuclear - evenimentul nuclear care afectează instalația și provoacă iradierea ori contaminarea populației sau a mediului peste limitele permise de reglementările în vigoare;

b) activitate nucleară - orice practică umană care introduce surse sau căi de expunere suplimentare, extinde expunerea la un număr mai mare de persoane ori modifică rețeaua de căi de expunere, plecând de la sursele existente, mărindu-se astfel expunerea ori probabilitatea expunerii persoanelor sau numărul de persoane expuse;

c) audit - activitate de verificare a respectării normelor, procedurilor și instrucțiunilor, ce vizează criteriile de acceptare a deșeurilor radioactive în vederea depozitării definitive, elaborate sau avizate de autoritatea națională competentă în domeniu;

d) autoritate națională competentă în domeniu - autoritatea stabilită de lege, cu competență la nivel național în domeniul depozitării definitive a deșeurilor radioactive, al coordonării activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive și de gestionare a resurselor financiare constituite pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și/sau radiologice și pentru gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive;

e) ciclu de combustibil nuclear - ansamblul de operațiuni care cuprinde extracția și prelucrarea minereurilor și îmbogățirea uraniului și toriului, fabricarea combustibilului nuclear, dezafectarea, orice activitate de gospodărire a deșeurilor radioactive sau orice activitate de cercetare-dezvoltare asociată uneia dintre operațiunile de mai sus;

f) combustibil nuclear uzat - combustibilul nuclear iradiat în interiorul unui reactor și care a fost îndepărtat definitiv din acesta; Modificări (1)

g) controlul efluenților - eliberarea planificată și controlată în mediu, în limite autorizate, a materialelor radioactive lichide sau gazoase, provenite din instalații nucleare autorizate, inclusiv în timpul funcționării normale a instalațiilor;

h) coordonare - ansamblul activităților de colectare și prelucrare a informațiilor, de avizare a documentațiilor și de participare la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi deșeurilor radioactive pentru armonizarea resurselor și activităților instituțiilor și organizațiilor cu atribuții și responsabilități în domeniu, destinate îndeplinirii obiectivelor definitive în "Strategia națională pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive", în condiții specificate;

i) deșeuri radioactive - materialele radioactive sub formă gazoasă, lichidă sau solidă, pentru care nu s-a prevăzut nicio altă întrebuințare, care conțin ori care sunt contaminate cu radionuclizi în concentrații superioare limitelor de exceptare; prin deșeu radioactiv se înțelege și combustibilul nuclear uzat pentru care nu se prevede o altă utilizare; Modificări (1)

j) depozitare/stocare intermediară - plasarea deșeurilor radioactive într-o instalație nucleară în scopul izolării, protecției mediului și controlului de către personal, cu intenția de a fi recuperate;

k) depozitare definitivă - amplasarea definitivă a combustibilului nuclear uzat sau a deșeurilor radioactive într-o instalație corespunzătoare, fără intenția de a le recupera;

l) durată de exploatare utilă - timpul în care instalația de gestionare a deșeurilor radioactive poate fi folosită în scopul pentru care a fost proiectată sau, în cazul unei instalații de depozitare definitivă, timpul calculat din momentul depozitării deșeurilor radioactive până la închiderea și sigilarea acesteia;

m) dezafectare - totalitatea activităților necesare a se desfășura la o instalație nucleară și/sau radiologică oprită definitiv, alta decât depozitul definitiv, în vederea eliberării nerestrictive sau utilizării amplasamentului;

n) deșeuri istorice - deșeurile radioactive provenite din practici trecute, care se află sub controlul unui titular de autorizație;

o) gospodărirea deșeurilor radioactive - totalitatea activităților administrative și operaționale care sunt implicate în manipularea, transportul, pretratarea, tratarea, condiționarea, depozitarea intermediară și depozitarea definitivă a deșeurilor rezultate din funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice. Termenul de gospodărire a deșeurilor radioactive se referă și la gospodărirea combustibilului nuclear uzat pentru care nu se prevede o altă utilizare; Modificări (1)

p) instalație nucleară:

1. orice reactor nuclear, cu excepția celui cu care este echipat un mijloc de transport maritim ori aerian folosit ca o sursă de putere, dacă este pentru propulsie sau în orice alt scop;

2. orice uzină care folosește combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzină de retratare a combustibilului nuclear iradiat;

3. orice instalație în care sunt stocate materiale nucleare, cu excepția depozitărilor în vederea transportului de materiale nucleare;

r) instalație radiologică - generatorul de radiație ionizantă, instalația, aparatul ori dispozitivul care extrage, produce, prelucrează sau conține materiale radioactive, altele decât cele prevăzute la lit. p);

s) închiderea unei instalații de depozitare definitivă starea sau acțiunea asupra depozitului definitiv la sfârșitul vieții de funcționare. Un depozit definitiv devine închis după umplerea completă, prin acoperirea - astuparea - în cazul depozitelor de suprafață, prin umplerea cu materialul de umplutură și/sau închiderea - sigilarea - în cazul depozitelor geologice, urmată de finalizarea activităților oricărei structuri anexe;

ș) Strategia națională pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive - actul normativ pe baza căruia se desfășoară activitățile de gospodărire a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea lor definitivă, și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice;

t) surse - emițătorul de radiații ionizante și orice material radioactiv;

ț) surse orfane - sursele provenite din practici din trecut, trafic ilicit sau pierdute, care nu se află sub controlul unui titular de autorizație;

u) titular de autorizație - persoana juridică autorizată pentru a desfășura activități nucleare în baza Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006, care produce și/sau deține deșeuri radioactive.

CAPITOLUL II Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive

Art. 7. - Modificări (1)

Titularii de autorizație au obligația de a gospodări în siguranță deșeurile radioactive rezultate prin funcționarea instalațiilor nucleare și radiologice pe toată durata de exploatare utilă, precum și din dezafectarea acestora, în vederea depozitării lor definitive, în conformitate cu prevederile art. 26 și 27 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Activitățile de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive se desfășoară în baza Strategiei naționale pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive.

(2) Strategia națională pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive este componentă a Strategiei naționale de dezvoltare a domeniului nuclear.

(3) Strategia națională pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive se elaborează de Agenția Națională pentru Deșeuri Radioactive, denumită în continuare ANDRAD, cu consultarea titularilor de autorizație nucleară. Modificări (1)

(4) Standardele privind limitele și condițiile tehnice de depozitare definitivă a deșeurilor radioactive sunt stabilite de ANDRAD și sunt aprobate prin ordin comun al președintelui ANDRAD și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, denumită în continuare CNCAN.

Art. 9. -

Coordonarea la nivel național a activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive și de depozitare definitivă a acestora se face de către autoritatea națională competentă în domeniu.

Art. 10. -

(1) Autoritatea națională competentă în domeniul coordonării la nivel național a activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive este ANDRAD. Modificări (1)

(2) ANDRAD răspunde de depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv a celor rezultate din dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice. Modificări (1)

(3) ANDRAD este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei și Comerțului*), cu sediul în orașul Mioveni, județul Argeș. Modificări (1)

(4) ANDRAD își desfășoară activitatea pe baza regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

(5) În vederea realizării atribuțiilor ce îi revin potrivit prezentei ordonanțe, ANDRAD poate organiza puncte de lucru sau birouri teritoriale, după caz, fără personalitate juridică. Modificări (1)

*) Conform art. 15 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Economiei și Comerțului" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Economiei și Finanțelor", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul economiei, sau cu denumirea "Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul comerțului.

Art. 11. -

(1) Patrimoniul ANDRAD este constituit prin preluarea unei părți din patrimoniul Sucursalei de Cercetări Nucleare din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin. Modificări (1)

(2) ANDRAD este condusă de un consiliu de administrație. Modificări (1)

(3) Consiliul de administrație al ANDRAD și președintele acestuia sunt numiți prin ordin al ministrului economiei și comerțului. Modificări (1)

(4) Consiliul de administrație al ANDRAD este compus din 9 membri, după cum urmează: Modificări (1)

a) Ministerul Finanțelor Publice*) - 1 membru;

b) ANDRAD - 1 membru; Modificări (1)

c) Agenția Nucleară - 1 membru;

d) Ministerul Economiei și Comerțului - 2 membri;

e) Ministerul Educației și Cercetării**) - Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică - 1 membru;

f) Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor***) - 1 membru;

g) reprezentanți ai principalilor generatori de deșeuri radioactive - 2 membri.

*) Conform art. 15 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Finanțelor Publice" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Economiei și Finanțelor".

**) Conform art. 15 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Educației și Cercetării" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului".

***) Conform art. 15 lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile".

Art. 12. - Modificări (1)

ANDRAD are ca obiect de activitate depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive și coordonarea la nivel național a activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Cheltuielile curente și de capital ale ANDRAD se finanțează integral din venituri proprii.

(2) Salarizarea personalului se face în condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind salarizarea personalului din instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii. Jurisprudență

Art. 14. -

În vederea realizării obiectului său de activitate ANDRAD are următoarele atribuții principale: Modificări (1)

a) elaborează și revizuiește, cel puțin o dată la 5 ani, Strategia națională pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, pe care o transmite spre aprobare Ministerului Economiei și Comerțului, și monitorizează implementarea acesteia; Modificări (1)

b) elaborează și transmite spre aprobare Ministerului Economiei și Comerțului Planul anual de activități în domeniul gospodăririi deșeurilor radioactive, denumit în continuare PAA, întocmit în baza Strategiei naționale pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, și răspunde de realizarea acestuia;

c) răspunde direct de înființarea depozitelor definitive pentru depozitarea deșeurilor radioactive; depozitele definitive sunt în patrimoniul și în administrarea ANDRAD; Modificări (1)

d) gestionează direct sau prin terți activitatea de depozitare definitivă a deșeurilor radioactive rezultate din funcționarea instalațiilor nucleare și radiologice, pe toată durata de exploatare utilă, precum și din dezafectarea acestora;

e) informează și pregătește publicul din zona învecinată depozitelor definitive în vederea acceptării amplasării acestora;

f) asigură constituirea și actualizarea anuală a unei baze naționale de date privind cantitățile, tipurile de deșeuri radioactive generate, inclusiv cele rezultate din dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice;

g) analizează datele relevante privind caracteristicile deșeurilor radioactive rezultate din exploatarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice;

h) întocmește anual inventarul la nivel național privind cantitățile și tipurile de deșeuri radioactive generate, în vederea elaborării PAA;

i) avizează documentațiile și procedurile întocmite de titularii de autorizație, aferente etapelor de gospodărire în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, în vederea respectării criteriilor de acceptare pentru depozitarea definitivă;

j) elaborează criteriile de acceptare pentru depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive și le supune aprobării CNCAN;

k) elaborează procedurile necesare depozitării definitive a deșeurilor radioactive;

l) avizează documentația aferentă procesului de dezafectare a instalațiilor nucleare și radiologice, întocmită de principalii generatori de deșeuri radioactive;

m) coordonează activitatea de dezafectare a instalațiilor nucleare și radiologice;

n) asigură elaborarea studiilor de caracterizare și amplasament pentru depozitele definitive de deșeuri radioactive;

o) asigură, direct sau prin terți, proiectarea, construcția, punerea în funcțiune, exploatarea, închiderea și monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive de deșeuri radioactive;

p) asigură, direct sau prin terți, în vederea depozitării definitive, execuția de servicii de gospodărire în siguranță a:

- surselor orfane de radiații nucleare;

- deșeurilor radioactive istorice rezultate din practici trecute;

- deșeurilor radioactive rezultate din incidente și accidente nucleare;

- combustibilului nuclear uzat și deșeurilor radioactive de la operatorii economici aflați în faliment sau lichidare judiciară;

q) propune cuprinderea în cadrul planurilor sectoriale și, respectiv, în Planul național de cercetare-dezvoltare de obiective specifice domeniului nuclear privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și depozitarea lor definitivă;

r) propune, avizează și recepționează temele și lucrările din cadrul programelor de cercetare-dezvoltare din domeniul nuclear, finanțate de la bugetul de stat, care privesc gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și depozitarea definitivă a acestora;

s) solicită titularilor de autorizație rapoarte, date și orice documentații necesare în vederea coordonării la nivel național a activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive, cu respectarea prevederilor legale;

ș) asigură, direct sau prin terți, protecția fizică a depozitelor definitive de deșeuri radioactive;

t) colaborează cu autoritățile și instituțiile naționale cu competențe în domeniul nuclear;

ț) cooperează cu instituții și organisme internaționale în vederea îndeplinirii atribuțiilor și utilizării celor mai noi tehnologii privind depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive;

u) gestionează veniturile constituite conform art. 16 și art. 19 alin. (1) lit. a);

v) efectuează audituri la principalii generatori de deșeuri radioactive pentru asigurarea conformității activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive cu criteriile de acceptare elaborate de ANDRAD în vederea depozitării definitive; Modificări (1)

w) monitorizează radioactivitatea mediului în zona depozitelor definitive în vederea protecției populației și a mediului;

x) verifică periodic în vederea raportării, conform reglementărilor în vigoare, stadiul de acumulare a resurselor financiare destinate gospodăririi deșeurilor radioactive și dezafectării instalațiilor nucleare și/sau radiologice;

y) elaborează și actualizează periodic studii tehnicoeconomice privind estimarea costurilor aferente depozitării definitive în siguranță a deșeurilor radioactive pentru stabilirea cuantumurilor contribuțiilor anuale ale titularilor de autorizație;

z) elaborează și prezintă rapoarte către organismele naționale și internaționale privind domeniul său de activitate.

Art. 15. -

(1) Bugetul de venituri și cheltuieli al ANDRAD se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

(2) Prin bugetul de venituri și cheltuieli al ANDRAD se asigură fondurile necesare finanțării activităților ANDRAD cuprinse în PAA elaborat în baza Strategiei naționale pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, pentru activitățile ce intră în competența acesteia potrivit legii. Modificări (1)

Art. 16. -

Veniturile proprii ale ANDRAD se constituie din: Modificări (1)

a) contribuții directe anuale ale titularilor de autorizație, stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei și Comerțului;

b) donații, sponsorizări și asistență financiară acordate de persoane fizice sau juridice, publice ori private, și de organizații internaționale;

c) alte surse de finanțare prevăzute de lege.

CAPITOLUL III Constituirea resurselor financiare destinate gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive Puneri în aplicare (1)

Art. 17. -

(1) Resursele financiare destinate realizării activităților ANDRAD, prevăzute în PAA aferent Strategiei naționale pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, se asigură din: Modificări (1)

A. contribuțiile directe anuale ale titularilor de autorizație, prevăzute la art. 16 lit. a), pentru următoarele activități:

a) amplasarea, proiectarea, construirea, punerea în funcțiune, exploatarea și întreținerea, modernizarea, închiderea și monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive pentru combustibil nuclear uzat și deșeuri radioactive realizate după adoptarea prezentei ordonanțe*);

*) Textul lit. a) a fost modificat în anul 2006 prin Ordonanța Guvernului nr. 31/2006, aprobată prin Legea nr. 26/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 2 august 2006.

b) asigurarea protecției radiologice a populației și mediului din zonele de risc ale depozitelor definitive;

c) monitorizarea radioactivității mediului în zona depozitelor definitive;

d) informarea și pregătirea opiniei publice din zona învecinată depozitelor definitive pentru acceptarea amplasării și funcționării acestora;

e) promovarea și diseminarea activităților specifice în domeniul gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, în țară și în străinătate;

f) organizarea de conferințe, grupuri de lucru, seminarii și alte activități similare;

g) dezvoltarea și implementarea programelor sociale pentru comunitățile locale învecinate depozitelor;

h) alte activități necesare depozitării în siguranță a deșeurilor radioactive rezultate din operarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și/sau radiologice deținute de aceștia;

B. bugetul de stat pentru:

a) exploatarea și întreținerea, modernizarea, închiderea și monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007;

b) tratarea, condiționarea și depozitarea definitivă a surselor de radiații nucleare și a deșeurilor radioactive rezultate de la operatorii economici aflați în faliment sau în lichidare judiciară, inclusiv dezafectarea instalațiilor nucleare și/sau radiologice din proprietatea acestora, în cazul în care resursele financiare rezultate din lichidarea judiciară sunt insuficiente;

c) recuperarea, tratarea, condiționarea și depozitarea definitivă a surselor orfane, deșeurilor istorice rezultate din practici trecute și a deșeurilor rezultate din accidente și/sau incidente nucleare;

d) asigurarea protecției radiologice a populației și mediului din zonele de risc ale depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007;

e) dezvoltarea și implementarea programelor sociale pentru comunitățile locale învecinate depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007;

C. alte surse legale.

(2) Activitățile pentru care se alocă sume de la bugetul statului se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

(3) Contribuția anuală a titularilor de autorizație se stabilește pe baza unuia sau mai multora dintre criteriile de mai jos;

a) cantitatea de energie electrică și/sau termică generată;

b) volumul și tipul deșeurilor radioactive, în vederea depozitării definitive;

c) tipul și vechimea instalațiilor nucleare și radiologice.

Art. 18. -

Excedentele anuale ale veniturilor proprii rezultate din execuția bugetului ANDRAD se reportează în anul următor și se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Constituirea resurselor financiare destinate dezafectării instalațiilor nucleare și/sau radiologice Puneri în aplicare (1)

Art. 19. -

(1) Resursele financiare destinate dezafectării instalațiilor nucleare și/sau radiologice se constituie după cum urmează:

a) prin contribuții anuale ale titularilor de autorizație nucleară, în contul ANDRAD, din venituri rezultate din activități comerciale proprii ori alte surse legale, pentru instalațiile nucleare și/sau radiologice, cu excepția celor de cercetare finanțate integral de la bugetul de stat; Modificări (1)

b) în contul titularului de autorizație, de la bugetul de stat ori alte surse legale, pentru instalațiile nucleare și/sau radiologice de cercetare finanțate integral de la bugetul de stat.

(2) Contribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se acumulează într-un cont bancar, distinct de cel destinat gospodăririi deșeurilor radioactive, și se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei și Comerțului, pe bază de studii tehnico-economice.

(3) Fondurile prevăzute la alin. (1) lit. b) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei și Comerțului și/sau a Ministerului Educației și Cercetării, cu avizul CNCAN, pe bază de studii tehnico-economice.

Art. 20. -

Resursele financiare constituite conform art. 19 alin. (1) lit. a) sunt gestionate de ANDRAD și utilizate de titularii de autorizații nucleare, cu aprobarea ANDRAD și cu avizul consultativ al CNCAN. Modificări (1)

Art. 21. -

Resursele financiare constituite conform art. 19 alin. (1) lit. a) trebuie să fie:

a) constituite în cursul perioadei de operare a instalațiilor nucleare și radiologice;

b) disponibile și suficiente pentru a acoperi costul activităților de dezafectare și de gospodărire a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive rezultate din dezafectare, la momentul oportun;

c) folosite exclusiv în scopul pentru care au fost constituite;

d) gestionate în mod transparent.

CAPITOLUL V Responsabilitățile titularilor de autorizații nucleare

Art. 22. -

Titularii autorizației nucleare, inclusiv cei ce dețin ori produc deșeuri radioactive din minerit și exploatarea minereurilor de uraniu și/sau toriu, vor raporta anual la ANDRAD, până la data de 1 februarie, cantitățile, tipurile și caracteristicile deșeurilor radioactive generate în anul precedent și cele estimate a fi generate în anul în curs, în vederea actualizării bazei de date pentru inventarul deșeurilor radioactive. Modificări (1)

Art. 23. -

(1) Titularii autorizației nucleare au obligația de a întocmi rapoarte și de a pune la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate de ANDRAD în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate. Modificări (1)

(2) Rapoartele științifice cuprinzând rezultatele studiilor de cercetare în domeniul gospodăririi deșeurilor radioactive, finanțate de la bugetul de stat, se pun cu titlu gratuit la dispoziția ANDRAD, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. Modificări (1)

Art. 24. -

(1) Titularii autorizației nucleare răspund de dezafectarea instalațiilor nucleare și/sau radiologice și de gospodărirea deșeurilor radioactive rezultate din funcționarea instalațiilor nucleare și radiologice și din dezafectarea acestora, până la depozitarea definitivă.

(2) Răspunderea în domeniul dezafectării poate fi transferată de către titularul de autorizație către ANDRAD după încheierea perioadei de exploatare. Modificări (1)

Art. 25. -

Titularii autorizației nucleare au obligația de a finanța activitățile de colectare, sortare, tratare, condiționare, depozitare intermediară și transport în vederea depozitării definitive a deșeurilor radioactive generate din activitățile de exploatare, întreținere și reparații a instalațiilor nucleare și/sau radiologice.

Art. 26. -

Titularii autorizației nucleare au obligația, după caz, de a finanța activitățile proprii de cercetare-dezvoltare privind gospodărirea deșeurilor radioactive.

Art. 27. -

Titularii autorizației nucleare au obligația de a contribui la constituirea resurselor financiare destinate activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive și de dezafectare a instalațiilor nucleare și/sau radiologice, conform prevederilor art. 16 lit. a) și art. 19 alin. (1) lit. a) din prezenta ordonanță, precum și ale art. 26 și 27 din Legea nr. 111/1996, republicată.

Art. 28. -

În cazul reorganizării titularului de autorizație, răspunderea pentru gospodărirea deșeurilor radioactive și dezafectare revine noului titular de autorizație, care se subrogă în drepturile și obligațiile vechiului titular de autorizație nucleară.

Art. 29. -

(1) În cazul declanșării procedurii de lichidare judiciară sau al imposibilității continuării activității de către titularul autorizației nucleare, atribuțiile de dezafectare și/sau de gospodărire a deșeurilor radioactive sunt exercitate în numele titularului de autorizație de către lichidator.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se va acorda prioritate absolută finanțării activităților de dezafectare și/sau de gospodărire a deșeurilor radioactive rezultate din activitatea nucleară desfășurată de titularul autorizației nucleare.

(3) În cazul în care resursele financiare rezultate prin lichidare judiciară sunt insuficiente, atribuțiile de dezafectare și/sau gospodărire a deșeurilor radioactive sunt preluate de ANDRAD. Modificări (1)

Art. 30. -

Responsabilitățile pentru respectarea Convenției comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997, ratificată prin Legea nr. 105/1999, revin celor implicați în diferite etape ale gestionării combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, în funcție de statutul juridic, de obiectul lor de activitate, de dotările și resursele umane de care dispun, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 31. -

Importul combustibilului nuclear uzat și al deșeurilor radioactive în scopul depozitării definitive este interzis și se sancționează conform legii.

Art. 32. - Modificări (1)

Titularii de autorizație vor fi consultați și implicați în derularea tuturor etapelor de dezbatere aferente procesului decizional privind stabilirea prevederilor Strategiei naționale pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, care sunt relevante pentru propriile instalații nucleare, a limitelor și condițiilor tehnice pentru depozitarea definitivă, care sunt relevante pentru deșeurile nucleare și combustibilul uzat generate în propriile instalații nucleare, și/sau a contribuțiilor pentru constituirea resurselor financiare pentru dezafectare, depozitarea deșeurilor și a combustibilului uzat prevăzute la art. 16 lit. a) și la art. 19 alin. (1) lit. a).

Art. 33. -

Combustibilul nuclear uzat și deșeurile radioactive rezultate în cadrul programelor de cooperare și al parteneriatelor internaționale, la care România participă, vor fi gestionate, în cazul în care nu va fi convenit altfel prin acorduri speciale, de statul pe teritoriul căruia acestea sunt generate.

Art. 34. -

Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) neachitarea la termen a contribuției directe anuale de către titularii de autorizație, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei;

b) neachitarea la termen a contribuției anuale stabilite pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și/sau radiologice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei;

c) încălcarea dispozițiilor art. 22 și 23, cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Art. 35. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții împuterniciți ai CNCAN, la notificarea ANDRAD. Modificări (1)

(2) Neachitarea contribuțiilor prevăzute la art. 34 lit. a) și b) atrage plata unor penalități pentru fiecare zi de întârziere, conform prevederilor legale.

Art. 36. -

Prevederile art. 34 lit. c) se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Notă finală

Reproducem mai jos prevederile art. III și IV din Ordonanța Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 26/2007, care nu sunt încorporate în forma republicată a Ordonanței Guvernului nr. 11/2003:

Art. III. -

În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Economiei și Comerțului va elabora și va propune spre aprobare proiectul de hotărâre a Guvernului privind cuantumul contribuțiilor directe anuale ale titularilor de autorizație nucleară, destinate gospodăririi deșeurilor radioactive, precum și cuantumul contribuțiilor anuale, destinate constituirii resurselor financiare pentru dezafectare, termenul de plată și modul de gestionare a acestora.

Art. IV. -

În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Guvernul va aproba transmiterea Depozitului Național de Deșeuri Radioactive - Băița Bihor în administrarea ANDRAD, activitățile acestuia fiind efectuate în continuare de Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" București. Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...