Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive | Ordonanță 11/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive

Art. 7. - Modificări (1)

Titularii de autorizație au obligația de a gospodări în siguranță deșeurile radioactive rezultate prin funcționarea instalațiilor nucleare și radiologice pe toată durata de exploatare utilă, precum și din dezafectarea acestora, în vederea depozitării lor definitive, în conformitate cu prevederile art. 26 și 27 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Activitățile de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive se desfășoară în baza Strategiei naționale pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive.

(2) Strategia națională pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive este componentă a Strategiei naționale de dezvoltare a domeniului nuclear.

(3) Strategia națională pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive se elaborează de Agenția Națională pentru Deșeuri Radioactive, denumită în continuare ANDRAD, cu consultarea titularilor de autorizație nucleară. Modificări (1)

(4) Standardele privind limitele și condițiile tehnice de depozitare definitivă a deșeurilor radioactive sunt stabilite de ANDRAD și sunt aprobate prin ordin comun al președintelui ANDRAD și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, denumită în continuare CNCAN.

Art. 9. -

Coordonarea la nivel național a activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive și de depozitare definitivă a acestora se face de către autoritatea națională competentă în domeniu.

Art. 10. -

(1) Autoritatea națională competentă în domeniul coordonării la nivel național a activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive este ANDRAD. Modificări (1)

(2) ANDRAD răspunde de depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv a celor rezultate din dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice. Modificări (1)

(3) ANDRAD este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei și Comerțului*), cu sediul în orașul Mioveni, județul Argeș. Modificări (1)

(4) ANDRAD își desfășoară activitatea pe baza regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

(5) În vederea realizării atribuțiilor ce îi revin potrivit prezentei ordonanțe, ANDRAD poate organiza puncte de lucru sau birouri teritoriale, după caz, fără personalitate juridică. Modificări (1)

*) Conform art. 15 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Economiei și Comerțului" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Economiei și Finanțelor", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul economiei, sau cu denumirea "Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul comerțului.

Art. 11. -

(1) Patrimoniul ANDRAD este constituit prin preluarea unei părți din patrimoniul Sucursalei de Cercetări Nucleare din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin. Modificări (1)

(2) ANDRAD este condusă de un consiliu de administrație. Modificări (1)

(3) Consiliul de administrație al ANDRAD și președintele acestuia sunt numiți prin ordin al ministrului economiei și comerțului. Modificări (1)

(4) Consiliul de administrație al ANDRAD este compus din 9 membri, după cum urmează: Modificări (1)

a) Ministerul Finanțelor Publice*) - 1 membru;

b) ANDRAD - 1 membru; Modificări (1)

c) Agenția Nucleară - 1 membru;

d) Ministerul Economiei și Comerțului - 2 membri;

e) Ministerul Educației și Cercetării**) - Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică - 1 membru;

f) Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor***) - 1 membru;

g) reprezentanți ai principalilor generatori de deșeuri radioactive - 2 membri.

*) Conform art. 15 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Finanțelor Publice" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Economiei și Finanțelor".

**) Conform art. 15 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Educației și Cercetării" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului".

***) Conform art. 15 lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile".

Art. 12. - Modificări (1)

ANDRAD are ca obiect de activitate depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive și coordonarea la nivel național a activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Cheltuielile curente și de capital ale ANDRAD se finanțează integral din venituri proprii.

(2) Salarizarea personalului se face în condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind salarizarea personalului din instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii. Jurisprudență

Art. 14. -

În vederea realizării obiectului său de activitate ANDRAD are următoarele atribuții principale: Modificări (1)

a) elaborează și revizuiește, cel puțin o dată la 5 ani, Strategia națională pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, pe care o transmite spre aprobare Ministerului Economiei și Comerțului, și monitorizează implementarea acesteia; Modificări (1)

b) elaborează și transmite spre aprobare Ministerului Economiei și Comerțului Planul anual de activități în domeniul gospodăririi deșeurilor radioactive, denumit în continuare PAA, întocmit în baza Strategiei naționale pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, și răspunde de realizarea acestuia;

c) răspunde direct de înființarea depozitelor definitive pentru depozitarea deșeurilor radioactive; depozitele definitive sunt în patrimoniul și în administrarea ANDRAD; Modificări (1)

d) gestionează direct sau prin terți activitatea de depozitare definitivă a deșeurilor radioactive rezultate din funcționarea instalațiilor nucleare și radiologice, pe toată durata de exploatare utilă, precum și din dezafectarea acestora;

e) informează și pregătește publicul din zona învecinată depozitelor definitive în vederea acceptării amplasării acestora;

f) asigură constituirea și actualizarea anuală a unei baze naționale de date privind cantitățile, tipurile de deșeuri radioactive generate, inclusiv cele rezultate din dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice;

g) analizează datele relevante privind caracteristicile deșeurilor radioactive rezultate din exploatarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice;

h) întocmește anual inventarul la nivel național privind cantitățile și tipurile de deșeuri radioactive generate, în vederea elaborării PAA;

i) avizează documentațiile și procedurile întocmite de titularii de autorizație, aferente etapelor de gospodărire în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, în vederea respectării criteriilor de acceptare pentru depozitarea definitivă;

j) elaborează criteriile de acceptare pentru depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive și le supune aprobării CNCAN;

k) elaborează procedurile necesare depozitării definitive a deșeurilor radioactive;

l) avizează documentația aferentă procesului de dezafectare a instalațiilor nucleare și radiologice, întocmită de principalii generatori de deșeuri radioactive;

m) coordonează activitatea de dezafectare a instalațiilor nucleare și radiologice;

n) asigură elaborarea studiilor de caracterizare și amplasament pentru depozitele definitive de deșeuri radioactive;

o) asigură, direct sau prin terți, proiectarea, construcția, punerea în funcțiune, exploatarea, închiderea și monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive de deșeuri radioactive;

p) asigură, direct sau prin terți, în vederea depozitării definitive, execuția de servicii de gospodărire în siguranță a:

- surselor orfane de radiații nucleare;

- deșeurilor radioactive istorice rezultate din practici trecute;

- deșeurilor radioactive rezultate din incidente și accidente nucleare;

- combustibilului nuclear uzat și deșeurilor radioactive de la operatorii economici aflați în faliment sau lichidare judiciară;

q) propune cuprinderea în cadrul planurilor sectoriale și, respectiv, în Planul național de cercetare-dezvoltare de obiective specifice domeniului nuclear privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și depozitarea lor definitivă;

r) propune, avizează și recepționează temele și lucrările din cadrul programelor de cercetare-dezvoltare din domeniul nuclear, finanțate de la bugetul de stat, care privesc gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și depozitarea definitivă a acestora;

s) solicită titularilor de autorizație rapoarte, date și orice documentații necesare în vederea coordonării la nivel național a activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive, cu respectarea prevederilor legale;

ș) asigură, direct sau prin terți, protecția fizică a depozitelor definitive de deșeuri radioactive;

t) colaborează cu autoritățile și instituțiile naționale cu competențe în domeniul nuclear;

ț) cooperează cu instituții și organisme internaționale în vederea îndeplinirii atribuțiilor și utilizării celor mai noi tehnologii privind depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive;

u) gestionează veniturile constituite conform art. 16 și art. 19 alin. (1) lit. a);

v) efectuează audituri la principalii generatori de deșeuri radioactive pentru asigurarea conformității activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive cu criteriile de acceptare elaborate de ANDRAD în vederea depozitării definitive; Modificări (1)

w) monitorizează radioactivitatea mediului în zona depozitelor definitive în vederea protecției populației și a mediului;

x) verifică periodic în vederea raportării, conform reglementărilor în vigoare, stadiul de acumulare a resurselor financiare destinate gospodăririi deșeurilor radioactive și dezafectării instalațiilor nucleare și/sau radiologice;

y) elaborează și actualizează periodic studii tehnicoeconomice privind estimarea costurilor aferente depozitării definitive în siguranță a deșeurilor radioactive pentru stabilirea cuantumurilor contribuțiilor anuale ale titularilor de autorizație;

z) elaborează și prezintă rapoarte către organismele naționale și internaționale privind domeniul său de activitate.

Art. 15. -

(1) Bugetul de venituri și cheltuieli al ANDRAD se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

(2) Prin bugetul de venituri și cheltuieli al ANDRAD se asigură fondurile necesare finanțării activităților ANDRAD cuprinse în PAA elaborat în baza Strategiei naționale pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, pentru activitățile ce intră în competența acesteia potrivit legii. Modificări (1)

Art. 16. -

Veniturile proprii ale ANDRAD se constituie din: Modificări (1)

a) contribuții directe anuale ale titularilor de autorizație, stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei și Comerțului;

b) donații, sponsorizări și asistență financiară acordate de persoane fizice sau juridice, publice ori private, și de organizații internaționale;

c) alte surse de finanțare prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 11/2003:
Dispoziții generale
Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive
Constituirea resurselor financiare destinate gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive
Constituirea resurselor financiare destinate dezafectării instalațiilor nucleare și/sau radiologice
Responsabilitățile titularilor de autorizații nucleare
;
se încarcă...