Art 14 Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive | Ordonanță 11/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive -
Art. 14.
-

În vederea realizării obiectului său de activitate ANDRAD are următoarele atribuții principale: Modificări (1)

a) elaborează și revizuiește, cel puțin o dată la 5 ani, Strategia națională pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, pe care o transmite spre aprobare Ministerului Economiei și Comerțului, și monitorizează implementarea acesteia; Modificări (1)

b) elaborează și transmite spre aprobare Ministerului Economiei și Comerțului Planul anual de activități în domeniul gospodăririi deșeurilor radioactive, denumit în continuare PAA, întocmit în baza Strategiei naționale pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, și răspunde de realizarea acestuia;

c) răspunde direct de înființarea depozitelor definitive pentru depozitarea deșeurilor radioactive; depozitele definitive sunt în patrimoniul și în administrarea ANDRAD; Modificări (1)

d) gestionează direct sau prin terți activitatea de depozitare definitivă a deșeurilor radioactive rezultate din funcționarea instalațiilor nucleare și radiologice, pe toată durata de exploatare utilă, precum și din dezafectarea acestora;

e) informează și pregătește publicul din zona învecinată depozitelor definitive în vederea acceptării amplasării acestora;

f) asigură constituirea și actualizarea anuală a unei baze naționale de date privind cantitățile, tipurile de deșeuri radioactive generate, inclusiv cele rezultate din dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice;

g) analizează datele relevante privind caracteristicile deșeurilor radioactive rezultate din exploatarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice;

h) întocmește anual inventarul la nivel național privind cantitățile și tipurile de deșeuri radioactive generate, în vederea elaborării PAA;

i) avizează documentațiile și procedurile întocmite de titularii de autorizație, aferente etapelor de gospodărire în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, în vederea respectării criteriilor de acceptare pentru depozitarea definitivă;

j) elaborează criteriile de acceptare pentru depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive și le supune aprobării CNCAN;

k) elaborează procedurile necesare depozitării definitive a deșeurilor radioactive;

l) avizează documentația aferentă procesului de dezafectare a instalațiilor nucleare și radiologice, întocmită de principalii generatori de deșeuri radioactive;

m) coordonează activitatea de dezafectare a instalațiilor nucleare și radiologice;

n) asigură elaborarea studiilor de caracterizare și amplasament pentru depozitele definitive de deșeuri radioactive;

o) asigură, direct sau prin terți, proiectarea, construcția, punerea în funcțiune, exploatarea, închiderea și monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive de deșeuri radioactive;

p) asigură, direct sau prin terți, în vederea depozitării definitive, execuția de servicii de gospodărire în siguranță a:

- surselor orfane de radiații nucleare;

- deșeurilor radioactive istorice rezultate din practici trecute;

- deșeurilor radioactive rezultate din incidente și accidente nucleare;

- combustibilului nuclear uzat și deșeurilor radioactive de la operatorii economici aflați în faliment sau lichidare judiciară;

q) propune cuprinderea în cadrul planurilor sectoriale și, respectiv, în Planul național de cercetare-dezvoltare de obiective specifice domeniului nuclear privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și depozitarea lor definitivă;

r) propune, avizează și recepționează temele și lucrările din cadrul programelor de cercetare-dezvoltare din domeniul nuclear, finanțate de la bugetul de stat, care privesc gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și depozitarea definitivă a acestora;

s) solicită titularilor de autorizație rapoarte, date și orice documentații necesare în vederea coordonării la nivel național a activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive, cu respectarea prevederilor legale;

ș) asigură, direct sau prin terți, protecția fizică a depozitelor definitive de deșeuri radioactive;

t) colaborează cu autoritățile și instituțiile naționale cu competențe în domeniul nuclear;

ț) cooperează cu instituții și organisme internaționale în vederea îndeplinirii atribuțiilor și utilizării celor mai noi tehnologii privind depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive;

u) gestionează veniturile constituite conform art. 16 și art. 19 alin. (1) lit. a);

v) efectuează audituri la principalii generatori de deșeuri radioactive pentru asigurarea conformității activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive cu criteriile de acceptare elaborate de ANDRAD în vederea depozitării definitive; Modificări (1)

w) monitorizează radioactivitatea mediului în zona depozitelor definitive în vederea protecției populației și a mediului;

x) verifică periodic în vederea raportării, conform reglementărilor în vigoare, stadiul de acumulare a resurselor financiare destinate gospodăririi deșeurilor radioactive și dezafectării instalațiilor nucleare și/sau radiologice;

y) elaborează și actualizează periodic studii tehnicoeconomice privind estimarea costurilor aferente depozitării definitive în siguranță a deșeurilor radioactive pentru stabilirea cuantumurilor contribuțiilor anuale ale titularilor de autorizație;

z) elaborează și prezintă rapoarte către organismele naționale și internaționale privind domeniul său de activitate.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 11/2003:
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive
Art 8 Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive
Art 9 Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive
Art 10 Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive
Art 11 Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive
Art 12 Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive
Art 13 Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive
Art 14 Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive
Art 15 Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive
Art 16 Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive
Art 17 Constituirea resurselor financiare destinate gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive
Art 18 Constituirea resurselor financiare destinate gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive
Art 19 Constituirea resurselor financiare destinate dezafectării instalațiilor nucleare și/sau radiologice
Art 20 Constituirea resurselor financiare destinate dezafectării instalațiilor nucleare și/sau radiologice
Art 21 Constituirea resurselor financiare destinate dezafectării instalațiilor nucleare și/sau radiologice
Art 22 Responsabilitățile titularilor de autorizații nucleare
Art 23 Responsabilitățile titularilor de autorizații nucleare
Art 24 Responsabilitățile titularilor de autorizații nucleare
;
se încarcă...