Parlamentul României

Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora

Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (3), Reviste (10), Proceduri (1), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 347 din 06 mai 2008.

În vigoare de la 01 ianuarie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează aspecte privind vânzarea produselor, inclusiv a celor executate la comandă, și garanțiile asociate acestora, în vederea asigurării protecției consumatorului.

Art. 2. - Jurisprudență

În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care, în cadrul contractelor care intră sub incidența prezentei legi, acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale; Modificări (1)

b) produs - bun material mobil a cărui destinație finală este consumul sau utilizarea individuală ori colectivă. Nu intră sub incidența prevederilor prezentei legi bunurile vândute în urma confiscărilor, în cadrul procedurii de executare silită sau pe baza unui alt act emis de autoritățile judecătorești, apa și gazele care nu sunt ambalate într-un volum limitat sau într-o cantitate fixă și energia electrică; Reviste (1)

c) vânzător - persoana fizică sau juridică autorizată, care, în cadrul activității sale, comercializează produse în condițiile unui contract încheiat cu consumatorul;

d) producător: Jurisprudență

1. operatorul economic care fabrică un produs finit sau o componentă a unui produs;

2. operatorul economic care fabrică materia primă;

3. operatorul economic care își aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs;

4. operatorul economic care recondiționează produsul;

5. operatorul economic sau distribuitorul care modifică, prin activitatea sa, caracteristicile produsului;

6. reprezentantul înregistrat în România al unui operator economic care nu își are sediul în România sau, în cazul inexistenței acestuia, importatorul produsului;

7. operatorul economic care importă produse în vederea realizării ulterioare a unei operațiuni de vânzare, închiriere, leasing sau orice altă formă de distribuție specifică derulării afacerilor;

8. distribuitorul produsului importat, în cazul în care nu se cunoaște importatorul, chiar dacă producătorul este menționat;

9. distribuitorul produsului, în cazul în care importatorul nu poate fi identificat, dacă nu informează persoana prejudiciată, în termen de 30 de zile de la cererea acesteia, asupra identității importatorului;

e) garanție - orice angajament asumat de vânzător sau producător față de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a prețului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

f) reparare - aducerea produsului care nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile de garanție sau în publicitatea aferentă, la specificațiile prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare. Modificări (1)

Art. 3. - Jurisprudență

Nu sunt supuse prevederilor prezentei legi produsele folosite care sunt vândute prin procedura licitației publice, la care consumatorul are posibilitatea să participe personal.

Art. 4. -

Intră sub incidența prevederilor prezentei legi și produsele care vor fi achiziționate pe baza unui contract de vânzare de produse ce urmează a fi fabricate sau prelucrate.

CAPITOLUL II Conformitatea produselor cu specificațiile cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare

Art. 5. - Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare. Jurisprudență

(2) Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă: Reviste (3)

a) corespund descrierii făcute de vânzător și au aceleași calități ca și produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model; Reviste (1)

b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului și acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip;

d) fiind de același tip, prezintă parametri de calitate și performanțe normale, la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului și declarațiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului. Reviste (2)

Art. 6. -

Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate își are originea în materialele furnizate de consumator.

Art. 7. -

Vânzătorul nu este răspunzător de declarațiile publice prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. d), în oricare dintre următoarele situații, dacă probează că:

a) nu a cunoscut și nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declarațiile în cauză;

b) declarația fusese corectată la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare;

c) decizia de a cumpăra produsul nu putea fi influențată de declarațiile publice în cauză.

Art. 8. -

(1) Orice lipsă a conformității rezultată dintr-o instalare incorectă a produselor va fi considerată echivalentă cu o lipsă a conformității produselor, dacă instalarea face parte din contractul de vânzare a produselor și produsele au fost instalate de vânzător sau pe răspunderea sa. Reviste (2)

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care produsul destinat a fi instalat de consumator este instalat de acesta și instalarea incorectă este datorată unei deficiențe în instrucțiunile de instalare.

CAPITOLUL III Drepturile consumatorului Modificări (1)

Art. 9. - Jurisprudență, Reviste (2)

Vânzătorul este răspunzător față de consumator pentru orice lipsă a conformității existentă la momentul când au fost livrate produsele.

Art. 10. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul să i se aducă produsele la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, în funcție de opțiunea consumatorului, conform art. 11, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a prețului ori de rezoluțiunea contractului privind acele produse, în condițiile art. 13 și 14.

Art. 11. - Jurisprudență, Reviste (3)

(1) În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului, ca măsură reparatorie, înlocuirea sau repararea produsului în funcție de opțiunea sa, în fiecare caz fără plată, cu excepția situației în care această solicitare este imposibilă sau disproporționată. Modificări (1), Reviste (3)

(2) O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporționată, dacă ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparație cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare:

a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate;

b) importanța lipsei de conformitate; Reviste (1)

c) dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru consumator.

(3) O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu are un produs identic pentru înlocuire. Modificări (1)

(4) Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord între vânzător și consumator, și fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor și scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 12. - Modificări (1)

Termenul fără plată, prevăzut la art. 10 și 11, se referă la costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poștale, manopera și materialele.

Art. 13. - Jurisprudență, Reviste (4)

Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri:

a) dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;

b) dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă;

c) dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, conform art. 11 alin. (4), fără inconveniente semnificative pentru consumator.

Art. 14. - Reviste (5)

Consumatorul nu este îndreptățit să solicite rezoluțiunea contractului, dacă lipsa conformității este minoră.

CAPITOLUL IV Acțiunea în regres

Art. 15. - Jurisprudență, Reviste (1)

Dacă vânzătorul este răspunzător față de consumator pentru lipsa de conformitate rezultată dintr-o acțiune sau dintr-o omisiune a producătorului ori a unui operator economic din același lanț contractual, vânzătorul are dreptul de a se îndrepta împotriva celui responsabil de lipsa de conformitate, în condițiile legii.

CAPITOLUL V Termene

Art. 16. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (5)

Răspunderea vânzătorului, conform prevederilor art. 9-14, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.

Art. 17. - Proceduri (1)

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Art. 18. - Reviste (1)

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

CAPITOLUL VI Garanții Jurisprudență

Art. 19. - Modificări (1), Jurisprudență

Garanția este obligatorie din punct de vedere juridic pentru ofertant, în condițiile specificate în declarațiile referitoare la garanție și în publicitatea aferentă.

Art. 20. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Garanția trebuie să cuprindă mențiuni cu privire la drepturile conferite prin lege consumatorului și să ateste în mod clar că aceste drepturi nu sunt afectate prin garanția oferită. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Garanția trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garanție, modalitățile de asigurare a garanției - întreținere, reparare, înlocuire -, inclusiv denumirea și adresa vânzătorului și ale unității specializate de service. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Garanția trebuie redactată în termeni simpli și ușor de înțeles. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 21. - Modificări (1)

(1) La cererea consumatorului garanția va fi oferită în scris sau pe orice alt suport durabil, disponibil și accesibil acestuia. Modificări (1), Reviste (3)

(2) În cazul în care garanția nu respectă prevederile alin. (1) și ale art. 20, valabilitatea acesteia nu este afectată, consumatorul având dreptul de a solicita vânzătorului îndeplinirea condițiilor incluse în declarațiile referitoare la garanție. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 22. - Jurisprudență

(1) Clauzele contractuale sau înțelegerile încheiate între vânzător și consumator înainte ca lipsa de conformitate să fie cunoscută de consumator și comunicată vânzătorului, care limitează sau înlătură, direct ori indirect, drepturile consumatorului prevăzute de prezenta lege, sunt nule de drept. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În cazul produselor folosite, consumatorul și vânzătorul pot conveni reducerea termenului prevăzut la art. 16, dar nu la mai puțin de un an de la data livrării produsului.

CAPITOLUL VII Sancțiuni

Art. 23. -

(1) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 20 și 21, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei*);

b) nerespectarea prevederilor art. 9 și 19, cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei*). Modificări (1)

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Jurisprudență

*) Cuantumul amenzilor este exprimat în monedă nouă potrivit dispozițiilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 24. -

Contravențiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VIII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 25. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Drepturile consumatorilor prevăzute de prezenta lege sunt exercitate fără a aduce atingere altor drepturi pe care consumatorul le poate invoca conform celorlalte prevederi legale care reglementează răspunderea contractuală sau necontractuală.

(2) În cazul în care părțile contractante aleg ca lege aplicabilă contractului legea unui stat care nu face parte din Uniunea Europeană, iar contractul are o strânsă legătură cu teritoriul României sau cu al altor state membre ale Uniunii Europene și în cazul în care prezenta lege are prevederi mai favorabile pentru consumator, se vor aplica acestea din urmă.

Art. 26. - Modificări (1)

Guvernul va adopta norme metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 27. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:

a) art. 14 alin. 1 și art. 20 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările și completările ulterioare*);

b) Hotărârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligațiile ce revin agenților economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosință îndelungată destinate consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 27 ianuarie 1997, cu modificările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 665/1995 privind înlocuirea, remedierea sau restituirea contravalorii produselor care reprezintă deficiențe de calitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 6 septembrie 1995, cu modificările ulterioare.

*) Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007 și, ulterior, modificată și completată prin Legea nr. 363/2007.

Prezenta lege transpune prevederile Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 171 din 7 iulie 1999.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Noutăți în materia legislației privind vânzarea produselor și garanțiilor asociate acestora
Neexecutarea obligațiilor contractuale/L'inexecution des obligations contractuelles/The non-performance of the contractual obligations
Noutăți privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora
Costurile de transport pentru produsele returnate, suportate de vânzător
Precizări terminologice privind garanția comercială și garanția legală de conformitate
Regresul în cadrul operațiunilor de vânzare succesivă din raporturile de comerț
Care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de consumator, în cazul vânzării produselor?
O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii
Despre (in)existența unui principiu al executării silite în natură în sistemul Codului civil român
Despre ordinea publică clasică și ordinea publică modernă
Proceduri:
EU - Drepturile cumpărătorului în U.E. - cumpărături, descriere și conformitate produs, plăți prețuri, expediere, livrare, garanție, retur
;
se încarcă...