Răspunderea juridică | Lege 411/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL XVIII Provizioane tehnice și garanții reglementate și supravegheate de Comisie CAPITOLUL XX Dispoziții tranzitorii și finale

CAPITOLUL XIX Răspunderea juridică

Art. 140. -

(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz. Modificări (1), Referințe (1)

(2) Administratorul și auditorul financiar răspund față de participanți și beneficiari, după caz, pentru prejudiciile cauzate prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor care le revin, cu excepția cazurilor de forță majoră.

(3) Orice persoană care se consideră vătămată ca urmare a neaplicării sau a aplicării necorespunzătoare a prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești competente, potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 141. - Modificări (1)

(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 6 referitoare la egalitatea de tratament a participanților și a beneficiarilor; Practică judiciară (1)

b) nerespectarea prevederilor art. 28 referitoare la investirea și înstrăinarea activelor fondului de pensii de către administrator;

c) nerespectarea unuia dintre termenele prevăzute la art. 38 alin. (4), art. 63 alin. (3), art. 113 alin. (2), art. 114 alin. (1) și art. 131 alin. (3);

d) nerespectarea prevederilor art. 61 alin. (2) referitoare la reîntregirea capitalului social de către administrator;

e) nerespectarea prevederilor art. 65 privind incompatibilitatea membrilor consiliului de administrație și ai comitetului de direcție, după caz;

f) nerespectarea obligației administratorului de a furniza informații participanților și beneficiarilor, prevăzută la art. 111. Practică judiciară (1)

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei. Referințe (1)

(3) Constatarea contravențiilor se face de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a președintelui Consiliului Comisiei. Referințe (1)

Art. 142. -

(1) În ceea ce privește sancțiunile contravenționale, prevederile art. 141 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În ceea ce privește procedura de stabilire și constatare a contravențiilor, precum și de aplicare a sancțiunilor, prevederile prezentei legi derogă de la dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (2)

(3) În scopul îndeplinirii atribuției sale de control al activităților din cadrul sistemului de pensii private, Comisia va emite norme privind procedura de stabilire și constatare a contravențiilor, precum și de aplicare a sancțiunilor.

Art. 143. -

Contravențiile prevăzute în prezenta lege se prescriu în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei.

Art. 144. - Modificări (1)

Fapta persoanei din a cărei vină se desfășoară fără autorizație sau aviz o activitate pentru care prezenta lege prevede obligația deținerii unei autorizații sau a unui aviz valabil din partea Comisiei constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.

Art. 145. - Modificări (3)

Fapta persoanei din vina căreia contribuția la fondul de pensii nu este virată sau este utilizată în alte scopuri decât prevede prezenta lege constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 146. - Modificări (1)

Fapta agentului de marketing de a prezenta cu rea-credință acte de aderare cu informații care nu corespund realității constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.

Art. 147. - Modificări (1)

Fapta persoanei de a folosi fără drept sintagma fond de pensii prevăzută la art. 56 alin. (1) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă.

Art. 148. -

Cererile participanților sau ale beneficiarilor îndreptate împotriva administratorului, angajatorului sau Comisiei, adresate instanței în a cărei rază teritorială își are domiciliul reclamantul, sunt scutite de taxa de timbru.

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...