Pensia privată | Lege 411/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL XVII Pensia privată

Art. 134. -

(1) Participantul alege furnizorul pensiei private.

(2) Furnizorul de pensii nu poate refuza o cerere de pensie privată dacă persoana îndeplinește condițiile legale.

(3) Furnizorul de pensii stabilește cuantumul pensiei private pe baza calculului actuarial și a activului personal net aflat în contul participantului.

(4) Penalitatea de transfer nu se aplică în situația transferului de disponibilități dintre administrator și furnizorul de pensii.

Art. 135. -

(1) Participantul are dreptul la o pensie privată de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public.

(2) Suma totală cuvenită pentru pensia privată nu poate fi mai mică decât valoarea contribuțiilor plătite, diminuate cu penalitățile de transfer și comisioanele legale. Reviste (1)

Art. 136. - Puneri în aplicare (1)

(1) Activul personal net este folosit exclusiv pentru achiziționarea unei pensii private.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) următoarele categorii:

a) beneficiarii care nu au calitatea de participant;

b) persoanele pensionate de invaliditate pentru afecțiuni care nu mai permit reluarea activității, definite prin prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, și al căror activ personal net la data retragerii este prea mic pentru a putea primi o pensie privată;

c) persoanele al căror activ personal net la data retragerii este prea mic pentru a putea primi o pensie privată.

(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la dovedirea încadrării în una dintre situațiile prevăzute la alin. (2), persoana îndreptățită primește o plată unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere.

(4) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (3), administratorul datorează majorări de întârziere în același cuantum cu cele stabilite pentru neplata obligațiilor bugetare.

Art. 137. -

(1) Pensia privată se plătește participantului, mandatarului desemnat de acesta prin procură specială sau reprezentantului legal al acestuia.

(2) Cheltuielile ocazionate de plata pensiilor private se suportă de către participant.

(3) În cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau a reședinței în altă țară, stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, participantul și beneficiarul păstrează dreptul la pensia privată câștigată în cadrul schemelor de pensii private din România și aceasta se plătește în acel stat, în cuantumul rămas după scăderea tuturor taxelor și cheltuielilor aferente plății.

Mergi la:
Conturile participanților
Administratorul
Autorizarea administratorilor
Veniturile administratorului
Supravegherea specială
Administrarea specială
Auditorul financiar
Obligații de transparență
Marketingul fondurilor de pensii
Depozitarul
Pensia privată
Provizioane tehnice și garanții reglementate și supravegheate de Comisie
Răspunderea juridică
Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...