Obligații de transparență | Lege 411/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL XIII Auditorul financiar CAPITOLUL XV Marketingul fondurilor de pensii

CAPITOLUL XIV Obligații de transparență Puneri în aplicare (2)

Art. 111. -

(1) Administratorul publică cel mai târziu la data de 31 mai a fiecărui an un raport anual cu informații corecte și complete despre activitatea desfășurată în anul calendaristic precedent.

(2) Administratorul pune raportul anual la dispoziția oricărei persoane care solicită dobândirea calității de participant.

(3) Anual, administratorul pune raportul la dispoziția Comisiei și a oricărui participant la un fond de pensii.

(4) Raportul anual conține următoarele informații cu privire la administrator și la fondul de pensii administrate privat pe care le administrează:

a) componența consiliului de administrație și, dacă este cazul, a comitetului de direcție;

b) numele acționarilor care dețin mai mult de 5% din totalul acțiunilor și procentul deținut de aceștia din totalul acțiunilor;

c) denumirea și sediul depozitarului;

d) informații cu privire la situația financiară a fondului de pensii;

e) orice alte informații cerute de normele Comisiei.

Art. 112. -

(1) Administratorul transmite lunar Comisiei un raport privind investițiile fiecărui fond de pensii.

(2) Comisia elaborează raportul-cadru care trebuie să conțină cel puțin:

a) structura portofoliului de investiții din perioada de raportare;

b) procentul activelor unui fond de pensii investit într-o singură societate comercială sau în fiecare clasă de active ale acesteia;

c) procentul activelor unui fond de pensii investit, în cazul activelor unui singur emitent;

d) modul de transmitere și publicare a acestuia.

(3) Comisia poate să solicite administratorilor, membrilor consiliilor de administrație ale acestora și altor manageri sau directori ori persoane însărcinate cu controlul acestora să furnizeze informații privind toate aspectele activității sau să le pună la dispoziție toate documentele.

(4) Comisia poate controla relațiile dintre administratori și alți administratori sau societăți comerciale, atunci când administratorul transferă atribuții acestora din urmă, care influențează situația financiară a administratorului ori care sunt relevante pentru o supraveghere eficientă.

(5) Comisia poate obține periodic declarația privind politica de investiții, conturile și rapoartele anuale, precum și toate documentele necesare supravegherii. Acestea pot include documente cum ar fi:

a) rapoarte interne intermediare;

b) evaluări actuariale și previziuni detaliate;

c) studii privind activele și pasivele;

d) dovezi ale respectării principiilor politicii de investiții;

e) dovezi ale plății contribuțiilor conform planificării;

f) rapoarte ale persoanelor responsabile cu auditul conturilor anuale.

(6) Comisia poate efectua inspecții la fața locului la sediul administratorului și, dacă este cazul, cu privire la funcțiile externalizate, pentru a verifica dacă activitățile se derulează în conformitate cu normele de control.

Art. 113. -

(1) Administratorul informează anual, în scris, fiecare participant, la ultima adresă comunicată, despre activul personal, respectiv numărul de unități de fond și valoarea acestora, precum și despre situația administratorului.

(2) Administratorul este obligat să transmită participantului și beneficiarului sau, după caz, reprezentanților acestora, în termen de 10 zile calendaristice, orice informație relevantă privind schimbarea regulilor schemei de pensii private.

(3) Administratorul pune, la cerere, la dispoziția participanților și beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanților acestora declarația privind politica de investiții prevăzută la art. 78 alin. (2) lit. e), conturile și rapoartele anuale.

(4) Fiecare participant sau beneficiar primește, de asemenea, la cerere, informații detaliate și de substanță privind: riscul investiției, gama de opțiuni de investiții, dacă este cazul, portofoliul existent de investiții, precum și informații privind expunerea la risc și costurile legate de investiții.

(5) În cazul în care participantul sau beneficiarul solicită, pe lângă informările la care are dreptul potrivit alin. (1) - (4), informații suplimentare privind participarea sa la un fond de pensii, administratorul este obligat, contra cost, să-i ofere aceste informații.

(6) Tariful serviciului prevăzut la alin. (5) se stabilește anual de Comisie.

(7) În cazul în care un participant la o schemă de pensii private din România își schimbă locul de muncă, domiciliul sau reședința într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, administratorul îi va comunica, în scris, informații adecvate referitoare la drepturile sale de pensie privată și opțiunile sale posibile în acest caz.

Art. 114. -

(1) Administratorul este obligat să elaboreze și să transmită Comisiei până la data de 15 aprilie un raport anual, care oferă o imagine reală și corectă a fondurilor de pensii administrate, care să cuprindă:

a) situațiile activelor și pasivelor, ale veniturilor și cheltuielilor pentru fiecare fond de pensii;

b) contul de profit și pierdere privind activitatea proprie;

c) situația comisioanelor plătite pentru depozitar, administrator și alte situații privind cheltuielile solicitate de Comisie;

d) numărul de participanți la fiecare schemă de pensii administrate privat;

e) alte informații solicitate de Comisie.

(2) Raportul anual prevăzut la alin. (1) va fi aprobat de un auditor avizat de Comisie, care va prezenta inclusiv concluzii privind respectarea strategiei investiționale prezentate de administrator. Prevederile art. 51 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.

(3) Informațiile cuprinse în raportul anual prevăzut la alin. (1) trebuie să fie coerente, complete și clar prezentate.

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...