Parlamentul României

Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

Modificări (15), Puneri în aplicare (46), Referințe (56), Derogări (2), Reviste (9), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 18 iulie 2007.

În vigoare de la 01 iulie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta lege reglementează:

a) înființarea, organizarea și funcționarea sistemului fondurilor de pensii administrate privat;

b) organizarea și funcționarea administratorilor fondurilor de pensii administrate privat, precum și coordonarea activității altor entități implicate în acest domeniu.

(2) Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat este asigurarea unei pensii private, distinctă și care suplimentează pensia acordată de sistemul public, pe baza colectării și investirii, în interesul participanților, a unei părți din contribuția individuală de asigurări sociale.

Art. 2. - Referințe (1)

(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. active ale unui fond de pensii administrat privat - instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și numerar, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participanților;

2. activ personal - suma acumulată în contul unui participant, egală cu numărul de unități de fond deținute de acesta, înmulțite cu valoarea la zi a unei unități de fond;

3. activ net total al fondului de pensii administrat privat la o anumită dată - valoarea care se obține prin deducerea valorii obligațiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea dată;

4. act individual de aderare - un înscris prin care o persoană își manifestă actul de voință de a fi parte la contractul de societate civilă și la prospectul schemei de pensii private;

5. acționar semnificativ - persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane fizice și/sau juridice care acționează împreună și care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 10% din capitalul social al unei societăți comerciale sau din drepturile de vot ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație, după caz;

6. administrare specială - exercitarea responsabilității fiduciare de către administratorul special, pe o perioadă determinată, asupra activelor fondului de pensii, în scopul limitării pierderilor pentru protejarea drepturilor cuvenite participanților și beneficiarilor; Reviste (1)

7. administrator special - persoană juridică autorizată să administreze un fond de pensii administrat privat, desemnată sau selectată de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, și care se subrogă în drepturile și obligațiile administratorului pentru o perioadă determinată;

8. administrator - societatea comercială pe acțiuni constituită în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare și cu prevederile prezentei legi, denumită societate de pensii, care are ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii și, opțional, furnizarea de pensii private; Reviste (1)

9. agent de marketing al fondului de pensii - persoana fizică sau juridică mandatată de administrator să obțină acordul de aderare a participanților;

10. beneficiar - moștenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil;

11. beneficii colaterale - orice avantaje, precum facilități bănești sau cadouri, altele decât cele care rezultă din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii private;

12. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisia - autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului României, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005;

13. Consiliul de Supraveghere Specială - consiliul constituit din două sau mai multe persoane, în funcție de numărul de participanți la un fond de pensii administrat privat, care fac parte din personalul de specialitate al Comisiei și care asistă și supervizează activitatea administratorului, pentru limitarea riscurilor și asigurarea redresării fondului de pensii;

14. contract de administrare - contractul încheiat între administrator și participant, care are ca obiect administrarea fondului de pensii;

15. contract de depozitare - contractul încheiat între administrator, ca reprezentant al fondului de pensii administrat privat în relațiile cu terții, și depozitar, având ca obiect depozitarea activelor financiare ale fondului de pensii;

16. contribuții - sumele plătite de participanți și/sau în numele acestora la un fond de pensii administrat privat;

17. depozitar - instituția de credit din România, autorizată de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară, ori sucursala din România a unei instituții de credit, autorizată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, avizată de Comisie pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, căreia îi sunt încredințate spre păstrare, în condiții de siguranță, toate activele fiecărui fond de pensii administrat privat;

18. fond de pensii administrat privat, denumit în continuare fond de pensii - fondul constituit prin contract de societate civilă, încheiat între participanți, în conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civilă particulară și cu dispozițiile prezentei legi;

19. fond de garantare a pensiilor - fondul înființat din contribuții ale administratorilor și ale furnizorilor de pensii, având scopul de a proteja drepturile participanților și ale beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii administrate privat, reglementat și supravegheat de Comisie;

20. instituție de colectare - instituția care are ca atribuție legală colectarea contribuțiilor individuale de asigurări sociale; Modificări (1)

21. instituție de evidență - instituția care are ca atribuție legală evidența asiguraților din sistemul public de pensii; Modificări (2)

22. instrumente financiare înseamnă:

a) valori mobiliare;

b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

c) instrumente ale pieței monetare, inclusiv titluri de stat cu scadență mai mică de un an și certificate de depozit;

d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri;

e) contracte forward pe rata dobânzii;

f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb și pe acțiuni;

g) opțiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a)-d), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include și opțiuni pe curs de schimb și pe rata dobânzii;

h) orice alt instrument admis la tranzacționare pe o piață reglementată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacționare pe o astfel de piață;

23. instrumente financiare derivate - instrumentele definite la pct. 22 lit. d) și g), combinații ale acestora, precum și alte instrumente calificate astfel, potrivit legii, prin reglementări ale Comisiei Naționale de Valori Mobiliare;

24. participant - persoana care contribuie sau/și în numele căreia s-au plătit contribuții la un fond de pensii și care are un drept viitor la o pensie privată;

25. pensie privată - suma plătită periodic participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar și distinct de cea furnizată de sistemul public;

26. plătitor - persoana fizică sau juridică care, după caz, reține și virează contribuția individuală de asigurări sociale;

27. pondere zilnică a unui fond - raportul dintre activul net total al fondului și suma activelor nete ale tuturor fondurilor calculate în ziua respectivă;

28. ponderea medie a unui fond pe o anumită perioadă - media aritmetică a ponderilor zilnice ale fondului pe perioada respectivă;

29. prospect al schemei de pensii private - documentul care cuprinde termenii contractului de administrare și ai schemei de pensii;

30. provizion tehnic - un volum adecvat de active corespunzător angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investiții care acoperă riscurile biometrice și pe cele privind investițiile;

31. rată de rentabilitate a unui fond de pensii - logaritm natural din raportul dintre valoarea unității de fond din ultima zi lucrătoare a perioadei și valoarea unității de fond din ultima zi lucrătoare ce precede perioada respectivă; randamentul zilnic al unui fond de pensii reprezintă diferența dintre valoarea unității de fond din ziua respectivă și valoarea unității de fond din ziua precedentă, totul raportat la valoarea unității de fond din ziua precedentă; Modificări (1)

32. rată medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor - suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecărui fond pe o perioadă și ponderea medie a fondului în totalul fondurilor de pensii pe aceeași perioadă;

33. riscuri biometrice - riscurile legate de deces, invaliditate și longevitate;

34. schemă de pensii private - un sistem de termene, condiții și reguli pe baza cărora administratorul investește activele fondului de pensii în scopul dobândirii de către participanți a unei pensii private;

35. stat membru de origine - statul membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în care administratorul își are sediul social și principala structură administrativă sau, dacă nu are un sediu social, locul unde se află principala sa structură administrativă;

36. stat membru gazdă - statul membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, a cărui legislație socială și de muncă relevantă în domeniul schemelor de pensii private este aplicabilă relației dintre angajator și participanți;

37. stat terț - orice alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau nu aparține Spațiului Economic European;

38. valoarea unității de fond - raportul dintre valoarea activului net al fondului de pensii la o anumită dată și numărul total de unități ale fondului la aceeași dată.

(2) Persoana afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, numită prima entitate, reprezintă: Modificări (1)

a) un acționar sau un grup de acționari care deține mai mult de 10% din acțiunile emise de prima entitate ori care, deși deține un procent mai mic, poate influența, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate;

b) orice entitate în care prima entitate deține, direct sau indirect, mai mult de 10% din acțiunile emise ori în care, deși deține un procent mai mic, poate influența, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate;

c) orice altă entitate în care un acționar deține, direct sau indirect, mai mult de 30% din acțiunile emise și în același timp deține, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul acțiunilor emise de prima entitate;

d) orice persoană care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entități;

e) orice membru al consiliului de administrație sau al altui organ de conducere ori de supraveghere al respectivei entități;

f) soțul/soția sau o rudă până la gradul al treilea ori un afin până la gradul al doilea, inclusiv, al oricărei persoane prevăzute la lit. a)-e).

CAPITOLUL II Fondul de pensii Puneri în aplicare (1)

Art. 3. -

Resursele financiare ale fondului de pensii se constituie din:

a) contribuțiile nete convertite în unități de fond;

b) drepturile cuvenite beneficiarilor și nerevendicate în termenul general de prescripție;

c) dobânzile și penalitățile de întârziere aferente contribuțiilor nevirate în termen;

d) sumele provenite din investirea veniturilor prevăzute la lit. a)-c).

Art. 4. -

Cheltuielile de administrare sunt suportate de administrator.

Art. 5. -

(1) Un fond de pensii trebuie să aibă minimum 50.000 de participanți și se constituie prin contract de societate civilă.

(2) Numărul minim de participanți prevăzut la alin. (1) trebuie realizat în perioada primilor 3 ani de la data constituirii fondului de pensii.

Art. 6. -

(1) Toți participanții și beneficiarii la un fond de pensii au aceleași drepturi și obligații și li se aplică un tratament nediscriminatoriu.

(2) Participanții și beneficiarii la un fond de pensii au dreptul la egalitate de tratament și în cazul schimbării locului de muncă, domiciliului sau reședinței într-o altă țară, stat membru al Uniunii Europene ori stat aparținând Spațiului Economic European.

(3) În cazul schimbării locului de muncă, domiciliului sau reședinței într-o altă țară, participanții pot opta între a plăti în continuare contribuțiile la un fond de pensii din România sau a plăti contribuții la un alt fond de pensii aflat pe teritoriul țării respective, dacă aceasta nu contravine legislației acestei țări.

(4) Nicio persoană care dorește să devină participant nu poate fi supusă unui tratament discriminatoriu și nu i se poate refuza calitatea de participant, dacă aceasta este eligibilă.

(5) În aplicarea prezentei legi este interzisă orice discriminare directă sau indirectă după criteriul de sex, în special cu privire la aria de aplicare și condițiile schemelor de pensii private, contribuții și beneficii.

Art. 7. -

(1) Denumirea fondului de pensii conține sintagma fond de pensii administrat privat.

(2) Denumirea fondului de pensii nu trebuie să inducă în eroare participanții, potențialii participanți sau alte persoane.

Art. 8. -

Un fond de pensii nu poate fi declarat în stare de faliment.

Art. 9. -

(1) Fondul de pensii este reprezentat în raporturile cu terții, inclusiv în fața instanțelor judecătorești, numai de către administratorul acestuia. Reviste (1)

(2) Acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești competente, în legătură cu administrarea fondului de pensii, sunt scutite de orice fel de taxe.

(3) Sediul fondului de pensii va fi același cu cel al administratorului.

Art. 10. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

Conținutul contractului-cadru de societate civilă prin care se constituie un fond de pensii, precum și modalitățile de modificare a acestuia se stabilesc prin normele Comisiei.

CAPITOLUL III Autorizarea shemei de pensii private și a fondului de pensii

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

(1) Prospectul schemei de pensii private este elaborat și propus de administrator.

(2) Fiecare prospect al schemei de pensii private propus de administrator trebuie să obțină autorizarea Comisiei.

(3) Prospectul schemei de pensii private poate fi modificat numai cu avizul prealabil al Comisiei.

(4) Pentru a obține autorizarea primului prospect al schemei de pensii private, societatea de pensii depune la Comisie o cerere, odată cu cererea de autorizare de administrare, prospectul schemei de pensii private, inclusiv proiectul contractului de depozitare și proiectul de contract de societate civilă.

(5) Autorizarea primului prospect al schemei de pensii private se realizează odată cu autorizarea de administrare a fondului de pensii.

(6) Procedura de autorizare și modificare a prospectului schemei de pensii private este prevăzută în normele Comisiei.

(7) Administratorul procedează la publicitatea prospectului schemei de pensii private numai după autorizarea acestuia, sub sancțiunea retragerii autorizației de administrare.

Art. 12. - Puneri în aplicare (1)

(1) Conținutul schemei de pensii private se stabilește prin normele Comisiei și cuprinde în mod obligatoriu cel puțin următoarele elemente:

a) denumirea și sediul administratorului;

b) condițiile de eligibilitate a participanților pentru aderarea la schema de pensii private;

c) modalitatea de împărțire între participanți a sumelor rezultate din investirea activelor;

d) principiile investiționale ale schemei de pensii private;

e) riscurile financiare, tehnice și de altă natură implicate de schema de pensii private;

f) natura și distribuția riscurilor prevăzute la lit. e);

g) dreptul exclusiv de proprietate al participanților la schema de pensii private asupra sumei existente în conturile individuale;

h) condițiile începerii și plății prestațiilor private;

i) condițiile de acordare a prestațiilor private în caz de invaliditate;

j) nivelurile maxime ale comisioanelor suportate de fondul de pensii, defalcate pe categorii de comisioane;

k) periodicitatea și procedura de raportare a informațiilor către participanți;

l) condițiile și procedurile de încetare a participării și de transfer la un alt fond de pensii administrat privat.

(2) Conținutul schemei de pensii private poate cuprinde orice alte elemente considerate necesare de Comisie.

Art. 13. - Puneri în aplicare (1)

Modelul contractului-cadru de administrare se stabilește prin normele Comisiei și conține în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) părțile contractante;

b) principiile schemei de pensii private;

c) principalele drepturi și obligații ale părților contractante și modalitatea de aplicare;

d) modul de administrare a fondului de pensii;

e) modalitățile de control al administratorului, exercitate de către auditori;

f) obligațiile de informare ale administratorului față de participanți și autorități;

g) evidențele administratorului referitoare la participanți, contribuții, investiții și pensii private;

h) modalitățile specifice de constatare, reclamare și remediere a deficiențelor;

i) răspunderea contractuală a părților, incluzând și sancțiunile ce pot fi aplicate;

j) durata contractului de administrare, modalitățile de modificare și încetare a contractului de administrare;

k) informații privind depozitarul fondului de pensii.

Art. 14. - Puneri în aplicare (1)

Auditorul și depozitarul își plătesc fiecare taxa de avizare.

Art. 15. - Puneri în aplicare (1)

(1) Modificarea prospectului schemei de pensii private se face de către administrator, cu avizul Comisiei și cu informarea ulterioară a participanților.

(2) Procedura de modificare a prospectului schemei de pensii private va fi stabilită prin normele Comisiei.

Art. 16. - Referințe (1)

(1) Comisia retrage autorizația administratorului de administrare a fondului de pensii, dacă se dovedește că au fost încălcate regulile unui prospect al schemei de pensii private, dispozițiile prezentei legi sau ale normelor Comisiei.

(2) De la data retragerii autorizației de administrare a administratorului se aplică prevederile privind administrarea specială.

(3) Administratorul poate ataca decizia de retragere a autorizației de administrare a fondului de pensii la instanța judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Reviste (1)

Art. 17. - Puneri în aplicare (1)

(1) Fondul de pensii trebuie autorizat de Comisie, după autorizarea administratorilor și a prospectului schemei de pensii private.

(2) Autorizația se eliberează pe baza unei cereri formulate de administrator, la care se anexează următoarele documente:

a) contractul de societate civilă de constituire a fondului de pensii;

b) actele individuale de aderare la contractul de societate civilă prin care se înființează fondul de pensii și la prospectul schemei de pensii private;

c) alte documente și informații potrivit cerințelor prevăzute în normele Comisiei.

Art. 18. - Puneri în aplicare (1)

(1) Comisia poate solicita administratorului alte documente și informații, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de autorizare a fondului de pensii.

(2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a fondului de pensii, fiind îndreptățită:

a) să se adreseze autorităților competente;

b) să solicite documente și informații din alte surse.

Art. 19. -

Comisia verifică dacă sunt întrunite condițiile de către membrii fondului de pensii pentru a fi participant conform prezentei legi, avizează contractul de societate civilă și procedează, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente și informații de la administrator, la aprobarea sau la respingerea motivată a autorizării fondului de pensii.

Art. 20. - Puneri în aplicare (1)

(1) Comisia respinge cererea de autorizare a fondului de pensii, dacă documentația prezentată:

a) rămâne incompletă și după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la solicitarea unor informații sau documente suplimentare;

b) nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

c) conține clauze care pot prejudicia interesele participanților sau nu le protejează în mod corespunzător.

(2) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii, scrisă și motivată, se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

Art. 21. -

(1) În cazul în care se constată scăderea numărului de participanți și menținerea acestuia sub minimul legal, timp de un trimestru, Comisia retrage, prin decizie, autorizația unui fond de pensii.

(2) Decizia de retragere a autorizației fondului de pensii, scrisă și motivată, se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) Administratorul este obligat să înceteze orice activitate aferentă fondului de pensii, de la data luării la cunoștință despre retragerea autorizației acestuia.

(4) De la data la care Comisia retrage autorizația unui fond de pensii se aplică prevederile referitoare la administrarea specială.

Art. 22. -

(1) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii sau de retragere a autorizației, după caz, poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii. Reviste (1)

(2) În termen de 10 zile calendaristice de la data rămânerii definitive a deciziei menționate la alin. (1) prin necontestarea acesteia ori prin expirarea perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care s-a respins contestația, Comisia publică anunțul privind retragerea autorizației în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în două cotidiene centrale.

CAPITOLUL IV Investițiile fondului de pensii Puneri în aplicare (1)

Art. 23. -

(1) Comisia verifică îndeplinirea obligației administratorilor de investire prudențială a activelor fondurilor de pensii administrate privat, cu respectarea, în principal, a următoarelor reguli:

a) investirea în interesul participanților și beneficiarilor, iar în cazul unui conflict potențial de interese, administratorul care gestionează activele fondurilor de pensii administrate privat trebuie să adopte măsuri ca investirea să se facă numai în interesul acestora;

b) investirea într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea și profitabilitatea lor, iar cele deținute pentru acoperirea fondului de garantare și a provizioanelor tehnice se investesc, de asemenea, într-un mod adecvat naturii și duratei drepturilor cuvenite participanților și beneficiarilor;

c) investirea să se efectueze preponderent în instrumente tranzacționate pe o piață reglementată, astfel cum este definită în Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; investițiile în instrumente care nu sunt tranzacționate pe o piață reglementată trebuie să nu depășească niveluri prudențiale;

d) investițiile în instrumente financiare derivate sunt permise doar în măsura în care contribuie la scăderea riscurilor investiției sau facilitează gestionarea eficientă a portofoliului;

e) activele se diversifică în mod corespunzător, astfel încât să se evite dependența excesivă de un anumit activ, emitent sau grup de societăți comerciale și concentrări de riscuri pe ansamblul activelor.

(2) Comisia poate decide să nu aplice cerințele prevăzute la alin. (1) lit. c) și e) pentru investițiile în titluri de stat.

Art. 24. -

(1) Administratorul elaborează o declarație privind politica de investiții, în formă scrisă. Declarația privind politica de investiții conține:

a) strategia de investire a activelor, în raport cu natura și durata obligațiilor;

b) metodele de evaluare a riscurilor investiționale;

c) procedurile de management al riscului;

d) metoda de revizuire a principiilor de investiții;

e) persoanele responsabile de luarea deciziilor și realizarea investițiilor, precum și procedurile pentru luarea deciziilor.

(2) Administratorul revizuiește și completează declarația privind politica de investiții ori de câte ori intervine o schimbare importantă în politica de investiții sau cel puțin o dată la 3 ani, cu acordul Comisiei, informând participanții cu privire la noua politică investițională.

Art. 25. -

(1) Cu respectarea dispozițiilor art. 23, administratorul investește în:

a) instrumente ale pieței monetare, inclusiv conturi și depozite în lei la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei instituții de credit străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României și care nu se află în procedura de supraveghere specială ori administrare specială sau a cărei autorizație nu este retrasă, fără să depășească un procent mai mare de 20% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;

b) titluri de stat emise de Ministerul Economiei și Finanțelor din România, de state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în procent de până la 70% din valoarea totală a activelor fondului de pensii; Puneri în aplicare (1)

c) obligațiuni și alte valori mobiliare emise de autoritățile administrației publice locale din România sau din statele membre ale Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic European, în procent de până la 30% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;

d) valori mobiliare tranzacționate pe piețe reglementate și supravegheate din România, statele membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în procent de până la 50% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;

e) titluri de stat și alte valori mobiliare, emise de state terțe, în procent de până la 15% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;

f) obligațiuni și alte valori mobiliare, tranzacționate pe piețe reglementate și supravegheate, emise de autoritățile administrației publice locale din state terțe, în procent de până la 10% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;

g) obligațiuni și alte valori mobiliare ale organismelor străine neguvernamentale, dacă aceste instrumente sunt cotate la burse de valori autorizate și dacă îndeplinesc cerințele de rating, în procent de până la 5% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;

h) titluri de participare, emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România sau din alte țări, în procent de până la 5% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;

i) alte forme de investiții prevăzute de normele Comisiei.

(2) Investițiile prevăzute la alin. (1), după caz, sunt efectuate în conformitate cu reglementările Băncii Naționale a României privind operațiunile valutare.

(3) Comisia poate modifica, temporar, procentul maxim al activelor, care poate fi investit în categoriile de active prevăzute la alin. (1), și va emite norme în acest scop. Puneri în aplicare (1)

(4) În funcție de natura emitentului de instrumente financiare în care administratorul poate investi, procentele maxime admise sunt:

a) 5% din activele unui fond de pensii pot fi investite într-o singură societate comercială sau în fiecare categorie de active ale acesteia, fără a depăși în total 5%;

b) 10% din activele unui fond de pensii pot fi investite în activele unui grup de emitenți și persoanele afiliate lor.

Art. 26. -

Investițiile activelor fondurilor de pensii administrate privat și rezultatele investirii sunt scutite de impozit.

Art. 27. -

(1) Administratorul exercită, în numele participanților, dreptul de vot în adunările generale ale acționarilor societăților comerciale în al căror capital social au fost investite activele fondului de pensii.

(2) Votul este exercitat exclusiv în interesul participanților și al beneficiarilor la fondul de pensii.

Art. 28. -

(1) Activele fondului de pensii nu pot fi investite în:

a) active care, potrivit legii, nu pot fi înstrăinate;

b) active a căror evaluare este incertă, precum și antichități, lucrări de artă, autovehicule și altele asemenea;

c) bunuri imobiliare;

d) acțiuni, obligațiuni și alte valori mobiliare emise de administrator;

e) orice alte active stabilite prin normele Comisiei.

(2) Activele fondului de pensii nu pot fi înstrăinate:

a) administratorului sau auditorului;

b) depozitarului;

c) administratorului special;

d) membrilor Consiliului Comisiei și personalului Comisiei;

e) persoanelor afiliate entităților prevăzute la lit. a)-d);

f) oricăror alte persoane sau entități prevăzute prin normele Comisiei.

(3) Activele fondului de pensii nu pot constitui garanții și nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub sancțiunea nulității absolute a actelor prin care se constituie garanția sau se acordă creditul. Modificări (1)

Art. 29. -

(1) Comisia calculează și publică lunar pe site-ul propriu următoarele informații: Modificări (1)

a) rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii private pentru ultimele 24 de luni;

b) rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii private pentru ultimele 24 de luni;

c) rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor de pensii, stabilită de Comisie.

(2) În cazul în care rata de rentabilitate a unui fond de pensii private este mai mică decât rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor de pensii din România pentru 4 trimestre consecutive, Comisia retrage autorizația de administrare a administratorului respectiv, aplicând procedura privind administrarea specială.

CAPITOLUL V Participanți

Art. 30. -

(1) Persoanele în vârstă de până la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, și care contribuie la sistemul public de pensii, trebuie să adere la un fond de pensii.

(2) Persoanele, altele decât cele prevăzute la alin. (1), în vârstă de până la 45 de ani, care sunt deja asigurate și contribuie la sistemul public de pensii, pot adera la un fond de pensii.

Art. 31. - Jurisprudență

O persoană nu poate fi participant, în același timp, la mai multe fonduri de pensii reglementate de prezenta lege și poate avea un singur cont la fondul de pensii al cărui participant este, cu excepția persoanelor prevăzute la art. 38.

Art. 32. - Puneri în aplicare (2)

(1) O persoană devine participant la un fond de pensii prin semnarea unui act de aderare individual, din proprie inițiativă sau în urma repartizării sale de către instituția de evidență. Puneri în aplicare (1)

(2) La semnarea actului de aderare participanții sunt informați asupra condițiilor schemei de pensii private, mai ales în ceea ce privește: drepturile și obligațiile părților implicate în schema de pensii private, riscurile financiare, tehnice și de altă natură, precum și despre natura și distribuția acestor riscuri.

(3) Este interzisă delegarea sau reprezentarea pentru semnarea actului de aderare.

(4) Comisia aprobă actul-cadru de aderare al fiecărui fond de pensii, precum și modificările acestuia, dacă sunt întrunite condițiile legale, în termen de 10 zile lucrătoare de la momentul solicitării. Puneri în aplicare (1)

(5) Administratorul transmite instituției de evidență copii de pe actele individuale de aderare, în vederea actualizării Registrului participanților. Modificări (1)

Art. 33. - Jurisprudență

(1) Persoana care nu a aderat la un fond de pensii în termen de 4 luni de la data la care este obligată prin efectul legii este repartizată aleatoriu la un fond de pensii de către instituția de evidență. Jurisprudență

(2) Repartizarea aleatorie a persoanelor se efectuează direct proporțional cu numărul participanților unui fond de pensii la data efectuării repartizării. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Instituția de evidență notifică fiecărei persoane care nu a aderat la un fond de pensii în termenul prevăzut la alin. (1) că urmează a fi repartizată la un fond de pensii ales aleatoriu, în termen de 30 de zile calendaristice de la notificare. Modificări (2)

Art. 34. - Puneri în aplicare (1)

(1) Registrul participanților se constituie și se actualizează de către instituția de evidență.

(2) Modificarea structurii Registrului participanților se face pe baza unui protocol încheiat între instituția de colectare, instituția de evidență și Comisie. Modificări (1)

Art. 35. -

(1) După aderare sau repartizare, participanții sunt obligați să contribuie la un fond de pensii și nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toată perioada pentru care datorează contribuția de asigurări sociale la sistemul public de pensii, până la deschiderea dreptului la pensia privată. Modificări (2), Reviste (1)

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) perioadele pentru care nu există obligația de plată a contribuției de asigurări sociale în sistemul public.

(3) În situația în care un participant încetează să contribuie, acesta rămâne participant cu drepturi depline la fondul de pensii.

(4) Drepturile participantului pot fi transferate în alte țări în care acesta are domiciliul sau reședința, în condițiile reglementate prin acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, în moneda țărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

Art. 36. -

Participantul al cărui activ personal net nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei primește o plată unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere.

Art. 37. - Puneri în aplicare (1)

De la data pensionării de invaliditate pentru afecțiuni care nu mai permit reluarea activității, definite potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, participantul poate obține:

a) o plată unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, dacă activul său personal net, ca urmare a perioadei reduse de contribuție, nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei;

b) o pensie privată, dacă activul său personal net este suficient.

Art. 38. - Puneri în aplicare (1)

(1) În cazul decesului unui participant înainte de deschiderea dreptului la pensia privată, beneficiarilor li se deschide câte un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, în care se transferă activele cuvenite fiecăruia.

(2) Drepturile beneficiarilor prevăzuți la alin. (1) sunt aceleași cu cele ale participanților la acel fond de pensii.

(3) Beneficiarul are dreptul, după caz, la:

a) cumularea conturilor la un singur fond de pensii, dacă are calitatea de participant la un alt fond de pensii;

b) plata unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, fără a datora penalități, dacă nu are calitatea de participant.

(4) Plata drepturilor beneficiarului se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

Art. 39. - Puneri în aplicare (1)

(1) În situația în care un participant dorește să adere la alt fond de pensii, acesta este obligat să îi notifice în scris administratorului fondului de pensii de la care se transferă, cu 30 de zile calendaristice înainte de aderarea efectivă la noul fond de pensii, și să îi trimită acestuia o copie de pe noul act de aderare.

(2) Calitatea de participant la vechiul fond de pensii încetează la data la care se realizează transferul de disponibilități, iar calitatea de participant la noul fond de pensii începe la aceeași dată. Puneri în aplicare (1)

Art. 40. -

(1) Transferul de disponibilități are loc în prima zi lucrătoare după expirarea termenului prevăzut la art. 39 alin. (1) și cuprinde activul personal net existent în contul participantului la acea dată, diminuat cu penalitatea de transfer, după caz.

(2) Administratorul vechiului fond de pensii informează noul administrator despre contribuțiile participantului, despre transferurile de disponibilități efectuate în numele său, precum și despre contribuțiile acestuia la fondurile de pensii al căror participant a fost anterior, existente la data informării.

Art. 41. -

Comisia emite norme cu privire la:

a) evidența participanților la fondul de pensii;

b) informarea fondului de pensii inițial în ceea ce privește transferul la alt fond de pensii, precum și transferul de disponibilități; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

c) modelul actului-cadru de aderare și procedura de modificare a acestuia;

d) procedura de repartizare aleatorie;

e) informarea privind repartizarea;

f) procedura de plată și de evidență a plății contribuțiilor;

g) evidența și declarația de plată referitoare la valoarea activelor participantului sau ale beneficiarului;

h) suma necesară pentru obținerea unei pensii private minime;

i) orice alte aspecte pe care le consideră necesare.

CAPITOLUL VI Contribuția la fondul de pensii

Art. 42. -

(1) Contribuția la fondul de pensii este parte din contribuția individuală de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii.

(2) Contribuția la fondul de pensii se evidențiază distinct, se deduce din venitul brut realizat de asigurat, în mod similar cu contribuția obligatorie datorată conform Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(3) Contribuția la fondul de pensii se constituie și se virează în aceleași condiții cu cele stabilite pentru contribuția de asigurări sociale. Modificări (1)

(4) Participantul care a fost detașat în altă țară are dreptul la continuarea plății contribuțiilor la fondul de pensii din România, pe toată durata detașării.

(5) În situația continuării plății contribuțiilor la un fond de pensii dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, lucrătorul detașat în România și angajatorul acestuia, după caz, vor fi exonerați de obligația de a contribui la un fond de pensii din România.

Art. 43. -

(1) Baza de calcul, reținerea și termenele de plată a contribuției la fondul de pensii sunt aceleași cu cele stabilite pentru contribuția de asigurări sociale.

(2) La momentul începerii activității de colectare, cuantumul contribuției este de 2% din baza de calcul. Modificări (1)

(3) În termen de 8 ani de la începerea colectării, cota de contribuție se majorează la 6%, cu o creștere de 0,5 puncte procentuale pe an, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an. Modificări (3), Derogări (4)

Art. 44. - Modificări (1)

(1) Virarea contribuțiilor la fondurile de pensii se realizează de către instituția de colectare, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea lor, pe baza informațiilor furnizate de instituția de evidență.

(2) Nerespectarea de către instituția de colectare sau de către instituția de evidență a termenului prevăzut la alin. (1) atrage plata de către aceasta a majorărilor de întârziere, în același cuantum cu al celor stabilite pentru neplata obligațiilor bugetare.

(3) Plătitorul transmite instituției de colectare și instituției de evidență informații despre suma virată, codul numeric personal al participantului, perioada pentru care este plătită contribuția respectivă și baza de calcul a acesteia.

Art. 45. - Modificări (1)

(1) Dacă administratorul nu a primit contribuțiile în termenul legal, acesta informează imediat, în scris, instituția de evidență.

(2) În cazul neachitării la termen a contribuției datorate fondului de pensii:

a) se plătesc majorări de întârziere de către persoana răspunzătoare de neplata la termen, în același cuantum cu al celor stabilite pentru neplata obligațiilor bugetare;

b) instituția de colectare procedează la aplicarea modalităților de executare silită și a celorlalte modalități de stingere a debitelor, conform dispozițiilor legale privind colectarea creanțelor bugetare;

c) majorările de întârziere aferente se virează în contul individual al participantului, în termen de două zile lucrătoare de la data achitării lor, și asupra lor nu se datorează comisionul prevăzut la art. 86 alin. (1) lit. a).

Art. 46. -

(1) Comisia, cu avizul instituției de evidență și al instituției de colectare, emite norme privind:

a) modalitatea de efectuare a plății contribuțiilor către fondurile de pensii;

b) modalitatea transmiterii informațiilor legale;

c) operațiunile care trebuie efectuate de instituția de evidență, de instituția de colectare sau de alte persoane, în cazul întârzierii plății contribuțiilor, în caz de neplată a acestora, precum și pentru remedierea erorilor apărute;

d) activitatea instituției de evidență și a instituției de colectare, în vederea protejării intereselor participanților și ale beneficiarilor;

e) orice alte aspecte considerate necesare.

(2) Comisia, împreună cu instituția de evidență și cu instituția de colectare, poate propune măsuri privind îmbunătățirea activității acestora.

CAPITOLUL VII Conturile participanților

Art. 47. -

(1) Fiecare participant are un cont individual.

(2) Contribuțiile și transferurile de disponibilități ale participantului, precum și accesoriile aferente acestora se virează în contul său individual.

Art. 48. -

(1) Participantul este proprietarul activului personal din contul său.

(2) Activul personal nu poate face obiectul unei executări silite sau al unei tranzacții, sub sancțiunea nulității actelor respective.

(3) Activul personal nu poate fi cesionat sau gajat, sub sancțiunea nulității actelor respective.

Art. 49. -

Contribuțiile și transferul de lichidități bănești la un fond de pensii se convertesc în unități de fond în maximum două zile lucrătoare de la data încasării acestora.

Art. 50. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea unității de fond este de 10 lei.

Art. 51. -

(1) Valoarea activelor nete și valoarea unității de fond ale unui fond de pensii se calculează atât de către administrator, cât și de depozitar în fiecare zi lucrătoare și se comunică Comisiei în aceeași zi.

(2) În situația în care există neconcordanțe între administrator și depozitar privind valoarea activului net și a unității de fond, valorile corecte sunt convenite de către administrator și depozitar pe baza reglementărilor Comisiei.

(3) Valorile corecte stabilite conform prevederilor alin. (2), cauzele neconcordanțelor și modul de soluționare se comunică Comisiei în ziua calendaristică următoare.

(4) Valoarea activelor nete și valoarea unității de fond ale unui fond de pensii private sunt supuse, anual, auditării de către un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, avizat de Comisie, care nu poate fi persoană afiliată angajatorului, administratorului sau depozitarului.

(5) Sunt exceptați de la cerința deținerii calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România auditorii care sunt stabiliți într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și exercită activități profesionale în România în contextul prestării de servicii.

(6) Auditorii care au fost autorizați, avizați ori supuși unei proceduri similare în vederea funcționării ca auditor pe piața pensiilor într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sunt exceptați de la cerința avizării de către Comisie.

Art. 52. -

(1) Administratorul unui fond de pensii care a primit contribuții pe o perioadă de cel puțin 24 de luni calculează, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata de rentabilitate a fondului de pensii pentru ultimele 24 de luni și o comunică în aceeași zi Comisiei. Modificări (1)

(2) Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii se calculează și se publică trimestrial de Comisie.

Art. 53. -

Comisia atenționează trimestrial administratorul în situația în care rata de rentabilitate a fondului de pensii administrat este mai mică decât rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor de pensii.

Art. 54. -

Comisia emite norme cu privire la:

a) metoda de convertire a activelor personale în unități de cont;

b) metodologia de calcul al valorii activului net al fondului de pensii;

c) metodologia de calcul al valorii unității de cont și procedura de rotunjire;

d) metodologia de calcul și de raportare a indicatorilor de rentabilitate ai fondului de pensii;

e) revizuirea valorii unității de cont prevăzute la art. 50;

f) metodologia de stabilire a valorilor corecte în situațiile prevăzute la art. 51 alin. (2).

CAPITOLUL VIII Administratorul

Art. 55. -

(1) Poate administra un fond de pensii societatea comercială pe acțiuni constituită în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare și cu prevederile prezentei legi, care are obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii.

(2) Un administrator poate administra în România un singur fond de pensii.

(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, poate fi administrator, în sensul prezentei legi, orice entitate autorizată pentru această activitate într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European.

(4) Administratorii care au fost autorizați, avizați ori supuși unei proceduri similare în vederea funcționării ca administrator de scheme de pensii private într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sunt exceptați de la cerința autorizării de către Comisie.

(5) De la data aderării României la Uniunea Europeană, administratorii autorizați în România pot primi contribuții de la participanți și angajatori dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European.

(6) De la data aderării României la Uniunea Europeană, persoanele care îndeplinesc condițiile pentru a deveni participanți la scheme de pensii private și angajatorii din România pot vira contribuții către fonduri de pensii administrate de administratori autorizați într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European.

(7) Administratorul din România care intenționează să accepte contribuții de la un participant dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European trebuie autorizat în prealabil de Comisie.

(8) Administratorul prevăzut la alin. (7) notifică intenția sa Comisiei, indicând statul membru gazdă, numele participantului și principalele caracteristici ale schemei de pensii private.

(9) Comisia, notificată conform alin. (8), dacă nu are motive să considere că structura administrativă sau situația financiară a administratorului ori reputația și calificările profesionale sau experiența persoanelor din conducerea acestuia sunt incompatibile cu activitățile propuse în statul membru gazdă, comunică autorității competente din acest stat, în termen de 3 luni de la primire, toate informațiile prevăzute la alin. (8) și aduce aceasta la cunoștință administratorului.

(10) Înainte ca un administrator dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European să înceapă să administreze o schemă de pensii private cu participanți din România, Comisia comunică autorității competente din statul membru de origine, în termen de două luni de la primirea informațiilor prevăzute la alin. (8), cerințele stabilite de legislația română privind pensiile administrate privat, în conformitate cu care trebuie gestionată schema de pensii private cu participanți din România, spre transmitere administratorului interesat.

(11) La primirea informațiilor prevăzute la alin. (10) sau dacă nu primește nicio notificare din partea autorității competente a statului membru de origine la expirarea perioadei prevăzute la alin. (10), administratorul poate începe să administreze schema de pensii private cu participanți din România, în conformitate cu cerințele stabilite de legislația română privind pensiile administrate privat.

(12) Administratorul dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European care administrează o schemă de pensii private cu participanți din România va respecta cerințele de furnizare de informații stabilite de Comisie, potrivit prevederilor prezentei legi.

(13) Comisia informează autoritatea competentă din statul membru de origine asupra oricăror modificări semnificative survenite cu privire la cerințele legislației române privind pensiile administrate privat.

(14) Comisia supraveghează permanent administratorul dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European care administrează o schemă de pensii private cu participanți din România, urmărind respectarea, în activitățile acestuia, a cerințelor stabilite de legislația română privind pensiile administrate privat și a cerințelor de furnizare de informații, prevăzute la alin. (12).

(15) În cazul în care, în urma supravegherii, se constată încălcări ale acestor cerințe în activitatea administratorului, Comisia notifică fără întârziere autoritatea competentă din statul membru de origine.

(16) Comisia, în colaborare cu autoritatea competentă din statul membru gazdă, adoptă măsurile necesare pentru a asigura că administratorul din România pune capăt încălcării cerințelor stabilite de legislația socială și de muncă relevantă în domeniul schemelor de pensii private din statul membru gazdă.

(17) Dacă, în ciuda măsurilor luate de autoritatea competentă din statul membru de origine al administratorului sau pentru că asemenea măsuri nu au fost adoptate în statul membru de origine, administratorul continuă să încalce legislația română privind pensiile administrate privat, Comisia poate, după ce informează autoritatea competentă din statul membru de origine, să ia măsurile necesare pentru a preveni sau sancționa alte încălcări, inclusiv, dacă este strict necesar, prin interdicția aplicată administratorului de a desfășura activități în contul participanților în România.

(18) Comisia poate solicita autorității competente din statul membru de origine al administratorului să decidă asupra separării activelor și pasivelor corespunzătoare activității desfășurate în România de celelalte active și pasive.

(19) La solicitarea autorității competente din statul membru gazdă, Comisia cere administratorului din România să separe activele și pasivele corespunzătoare activității desfășurate în statul gazdă de celelalte active și pasive.

Art. 56. -

(1) Denumirea administratorului conține sintagma fond de pensii.

(2) Sintagma prevăzută la alin. (1) se utilizează numai în denumirea administratorilor care dețin o autorizație de administrare în conformitate cu prezenta lege.

Art. 57. - Reviste (1)

(1) Activitatea de administrare a unui fond de pensii cuprinde următoarele:

a) administrarea și investirea activelor fondului de pensii; Referințe (1)

b) convertirea contribuțiilor în unități de fond; Referințe (1)

c) plata drepturilor cuvenite participanților și beneficiarilor, conform legii; Referințe (1)

d) calculul zilnic al activului net al fondului de pensii și al unității de fond; Referințe (1)

e) evidența conturilor individuale și actualizarea acestora, precum și furnizarea documentelor privind participarea, notificarea, informarea periodică sau transferul; Referințe (1)

f) gestionarea operațiunilor zilnice ale fondului de pensii; Referințe (1)

g) dispunerea efectuării plăților datorate entităților implicate și Comisiei;

h) mandatarea și monitorizarea agenților de marketing ai fondului de pensii;

i) gestionarea relațiilor cu instituțiile implicate;

j) elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea și distribuirea către Comisie și participanți a situațiilor financiare și a rapoartelor prevăzute de prezenta lege;

k) gestionarea, păstrarea și arhivarea documentelor privind fondul de pensii, participanții și beneficiarii săi;

l) alte activități prevăzute în normele Comisiei.

(2) Activele și pasivele fiecărui fond de pensii administrat privat sunt organizate, evidențiate și administrate distinct, separat de celelalte fonduri de pensii facultative pe care le gestionează același administrator și de contabilitatea proprie administratorului, fără posibilitatea transferului între fonduri sau între fonduri și administrator. Reviste (1)

(3) Toate activele și pasivele corespunzătoare activității de administrare a fondurilor de pensii sunt restricționate, gestionate și organizate separat de alte activități ale administratorului, fără posibilitatea de transfer.

(4) Activele și pasivele restricționate, gestionate și organizate separat, prevăzute la alin. (3), sunt limitate la operațiunile legate de fondurile de pensii și activități conexe.

(5) Contabilitatea operațiunilor ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi se efectuează în conformitate cu reglementările contabile în vigoare. Puneri în aplicare (2)

(6) Comisia elaborează și emite norme și reglementări în domeniul contabilității și în domeniul arhivării, pentru domeniul supravegheat de acesta, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 58. -

(1) Administratorul nu poate delega răspunderea privind administrarea fondului de pensii.

(2) Încredințarea executării anumitor obligații către un terț nu îl exonerează de răspundere pe administrator.

Art. 59. -

(1) Capitalul social al administratorului nu poate fi constituit și nici majorat prin subscripție publică. Puneri în aplicare (1)

(2) Acțiunile administratorului sunt nominative, nu pot fi transformate în acțiuni la purtător și nu pot fi acțiuni preferențiale.

(3) Actul constitutiv al administratorului trebuie să prevadă că acționarii nu pot beneficia de drepturi preferențiale sau de alte privilegii și că este interzisă limitarea drepturilor sau impunerea de obligații suplimentare.

Art. 60. - Puneri în aplicare (1)

(1) Capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii este echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României la data constituirii, al sumei de 4 milioane euro. Modificări (3), Referințe (1), Reviste (1)

(2) Capitalul social al administratorului este subscris și vărsat integral, exclusiv în numerar, la momentul constituirii acestuia.

(3) Capitalul social al administratorului nu poate fi constituit și nici majorat prin subscripție publică, nu poate proveni din împrumuturi sau credite și nu poate fi grevat de sarcini.

(4) La constituire, aportul de capital trebuie vărsat într-un cont deschis la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României.

Art. 61. - Puneri în aplicare (1)

(1) Administratorul este obligat să notifice Comisiei, fără întârziere, orice reducere a capitalului social sub valoarea minimă. Capitalul social nu are voie să scadă cu mai mult de 20% din valoarea minimă.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), administratorul este obligat la reîntregirea capitalului social în termenul precizat de Comisie, care nu poate fi mai mic de 3 luni, nici mai mare de 6 luni.

Art. 62. -

(1) O persoană fizică sau juridică poate fi acționar la un singur administrator.

(2) Participația cumulată a persoanelor fizice nu poate depăși 5% din capitalul social al administratorului.

(3) Calitatea acționarilor trebuie să răspundă nevoii garantării unei gestiuni prudente și sănătoase a fondului de pensii și să permită realizarea unei supravegheri eficiente, în scopul protejării intereselor participanților și ale beneficiarilor.

(4) Acționarii administratorului trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții: Puneri în aplicare (1)

a) să dispună de o situație financiară stabilă, aptă să susțină entitatea în caz de necesitate;

b) să justifice în mod satisfăcător proveniența fondurilor destinate participației la capitalul social;

c) să furnizeze toate informațiile necesare pentru identificarea relațiilor de afiliere cu alte persoane;

d) să fi funcționat, în cazul acționarilor persoane juridice, minimum 3 ani, cu excepția celor rezultate în urma fuziunii sau a divizării unei alte persoane juridice care, înainte de fuziune sau divizare, a funcționat minimum 3 ani.

Art. 63. -

(1) Tranzacțiile cu acțiunile unui administrator sunt supuse aprobării prealabile a Comisiei, sub sancțiunea nulității.

(2) Comisia aprobă tranzacționarea acțiunilor într-un termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii, dacă persoana care intenționează să achiziționeze sau să tranzacționeze acțiuni îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta lege pentru acționarii unui administrator.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul tranzacționării acțiunilor efectuate de către un acționar al respectivului administrator care nu devine în acest fel acționar semnificativ, cumpărătorul este obligat să înștiințeze Comisia în termen de 14 zile lucrătoare de la data încheierii tranzacției.

Art. 64. - Puneri în aplicare (1)

(1) Consiliul de administrație decide asupra politicii de investiții și asupra politicii financiare a fondului de pensii, precum și asupra oricăror alte atribuții prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare avizat de Comisie și prevăzut în legislația în vigoare privind societățile comerciale.

(2) Membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție, după caz, trebuie să îndeplinească condițiile cerute de legislația privind societățile comerciale, precum și următoarele condiții: Modificări (1)

a) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior;

b) să aibă experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniul financiar, bancar sau de asigurări;

c) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcția pe care urmează să o îndeplinească.

(3) Cel puțin o treime din numărul membrilor consiliului de administrație trebuie să fie licențiați în științe economice sau juridice.

(4) Membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție, după caz, trebuie să aibă conduită morală și profesională corespunzătoare funcției și să îndeplinească cel puțin următoarele cerințe: Modificări (1)

a) să nu fi fost sancționați de către autorități române sau străine din domeniul financiar cu interdicția de a desfășura activități în sistemul financiar sau, la data depunerii cererii de autorizare, cu interdicția temporară de a desfășura astfel de activități;

b) să nu fi deținut funcția de administrator al unei societăți comerciale române sau străine, aflată în curs de reorganizare judiciară sau declarată în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declanșării procedurii falimentului;

c) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți care nu și-a respectat obligațiile materiale și financiare față de terți la momentul încetării activității societății respective;

d) să nu aibă cazier judiciar și fiscal.

Art. 65. -

(1) Membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție, după caz, al unui administrator nu pot fi membri în consiliul de administrație: Modificări (1)

a) al altor administratori sau persoanelor afiliate acestora;

b) al depozitarului fondului sau persoanelor afiliate acestuia.

(2) Interdicția prevăzută la alin. (1) se aplică și persoanelor care au raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu entitățile prevăzute la alin. (1).

Art. 66. -

(1) Administratorul are în structura sa organizatorică o direcție de audit intern și o direcție distinctă responsabilă cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor în conformitate cu strategia stabilită de consiliul de administrație. Puneri în aplicare (1)

(2) Administratorul este obligat să păstreze documentele și evidențele referitoare la fondurile de pensii, în conformitate cu prevederile legale privind arhivarea și cu normele Comisiei. Puneri în aplicare (1)

Art. 67. -

(1) Activele financiare proprii ale administratorului nu pot fi utilizate pentru:

a) acordarea de împrumuturi sau garanții;

b) garantarea de împrumuturi sau credite, inclusiv emiterea de obligațiuni care depășesc cumulat 10% din valoarea capitalului social;

c) tranzacționarea sau dobândirea în orice alt mod de acțiuni, de alte valori mobiliare sau drepturi în orice altă entitate, cu excepția situației prevăzute la art. 68.

(2) De la data aderării României la Uniunea Europeană administratorii pot desemna:

a) pentru conservarea activelor lor, depozitari stabiliți în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și autorizați corespunzător pentru această activitate;

b) pentru gestionarea portofoliilor lor de investiții, gestionari de investiții stabiliți în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și autorizați corespunzător pentru această activitate.

(3) La solicitarea autorității competente din statul de origine al administratorului, Comisia poate interzice depozitarului din România să dispună liber de activele fondului de pensii.

Art. 68. - Puneri în aplicare (1)

(1) Administratorul poate dobândi o parte sau tot capitalul social al altui administrator numai cu aprobarea prealabilă a Comisiei și cu respectarea legislației din domeniul concurenței.

(2) Comisia respinge solicitarea prevăzută la alin. (1) atunci când:

a) nu este în interesul participanților;

b) unul sau ambii administratori nu mai îndeplinesc cerințele legale.

Art. 69. -

(1) Administratorii pot să organizeze o asociație profesională care să le reprezinte interesele colective față de autoritățile publice, să studieze problemele de interes comun, să promoveze cooperarea, să informeze membrii asociației și publicul și să organizeze servicii de interes comun.

(2) Asociația profesională a administratorilor colaborează cu Comisia și poate adera la asociațiile internaționale de profil.

Art. 70. -

Comisia emite norme privind:

a) contractul-cadru de administrare;

b) atribuțiile principale ale consiliului de administrație;

c) cerințele pe care trebuie să le îndeplinească membrii consiliului de administrație și/sau ai comitetului de direcție ale administratorului; Modificări (1)

d) cerințele privind capitalul social minim și metodologia de notificare și reîntregire a acestuia; Puneri în aplicare (1)

e) tranzacțiile privind capitalul social al administratorului;

f) cerințele privind calitatea acționarilor și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească aceștia;

g) organizarea și conducerea contabilă a fondului de pensii, precum și situațiile financiare care se întocmesc de administrator, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor;

h) arhivarea.

CAPITOLUL IX Autorizarea administratorilor Puneri în aplicare (1)

Art. 71. -

(1) Administratorul nu poate fi înmatriculat la registrul comerțului fără autorizația de constituire emisă de Comisie.

(2) După înmatriculare, administratorul trebuie să obțină o autorizație de administrare, eliberată de Comisie în condițiile prezentei legi.

(3) În caz de fuziune sau de divizare a administratorilor, noii administratori reiau procedura de autorizare prevăzută la art. 72.

Art. 72. -

(1) Administratorul adresează Comisiei cererile pentru autorizare de constituire și autorizare de administrare.

(2) Cererea pentru autorizarea de constituire este însoțită de următoarele documente:

a) proiectul actului constitutiv;

b) dovada că fondatorii dețin resursele financiare necesare vărsării capitalului social, precum și proveniența acestora;

c) cazierele judiciare și cazierele fiscale ale fondatorilor;

d) documente privind fondatorii, cu informații referitoare la statutul lor juridic, eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum și natura legăturilor dintre ei; Puneri în aplicare (1)

e) documente din care să reiasă situația financiară a fondatorilor în ultimii 3 ani, auditate de un auditor financiar;

f) declarația pe propria răspundere a fondatorilor, a candidaților pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție, care să cuprindă toate deținerile individuale și deținerile în legătură cu alte persoane implicate în orice societate comercială și care reprezintă cel puțin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot;

g) documente privind candidații pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție, după caz, curriculum vitae datat și semnat, care să specifice calificarea și experiența profesională, copia actului de identitate, copia diplomei de studii, un plan organizatoric și financiar pentru următorii 5 ani, documentația referitoare la depozitarul fondului de pensii;

h) cazierele judiciare și fiscale ale candidaților pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție, dacă este cazul;

i) proiectul regulamentului de organizare și funcționare a societății de pensii;

j) dovada vărsării integrale și în formă bănească a capitalului social;

k) dovada plății taxei pentru cererea de autorizare de constituire. Puneri în aplicare (1)

Art. 73. -

(1) Comisia poate solicita fondatorilor, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizare de constituire, documente și informații suplimentare, pe care aceștia trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării.

(2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea pentru autorizare de constituire, fiind îndreptățită să se adreseze autorităților competente și să obțină de la acestea orice documente și informații pe care le consideră relevante.

Art. 74. -

Comisia analizează cererea pentru autorizare de constituire și procedează, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente și informații, la aprobarea sau la respingerea cererii prin decizie scrisă și motivată.

Art. 75. -

Comisia aprobă cererea pentru autorizare de constituire dacă constată că sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) proiectul actului constitutiv și planul organizatoric și financiar pentru următorii 5 ani garantează gestiunea corectă și prudentă a fondului de pensii;

b) fondatorii nu au datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale;

c) calitatea acționarilor și a membrilor propuși de consiliul de administrație și comitetul de direcție garantează gestiunea corectă și prudentă a fondului de pensii;

d) fondatorii, membrii propuși pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție nu sunt în procedură de reorganizare judiciară sau de faliment și nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice, după caz, și nu au fost implicați în niciun fel de scandaluri financiare;

e) membrii propuși pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție au onorabilitatea, pregătirea și experiența profesională necesare funcției pe care urmează să o îndeplinească;

f) denumirea administratorului nu este de natură să inducă în eroare participanții, potențialii participanți sau alte persoane;

g) fondatorii fac dovada vărsării integrale și în formă bănească a capitalului social;

h) se face dovada achitării taxei pentru cererea de autorizare de constituire.

Art. 76. -

(1) Comisia respinge cererea pentru autorizare de constituire în următoarele situații:

a) documentația prezentată rămâne incompletă sau nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

b) neîndeplinirea uneia dintre condițile prevăzute la art. 75;

c) există posibilitatea ca administrarea să nu respecte principiile prudențiale prevăzute în prezenta lege și în normele Comisiei.

(2) Comisia informează fondatorii despre respingerea motivată a cererii, în termen de 5 zile lucrătoare de la decizia de respingere a acesteia.

Art. 77. -

(1) Fondatorii înregistrează societatea la Oficiul Național al Registrului Comerțului în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei de autorizare de constituire.

(2) Depășirea termenului prevăzut la alin. (1) duce la pierderea valabilității autorizației de constituire.

(3) Autorizația de constituire a unei societăți de pensii nu garantează și obținerea autorizației de administrare.

Art. 78. -

(1) Administratorul trebuie să obțină autorizație de administrare a fondurilor de pensii administrate privat de la Comisie.

(2) În vederea obținerii autorizației de administrare, societatea de pensii depune la Comisie o cerere însoțită de următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului;

b) dovada vărsării sau a reîntregirii capitalului social, după caz;

c) proiectul contractului de depozitare;

d) proiectul de contract de societate civilă;

e) declarația privind politica de investiții;

f) planul de afaceri pe 3 ani;

g) proiectul prospectului schemei de pensii;

h) dovada plății taxei pentru cererea de autorizare de administrare; Puneri în aplicare (1)

i) orice alte documente și informații suplimentare prevăzute în normele Comisiei.

(3) Comisia poate solicita societății de pensii, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizare, documente și informații suplimentare, pe care aceasta trebuie să le furnizeze în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării.

(4) Comisia analizează cererea pentru autorizație de administrare și, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente și informații, procedează la aprobarea sau la respingerea cererii prin decizie scrisă și motivată.

Art. 79. - Reviste (1)

Decizia de respingere a autorizării de constituire ori de administrare sau decizia de retragere a autorizației de administrare, scrisă și motivată, se comunică în ziua lucrătoare următoare adoptării acesteia, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia, și poate fi atacată la instanța judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 80. - Jurisprudență

(1) Modificarea conținutului documentelor care au stat la baza autorizației de administrare trebuie aprobată prealabil de Comisie, cu excepția cazului în care o astfel de modificare este în afara controlului administratorului.

(2) Comisia analizează modificările în conformitate cu prevederile art. 75 și aprobă sau respinge modificările solicitate. Decizia se comunică potrivit prevederilor art. 79.

Art. 81. -

(1) Comisia retrage autorizația de administrare a administratorului, în una dintre următoarele situații:

a) nerespectarea prevederilor art. 62, art. 64 alin. (2) și (3), art. 65, art. 66 alin. (1) și ale art. 80 alin. (1);

b) rentabilitatea fondului de pensii s-a situat sub rentabilitatea minimă a tuturor fondurilor de pensii din România în 4 trimestre consecutive;

c) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor care rezultă din prezenta lege, din normele Comisiei sau din prospectul schemei de pensii private; Referințe (1)

d) administratorul nu a început operațiunile pentru care a fost autorizat, în termen de un an de la primirea autorizației, sau nu și-a exercitat de mai mult de 6 luni activitatea de administrare;

e) acționarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea administratorului;

f) administratorul se află în incapacitate de plată;

g) administratorul nu mai îndeplinește condițiile de funcționare;

h) administratorul nu asigură apărarea corespunzătoare a intereselor participanților și beneficiarilor;

i) administratorul nu a stabilit provizioane tehnice suficiente privind întreaga activitate sau nu are suficiente active pentru a acoperi provizioanele tehnice;

j) în cazul desfășurării activității în condițiile prevăzute la art. 55 alin. (5), atunci când administratorul nu respectă cerințele stabilite de legislația socială și de muncă relevantă în domeniul schemelor de pensii private din statul membru gazdă;

k) orice alte situații prevăzute în normele Comisiei.

(2) Decizia de retragere a autorizației de administrare, scrisă și motivată, se comunică în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia.

(3) Procedura de retragere a autorizației de administrare se stabilește prin normele Comisiei.

(4) În termen de 10 zile calendaristice de la data rămânerii definitive a deciziei menționate la alin. (2), prin necontestarea acesteia ori prin expirarea perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care s-a respins contestația, Comisia publică anunțul privind retragerea autorizației în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în două cotidiene centrale.

Art. 82. - Puneri în aplicare (1)

(1) În cazul în care Comisia procedează la retragerea autorizației de administrare, administratorul este obligat să prezinte Comisiei situația financiară a fondului de pensii la data retragerii, auditată de un auditor financiar.

(2) În cazul în care decizia de retragere a autorizației de administrare rămâne definitivă, Comisia hotărăște instituirea administrării speciale.

Art. 83. - Reviste (1)

Decizia de respingere a autorizării de constituire, de administrare sau de retragere a autorizației de administrare poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă să soluționeze asemenea cauze, potrivit prevederilor art. 22.

Art. 84. -

Comisia emite norme privind:

a) conținutul documentelor prevăzute la art. 72;

b) metodologia de autorizare a constituirii, precum și de autorizare a administrării și de retragere a autorizației de administrare a administratorului;

c) reglementarea situației fondului de pensii, în cazul retragerii autorizației de administrare a administratorului.

CAPITOLUL X Veniturile administratorului

Art. 85. -

Veniturile administratorului se constituie din:

a) comision de administrare;

b) penalități de transfer;

c) tarife pentru servicii la cerere, furnizate potrivit art. 113 alin. (5).

Art. 86. - Puneri în aplicare (1)

(1) Comisionul de administrare se constituie prin: Modificări (1), Reviste (1)

a) deducerea unui cuantum din contribuțiile plătite, dar nu mai mult de 2,5%, cu condiția ca această deducere să fie făcută înainte de convertirea contribuțiilor în unități de fond; Modificări (1)

b) deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii administrat privat, dar nu mai mult de 0,05% pe lună, stabilit prin prospectul schemei de pensii private.

(2) Penalitatea de transfer reprezintă suma suportată de participant în cazul în care transferul la alt administrator se realizează mai devreme de 2 ani de la aderarea la fondul de pensii precedent, limita maximă a acesteia fiind stabilită prin normele Comisiei.

(3) Administratorul utilizează aceeași metodă de calcul și de percepere a comisioanelor pentru toți participanții la același fond de pensii.

(4) Comisia poate modifica plafonul stabilit la alin. (1) lit. b), cu condiția de a fi făcut public cu cel puțin 12 luni înainte de aplicare.

(5) Se exceptează de la plata comisionului prevăzut la alin. (1) lit. a) următoarele:

a) transferul de disponibilități în cazul aderării participantului la un alt fond de pensii;

b) drepturile cuvenite beneficiarilor care au calitatea de participant;

c) accesoriile aferente contribuțiilor.

(6) Comisionul de administrare stabilit în contractul de administrare poate fi redus prin decizie a administratorului.

Art. 87. -

Cuantumul tarifului pentru serviciu la cerere nu poate depăși costul efectiv al punerii la dispoziție a informațiilor.

Art. 88. -

Comisia emite norme cu privire la:

a) calculul și plata comisioanelor de administrare;

b) procedura de stabilire a tarifului pentru serviciu la cerere.

CAPITOLUL XI Supravegherea specială Puneri în aplicare (1)

Art. 89. -

Supravegherea specială are drept scop aplicarea unor măsuri suplimentare pentru limitarea riscurilor și asigurarea redresării fondului de pensii în vederea protejării intereselor participanților și ale beneficiarilor, în situația în care se constată deficiențe în urma controalelor efectuate de Comisie și care nu sunt situații de natură a institui administrarea specială.

Art. 90. -

Instituirea supravegherii speciale, precum și desemnarea Consiliului de supraveghere specială se fac de către Comisie.

Art. 91. -

Comisia notifică administratorilor, în termen de 5 zile de la luarea deciziei, instituirea supravegherii speciale, împreună cu documentele privind motivele și procedura de contestare.

Art. 92. -

Membrii Consiliului de supraveghere specială au acces la toate documentele și evidențele fondului de pensii și ale administratorului, fiind obligați să păstreze confidențialitatea informațiilor.

Art. 93. -

Consiliul de supraveghere specială nu se substituie organelor de conducere ale administratorului.

Art. 94. -

Consiliul de supraveghere specială asistă și supervizează activitatea administratorului referitoare la fondul de pensii.

Art. 95. -

(1) Consiliul de supraveghere specială are următoarele atribuții:

a) analizează situația financiară a fondului de pensii și a administratorului și prezintă Comisiei rapoarte periodice despre aceasta;

b) urmărește modul în care administratorul aplică măsurile de remediere a deficiențelor constatate în actele de control întocmite de organele de control ale Comisiei;

c) urmărește realizarea planului de remediere a deficiențelor sau de redresare financiară a fondului de pensii, propus de administrator;

d) suspendă sau desființează actele de decizie ale administratorului, contrare reglementărilor prudențiale sau care determină deteriorarea situației financiare a fondului de pensii;

e) propune Comisiei aplicarea de sancțiuni în situația în care administratorul nu respectă măsurile dispuse de Consiliul de supraveghere specială;

f) alte atribuții stabilite de Comisie.

(2) În perioada exercitării supravegherii speciale, Consiliul de supraveghere specială avizează deciziile adoptate de organele de conducere ale administratorului.

CAPITOLUL XII Administrarea specială Puneri în aplicare (1)

Art. 96. -

(1) Administrarea specială are drept scop exercitarea responsabilității fiduciare de a păstra valoarea activelor fondurilor de pensii și de a limita pierderile în vederea protejării drepturilor cuvenite participanților și beneficiarilor.

(2) Administrarea specială se instituie în cazul suspendării sau retragerii autorizației de administrare, precum și în cazul retragerii autorizației fondului de pensii.

Art. 97. -

În ziua lucrătoare următoare datei adoptării deciziei de suspendare sau de retragere a autorizației de administrare ori a autorizației fondului de pensii, Comisia notifică administratorul cu privire la suspendarea sau retragerea autorizației și solicită oferte celorlalți administratori autorizați pentru administrarea fondurilor de pensii, pentru preluarea în administrare temporară a fondurilor de pensii și a prospectelor schemei de pensii private.

Art. 98. -

(1) În termen de 5 zile calendaristice de la data notificării, administratorii transmit ofertele de administrare temporară.

(2) În termen de 5 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Comisia selectează administratorii dintre ofertele primite.

(3) Principalele criterii de selecție a ofertelor constau în performanța administratorilor, politica investițională și nivelul cheltuielilor legate de administrare.

Art. 99. -

(1) Administratorul selectat potrivit prevederilor art. 98 alin. (2) preia în administrare activele fondurilor de pensii.

(2) În cazul în care administratorii nu transmit oferte, Comisia desemnează un administrator special pentru administrarea temporară a fondului de pensii respectiv, după expirarea termenului prevăzut la art. 98 alin. (1), dintre administratorii autorizați.

(3) În ziua lucrătoare următoare desemnării administratorului special, Comisia anunță public participanții fondului de pensii respectiv despre necesitatea de a adera la un alt fond de pensii, în termen de 90 de zile calendaristice.

Art. 100. -

După efectuarea repartizării, Comisia notifică administratorul special desemnat cu privire la noul administrator al fondului de pensii ales de participant, la care trebuie transferat activul personal al acestuia într-un termen de 30 de zile calendaristice de la notificare.

Art. 101. -

Administratorul special desemnat administrează activele fondurilor de pensii, inclusiv contribuțiile primite în această perioadă într-un termen de până la 12 luni, în vederea transferării activelor personale la administratorul ales.

Art. 102. -

În situația în care, la sfârșitul termenului prevăzut la art. 99 alin. (3), participanții nu au ales un alt fond de pensii, Comisia îi repartizează la alți administratori, în termen de 30 de zile calendaristice, luând în considerare criteriile prevăzute la art. 98 alin. (3).

Art. 103. -

(1) Măsura de instituire a administrării speciale sau de desemnare a administratorului special poate fi contestată la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii.

(2) Anunțul privind instituirea sau revocarea administrării speciale, precum și administratorul special desemnat se publică de Comisie în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în două cotidiene centrale.

Art. 104. -

Comisia emite norme privind:

a) criteriile de selectare și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească administratorul special;

b) atribuțiile administratorului special;

c) procedura de administrare a fondului de pensii până la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii instanței de contencios administrativ competente.

CAPITOLUL XIII Auditorul financiar Puneri în aplicare (1), Referințe (2)

Art. 105. -

(1) Situațiile financiar-contabile ale oricărei entități supuse autorizării, supravegherii și controlului Comisiei, conform prevederilor prezentei legi, vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România.

(2) Modul de aplicare a prevederilor prezentului capitol se va stabili în baza unui protocol încheiat între Comisie și Camera Auditorilor Financiari din România.

Art. 106. -

Auditorul financiar întocmește un raport de audit financiar, în conformitate cu standardele de audit și cu normele profesionale emise de Camera Auditorilor Financiari din România.

Art. 107. -

În termen de 30 de zile calendaristice de la pierderea calității de membru activ al unui auditor financiar, Camera Auditorilor Financiari din România informează Comisia despre aceasta.

Art. 108. -

(1) Cheltuielile privind activitatea de audit financiar a administratorului se suportă de către acesta.

(2) Cheltuielile privind activitatea de audit financiar a fondului de pensii sunt cheltuieli de exploatare, care se suportă din fondul respectiv.

(3) Raportul de audit financiar al fondului de pensii nu poate fi întocmit de același auditor financiar mai mult de 5 ani consecutivi.

Art. 109. -

(1) Auditorul financiar nu poate delega răspunderea privind activitatea specifică.

(2) Încredințarea executării anumitor obligații către un terț nu exonerează de răspundere auditorul financiar.

Art. 110. -

Pentru deficiențele semnificative constatate în activitatea profesională desfășurată de un auditor financiar în legătură cu entități supuse autorizării, controlului și supravegherii Comisiei, aceasta va sesiza Camera Auditorilor Financiari din România și va solicita adoptarea măsurilor corespunzătoare, potrivit reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL XIV Obligații de transparență Puneri în aplicare (2)

Art. 111. -

(1) Administratorul publică cel mai târziu la data de 31 mai a fiecărui an un raport anual cu informații corecte și complete despre activitatea desfășurată în anul calendaristic precedent.

(2) Administratorul pune raportul anual la dispoziția oricărei persoane care solicită dobândirea calității de participant.

(3) Anual, administratorul pune raportul la dispoziția Comisiei și a oricărui participant la un fond de pensii.

(4) Raportul anual conține următoarele informații cu privire la administrator și la fondul de pensii administrate privat pe care le administrează:

a) componența consiliului de administrație și, dacă este cazul, a comitetului de direcție;

b) numele acționarilor care dețin mai mult de 5% din totalul acțiunilor și procentul deținut de aceștia din totalul acțiunilor;

c) denumirea și sediul depozitarului;

d) informații cu privire la situația financiară a fondului de pensii;

e) orice alte informații cerute de normele Comisiei.

Art. 112. -

(1) Administratorul transmite lunar Comisiei un raport privind investițiile fiecărui fond de pensii.

(2) Comisia elaborează raportul-cadru care trebuie să conțină cel puțin:

a) structura portofoliului de investiții din perioada de raportare;

b) procentul activelor unui fond de pensii investit într-o singură societate comercială sau în fiecare clasă de active ale acesteia;

c) procentul activelor unui fond de pensii investit, în cazul activelor unui singur emitent;

d) modul de transmitere și publicare a acestuia.

(3) Comisia poate să solicite administratorilor, membrilor consiliilor de administrație ale acestora și altor manageri sau directori ori persoane însărcinate cu controlul acestora să furnizeze informații privind toate aspectele activității sau să le pună la dispoziție toate documentele.

(4) Comisia poate controla relațiile dintre administratori și alți administratori sau societăți comerciale, atunci când administratorul transferă atribuții acestora din urmă, care influențează situația financiară a administratorului ori care sunt relevante pentru o supraveghere eficientă.

(5) Comisia poate obține periodic declarația privind politica de investiții, conturile și rapoartele anuale, precum și toate documentele necesare supravegherii. Acestea pot include documente cum ar fi:

a) rapoarte interne intermediare;

b) evaluări actuariale și previziuni detaliate;

c) studii privind activele și pasivele;

d) dovezi ale respectării principiilor politicii de investiții;

e) dovezi ale plății contribuțiilor conform planificării;

f) rapoarte ale persoanelor responsabile cu auditul conturilor anuale.

(6) Comisia poate efectua inspecții la fața locului la sediul administratorului și, dacă este cazul, cu privire la funcțiile externalizate, pentru a verifica dacă activitățile se derulează în conformitate cu normele de control.

Art. 113. -

(1) Administratorul informează anual, în scris, fiecare participant, la ultima adresă comunicată, despre activul personal, respectiv numărul de unități de fond și valoarea acestora, precum și despre situația administratorului.

(2) Administratorul este obligat să transmită participantului și beneficiarului sau, după caz, reprezentanților acestora, în termen de 10 zile calendaristice, orice informație relevantă privind schimbarea regulilor schemei de pensii private.

(3) Administratorul pune, la cerere, la dispoziția participanților și beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanților acestora declarația privind politica de investiții prevăzută la art. 78 alin. (2) lit. e), conturile și rapoartele anuale.

(4) Fiecare participant sau beneficiar primește, de asemenea, la cerere, informații detaliate și de substanță privind: riscul investiției, gama de opțiuni de investiții, dacă este cazul, portofoliul existent de investiții, precum și informații privind expunerea la risc și costurile legate de investiții.

(5) În cazul în care participantul sau beneficiarul solicită, pe lângă informările la care are dreptul potrivit alin. (1) - (4), informații suplimentare privind participarea sa la un fond de pensii, administratorul este obligat, contra cost, să-i ofere aceste informații.

(6) Tariful serviciului prevăzut la alin. (5) se stabilește anual de Comisie.

(7) În cazul în care un participant la o schemă de pensii private din România își schimbă locul de muncă, domiciliul sau reședința într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, administratorul îi va comunica, în scris, informații adecvate referitoare la drepturile sale de pensie privată și opțiunile sale posibile în acest caz.

Art. 114. -

(1) Administratorul este obligat să elaboreze și să transmită Comisiei până la data de 15 aprilie un raport anual, care oferă o imagine reală și corectă a fondurilor de pensii administrate, care să cuprindă:

a) situațiile activelor și pasivelor, ale veniturilor și cheltuielilor pentru fiecare fond de pensii;

b) contul de profit și pierdere privind activitatea proprie;

c) situația comisioanelor plătite pentru depozitar, administrator și alte situații privind cheltuielile solicitate de Comisie;

d) numărul de participanți la fiecare schemă de pensii administrate privat;

e) alte informații solicitate de Comisie.

(2) Raportul anual prevăzut la alin. (1) va fi aprobat de un auditor avizat de Comisie, care va prezenta inclusiv concluzii privind respectarea strategiei investiționale prezentate de administrator. Prevederile art. 51 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.

(3) Informațiile cuprinse în raportul anual prevăzut la alin. (1) trebuie să fie coerente, complete și clar prezentate.

CAPITOLUL XV Marketingul fondurilor de pensii

Art. 115. -

(1) Activitatea de marketing a fondului de pensii este condusă de administrator.

(2) Obținerea acordului de aderare se face de către administrator sau agenți de marketing.

(3) Administratorul este răspunzător pentru recrutarea, instruirea, monitorizarea și plata agenților de marketing.

Art. 116. -

(1) Agentul de marketing își desfășoară activitatea în temeiul contractului de mandat încheiat cu administratorul. Modificări (1)

(2) Agentul de marketing are următoarele atribuții:

a) prezintă potențialului participant aspectele relevante ale fondului de pensii;

b) obține acordul de aderare a participantului la fondul de pensii;

c) transmite administratorului actul de aderare semnat de participant, în original, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea acestuia.

(3) Activitatea agentului de marketing se desfășoară pe bază de comision suportat de administrator.

Art. 117. -

(1) Administratorului, agenților de marketing și persoanelor afiliate acestora le este interzis:

a) să transmită informații false, înșelătoare sau care pot crea o impresie falsă despre fondul de pensii și administratorul acestuia;

b) să facă afirmații sau previziuni despre evoluția unui fond de pensii altfel decât în forma și modul prevăzute în normele Comisiei;

c) să ofere beneficii colaterale în scopul de a convinge o persoană să adere la un fond de pensii sau să rămână participant la acesta;

d) să acorde foloase pentru facilitarea aderării potențialilor participanți.

(2) În situația în care materialele publicitare sunt susceptibile să inducă în eroare, Comisia poate interzice publicarea și distribuirea acestora și obligă la publicarea rectificării în termen de 7 zile lucrătoare de la notificare. Puneri în aplicare (1)

Art. 118. -

Comisia emite norme privind:

a) activitatea de marketing a fondurilor de pensii; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

b) răspunderea administratorului în relația cu agenții de marketing.

CAPITOLUL XVI Depozitarul Puneri în aplicare (1)

Art. 119. -

(1) Administratorul desemnează un singur depozitar, căruia îi încredințează păstrarea activelor fondului de pensii, pe baza unui contract de depozitare, avizat în prealabil de Comisie.

(2) Depozitarul poate păstra activele mai multor fonduri de pensii, cu condiția de a evidenția operațiunile și înregistrările fiecărui fond de pensii separat de ale sale proprii și de cele ale celorlalte fonduri de pensii.

Art. 120. -

Depozitarul nu poate deține acțiuni ale administratorului sau ale oricărei entități afiliate acestuia și nu poate avea nicio relație de capital cu aceste entități.

Art. 121. -

(1) Pentru desfășurarea activității de depozitare, depozitarul trebuie să dețină un aviz valabil eliberat de Comisie.

(2) Pentru obținerea avizului, depozitarul depune la Comisie o cerere de avizare însoțită de documente din care să rezulte că:

a) obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României cuprinde activitatea de depozitare a fondurilor de pensii;

b) nu se află în procedură de supraveghere specială sau de administrare specială bancară;

c) nu este persoană afiliată;

d) taxa de avizare a fost plătită;

e) îndeplinește alte cerințe prevăzute în normele Comisiei.

(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, poate fi depozitar, în sensul prezentei legi, și orice entitate autorizată în această calitate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European. Depozitarii care au fost autorizați, avizați ori supuși unei proceduri similare în vederea funcționării ca depozitar al activelor fondurilor de pensii într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sunt exceptați de la cerința avizării de către Comisie.

Art. 122. - Jurisprudență

(1) Comisia poate solicita depozitarului, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii de avizare, documente și informații suplimentare, pe care acesta trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării.

(2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de avizare, fiind îndreptățită să se adreseze autorităților competente și să obțină de la acestea orice documente și informații pe care le consideră relevante, în condițiile legii.

Art. 123. -

Comisia analizează cererea de avizare și procedează, în termen de 30 de zile calendaristice, la aprobarea sau la respingerea, prin decizie, a acesteia.

Art. 124. -

Comisia aprobă cererea de avizare dacă constată că sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile de avizare.

Art. 125. -

(1) Comisia respinge cererea de avizare în următoarele situații:

a) documentația prezentată este incompletă la primirea ultimului set de documente și informații sau nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

b) neîndeplinirea uneia dintre condițiile de avizare.

(2) Comisia informează depozitarul despre respingerea motivată a cererii, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.

Art. 126. -

Modificarea conținutului documentelor care au stat la baza avizării trebuie aprobată în prealabil de Comisie, în conformitate cu procedura de avizare.

Art. 127. -

(1) Comisia retrage avizul depozitarului în una dintre următoarele situații:

a) pentru aceleași motive pentru care respinge cererea de avizare;

b) avizul a fost obținut pe baza unor declarații false sau prin orice alt mijloc ilegal;

c) neexercitarea activității de depozitare pe o perioadă de un an;

d) la cererea depozitarului respectiv;

e) acționarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea depozitarului;

f) depozitarea unui fond de pensii neautorizat;

g) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor care rezultă din prezenta lege, din normele Comisiei sau din contractul de depozitare;

h) situații care prejudiciază grav interesele participanților.

(2) Comisia informează depozitarul, administratorul și Banca Națională a României despre retragerea motivată a avizului, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.

(3) În situația retragerii avizului depozitarului, acesta este obligat să prezinte Comisiei raportul privind activele fondului de pensii care i-au fost încredințate, auditat de un auditor financiar, pe cheltuiala depozitarului.

Art. 128. -

În exercitarea atribuțiilor sale, depozitarul este obligat:

a) să primească și să păstreze în siguranță înregistrările referitoare la toate activele fondului de pensii;

b) să păstreze înregistrările referitoare la valorile mobiliare în forma dematerializată care constituie activele fondului de pensii;

c) să calculeze și să înștiințeze, în fiecare zi lucrătoare, administratorul despre valoarea netă a activelor fondului de pensii;

d) să actualizeze înregistrările în conturi;

e) să transmită administratorului informații privind activele fondurilor de pensii administrate privat;

f) să îndeplinească instrucțiunile administratorului, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare legislației în vigoare, ori actele constitutive ale acestuia;

g) să transmită Comisiei informațiile și raportările privind activele fondului de pensii, în condițiile și la termenele stabilite prin normele acesteia.

Art. 129. -

Activele fondului de pensii nu pot face obiectul executării silite a depozitarului și nici al unei tranzacții.

Art. 130. -

(1) Depozitarul este responsabil față de administrator, participanți și beneficiari în privința oricărui prejudiciu suferit de aceștia ca rezultat al neîndeplinirii obligațiilor sau al îndeplinirii necorespunzătoare a acestora.

(2) Depozitarul nu poate fi exonerat de răspundere și răspunderea sa nu poate fi limitată prin încredințarea obligațiilor sale unei alte entități, sub sancțiunea nulității actelor juridice în cauză.

(3) Comisia poate obliga administratorul să înlocuiască depozitarul dacă structura financiară și organizatorică a acestuia s-a deteriorat substanțial și activele fondului de pensii sunt puse în pericol.

Art. 131. -

(1) În situația rezilierii contractului de depozitare, administratorul notifică imediat Comisiei și desemnează un nou depozitar.

(2) Înlocuirea depozitarului se face astfel încât să fie asigurată continuitatea activității de depozitare.

(3) Fostul depozitar transmite noului depozitar, în termen de 30 de zile calendaristice de la desemnarea acestuia, activele fondului de pensii și copii de pe documentele privind activitatea sa în legătură cu acesta.

(4) Comisia publică anunțul privind retragerea avizului depozitarului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în două cotidiene centrale, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei de retragere a avizului depozitarului.

Art. 132. - Reviste (1)

Decizia de respingere a cererii de avizare sau retragerea avizului poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă să soluționeze asemenea cauze, potrivit prevederilor art. 22.

Art. 133. -

(1) Comisia emite norme privind criteriile de avizare și de retragere a avizului pentru depozitar, cu consultarea Băncii Naționale a României.

(2) Comisia emite norme privind:

a) obligațiile depozitarului în domeniul reglementat de prezenta lege;

b) contractul-cadru de depozitare;

c) calculul și plata comisionului de depozitare.

CAPITOLUL XVII Pensia privată

Art. 134. -

(1) Participantul alege furnizorul pensiei private.

(2) Furnizorul de pensii nu poate refuza o cerere de pensie privată dacă persoana îndeplinește condițiile legale.

(3) Furnizorul de pensii stabilește cuantumul pensiei private pe baza calculului actuarial și a activului personal net aflat în contul participantului.

(4) Penalitatea de transfer nu se aplică în situația transferului de disponibilități dintre administrator și furnizorul de pensii.

Art. 135. - Reviste (1)

(1) Participantul are dreptul la o pensie privată de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public.

(2) Suma totală cuvenită pentru pensia privată nu poate fi mai mică decât valoarea contribuțiilor plătite, diminuate cu penalitățile de transfer și comisioanele legale. Referințe (1), Reviste (1)

Art. 136. - Puneri în aplicare (1)

(1) Activul personal net este folosit exclusiv pentru achiziționarea unei pensii private.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) următoarele categorii:

a) beneficiarii care nu au calitatea de participant;

b) persoanele pensionate de invaliditate pentru afecțiuni care nu mai permit reluarea activității, definite prin prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, și al căror activ personal net la data retragerii este prea mic pentru a putea primi o pensie privată;

c) persoanele al căror activ personal net la data retragerii este prea mic pentru a putea primi o pensie privată.

(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la dovedirea încadrării în una dintre situațiile prevăzute la alin. (2), persoana îndreptățită primește o plată unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere.

(4) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (3), administratorul datorează majorări de întârziere în același cuantum cu cele stabilite pentru neplata obligațiilor bugetare.

Art. 137. -

(1) Pensia privată se plătește participantului, mandatarului desemnat de acesta prin procură specială sau reprezentantului legal al acestuia.

(2) Cheltuielile ocazionate de plata pensiilor private se suportă de către participant.

(3) În cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau a reședinței în altă țară, stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, participantul și beneficiarul păstrează dreptul la pensia privată câștigată în cadrul schemelor de pensii private din România și aceasta se plătește în acel stat, în cuantumul rămas după scăderea tuturor taxelor și cheltuielilor aferente plății.

CAPITOLUL XVIII Provizioane tehnice și garanții reglementate și supravegheate de Comisie

Art. 138. - Puneri în aplicare (1)

(1) Administratorul trebuie să mențină permanent un volum al provizioanelor tehnice corespunzător obligațiilor financiare rezultate din prospectele schemelor de pensii private administrate.

(2) Administratorul care administrează scheme de pensii private în care sunt prevăzute măsuri de protecție împotriva riscurilor biometrice și/sau garanții cu privire la performanțele investițiilor ori un nivel stabilit al beneficiilor trebuie să calculeze și să mențină provizioane tehnice pentru toate aceste scheme.

(3) Administratorul trebuie să mențină permanent la nivelul fondului un nivel suficient și corespunzător de active pentru a acoperi provizioanele tehnice privind toate schemele de pensii private administrate.

(4) Calculul provizioanelor tehnice se efectuează anual. Calculul poate fi efectuat o dată la 3 ani, dacă administratorul prezintă Comisiei și/sau participanților un raport asupra modificărilor survenite în anii respectivi. Raportul trebuie să reflecte modificările provizioanelor tehnice și schimbările survenite în riscurile acoperite.

(5) Calculul provizioanelor tehnice se efectuează și se certifică de către un actuar sau de un alt specialist în acest domeniu, inclusiv de către un auditor, în conformitate cu legislația națională, pe baza metodelor actuariale stabilite prin normele Comisiei și cu respectarea următoarelor principii:

a) nivelul minim al provizioanelor tehnice se calculează printr-o evaluare actuarială suficient de prudentă, luându-se în considerare toate angajamentele pentru plata beneficiilor și a contribuțiilor, așa cum reies din prospectul schemei de pensii private a fondului;

b) ratele maxime ale dobânzii utilizate se aleg în mod prudent și se determină în conformitate cu legislația națională. Aceste rate prudente ale dobânzii se calculează luându-se în considerare randamentul activelor corespunzătoare deținute de fond și randamentul viitor al investițiilor și/sau randamentele obligațiunilor de înaltă calitate ori guvernamentale;

c) tabelele biometrice folosite pentru calculul provizioanelor tehnice se bazează pe principii prudente, ținându-se cont de principalele caracteristici ale grupului de participanți și ale schemelor de pensii private, în special de evoluția prevăzută pentru riscurile relevante;

d) metodele și baza de calcul pentru provizioanele tehnice rămân în general constante de la un exercițiu financiar la altul. Discontinuitățile pot fi justificate de schimbarea legislației, a condițiilor economice sau demografice pe care se bazează provizioanele.

(6) Comisia poate stabili cerințe suplimentare pentru calcularea provizioanelor tehnice, în cazul în care consideră această măsură necesară pentru protejarea corespunzătoare a intereselor participanților.

(7) Comisia poate permite administratorului să mențină temporar active sub nivelul provizioanelor tehnice, cu condiția realizării unui plan concret și fezabil de acoperire a provizioanelor, în conformitate cu prevederile alin. (3). Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească planul de acoperire a provizioanelor se stabilesc prin normele Comisiei.

(8) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul desfășurării activităților în condițiile prevăzute la art. 55 alin. (5).

Art. 139. -

(1) În vederea protejării interesului participanților și beneficiarilor, administratorii și furnizorii de pensii, după caz, contribuie la Fondul de garantare a pensiilor reglementate și supravegheate de Comisie, constituit potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative. Modificări (1)

(2) Constituirea și utilizarea fondului de garantare se fac distinct față de fondul de garantare constituit pentru administrarea fondurilor de pensii facultative.

CAPITOLUL XIX Răspunderea juridică

Art. 140. -

(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz. Modificări (1), Referințe (1)

(2) Administratorul și auditorul financiar răspund față de participanți și beneficiari, după caz, pentru prejudiciile cauzate prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor care le revin, cu excepția cazurilor de forță majoră.

(3) Orice persoană care se consideră vătămată ca urmare a neaplicării sau a aplicării necorespunzătoare a prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești competente, potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 141. - Modificări (1)

(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 6 referitoare la egalitatea de tratament a participanților și a beneficiarilor; Jurisprudență

b) nerespectarea prevederilor art. 28 referitoare la investirea și înstrăinarea activelor fondului de pensii de către administrator;

c) nerespectarea unuia dintre termenele prevăzute la art. 38 alin. (4), art. 63 alin. (3), art. 113 alin. (2), art. 114 alin. (1) și art. 131 alin. (3);

d) nerespectarea prevederilor art. 61 alin. (2) referitoare la reîntregirea capitalului social de către administrator;

e) nerespectarea prevederilor art. 65 privind incompatibilitatea membrilor consiliului de administrație și ai comitetului de direcție, după caz;

f) nerespectarea obligației administratorului de a furniza informații participanților și beneficiarilor, prevăzută la art. 111. Jurisprudență

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei. Referințe (1)

(3) Constatarea contravențiilor se face de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a președintelui Consiliului Comisiei. Referințe (1)

Art. 142. -

(1) În ceea ce privește sancțiunile contravenționale, prevederile art. 141 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În ceea ce privește procedura de stabilire și constatare a contravențiilor, precum și de aplicare a sancțiunilor, prevederile prezentei legi derogă de la dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (2)

(3) În scopul îndeplinirii atribuției sale de control al activităților din cadrul sistemului de pensii private, Comisia va emite norme privind procedura de stabilire și constatare a contravențiilor, precum și de aplicare a sancțiunilor.

Art. 143. -

Contravențiile prevăzute în prezenta lege se prescriu în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei.

Art. 144. - Modificări (1)

Fapta persoanei din a cărei vină se desfășoară fără autorizație sau aviz o activitate pentru care prezenta lege prevede obligația deținerii unei autorizații sau a unui aviz valabil din partea Comisiei constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.

Art. 145. - Modificări (3)

Fapta persoanei din vina căreia contribuția la fondul de pensii nu este virată sau este utilizată în alte scopuri decât prevede prezenta lege constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 146. - Modificări (1)

Fapta agentului de marketing de a prezenta cu rea-credință acte de aderare cu informații care nu corespund realității constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.

Art. 147. - Modificări (1)

Fapta persoanei de a folosi fără drept sintagma fond de pensii prevăzută la art. 56 alin. (1) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă.

Art. 148. -

Cererile participanților sau ale beneficiarilor îndreptate împotriva administratorului, angajatorului sau Comisiei, adresate instanței în a cărei rază teritorială își are domiciliul reclamantul, sunt scutite de taxa de timbru.

CAPITOLUL XX Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 149. -

(1) În termen de 4 luni de la acordarea autorizațiilor administratorilor, Comisia organizează și urmărește desfășurarea și încheierea procedurii de alegere și aderare la fondurile de pensii de către participanți.

(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea procedurii de alegere, se repartizează din oficiu participanții care nu și-au definit opțiunea la fondurile de pensii.

(3) După definitivarea operațiunii de repartizare din oficiu a participanților la fondurile de pensii, administratorii încep colectarea contribuțiilor. Modificări (1)

Art. 150. -

În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Comisia va adera cu amendamente specifice la Protocolul de colaborare încheiat între Banca Națională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Art. 151. - Modificări (1)

Începând cu data la care un asigurat devine participant la un fond de pensii și plătește contribuție, numărul lunar de puncte stabilit pentru acesta, conform Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, se corectează cu raportul dintre contribuția datorată la sistemul public de pensii și contribuția stabilită prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 152. -

Prevederile prezentei legi se completează cu:

a) legislația privind societățile comerciale și concurența neloială;

b) legislația privind societatea civilă particulară;

c) legislația privind raporturile de muncă;

d) legislația privind asigurările sociale de stat;

e) legislația privind activitatea bancară;

f) legislația privind tranzacționarea valorilor mobiliare;

g) legislația privind regimul juridic al contravențiilor;

h) legislația privind contenciosul administrativ.

Art. 153. -

Toți solicitanții care au depus documentația de autorizare a constituirii până la termenul stabilit de Comisie și care au obținut autorizație de administrare încep activitatea, inclusiv publicitatea și marketingul, la aceeași dată stabilită prin normele Comisiei.

Art. 154. -

Organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor reglementate și supravegheate de Comisie se stabilesc prin lege specială, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 155. -

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2006.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II, precum și ale mențiunii privind transpunerea normelor comunitare din Legea nr. 23/2007, care nu au fost încorporate în forma republicată a Legii nr. 411/2004 și care se aplică în continuare ca dispoziții proprii ale Legii nr. 23/2007.

"

Art. II. -

În aplicarea dispozițiilor prezentei legi, în termen de 6 luni de la intrarea sa în vigoare, Comisia elaborează norme, care se aprobă prin hotărâre a președintelui Consiliului Comisiei și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezenta lege transpune prevederile Directivei Consiliului 98/49/CE din 29 iunie 1998 privind protecția drepturilor la pensie suplimentară ale salariaților și persoanelor care desfășoară activități independente, care se deplasează în cadrul Comunității, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 209 din 25 iulie 1998."

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2019
Piața fondurilor de pensii private obligatorii. Înțelegere între societățile comerciale - administratori ai fondurilor de pensii private pentru repartizarea participanților cu aderare dublă. Lipsa caracterului anticoncurențial al înțelegerii
Noile măsuri fiscale ale Guvernului " Pilonul II de pensii, condiții noi de retragere
Câteva considerații cu privire la definirea fiduciei în Codul civil român
Cuprinsul cererii de chemare în judecată formulate de o persoană juridică (procedură contencioasă)
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Prima ordonanță de urgență a cabinetului Orban
Criza economică provocată de COVID-19 schimbă regulile pensiilor private
Ce garanții aveți prin sistemul de pensii private?
;
se încarcă...