Depozitarul | Lege 411/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL XVI Depozitarul Puneri în aplicare (1)

Art. 119. -

(1) Administratorul desemnează un singur depozitar, căruia îi încredințează păstrarea activelor fondului de pensii, pe baza unui contract de depozitare, avizat în prealabil de Comisie.

(2) Depozitarul poate păstra activele mai multor fonduri de pensii, cu condiția de a evidenția operațiunile și înregistrările fiecărui fond de pensii separat de ale sale proprii și de cele ale celorlalte fonduri de pensii.

Art. 120. -

Depozitarul nu poate deține acțiuni ale administratorului sau ale oricărei entități afiliate acestuia și nu poate avea nicio relație de capital cu aceste entități.

Art. 121. -

(1) Pentru desfășurarea activității de depozitare, depozitarul trebuie să dețină un aviz valabil eliberat de Comisie.

(2) Pentru obținerea avizului, depozitarul depune la Comisie o cerere de avizare însoțită de documente din care să rezulte că:

a) obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României cuprinde activitatea de depozitare a fondurilor de pensii;

b) nu se află în procedură de supraveghere specială sau de administrare specială bancară;

c) nu este persoană afiliată;

d) taxa de avizare a fost plătită;

e) îndeplinește alte cerințe prevăzute în normele Comisiei.

(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, poate fi depozitar, în sensul prezentei legi, și orice entitate autorizată în această calitate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European. Depozitarii care au fost autorizați, avizați ori supuși unei proceduri similare în vederea funcționării ca depozitar al activelor fondurilor de pensii într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sunt exceptați de la cerința avizării de către Comisie.

Art. 122. - Practică judiciară (1)

(1) Comisia poate solicita depozitarului, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii de avizare, documente și informații suplimentare, pe care acesta trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării.

(2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de avizare, fiind îndreptățită să se adreseze autorităților competente și să obțină de la acestea orice documente și informații pe care le consideră relevante, în condițiile legii.

Art. 123. -

Comisia analizează cererea de avizare și procedează, în termen de 30 de zile calendaristice, la aprobarea sau la respingerea, prin decizie, a acesteia.

Art. 124. -

Comisia aprobă cererea de avizare dacă constată că sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile de avizare.

Art. 125. -

(1) Comisia respinge cererea de avizare în următoarele situații:

a) documentația prezentată este incompletă la primirea ultimului set de documente și informații sau nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

b) neîndeplinirea uneia dintre condițiile de avizare.

(2) Comisia informează depozitarul despre respingerea motivată a cererii, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.

Art. 126. -

Modificarea conținutului documentelor care au stat la baza avizării trebuie aprobată în prealabil de Comisie, în conformitate cu procedura de avizare.

Art. 127. -

(1) Comisia retrage avizul depozitarului în una dintre următoarele situații:

a) pentru aceleași motive pentru care respinge cererea de avizare;

b) avizul a fost obținut pe baza unor declarații false sau prin orice alt mijloc ilegal;

c) neexercitarea activității de depozitare pe o perioadă de un an;

d) la cererea depozitarului respectiv;

e) acționarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea depozitarului;

f) depozitarea unui fond de pensii neautorizat;

g) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor care rezultă din prezenta lege, din normele Comisiei sau din contractul de depozitare;

h) situații care prejudiciază grav interesele participanților.

(2) Comisia informează depozitarul, administratorul și Banca Națională a României despre retragerea motivată a avizului, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.

(3) În situația retragerii avizului depozitarului, acesta este obligat să prezinte Comisiei raportul privind activele fondului de pensii care i-au fost încredințate, auditat de un auditor financiar, pe cheltuiala depozitarului.

Art. 128. -

În exercitarea atribuțiilor sale, depozitarul este obligat:

a) să primească și să păstreze în siguranță înregistrările referitoare la toate activele fondului de pensii;

b) să păstreze înregistrările referitoare la valorile mobiliare în forma dematerializată care constituie activele fondului de pensii;

c) să calculeze și să înștiințeze, în fiecare zi lucrătoare, administratorul despre valoarea netă a activelor fondului de pensii;

d) să actualizeze înregistrările în conturi;

e) să transmită administratorului informații privind activele fondurilor de pensii administrate privat;

f) să îndeplinească instrucțiunile administratorului, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare legislației în vigoare, ori actele constitutive ale acestuia;

g) să transmită Comisiei informațiile și raportările privind activele fondului de pensii, în condițiile și la termenele stabilite prin normele acesteia.

Art. 129. -

Activele fondului de pensii nu pot face obiectul executării silite a depozitarului și nici al unei tranzacții.

Art. 130. -

(1) Depozitarul este responsabil față de administrator, participanți și beneficiari în privința oricărui prejudiciu suferit de aceștia ca rezultat al neîndeplinirii obligațiilor sau al îndeplinirii necorespunzătoare a acestora.

(2) Depozitarul nu poate fi exonerat de răspundere și răspunderea sa nu poate fi limitată prin încredințarea obligațiilor sale unei alte entități, sub sancțiunea nulității actelor juridice în cauză.

(3) Comisia poate obliga administratorul să înlocuiască depozitarul dacă structura financiară și organizatorică a acestuia s-a deteriorat substanțial și activele fondului de pensii sunt puse în pericol.

Art. 131. -

(1) În situația rezilierii contractului de depozitare, administratorul notifică imediat Comisiei și desemnează un nou depozitar.

(2) Înlocuirea depozitarului se face astfel încât să fie asigurată continuitatea activității de depozitare.

(3) Fostul depozitar transmite noului depozitar, în termen de 30 de zile calendaristice de la desemnarea acestuia, activele fondului de pensii și copii de pe documentele privind activitatea sa în legătură cu acesta.

(4) Comisia publică anunțul privind retragerea avizului depozitarului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în două cotidiene centrale, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei de retragere a avizului depozitarului.

Art. 132. -

Decizia de respingere a cererii de avizare sau retragerea avizului poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă să soluționeze asemenea cauze, potrivit prevederilor art. 22.

Art. 133. -

(1) Comisia emite norme privind criteriile de avizare și de retragere a avizului pentru depozitar, cu consultarea Băncii Naționale a României.

(2) Comisia emite norme privind:

a) obligațiile depozitarului în domeniul reglementat de prezenta lege;

b) contractul-cadru de depozitare;

c) calculul și plata comisionului de depozitare.

Mergi la:
Contribuția la fondul de pensii
Conturile participanților
Administratorul
Autorizarea administratorilor
Veniturile administratorului
Supravegherea specială
Administrarea specială
Auditorul financiar
Obligații de transparență
Marketingul fondurilor de pensii
Depozitarul
Pensia privată
Provizioane tehnice și garanții reglementate și supravegheate de Comisie
Răspunderea juridică
Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...