Autorizarea shemei de pensii private și a fondului de pensii | Lege 411/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Fondul de pensii CAPITOLUL IV Investițiile fondului de pensii

CAPITOLUL III Autorizarea shemei de pensii private și a fondului de pensii

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

(1) Prospectul schemei de pensii private este elaborat și propus de administrator.

(2) Fiecare prospect al schemei de pensii private propus de administrator trebuie să obțină autorizarea Comisiei.

(3) Prospectul schemei de pensii private poate fi modificat numai cu avizul prealabil al Comisiei.

(4) Pentru a obține autorizarea primului prospect al schemei de pensii private, societatea de pensii depune la Comisie o cerere, odată cu cererea de autorizare de administrare, prospectul schemei de pensii private, inclusiv proiectul contractului de depozitare și proiectul de contract de societate civilă.

(5) Autorizarea primului prospect al schemei de pensii private se realizează odată cu autorizarea de administrare a fondului de pensii.

(6) Procedura de autorizare și modificare a prospectului schemei de pensii private este prevăzută în normele Comisiei.

(7) Administratorul procedează la publicitatea prospectului schemei de pensii private numai după autorizarea acestuia, sub sancțiunea retragerii autorizației de administrare.

Art. 12. - Puneri în aplicare (1)

(1) Conținutul schemei de pensii private se stabilește prin normele Comisiei și cuprinde în mod obligatoriu cel puțin următoarele elemente:

a) denumirea și sediul administratorului;

b) condițiile de eligibilitate a participanților pentru aderarea la schema de pensii private;

c) modalitatea de împărțire între participanți a sumelor rezultate din investirea activelor;

d) principiile investiționale ale schemei de pensii private;

e) riscurile financiare, tehnice și de altă natură implicate de schema de pensii private;

f) natura și distribuția riscurilor prevăzute la lit. e);

g) dreptul exclusiv de proprietate al participanților la schema de pensii private asupra sumei existente în conturile individuale;

h) condițiile începerii și plății prestațiilor private;

i) condițiile de acordare a prestațiilor private în caz de invaliditate;

j) nivelurile maxime ale comisioanelor suportate de fondul de pensii, defalcate pe categorii de comisioane;

k) periodicitatea și procedura de raportare a informațiilor către participanți;

l) condițiile și procedurile de încetare a participării și de transfer la un alt fond de pensii administrat privat.

(2) Conținutul schemei de pensii private poate cuprinde orice alte elemente considerate necesare de Comisie.

Art. 13. - Puneri în aplicare (1)

Modelul contractului-cadru de administrare se stabilește prin normele Comisiei și conține în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) părțile contractante;

b) principiile schemei de pensii private;

c) principalele drepturi și obligații ale părților contractante și modalitatea de aplicare;

d) modul de administrare a fondului de pensii;

e) modalitățile de control al administratorului, exercitate de către auditori;

f) obligațiile de informare ale administratorului față de participanți și autorități;

g) evidențele administratorului referitoare la participanți, contribuții, investiții și pensii private;

h) modalitățile specifice de constatare, reclamare și remediere a deficiențelor;

i) răspunderea contractuală a părților, incluzând și sancțiunile ce pot fi aplicate;

j) durata contractului de administrare, modalitățile de modificare și încetare a contractului de administrare;

k) informații privind depozitarul fondului de pensii.

Art. 14. - Puneri în aplicare (1)

Auditorul și depozitarul își plătesc fiecare taxa de avizare.

Art. 15. - Puneri în aplicare (1)

(1) Modificarea prospectului schemei de pensii private se face de către administrator, cu avizul Comisiei și cu informarea ulterioară a participanților.

(2) Procedura de modificare a prospectului schemei de pensii private va fi stabilită prin normele Comisiei.

Art. 16. - Referințe (1)

(1) Comisia retrage autorizația administratorului de administrare a fondului de pensii, dacă se dovedește că au fost încălcate regulile unui prospect al schemei de pensii private, dispozițiile prezentei legi sau ale normelor Comisiei.

(2) De la data retragerii autorizației de administrare a administratorului se aplică prevederile privind administrarea specială.

(3) Administratorul poate ataca decizia de retragere a autorizației de administrare a fondului de pensii la instanța judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 17. - Puneri în aplicare (1)

(1) Fondul de pensii trebuie autorizat de Comisie, după autorizarea administratorilor și a prospectului schemei de pensii private.

(2) Autorizația se eliberează pe baza unei cereri formulate de administrator, la care se anexează următoarele documente:

a) contractul de societate civilă de constituire a fondului de pensii;

b) actele individuale de aderare la contractul de societate civilă prin care se înființează fondul de pensii și la prospectul schemei de pensii private;

c) alte documente și informații potrivit cerințelor prevăzute în normele Comisiei.

Art. 18. - Puneri în aplicare (1)

(1) Comisia poate solicita administratorului alte documente și informații, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de autorizare a fondului de pensii.

(2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a fondului de pensii, fiind îndreptățită:

a) să se adreseze autorităților competente;

b) să solicite documente și informații din alte surse.

Art. 19. -

Comisia verifică dacă sunt întrunite condițiile de către membrii fondului de pensii pentru a fi participant conform prezentei legi, avizează contractul de societate civilă și procedează, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente și informații de la administrator, la aprobarea sau la respingerea motivată a autorizării fondului de pensii.

Art. 20. - Puneri în aplicare (1)

(1) Comisia respinge cererea de autorizare a fondului de pensii, dacă documentația prezentată:

a) rămâne incompletă și după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la solicitarea unor informații sau documente suplimentare;

b) nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

c) conține clauze care pot prejudicia interesele participanților sau nu le protejează în mod corespunzător.

(2) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii, scrisă și motivată, se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

Art. 21. -

(1) În cazul în care se constată scăderea numărului de participanți și menținerea acestuia sub minimul legal, timp de un trimestru, Comisia retrage, prin decizie, autorizația unui fond de pensii.

(2) Decizia de retragere a autorizației fondului de pensii, scrisă și motivată, se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) Administratorul este obligat să înceteze orice activitate aferentă fondului de pensii, de la data luării la cunoștință despre retragerea autorizației acestuia.

(4) De la data la care Comisia retrage autorizația unui fond de pensii se aplică prevederile referitoare la administrarea specială.

Art. 22. -

(1) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii sau de retragere a autorizației, după caz, poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii.

(2) În termen de 10 zile calendaristice de la data rămânerii definitive a deciziei menționate la alin. (1) prin necontestarea acesteia ori prin expirarea perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care s-a respins contestația, Comisia publică anunțul privind retragerea autorizației în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în două cotidiene centrale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...