Parlamentul României

Legea nr. 95/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviația civilă din România

Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 aprilie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege stabilește regimul juridic al personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviația civilă, denumit în continuare personal tehnic, activitățile tehnice îndeplinite, categoriile de personal aeronautic tehnic nenavigant din aviația civilă din România, precum și drepturile și obligațiile acestuia, indiferent de forma de proprietate a organizațiilor/unităților angajatoare.

Art. 2. -

Personalul tehnic desfășoară activități specifice, având drept scop asigurarea exploatării corecte a tehnicii de aviație, menținerea ei în condiții de disponibilitate, în deplină siguranță și securitate, în conformitate cu legislația internă, cu reglementările europene, precum și cu standardele și practicile recomandate de organizațiile internaționale de aviație civilă la care România este parte.

Art. 3. - Referințe în jurisprudență (1)

În sensul prezentei legi, prin personal aeronautic tehnic nenavigant din aviația civilă se înțelege:

a) personalul tehnic certificat, având ca atribuții organizarea, urmărirea, controlul, executarea și atestarea lucrărilor de întreținere, de reparații și de exploatare a aeronavelor civile, precum și a motoarelor, echipamentelor/instalațiilor de bord și a elicelor acestora;

b) personalul operativ de protecție tehnică a navigației aeriene, având ca atribuții asigurarea funcționării, operarea din punct de vedere tehnic, întreținerea și repararea mijloacelor de navigație aeriană aflate la sol și a celor necesare serviciilor de dirijare, control și informare aeronautică și meteorologică a zborurilor, precum și a telecomunicațiilor aeronautice;

c) personalul operativ de meteorologie aeronautică, având ca atribuții asigurarea serviciilor de informare și protecție meteorologică aeronautică a traficului aerian și veghea meteorologică a spațiului aerian național;

d) personalul operativ de telecomunicații aeronautice, având ca atribuții asigurarea activităților de telecomunicații aeronautice;

e) personalul operativ de sol certificat, având ca atribuții pregătirea și organizarea zborurilor, obținerea și transmiterea de informații care pot influența desfășurarea ulterioară a zborului, organizarea, supravegherea, controlul și executarea activităților de handling aeroportuar, repararea și întreținerea mijloacelor și instalațiilor tehnice aeroportuare.

CAPITOLUL II Pregătirea și certificarea personalului tehnic

Art. 4. -

Personalul tehnic va putea să îndeplinească sarcinile de serviciu numai în condițiile efectuării pregătirii de specialitate, examinării și obținerii certificării corespunzătoare, care va fi înscrisă, după caz, în documentul de certificare emis de către organismul abilitat, conform legii.

Art. 5. -

Categoriile de personal tehnic supuse certificării, precum și documentele de certificare obligatorii pentru exercitarea activităților aeronautice tehnice civile sunt stabilite prin norme comunitare sau prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 6. -

Programele de pregătire profesională pentru personalul tehnic sunt avizate sau, după caz, aprobate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, care stabilește și procedurile de echivalare și criteriile de certificare a pregătirii, perfecționării și acordării licenței acestei categorii de personal, prin efectuarea de cursuri în țară sau în străinătate, în unități care funcționează în baza unei autorizări sau echivalări emise de aceasta.

Art. 7. -

Specialitățile, criteriile de selecționare, duratele de școlarizare și formele concrete de pregătire a personalului tehnic se stabilesc în conformitate cu reglementările aeronautice aplicabile, specifice fiecărei categorii profesionale, emise în conformitate cu procedurile, standardele și recomandările organizațiilor internaționale de aviație civilă la care România este parte.

Art. 8. -

(1) Documentele de certificare ale personalului tehnic sunt licențele și/sau autorizațiile emise conform reglementărilor specifice naționale, comunitare și/sau internaționale.

(2) Documentele de certificare ale personalului tehnic sunt documente nominale, obligatorii, cu valabilitate pe întreaga durată a desfășurării activității ca personal aeronautic tehnic nenavigant.

Art. 9. -

Documentele de certificare ale personalului tehnic vor fi luate în considerare la stabilirea vechimii în muncă și încadrării în condiții speciale de muncă.

CAPITOLUL III Obligațiile și răspunderile personalului tehnic

Art. 10. -

Personalul tehnic are următoarele obligații și răspunderi:

a) să posede temeinice cunoștințe teoretice de specialitate și să își formeze deprinderile practice necesare asigurării unui înalt grad de siguranță și calitate a acțiunilor pe care trebuie să le efectueze, în concordanță cu certificarea înscrisă în documentul de certificare aeronautică deținut și, respectiv, cu sarcinile ce decurg din funcția pe care o îndeplinește;

b) să cunoască și să aplice în mod corect normele și instrucțiunile ce reglementează activitatea aeronautică civilă pe care o desfășoară;

c) să cunoască și să respecte tehnologiile, procesele tehnologice și prescripțiile de calitate și de siguranță a zborului stabilite pentru activitatea aeronautică tehnică civilă pe care o desfășoară;

d) să respecte cu strictețe normele de siguranță a zborului și de securitate aeronautică;

e) să respecte normele de sănătate și securitate a muncii, pe cele privind protecția împotriva incendiilor și să acționeze pentru preîntâmpinarea accidentelor de muncă;

f) să se prezinte la examenele medicale periodice, conform reglementărilor în vigoare, și să raporteze pe cale ierarhică existența oricărei stări de inaptitudine medicală;

g) să îi informeze pe conducătorii ierarhici în cazul constatării unor nereguli în exploatarea la sol și în zbor a aeronavei, a echipamentelor și a instalațiilor aeroportuare sau a oricăror abateri de la regulile stabilite pentru buna desfășurare a activității aeronautice civile;

h) să contribuie, în limita competențelor acordate prin atribuțiile funcționale, la îmbunătățirea continuă, la creșterea eficienței și a calității procesului de instruire teoretică și practică pentru formarea personalului aeronautic tehnic civil;

i) să cunoască, să respecte și să aplice la locul de muncă regulile stabilite privind paza și securitatea aeronautică, de intrare în zonele cu acces limitat, condiționat sau interzis;

j) să poarte uniforma, echipamentul de lucru sau de protecție în conformitate cu reglementările în vigoare;

k) să respecte limitele de timp de muncă și de odihnă stabilite prin reglementările aplicabile în vigoare.

Art. 11. -

Personalul tehnic trebuie să dovedească înaltă competență și etică profesională, să respecte întocmai normele privind ordinea și disciplina în îndeplinirea corectă și integrală a sarcinilor și îndatoririlor de serviciu.

CAPITOLUL IV Drepturile specifice personalului tehnic

Art. 12. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, personalul tehnic din aviația civilă poate beneficia de pensie pentru limită de vârstă și la împlinirea vârstei de 55 de ani, dacă a realizat cumulativ stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, și are o vechime de cel puțin 25 de ani în activitățile prevăzute la art. 3 din prezenta lege. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Dovada vechimii în profesiile prevăzute la art. 3 se face cu adeverință eliberată de angajator, care poartă întreaga răspundere pentru corectitudinea și valabilitatea datelor înscrise în aceasta.

Art. 13. -

(1) În caz de restructurare sau reorganizare a activității angajatorului, personalul tehnic disponibilizat beneficiază de pensie dacă a împlinit vârsta de 55 de ani, a realizat cumulativ stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, și are o vechime de cel puțin 20 de ani în activitățile prevăzute la art. 3 din prezenta lege.

(2) Personalului tehnic nu i se poate desface contractul de muncă din motive neimputabile lui, dacă mai are 2 ani până la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 12.

Art. 14. -

Până la data îndeplinirii condițiilor de vârstă standard pentru obținerea unei pensii pentru limită de vârstă, prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, pensia stabilită în condițiile art. 12 și 13 se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.

Art. 15. -

(1) Cererea de pensionare se depune la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a solicitantului.

(2) Drepturile de pensie prevăzute de prezenta lege se stabilesc prin decizie emisă de casa teritorială de pensii competentă.

Art. 16. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) La pensionarea pentru limită de vârstă în condițiile prezentei legi, personalul tehnic beneficiază de 18 salarii compensatorii, eșalonate lunar, suportate de angajator în cuantum egal cu salariul brut realizat în ultima lună de activitate, anterioară pensionării. Referințe în jurisprudență (1)

(2) În cazul în care personalul tehnic nu îndeplinește prevederile art. 12 în ceea ce privește vechimea în activitate, dar îndeplinește cerințele privind vârsta și stagiul complet de cotizare, va primi mai puțin, pentru fiecare an lipsă de vechime în activitățile prevăzute la art. 3, câte un salariu compensatoriu, în conformitate cu alin. (1), dar nu pentru mai mult de 5 ani.

Art. 17. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Personalul tehnic va beneficia, pe lângă drepturile prevăzute la art. 16, de un salariu compensatoriu brut, suportat de angajator, pentru fiecare an ce depășește 25 de ani vechime în activitățile prevăzute la art. 3.

Art. 18. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

În cazul decesului personalului tehnic pensionat, plățile compensatorii prevăzute la art. 16 și 17 vor reveni de drept moștenitorilor legali, fiind suportate de angajator.

Art. 19. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

În cazul decesului personalului tehnic aflat în activitate, care a acumulat o vechime de minimum 10 ani, moștenitorii legali vor beneficia de un ajutor financiar echivalent cu 12 salarii brute la nivelul ultimului salariu brut realizat, suportat de angajator.

Art. 20. -

Prevederile referitoare la stabilirea, expertizarea, plata, încetarea, suspendarea și reluarea plății pensiilor, precum și cele referitoare la răspunderea juridică și jurisdicția din domeniul pensiilor din sistemul public se aplică în mod corespunzător și pensiilor stabilite potrivit prezentei legi.

Art. 21. -

(1) Nivelul și condițiile de salarizare, alte drepturi specifice, precum concediul de odihnă suplimentar, timpul de muncă și timpul de odihnă, alimentația de protecție și întărire a organismului, drepturile de diurnă, condițiile de cazare și transport, asigurările pentru accidente, îmbolnăvire și pierdere a documentului de certificare, asistență medicală, uniformele, echipamentele de lucru și de protecție gratuite și altele asemenea se stabilesc prin contractele colective sau prin contractele individuale de muncă, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, corespunzător formelor de organizare a angajatorului și a modului de finanțare a acestuia.

(2) Personalul tehnic poate beneficia pe lângă salariul de bază, stabilit în funcție de complexitatea activității desfășurate, de riscul și răspunderea personală, și de sporuri specifice, datorate condițiilor de muncă, stabilite prin acte normative sau negociate cu angajatorul prin contractul colectiv de muncă.

Art. 22. - Referințe în jurisprudență (1)

Personalul tehnic este asigurat obligatoriu de către angajator pentru risc profesional și pentru cazurile de producere a unor accidente de muncă urmate de deces, invaliditate permanentă sau temporară, spitalizare, precum și pentru cazurile de îmbolnăvire cu pierderea capacității de muncă necesare desfășurării activității de aviație civilă specifică, pentru care deține documentul de certificare. Condițiile de asigurare a personalului tehnic din aviația civilă sunt cele prevăzute de lege și/sau prin contractele colective de muncă.

Art. 23. -

(1) În cazul pierderii capacității de muncă necesare desfășurării activităților de aviație civilă specifice, ca urmare a unui accident de muncă produs din motive neimputabile personalului respectiv, urmat de invaliditate permanentă sau temporară, personalul tehnic beneficiază:

a) pe timpul recuperării capacității de muncă, de toate drepturile salariale cu caracter permanent pe care le avea la data pierderii capacității de muncă, suportate de angajator, până la stabilirea definitivă a situației sale de sănătate, fără a se depăși însă durata de 2 ani;

b) de o compensație bănească acordată lunar de către angajator, până la pensionarea pentru limită de vârstă, care să acopere diferența dintre venitul mediu lunar net indexat din ultimul an de activitate ca personal tehnic și venitul net lunar obținut ca urmare a imposibilității continuării activității în calitate de personal tehnic.

(2) Drepturile salariale cu caracter permanent și compensația prevăzute la alin. (1) se asigură de către angajatorul la care personalul respectiv își desfășura activitatea cu contract de muncă în momentul pierderii capacității de muncă.

(3) În cazul în care personalul tehnic nu mai este apt din punct de vedere medical să presteze activitățile de aviație civilă pentru care este certificat, angajatorul îi va asigura un alt loc de muncă, corespunzător pregătirii sale profesionale, cu menținerea drepturilor salariale.

Art. 24. -

Personalul tehnic beneficiază de concediu de odihnă suplimentar plătit pe durata a 12 zile, necesar pentru refacerea capacității psihomotorii și pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale, într-o stațiune balneoclimaterică, asigurat de către angajator, inclusiv masa și transportul.

Art. 25. -

Este interzisă exercitarea oricărei forme de constrângere fizică sau psihică, a oricărei presiuni sau a acțiuni de intimidare împotriva personalului tehnic, care ar putea afecta siguranța zborului sau care este de natură a-l împiedica în exercitarea profesiei.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 14 aprilie 2008.

Nr. 95.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...