Parlamentul României

Legea nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Librăria Indaco (1), Reviste (6), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 octombrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Prezenta lege are drept scop constituirea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, denumit în continuare S.N.D.G.J., pentru prevenirea și combaterea unor categorii de infracțiuni prin care se aduc atingeri grave drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, în special dreptului la viață și la integritate fizică și psihică, precum și pentru identificarea cadavrelor cu identitate necunoscută, a persoanelor dispărute sau a persoanelor decedate în urma catastrofelor naturale, a accidentelor în masă, a infracțiunilor de omor sau a actelor de terorism.

(2) Prezenta lege stabilește condițiile în care pot fi prelevate probe biologice de la anumite persoane fizice sau din urmele rămase la locul comiterii unor infracțiuni, în vederea determinării profilului genetic, precum și condițiile în care pot fi prelucrate datele cuprinse în S.N.D.G.J.

(3) În S.N.D.G.J. se verifică și se compară profile genetice și date cu caracter personal, în scopul:

a) excluderii persoanelor din cercul de suspecți și identificării autorilor infracțiunilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta lege;

b) stabilirii identității persoanelor - victime ale catastrofelor naturale, ale accidentelor în masă și ale actelor de terorism;

c) realizării schimbului de informații cu celelalte state și combaterii criminalității transfrontaliere;

d) identificării participanților la comiterea infracțiunilor cuprinse în anexă.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) profil genetic - codul alfanumeric obținut din materialul genetic, prin aplicarea tehnicilor de biologie moleculară;

b) analiză genetică judiciară - utilizarea unui set de determinări biochimice prin care informația deținută în anumite fragmente necodate ale macromoleculei de acid dezoxiribonucleic este transformată într-un cod alfanumeric specific fiecărui individ;

c) S.N.D.G.J. - ansamblul de subunități interactive și independente în care sunt stocate informații ce sunt utilizate în scopul prevăzut la art. 1. S.N.D.G.J. cuprinde: baza de date cu caracter personal, baza de date despre caz și baza de date cu profile genetice;

d) bază de date cu caracter personal - componenta S.N.D.G.J. care cuprinde: datele cu caracter personal ale persoanelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) și date despre infracțiunea comisă sau cercetată;

e) bază de date despre caz - componenta S.N.D.G.J. care cuprinde informații referitoare la infracțiune și alte date de interes pentru munca de poliție, corespondente profilelor genetice ale urmelor biologice ridicate din câmpul infracțional și neatribuite unui autor;

f) bază de date cu profile genetice judiciare - componenta S.N.D.G.J. care cuprinde profilele genetice ale persoanelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) și ale urmelor biologice prelevate de la fața locului;

g) prelucrare a datelor cuprinse în S.N.D.G.J. - orice operațiune sau set de operațiuni ce se efectuează asupra datelor cuprinse în S.N.D.G.J., prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, verificarea, stocarea, compararea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea către terți, ștergerea sau distrugerea;

h) urme biologice - urmele care au în componență celule, țesuturi sau secreții umane;

i) probe biologice - orice urmă sau obiect care are legătură cu o infracțiune, cu cadavrele cu identitate necunoscută ori cu persoanele dispărute și cele decedate în urma catastrofelor naturale sau a accidentelor în masă și a cărei/cărui examinare este necesară pentru stabilirea unei situații de fapt ori pentru identificarea obiectelor sau persoanelor;

j) metode noninvazive - modalitățile de recoltare a probelor biologice de la persoane fizice, ce nu aduc atingere intimității și integrității corporale ale persoanei.

CAPITOLUL II Prelevarea probelor biologice

Art. 3. - Jurisprudență

Infracțiunile pentru care pot fi prelevate probe biologice în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J. sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 4. - Jurisprudență, Reviste (1), Librăria Indaco (1)

(1) S.N.D.G.J. conține profile genetice, date cu caracter personal și date despre caz, corespunzătoare următoarelor categorii:

a) suspecți - persoanele despre care există date și informații că ar putea fi autori, instigatori sau complici ai infracțiunilor cuprinse în anexă; Jurisprudență

b) persoane condamnate definitiv la pedeapsa închisorii pentru săvârșirea infracțiunilor cuprinse în anexă; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

c) urme biologice prelevate cu ocazia efectuării cercetării la fața locului;

d) cadavre cu identitate necunoscută, persoane dispărute ori persoane decedate în urma catastrofelor naturale, a accidentelor în masă, a infracțiunilor de omor sau a actelor de terorism.

(2) S.N.D.G.J. poate fi completat cu alte categorii de date decât cele prevăzute la alin. (1), prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiției și a Ministerului Internelor și Reformei Administrative, în funcție de necesități și de resursele alocate.

(3) Pentru excluderea persoanelor care au avut contact cu locul comiterii infracțiunii în mod justificat sau accidental, se pot preleva și analiza probe biologice de la acestea, precum și de la victimele infracțiunilor, cu consimțământul acestora. Reviste (1)

(4) Profilele genetice ale persoanelor prevăzute la alin. (3) vor fi verificate prin comparare în S.N.D.G.J., numai pentru infracțiunea respectivă și în scopul pentru care s-a făcut recoltarea, fără să fie stocate în baza de date. Modificări (1), Reviste (1)

(5) Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 1, pot fi efectuate comparații între profilele genetice înregistrate, în și între categoriile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c). Verificarea și compararea datelor sunt realizate automat, la introducerea profilului genetic aparținând unei noi persoane sau a urmelor biologice de la un caz nou.

(6) Profilele genetice provenind de la categoria prevăzută la alin. (1) lit. d) vor fi comparate, în scopul identificării, numai cu profilele genetice provenind de la rude de gradele I și II. Profilele genetice ale rudelor care servesc pentru identificare nu se stochează în baza de date. Modificări (1)

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Prelevarea probelor biologice se face prin metode noninvazive, respectiv recoltarea celulelor epiteliale prin periaj al mucoasei bucale, iar în situațiile în care nu se poate realiza această modalitate, prin recoltarea unor celule epiteliale din regiunea feței.

(2) Prelevarea probelor biologice de la persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) se face cu consimțământul acestora, la solicitarea scrisă a organelor de urmărire penală sau a instanței de judecată. Modificări (1)

(3) În cazul în care persoana de la care urmează să se recolteze probe biologice sau, în cazul minorului cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, părinții ori reprezentantul legal al acestuia nu își dau consimțământul, organul competent să efectueze prelevarea informează instanța de judecată, care va dispune cu privire la prelevarea sau, după caz, neprelevarea probelor biologice fără acordul respectivelor persoane. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(4) Prelevarea probelor biologice la minori cu vârsta sub 14 ani, în vederea stabilirii profilului genetic, se face numai cu acordul părinților sau al reprezentantului legal și în prezența acestora. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Instanțele de judecată și organele de urmărire penală care dispun prelevarea au obligația de a informa persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obținerea și stocarea în S.N.D.G.J. a profilului genetic. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 6. -

(1) În cauzele penale, prelevarea, păstrarea și transportul probelor biologice de la persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J., se realizează de personalul Poliției Române instruit în acest sens, la solicitarea organelor de urmărire penală și/sau a instanțelor de judecată. De asemenea, personalul Poliției Române instruit în acest sens poate preleva, păstra și transporta probe biologice de la persoanele prevăzute la art. 4 alin. (3).

(2) Prelevarea probelor biologice de la persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și alin. (3) poate fi efectuată și de personalul medico-sanitar calificat.

Art. 7. - Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Prelevarea probelor biologice de la persoanele condamnate definitiv la pedeapsa închisorii pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute în anexă este dispusă de instanța de judecată, prin hotărârea de condamnare. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Prelevarea probelor biologice de la persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J., se realizează la eliberarea din penitenciar de personalul medical al penitenciarului, cu sprijinul personalului de pază și în prezența unui polițist, fără nicio altă notificare prealabilă din partea instanței de judecată. Jurisprudență

Art. 8. -

(1) Prelevarea probelor biologice de la locul săvârșirii infracțiunii se realizează de polițiști specializați.

(2) Prelevarea probelor biologice de la cadavrele cu identitate necunoscută, cele recoltate cu ocazia efectuării autopsiei, precum și prelevarea probelor biologice prin metode invazive se efectuează de instituțiile medico-legale.

CAPITOLUL III Prelucrarea datelor cu caracter personal și a profilelor genetice introduse în S.N.D.G.J.

Art. 9. - Jurisprudență

(1) Autoritatea responsabilă de prelucrarea datelor cuprinse în S.N.D.G.J. este Inspectoratul General al Poliției Române din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, denumit în continuare I.G.P.R., prin Institutul de Criminalistică. Institutul de Criminalistică are calitatea de administrator al S.N.D.G.J.

(2) Structurile din I.G.P.R. care gestionează baza de date cu caracter personal, pe de o parte, respectiv baza de date cu profile genetice judiciare și baza de date despre caz, pe de altă parte, sunt două unități distincte ale Institutului de Criminalistică, între care nu există relații de subordonare, iar comunicarea este restricționată.

(3) Beneficiarii datelor existente în S.N.D.G.J. sunt organele de urmărire penală și instanțele judecătorești în cauze penale, Serviciul Român de Informații pentru îndeplinirea atribuțiilor legale în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, precum și autoritățile judiciare ale altor state, pe bază de reciprocitate sau în temeiul unor acorduri internaționale la care România este parte.

(4) Solicitările internaționale de interogare, căutare și verificare a unor date din S.N.D.G.J. se efectuează prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională sau prin alte căi de contact stabilite oficial.

(5) Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 1, pot fi efectuate prelucrări de date în S.N.D.G.J., cu respectarea prevederilor alin. (3) și (4), în temeiul unei solicitări oficiale a organelor de urmărire penală și/sau a instanței de judecată.

(6) Prelucrarea datelor cu caracter personal introduse în S.N.D.G.J. se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Modalitățile concrete de prelucrare a datelor, inclusiv formularele tipizate necesare, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 10. -

Probele biologice prelevate în condițiile prezentei legi și datele din S.N.D.G.J. nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege.

Art. 11. -

(1) Laboratorul de analize genetice judiciare din cadrul I.G.P.R. este abilitat să analizeze probele biologice prelevate de la categoriile prevăzute la art. 4 alin. (1). Analizele genetice judiciare pot fi efectuate și de alte laboratoare acreditate, conform standardului internațional ISO 17025.

(2) Dispozițiile Codului de procedură penală cu privire la expertize se aplică în mod corespunzător și analizelor genetice judiciare efectuate în laboratoarele prevăzute la alin. (1).

(3) Datele de natura celor cuprinse în bazele de date definite la art. 2 lit. d) și f) obținute de laboratoare de genetică, altele decât Institutul de Criminalistică din cadrul I.G.P.R., se transmit administratorului S.N.D.G.J., în vederea înregistrării.

Art. 12. -

Analizele genetice judiciare se efectuează prin aplicarea tehnicilor de biologie moleculară, iar profilele genetice care se introduc în S.N.D.G.J. nu conțin informații privind starea de sănătate sau alte caracteristici individuale care pot aduce atingere dreptului la viața intimă, familială și privată a persoanei.

CAPITOLUL IV Păstrarea, distrugerea probelor biologice și ștergerea datelor personale din S.N.D.G.J.

Art. 13. -

(1) Profilele genetice introduse în S.N.D.G.J., obținute de la persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), sunt păstrate până când organele de urmărire penală sau instanțele judecătorești dispun ștergerea lor din baza de date. Păstrarea profilelor genetice, a datelor cu caracter personal și a celor despre caz se realizează electronic prin stocarea acestora în fișiere din servere ce au această destinație.

(2) În cazul în care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale ori, după caz, achitarea sau încetarea procesului penal, ștergerea datelor din S.N.D.G.J. se efectuează pe baza ordonanței sau rezoluției emise de procuror ori, după caz, pe baza hotărârii judecătorești, dacă în cuprinsul acestora există mențiuni exprese cu privire la măsura ștergerii; aceste situații vor fi notificate administratorului S.N.D.G.J. Modificări (1)

Art. 14. - Modificări (1)

Profilele genetice obținute de la persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), introduse în S.N.D.G.J., sunt păstrate până când persoana împlinește vârsta de 60 de ani, iar în cazul în care aceasta decedează înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani, profilele genetice sunt păstrate încă 5 ani după deces, după care sunt șterse.

Art. 15. -

Datele existente în baza definită la art. 2 lit. d) se șterg din evidență odată cu profilele genetice, în condițiile prevăzute la art. 13 și 14.

Art. 16. -

Profilele genetice provenite de la categoria prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. d) și din urmele ridicate de la fața locului sunt păstrate până când se realizează identificarea sau 25 de ani de la înregistrare, nefiind necesară o notificare prealabilă pentru ștergere.

Art. 17. -

Probele biologice rămase în urma analizelor genetice pentru persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) sunt păstrate în locuri special amenajate și sunt distruse numai odată cu ștergerea profilelor genetice din baza de date.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 18. -

Fondurile necesare constituirii și funcționării S.N.D.G.J. se asigură anual din sumele alocate cu această destinație de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

Art. 19. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Internelor și Reformei Administrative și Ministerul Justiției elaborează norme metodologice de aplicare a acesteia, referitoare la recoltarea probelor biologice de referință, înregistrarea datelor cu caracter personal, efectuarea analizelor genetice, transmiterea datelor, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 20. -

Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 8 aprilie 2008.

Nr. 76.

ANEXĂ Modificări (1), Jurisprudență

INFRACȚIUNILE
pentru care pot fi prelevate probe biologice, în vederea
introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J.

1. Infracțiunea de omor, prevăzută la art. 174 din Codul penal

2. Infracțiunea de omor calificat, prevăzută la art. 175 din Codul penal Jurisprudență

3. Infracțiunea de omor deosebit de grav, prevăzută la art. 176 din Codul penal

4. Infracțiunea de pruncucidere, prevăzută la art. 177 din Codul penal

5. Infracțiunea de ucidere din culpă, prevăzută la art. 178 din Codul penal

6. Infracțiunea de determinare sau de înlesnire a sinuciderii, prevăzută la art. 179 din Codul penal

7. Infracțiunea de vătămare corporală, prevăzută la art. 181 din Codul penal

8. Infracțiunea de vătămare corporală gravă, prevăzută la art. 182 din Codul penal

9. Infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, prevăzută la art. 183 din Codul penal

10. Infracțiunea de vătămare corporală din culpă, prevăzută la art. 184 din Codul penal

11. Infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, prevăzută la art. 189 din Codul penal

12. Infracțiunea de sclavie, prevăzută la art. 190 din Codul penal

13. Infracțiunea de viol, prevăzută la art. 197 din Codul penal

14. Infracțiunea de act sexual cu un minor, prevăzută la art. 198 din Codul penal

15. Infracțiunea de perversiune sexuală, prevăzută la art. 201 din Codul penal

16. Infracțiunea de corupție sexuală, prevăzută la art. 202 din Codul penal

17. Infracțiunea de incest, prevăzută la art. 203 din Codul penal

18. Infracțiunea de tâlhărie, prevăzută la art. 211 din Codul penal

19. Infracțiunea de tortură, prevăzută la art. 2671 din Codul penal

20. Infracțiunea de nerespectare a regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, prevăzută la art. 2791 din Codul penal

21. Infracțiunea de nerespectare a regimului materiilor explozive, prevăzută la art. 280 din Codul penal

22. Infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului, prevăzută la art. 306 din Codul penal

23. Infracțiunea de propagandă pentru război, prevăzută la art. 356 din Codul penal

24. Infracțiunea de genocid, prevăzută la art. 357 din Codul penal

25. Infracțiunea de tratamente neomenoase, prevăzută la art. 358 din Codul penal

26. Infracțiunea de distrugere a unor obiective și însușirea unor bunuri, prevăzută la art. 359 din Codul penal

27. Infracțiunea de distrugere, jefuire sau însușire a unor valori culturale, prevăzută la art. 360 din Codul penal

28. Actele de terorism prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului

29. Infracțiunile prevăzute la art. 2, 3, 10 și 12 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare

30. Infracțiunea prevăzută la art. 22 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
În cazul minorilor cărora li s-au aplicat măsuri educative instanța nu poate dispune prelevarea probelor biologice
17. Decizia nr. 5 din 16 mai 2016, în dosarul nr. 6/2016, publicată în M. Of. nr. 493 din 1 iulie 2016
Elementele constitutive ale infracțiunii de viol. Lipsa probei
Infracțiunea de omor și infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. Diferențe. Încadrarea juridică corectă
Tranzacția încheiată între părți. Mandat încredințat avocatului. Condițiile de valabilitate impuse de lege
32. Decizia nr. 5 din 16 mai 2016 în dosarul nr. 6/2016
Referințe în cărți:
Dicționar de procedură penală
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 5/2016 privind examinarea Sesizării nr. 16.504/3.010/III-5/2015 din data de 23 februarie 2016 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție vizând interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, în ipoteza inculpaților minori sancționați prin aplicarea unor măsuri educative conform noului Cod penal
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 18/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 18/2013
;
se încarcă...