Parlamentul României

Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil

Modificări (3), Referințe (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 iunie 2008
Formă aplicabilă de la 25 iunie 2008 până la 07 iulie 2011, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 485 din 08 iulie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta lege stabilește cadrul legal pentru funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil.

(2) Sunt exceptate de la prevederile prezentei legi instalațiile și echipamentele prevăzute în anexa nr. 1. Condițiile de funcționare în siguranță a acestor instalații și echipamente se reglementează prin legi specifice.

Art. 2. -

În scopul funcționării în condiții de siguranță, instalațiile sub presiune și instalațiile de ridicat clasice, aparatele consumatoare de combustibil și componentele acestora, prevăzute în anexa nr. 2, precum și instalațiile sub presiune, instalațiile de ridicat, unele instalații din cadrul obiectivelor nucleare, precum și componentele acestora, prevăzute în anexa nr. 3, se supun regimului de autorizare și de verificare tehnică, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 3. -

(1) Introducerea pe piață, punerea în funcțiune și/sau utilizarea instalațiilor și echipamentelor prevăzute la art. 2 sunt admise numai în condițiile stabilite de prezenta lege.

(2) În situația în care instalațiile și echipamentele prevăzute la art. 2 sunt reglementate prin directive europene, acestea se supun regimului de autorizare și verificare tehnică dacă prin această cerință nu se aduce atingere directivelor europene aplicabile, transpuse prin reglementări tehnice.

Art. 4. -

(1) Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organul de specialitate al administrației centrale, cu personalitate juridică, responsabil în numele statului pentru asigurarea măsurilor de funcționare în condiții de siguranță a instalațiilor și echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2 și 3, denumite în continuare instalații/echipamente.

(2) ISCIR exercită următoarele funcții:

a) de autoritate în domeniul instalațiilor/echipamentelor, care asigură controlul respectării prevederilor referitoare la condițiile de introducere pe piață și punere în funcțiune a instalațiilor/echipamentelor, precum și urmărirea și controlul regimului de autorizare și verificarea tehnică a instalațiilor/echipamentelor;

b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea documentelor cu caracter normativ pentru domeniul său de activitate.

(3) ISCIR funcționează în subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor și este finanțată integral din venituri proprii, potrivit legii.

(4) ISCIR este condusă de un inspector de stat șef, numit prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, iar modul de organizare și funcționare a ISCIR se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. -

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) accident - evenimentul fortuit, care întrerupe funcționarea normală a unei/unui instalații/echipament, provocând avarii și/sau afectând viața sau sănătatea oamenilor ori mediul;

b) autorizare - activitatea de evaluare și atestare, efectuată de către ISCIR, a competenței și capabilității unei persoane fizice sau juridice de a desfășura una dintre activitățile prevăzute la art. 8 alin. (1);

c) aviz obligatoriu de instalare - acordul emis de ISCIR pentru deținătorii/utilizatorii de instalații/echipamente, după caz, stabilit prin hotărâre a Guvernului conform prevederilor art. 4 alin. (4), ca urmare a verificării condițiilor de montare/instalare conform prescripțiilor tehnice, pe baza căruia pot începe lucrările de montare/instalare;

d) autorizare a funcționării - acordul emis de ISCIR pentru deținătorii/utilizatorii de instalații/echipamente, după caz, stabilit prin hotărâre a Guvernului conform prevederilor art. 4 alin. (4), în scopul atestării faptului că o/un instalație/echipament îndeplinește toate condițiile și cerințele pentru a fi pusă/pus repusă/repus în funcțiune și utilizată/utilizat în condiții de siguranță; Modificări (1)

e) construire - activitatea de îmbinare a componentelor unei/unui instalații/echipament, realizată conform documentației tehnice aferente acesteia;

f) deținător - persoana fizică sau juridică ce deține cu orice titlu o instalație/echipament în exploatare;

g) documentație tehnică - totalitatea documentelor și instrucțiunilor elaborate, conform prevederilor prescripțiilor tehnice, de către producător pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcțiune, realizarea reviziilor, reparațiilor și/sau pentru întreținerea instalațiilor/echipamentelor sau, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de către persoanele fizice ori juridice autorizate pentru efectuarea acestor activități în vederea realizării sarcinilor specifice ce le revin; documentația tehnică include, după caz, descrierea generală a instalației/echipamentului, proiectele de execuție, procesul de fabricație, schemele și circuitele pentru componentele instalațiilor/echipamentelor, descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea acestor desene și scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercărilor și examinărilor și altele asemenea;

h) expert ISCIR - persoana fizică autorizată de către ISCIR, pe baza evaluării capabilității și competenței sale, în scopul realizării de sarcini specifice;

i) expertiză tehnică - investigația/examinarea cu caracter tehnic a unei/unui instalații/echipament;

j) instalare - activitatea de fixare/amplasare a unei/unui instalații/echipament la locul utilizării și/sau de conectare a acesteia/acestuia la alte instalații sau echipamente, în vederea asigurării condițiilor de funcționare;

k) introducere pe piață - acțiunea de a face disponibilă/disponibil, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, o/un instalație/echipament în vederea distribuirii și/sau utilizării;

l) întreținere - totalitatea operațiunilor prin care se asigură menținerea instalației/echipamentului în parametrii de funcționare în condiții de siguranță;

m) montare - activitatea de îmbinare a componentelor unei/unui instalații/echipament, conform documentației tehnice, în vederea funcționării acesteia/acestuia;

n) omologare - totalitatea activităților desfășurate de către o comisie, în legătură cu un anumit tip de instalație/echipament, identificat corespunzator, în scopul determinării parametrilor reali de performanță și siguranță în funcționare, în vederea atestării îndeplinirii condițiilor/cerințelor aplicabile;

o) prescripție tehnică - norma tehnică elaborată de către ISCIR și aprobată prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conține, pentru domenii clar definite, condiții și cerințe tehnice referitoare la instalații/echipamente și la activități specifice domeniului de activitate, prevăzute la art. 8 alin. (1), ce se realizează în legătură cu acestea, în vederea introducerii pe piață, punerii în funcțiune și utilizării instalațiilor/echipamentelor respective în condiții de siguranță în funcționare;

p) producător - persoana fizică sau juridică, responsabilă pentru proiectarea și/sau realizarea unei/unui instalații/echipament în scopul introducerii pe piață și/sau al punerii în funcțiune, în numele său, precum și orice persoană fizică sau juridică, care construiește, montează, instalează, ambalează sau etichetează o/un instalație/echipament în vederea introducerii pe piață și/sau punerii în funcțiune sub nume propriu;

q) punere în funcțiune - acțiunea care are loc în momentul primei utilizări a unei/unui instalații/echipament;

r) regim de autorizare și verificare tehnică - totalitatea condițiilor, cerințelor, examinărilor, încercărilor și/sau evaluărilor la care este supusă/supus, cu caracter obligatoriu, o/un instalație/echipament, pe parcursul realizării și utilizării, precum și deciziile luate în legătură cu aceasta/acesta, în scopul de a se asigura funcționarea în condiții de siguranță, conform prescripțiilor tehnice;

s) reparare - ansamblul de lucrări și operațiuni ce se execută prin înlăturarea neconformităților/defecțiunilor constatate la o/un instalație/echipament, în scopul aducerii acesteia/acestuia la parametrii inițiali sau la alți parametri care asigură funcționarea în condiții de siguranță a acesteia, conform prescripțiilor tehnice;

t) repunere în funcțiune - acțiunea care are loc în momentul primei utilizări a unei/unui instalații/echipament, ulterior reparării, efectuării unei revizii și/sau efectuării unei intervenții de întreținere a acesteia/acestuia, conform prescripțiilor tehnice;

u) revizie - activitatea, de regulă planificată, ce constă în ansamblul operațiunilor ce se execută asupra unei/unui instalații/echipament în scopul reglării sau înlocuirii pieselor și aparatelor înglobate de aceasta/acesta, conform prescripțiilor tehnice;

v) utilizator - persoana fizică sau juridică ce are în folosință o/un instalație/echipament.

Art. 6. - Modificări (1)

Fără a se aduce atingere prevederilor art. 3 alin. (2), se admite introducerea pe piață și punerea în funcțiune a instalațiilor/echipamentelor care îndeplinesc următoarele condiții, după caz:

a) sunt respectate condițiile și cerințele de funcționare în condiții de siguranță;

b) sunt supuse verificărilor tehnice și sunt omologate;

c) sunt puse la dispoziția utilizatorilor, de către producători, instrucțiuni tehnice pentru utilizarea instalațiilor/echipamentelor în condiții normale, pentru întreținerea, realizarea reviziilor și a reparațiilor instalațiilor/echipamentelor, precum și, după caz, pentru pregătirea personalului de deservire:

d) au autorizații de funcționare inițiale, emise conform prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile;

e) există, pentru utilizare, la fiecare loc de muncă, instrucțiuni tehnice pentru utilizare în condiții normale, precum și documente cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi și dereglări ale instalației/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată;

f) există, pentru utilizare, personal de deservire autorizat.

Art. 7. -

(1) Se admite menținerea în exploatare numai a acelor instalații/echipamente care respectă condițiile prevăzute la art. 6 lit. e) și f), sunt supuse regimului de autorizare și verificare tehnică în utilizare, dețin autorizație de funcționare valabilă și care sunt reparate, întreținute și supuse la revizii potrivit prevederilor prescripțiilor tehnice și potrivit prevederilor prezentei legi. Modificări (1)

(2) Rezultatele verificărilor tehnice realizate pe parcursul activităților prevăzute la alin. (1) trebuie să ateste existența condițiilor de funcționare în siguranță a instalațiilor/echipamentelor la data efectuării verificărilor.

Art. 8. -

(1) Activitățile de construire, montare, instalare, punere în funcțiune și control nedistructiv, precum și cele ce privesc supravegherea și verificarea tehnică în utilizare, reviziile, reparațiile și lucrările de întreținere pentru instalații/echipamente se realizează numai de către persoane fizice sau juridice autorizate, în condițiile stabilite de prescripțiile tehnice și de prezenta lege. Modificări (1)

(2) Producătorii care prestează activități de construire, montare, instalare, punere în funcțiune, revizie, reparații și lucrări de întreținere pentru instalațiile/echipamentele realizate de către ei fac excepție de la cerința de autorizare prevăzută la alin. (1).

(3) Activitățile persoanelor autorizate, prevăzute la alin. (1), se realizează în limita competențelor și responsabilităților stabilite prin documentul de autorizare.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Verificările tehnice prevăzute în documentațiile tehnice și prescripțiile tehnice se realizează de către ISCIR sau, după caz, de către persoanele autorizate pentru construcție, montare, instalare, punere în funcțiune, revizii, reparații, lucrări de întreținere, autorizare a funcționării sau verificări tehnice în utilizare; responsabilitățile privind realizarea verificărilor tehnice și corectitudinea rezultatelor obținute revin ISCIR sau persoanelor autorizate, după caz.

(2) Pentru verificările tehnice stabilite în prescripțiile tehnice ca fiind în competența de realizare a ISCIR, aceasta nu poate autoriza alte persoane conform prevederilor alin. (1).

CAPITOLUL II Obligațiile și responsabilitățile producătorilor

Art. 10. -

Producătorii, cu excepția celor care realizează instalații/echipamente conform reglementărilor tehnice ce transpun directive europene care au prevederi specifice, înainte de introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune a acestora, au următoarele obligații și responsabilități:

a) să se asigure că instalația/echipamentul se realizează cu respectarea cerințelor de funcționare în condiții de siguranță, prevăzute în prescripțiile tehnice aplicabile;

b) să întocmească documentația tehnică prevăzută de prescripțiile tehnice și să stabilească prin aceasta inclusiv examinările și încercările ce trebuie efectuate pe parcursul construirii, montării și instalării, în scopul verificării parametrilor de funcționare în condiții de siguranță a instalației/echipamentului;

c) să elaboreze instrucțiuni tehnice pentru montarea, instalarea, utilizarea în condiții normale, întreținerea, realizarea reviziilor și repararea instalației/echipamentului, documente cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi și dereglări ale instalației/echipamentului sau ale proceselor, precum și instrucțiuni pentru pregătirea personalului de deservire a acesteia/acestuia, atunci când prescripțiile tehnice prevăd această cerință;

d) să realizeze sau, după caz, să asigure realizarea construirii și/sau a montării instalației/echipamentului cu respectarea prevederilor art. 8 și ale prescripțiilor tehnice;

e) să solicite și să obțină omologarea instalației/echipamentului;

f) să asigure și să folosească la construirea și la montarea instalațiilor/echipamentelor, atunci când prescripțiile tehnice impun, tehnologii de sudare stabilite prin proceduri de sudare aprobate de către ISCIR, sudori autorizați ISCIR, precum și personal autorizat ISCIR, care execută examinări prin mijloace sau metode nedistructive;

g) să pună la dispoziția utilizatorilor documentele și instrucțiunile din documentația tehnică stabilite în conformitate cu prescripțiile tehnice aplicabile, precum și instrucțiunile tehnice prevăzute la lit. c).

Art. 11. -

Producătorii care realizează instalații/echipamente din categoria celor prevăzute la art. 3 alin. (2) au obligațiile și responsabilitățile prevăzute în reglementările tehnice ce transpun directivele europene care stabilesc condițiile de introducere pe piață și/sau punere în funcțiune pentru instalațiile/echipamentele respective.

CAPITOLUL III Obligațiile și responsabilitățile persoanelor fizice sau juridice autorizate

Art. 12. -

Persoanele fizice sau juridice autorizate conform prevederilor prezentei legi au următoarele obligații și responsabilități, după caz:

a) să presteze activitățile pentru care au fost autorizate, în limita competențelor și în condițiile pentru care sunt autorizate;

b) să pregătească și să asigure condițiile pentru realizarea verificărilor tehnice a instalațiilor/echipamentelor;

c) să folosească în lucrările aferente activităților pentru care au fost autorizate, potrivit prevederilor prescripțiilor tehnice, tehnologii de sudare stabilite prin proceduri de sudare aprobate de ISCIR, sudori autorizați ISCIR, precum și personal autorizat ISCIR, care execută examinări prin mijloace sau metode nedistructive;

d) să întocmească documentația prevăzută de prescripțiile tehnice și să o pună la dispoziția deținătorului/utilizatorului odată cu predarea/recepția instalației/echipamentului;

e) să informeze imediat producătorul sau deținătorul/utilizatorul despre orice neconformitate constatată; Modificări (1)

f) să asigure realizarea lucrărilor de revizii, precum și activitățile de reparații și întreținere, la termenele scadente; Modificări (1)

g) să monteze și/sau să instaleze instalații/echipamente numai dacă este emis și se respectă avizul obligatoriu de instalare.

Art. 13. -

(1) Prevederile art. 12 lit. b) - g) se aplică și producătorilor prevăzuți la art. 8 alin. (2). Modificări (1)

(2) Prevederile art. 12 lit. c) nu se aplică procedurilor de sudare, sudorilor și personalului care execută examinări prin mijloace sau metode nedistructive care au aprobări valabile, emise în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice ce transpun directive europene aplicabile instalațiilor/ echipamentelor, în situația în care cerințele ce au stat la baza emiterii acestor aprobări sunt echivalente cu cele stabilite în prescripțiile tehnice.

CAPITOLUL IV Obligațiile și responsabilitățile deținătorilor/utilizatorilor de instalații/echipamente

Art. 14. -

Persoana fizică sau juridică ce deține/utilizează o instalație/echipament are următoarele obligații și responsabilități conform prescripțiilor tehnice:

a) să solicite și să obțină avizul obligatoriu de instalare; Modificări (1)

b) să solicite și să obțină autorizația de funcționare inițială sau reautorizarea; Modificări (1)

c) să ia măsurile necesare și să se asigure că instalația/echipamentul este utilizată/utilizat în condiții de siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și întreținerii de către persoane autorizate, conform instrucțiunilor tehnice ale producătorilor; Modificări (1)

d) să asigure existența, la fiecare loc de muncă, a instrucțiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiții normale a instalației/echipamentului și a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi și dereglări ale instalației/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;

e) să folosească pentru utilizarea instalației/echipamentului numai personal de deservire autorizat;

f) să asigure supravegherea și verificarea tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor.

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Persoana fizică sau juridică ce deține/utilizează instalații/echipamente prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1-4 și în anexa nr. 3 pct. 1-3 și 8 are obligația să le înregistreze la ISCIR, să țină evidența centralizată a acestora și să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situația tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice.

(2) Persoana fizică sau juridică ce deține/utilizează instalații/echipamente prevăzute la alin. (1) are obligația să asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripțiilor tehnice.

CAPITOLUL V Accidente, forță majoră sau pericol iminent

Art. 16. -

Persoana fizică sau juridică ce deține/utilizează instalațiile/echipamentele prevăzute la art. 15 alin. (1) are obligația, în cazul producerii oricărui accident la acestea, de a opri din funcționare instalațiile/echipamentele și de a anunța de îndată ISCIR despre producerea evenimentului.

Art. 17. -

(1) În cazuri justificate, de forță majoră sau de pericol iminent, accesul reprezentanților ISCIR se poate efectua indiferent de zi/oră și necondiționat de participarea unui delegat din partea deținătorului/utilizatorului.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) reprezentanții ISCIR pot dispune oprirea din funcțiune sau împiedicarea punerii în funcțiune a instalației/echipamentului prin aplicarea de sigilii, după caz.

Art. 18. -

În cazurile prevăzute la art. 17 alin. (1) în care reprezentanții ISCIR sunt împiedicați să pătrundă în locurile unde sunt amplasate/deținute instalațiile/echipamentele, aceștia pot solicita sprijinul ofițerilor și agenților din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, care acționează în conformitate cu prevederile legale incidente.

Art. 19. -

(1) În aplicarea prevederilor prezentei legi, ISCIR, prin reprezentanții săi, are dreptul:

a) să solicite informații și documente de la persoanele fizice sau juridice ce construiesc, montează, instalează, pun în funcțiune, repară, întrețin, asigură realizarea reviziilor, dețin, utilizează și/sau comercializează instalații/echipamente;

b) de acces, cu scopul efectuării controalelor prevăzute la art. 4 alin. (2), la sediul și/sau în locul în care își desfășoară activitatea persoanele fizice sau juridice ce construiesc, montează, instalează, pun în funcțiune, repară, asigură realizarea reviziilor, întrețin, comercializează, dețin și/sau utilizează instalații/echipamente, precum și în locurile în care sunt utilizate instalații/echipamente, indiferent de forma de deținere a acestora.

(2) Persoanele ce dețin/utilizează instalații/echipamente, precum și cele care desfășoară activitățile prevăzute la art. 8 alin. (1) au obligația să permită accesul și să pună la dispoziția reprezentanților ISCIR informațiile și documentele referitoare la instalații/echipamente, pe care aceștia le solicită.

Art. 20. - Modificări (1)

În situația în care pentru anchetarea cauzelor producerii unui accident trebuie să participe, conform legislației în vigoare, și reprezentanți ai altor autorități, aceștia au obligația să nu modifice starea de fapt a instalației/echipamentului avariate/avariat și să conserve locul până la sosirea reprezentanților și a experților ISCIR, când este cazul.

CAPITOLUL VI Infracțiuni și contravenții

Art. 21. -

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 30.000 lei la 100.000 lei menținerea/repunerea în funcționare a instalațiilor/echipamentelor, după ce a fost oprită sau interzisă funcționarea acestora, prin proces-verbal încheiat de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR.

Art. 22. -

(1) Efectuarea uneia dintre activitățile prevăzute la art. 8 alin. (1) fără autorizație constituie infracțiune și se pedepsește după cum urmează:

a) cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 30.000 lei la 100.000 lei, activitățile neautorizate privitoare la instalarea, construcția sau montajul instalațiilor/echipamentelor în sectorul nuclear;

b) cu închisoare de la 3 ani la 10 ani și interzicerea unor drepturi, efectuarea neautorizată a unor activități privitoare la punerea în funcțiune, exploatarea, modificarea instalațiilor/echipamentelor în sectorul nuclear.

(2) Tentativa se pedepsește.

Art. 23. -

(1) Scoaterea neautorizată din funcțiune, în totalitate sau în parte, a dispozitivelor de siguranță și control instalate în condițiile legii la instalații/echipamente, fără a avea motive ce decurg din cerințele de securitate nucleară sau de radioprotecție, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârșită din culpă, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă de la 20.000 lei la 60.000 lei.

(3) Efectuarea verificărilor tehnice la instalațiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-9, în vederea autorizării de funcționare, de către persoane ce nu sunt angajate în cadrul ISCIR, se sancționează cu amendă penală de la 30.000 lei la 100.000 lei.

Art. 24. -

Constituie circumstanțe agravante comiterea uneia din faptele identificate la art. 21-23, dacă instalațiile/echipamentele sunt puse în funcțiune sau sunt menținute în funcțiune pentru a fi utilizate de către persoane care execută activități de utilitate publică.

Art. 25. -

(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. c) și e), art. 10 lit. a), b) și e), art. 12 lit. b), d), e) și f), art. 14 lit. c) și e), art. 16 și ale art. 19 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei; Modificări (1)

b) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. b) și f), art. 10 lit. c), d), f) și g), art. 12 lit. a), c) și g) și ale art. 14 lit. a), b), d) și f), cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. a) și d) și ale art. 11, cu amendă de la 25.000 lei la 35.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei.

(2) Constituie sancțiune contravențională complementară suspendarea pe o perioadă de până la 6 luni sau retragerea, după caz, a avizului, autorizației eliberate de ISCIR.

(3) Inspectorul de specialitate ISCIR poate fixa prin proces-verbal și un termen limită pentru remedierea aspectelor sesizate în urma controlului.

Art. 26. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției jumătate din minimul amenzii aplicabile; inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR fac mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare a contravenției.

(3) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se poate face contestație în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției.

(4) Contestația se adresează inspectorului-șef al inspecției teritoriale de care aparține inspectorul constatator.

Art. 27. -

Dispozițiile art. 25 și 26 referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 28. -

(1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

(2) Anexele se modifică și/sau se completează prin hotărâre a Guvernului.

Art. 29. -

Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 30. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Decretul Consiliului de Stat nr. 587/1973 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, publicat în Buletinul Oficial nr. 168 din 27 octombrie 1973, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 21 martie 2008.

Nr. 64.

ANEXA Nr. 1

Instalații și echipamente exceptate de la prevederile prezentei legi

1. Recipientele pentru aer aferente instalațiilor și echipamentelor de frânare, basculare și semnalizare, montate pe autovehicule

2. Instalațiile și echipamentele sub presiune, instalațiile și echipamentele de ridicat montate pe nave

3. Conductele de gaze naturale de alimentare din amonte, conductele aparținând Sistemului național de transport al gazelor naturale, precum și cele aparținând sistemelor de distribuție și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

ANEXA Nr. 2

Instalații sub presiune și instalații de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil și componente ale acestora

1. Cazane pentru abur, pentru apă caldă sau fierbinte

2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari

3. Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari

4. Macarale, ascensoare, elevatoare, instalații de transport pe cablu, instalații de ridicat pe plan înclinat, poduri rulante și alte mecanisme de ridicat

5. Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos

6. Arzătoare cu combustibil lichid sau gazos

7. Accesorii de securitate pentru instalațiile, echipamentele și aparatele prevăzute la pct. 1 și 3-6

8. Aparatură și instalații de automatizare aferente instalațiilor și echipamentelor prevăzute la pct. 1-7

9. Instalații și echipamente destinate, montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții

ANEXA Nr. 3

Instalații sub presiune, instalații de ridicat și unele instalații din cadrul obiectivelor nucleare, precum și componente ale acestora

1. Generatoare și cazane de abur, de apă caldă sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului

2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari Modificări (1)

3. Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari Modificări (1)

4. Conducte pentru lichide, vapori și gaze tehnice uscate sau umede

5. Suporturi ale elementelor sub presiune

6. Armături

7. Pompe Modificări (1)

8. Macarale, ascensoare, elevatoare, poduri rulante și alte mecanisme de ridicat

9. Accesorii de securitate pentru instalațiile și echipamentele prevăzute la pct. 1, 3, 4 și 8 Modificări (1)

NOTĂ:

Materialele folosite la construirea, montarea, utilizarea, repararea și verificarea instalațiilor și aparatelor se supun regimului de verificare tehnică și sunt:

a) produse din metale feroase, neferoase și materiale nemetalice - table, țevi, tuburi, profiluri, forjate, turnate, semifabricate pentru organe de asamblare;

b) materiale pentru sudură - electrozi, sârme, fluxuri, materiale pentru brazare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...