Cumpără forma actualizată
  •  

Alegerea Camerei Deputaților și a Senatului -
CAPITOLUL IV
Registrul electoral, listele electorale și cărțile de alegător

SECȚIUNEA 1 Registrul electoral

Art. 22. -

(1) Registrul electoral reprezintă o bază de date centralizată în care sunt înscriși toți cetățenii români, inclusiv cei cu domiciliul în străinătate, care au împlinit vârsta de 18 ani, cu drept de vot. Înregistrarea cetățenilor cu domiciliul în străinătate se va face pe baza evidenței existente la Direcția generală de pașapoarte din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, utilizate la eliberarea pașapoartelor de tip CRDS. Modificări (2)

(2) Registrul electoral pentru cetățenii români cu domiciliul în România este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, iar pentru cei cu domiciliul în străinătate, pe țări și localități.

(3) Autoritatea Electorală Permanentă întocmește, păstrează și actualizează în permanență, până la data de 31 martie a fiecărui an, Registrul electoral. La nivelul fiecărui județ și sector al municipiului București, Registrul electoral care cuprinde alegătorii cu domiciliul sau reședința pe teritoriului unității administrativ-teritoriale este păstrat și actualizat de către biroul teritorial al Autorității Electorale Permanente. Modificări (1)

(4) Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, precum și Direcția generală de pașapoarte din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative pun la dispoziția Autorității Electorale Permanente datele și informațiile necesare întocmirii și actualizării Registrului electoral.

(5) Datele care se înscriu în Registrul electoral pentru fiecare alegător sunt următoarele: Modificări (1)

a) data nașterii;

b) codul numeric personal;

c) țara în care își are domiciliul sau reședința;

d) adresa de domiciliu;

e) adresa de reședință;

f) seria și numărul cărții de alegător;

g) seria și numărul actului de identitate.

(6) Odată înscris în Registrul electoral cu adresa de domiciliu, alegătorul poate să adreseze Autorității Electorale Permanente o cerere pentru înscrierea sa cu adresa de reședință.

(7) Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate, precum și cetățenii români cu domiciliul în țară aflați temporar în străinătate, la cererea lor, se înscriu în Registrul electoral cu datele corespunzătoare ultimei adrese de domiciliu sau de reședință.

Art. 23. - Modificări (1)

(1) Persoanele decedate se radiază din Registrul electoral, la sesizarea serviciului public comunitar de evidență a populației, în termen de 24 de ore.

(2) Persoanele care și-au pierdut cetățenia română se radiază din Registrul electoral, pe baza comunicării Ministerului Justiției, în termen de 24 de ore de la primirea acesteia.

(3) Persoanele care au pierdut drepturile electorale se radiază din Registrul electoral, la sesizarea serviciului public comunitar de evidență a populației, în termen de 24 de ore.

Art. 24. -

(1) Datele și informațiile conținute în Registrul electoral sunt destinate exclusiv proceselor electorale.

(2) Orice persoană înscrisă în Registrul electoral poate solicita informații numai cu privire la datele personale care sunt conținute în acesta.

(3) Întâmpinările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greșite și a oricăror erori din Registrul electoral se fac la biroul teritorial județean al Autorității Electorale Permanente competent, acesta fiind obligat să se pronunțe, prin dispoziție, în cel mult 3 zile de la înregistrare.

(4) Contestațiile împotriva dispozițiilor date se soluționează, în cel mult 3 zile de la înregistrare, de către judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază alegătorul.

SECȚIUNEA a 2-a Listele electorale

Art. 25. - Doctrină (1)

Listele electorale cuprind cetățenii cu drept de vot înscriși în Registrul electoral. Ele sunt permanente sau suplimentare.

Art. 26. -

(1) Listele electorale permanente pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale de pe teritoriul național se întocmesc de către primarul comunei, orașului sau municipiului ori al sectorului municipiului București, după caz, pe baza datelor și informațiilor cuprinse în Registrul electoral și comunicate primarului de către biroul teritorial al Autorității Electorale Permanente care funcționează la nivelul județului pe teritoriul căruia se află localitatea. Listele electorale permanente ce cuprind cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate se întocmesc de către Autoritatea Electorală Permanentă și vor sta la baza delimitării secțiilor de votare ce vor fi organizate în străinătate. Modificări (2)

(2) Listele electorale permanente se întocmesc pe localități și cuprind pe toți cetățenii cu drept de vot care domiciliază în localitatea pentru care ele au fost întocmite.

(3) Listele electorale permanente se întocmesc la comune, pe sate și, după caz, străzi, iar la orașe, municipii și subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, pe străzi și, după caz, blocuri.

(4) Listele electorale permanente vor cuprinde, în ordinea numărului imobilelor în care locuiesc alegătorii, numele și prenumele, domiciliul acestora, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, seria și numărul cărții de alegător, numărul circumscripției electorale pentru fiecare tip de scrutin, sau, după caz, al colegiului uninominal și numărul secției de votare. Doctrină (1)

(5) Listele electorale permanente se întocmesc în 3 exemplare oficiale, se semnează de primar și de secretarul unității administrativ-teritoriale și se păstrează în 3 registre speciale cu file detașabile, din care unul de secretarul unității administrativ-teritoriale, unul de judecătoria în a cărei rază teritorială se află localitatea pentru care au fost întocmite și unul de Autoritatea Electorală Permanentă. Modificări (1)

(6) Listele electorale se întocmesc și se fac publice până cel târziu cu 45 de zile înaintea zilei alegerilor. Modificări (1)

(7) Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele electorale. Întâmpinările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greșite și a oricăror erori din liste se fac la primarul localității sau la reprezentanța diplomatică, aceasta fiind obligată să se pronunțe, prin dispoziție, în cel mult 3 zile de la înregistrare. Modificări (1)

(8) Contestațiile împotriva dispozițiilor date se depun în termen de 5 zile de la comunicare și se soluționează, în cel mult 3 zile de la înregistrare, de către judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază alegătorul. Pentru circumscripția electorală pentru românii cu domiciliul în afara țării contestațiile se depun la Tribunalul București. Modificări (1), Doctrină (1)

(9) Primarul sau membrul desemnat al reprezentanțelor diplomatice este obligat să comunice judecătoriei și Autorității Electorale Permanente orice modificare în listele electorale. Modificări (2)

(10) Două copii ale exemplarului oficial al listei electorale permanente păstrat de secretarul unității administrativ-teritoriale sau la sediul misiunii diplomatice, conform art. 20 lit. a), vor fi înaintate birourilor electorale ale secțiilor de votare, prin grija primarului sau a unei persoane desemnate de șeful misiunii diplomatice, în termen de 24 de ore de la constituirea acestora.

(11) Modificările intervenite după trimiterea copiilor de pe listele electorale permanente se comunică judecătoriei și biroului electoral al secției de votare în termen de 24 de ore. Modificări (1)

Art. 27. -

(1) Listele electorale suplimentare se întocmesc în cazurile prevăzute de prezentul titlu și vor cuprinde elementele prevăzute la art. 26 alin. (4). Listele se semnează de președintele biroului electoral al secției de votare unde au fost întocmite.

(2) În lista electorală suplimentară vor fi trecute, de către președintele biroului electoral al secției de votare, persoanele care se prezintă la vot și fac dovada că domiciliază pe raza secției de votare respective, însă au fost omise din listă. Persoanele respective pot vota numai în baza actului de identitate și a cărții de alegător. Modificări (2), Doctrină (1)

(3) Întâmpinările formulate cu privire la listele suplimentare se soluționează de către biroul electoral al secției de votare, prin hotărâre. Modificări (1), Doctrină (1)

SECȚIUNEA a 3-a Cărțile de alegător

Art. 28. -

(1) Exercitarea dreptului de vot în alegeri se face numai pe baza actului de identitate și a cărții de alegător, eliberată în condițiile prezentului titlu. Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate pot vota și fără carte de alegător.

(2) Modelul cărții de alegător va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu.

(3) Cartea de alegător se întocmește de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor.

(4) Eliberarea cărții de alegător se face pe baza actului de identitate, numai către titular și sub semnătura acestuia, de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor.

(5) Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor vor îndeplini obligațiile ce le revin conform alin. (3) și (4), în colaborare cu Autoritatea Electorală Permanentă, și pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate.

(6) Eliberarea cărții de alegător neridicate poate fi efectuată numai către titular și sub semnătura acestuia și de către biroul electoral al secției de votare, în ziua votării, alegătorilor care, până în acea zi, nu și-au ridicat cartea de alegător de la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, pe baza actului de identitate.

(7) Domiciliul se dovedește numai cu actul de identitate.

(8) Un alegător nu poate primi decât o singură carte de alegător.

(9) Întâmpinările și contestațiile privind întocmirea sau eliberarea cărților de alegător se fac către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor care le va soluționa în termen de 3 zile.

(10) Cărțile de alegător sunt permanente și valabile pentru toate tipurile de alegeri, potrivit numărului de scrutine prevăzut în cuprinsul lor, și se eliberează alegătorilor înscriși în Registrul electoral.

(11) Cartea de alegător se păstrează și se folosește numai de către titular.

(12) În cazul pierderii sau distrugerii cărții de alegător, indiferent de motiv, se poate elibera un duplicat de către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor.

(13) Eliberarea duplicatului se face la cererea titularului și pe răspunderea acestuia. Originalul declarat pierdut sau distrus este nul de drept.

(14) Cartea de alegător a persoanei care este radiată din Registrul electoral este nulă de drept. Autoritatea Electorală Permanentă va asigura informarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, a primarilor, a misiunilor diplomatice și a birourilor electorale ale secțiilor de votare asupra numelor cetățenilor ale căror cărți de alegător devin nule de drept. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept electoral, ediția 1
    Între listele electorale și Registrul electoral există ostrânsă legătură întrucât, potrivit art. 25 din Legea electorală, listele electorale cuprind cetățenii cu drept de vot înscriși în Registrul electoral. [ Mai mult... ] 

.....
    Listele electorale permanente se întocmesc, în trei exemplare oficiale, de către primarii comunelor, orașelor sau ai municipiilor, ai subdiviziunilor administrative ale municipiilor, pe localități, pe străzi și, după caz, pe blocuri, pe baza datelor cuprinse în Registrul electoral, comunicate de Autoritatea Electorală Permanentă și se păstrează în trei registre speciale cu file detașabile, de judecătorie, de secretarul unității administrativ-teritoriale și de Autoritatea Electorală Permanentă. Aceste liste sunt semnate de primar, de secretarul unității administrativ-teritoriale în cauză, de șeful serviciului public comunitar județean de evidență apersoanelor și de șeful Centrului Teritorial de Administrare aBazelor de Date privind Evidența Populației și îi cuprind, potrivit art. 26 alin. (4) din Legea electorală, pe toți cetățenii cu drept de vot care domiciliază în localitatea pentru care au fost întocmite listele, individualizați în ordinea numărului imobilului locuit de alegător prin: nume și prenume; cod numeric personal; domiciliu; denumirea, seria și numărul actului de identitate și ale cărții de alegător, precum și numărul circumscripției electorale pentru fiecare tip de scrutin sau, după caz, al colegiului uninominal și numărul secției de votare. Fiecare alegător este înscris pe o singură listă permanentă, reglementându-se astfel principiul unicității înscrierii, pe criteriul domiciliului, înscrierea fiind obligatorie. [ Mai mult... ] 
.....
    Legea electorală prevede câteva reguli referitoare la pierderea sau distrugerea cărții de alegător. Într-un asemenea caz, se va elibera un duplicat, la cererea titularului și pe răspunderea acestuia, de către aceeași autoritate publică care aeliberat și originalul cărții de alegător. Eliberarea duplicatului se face după ce originalul cărții de alegător este declarat pierdut sau distrus și, pe cale de consecință, nul. Nulă de drept este și cartea de alegător apersoanei radiate din Registrul electoral. Legea electorală prevede, în art. 28 alin. (14), oprocedură în acest sens. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 35/2008:
Dispoziții generale
Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale
Secțiile de votare și birourile electorale ale secțiilor de votare
Registrul electoral, listele electorale și cărțile de alegător
Candidaturile
Buletinele de vot și ștampilele de vot
Campania electorală
Votarea
Observarea alegerilor
Numărarea voturilor și constatarea rezultatelor
Constatarea rezultatelor alegerilor
Publicarea rezultatelor alegerilor
Contravenții și infracțiuni
Autoritatea Electorală Permanentă
Doctrină:
Drept electoral, ediția 1
;
se încarcă...