Cumpără forma actualizată
  •  

Alegerea Camerei Deputaților și a Senatului -
CAPITOLUL X
Numărarea voturilor și constatarea rezultatelor

Art. 44. -

La toate operațiunile ce țin de numărarea voturilor participă membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și pot asista candidații și persoanele acreditate în condițiile prezentului titlu.

Art. 45. -

(1) După încheierea votării, președintele, în prezența membrilor biroului electoral al secției de votare, anulează buletinele de vot rămase neîntrebuințate.

(2) Se consemnează distinct, în procesele-verbale pentru fiecare tip de alegere, numărul buletinelor de vot anulate.

(3) Se numără toți alegătorii din listele electorale permanente și suplimentare care au participat la vot și se consemnează numărul lor în rubricile corespunzătoare din procesele-verbale. Se îndosariază listele electorale suplimentare în ordinea întocmirii lor.

(4) Pentru fiecare tip de alegere se adună buletinele de vot utilizate așa cum rezultă din listele de alegător cu buletinele de vot neutilizate și anulate. Suma acestora, care trebuie să corespundă cu numărul de buletine primite în cadrul secției de votare, se consemnează în procesul-verbal. În cazul în care suma lor este alta decât numărul de buletine de vot primite, se precizează în procesul-verbal motivul pentru care apare eroarea, luându-se în considerare și întâmpinările și contestațiile adresate biroului electoral al secției de votare.

(5) În cazul în care suma nu se verifică, membrii biroului electoral al secției de votare pot avea opinii separate. Acestea se consemnează în procesul-verbal.

(6) După aceste operațiuni, se procedează la deschiderea urnelor. Deschiderea urnelor se face în mod succesiv. Următoarea urnă se deschide numai după ce se efectuează numărătoarea buletinelor de vot și se consemnează rezultatele în procesul-verbal de la urna anterioară.

(7) Președintele va citi, cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin, numele și prenumele candidatului votat și va arăta buletinul de vot celor prezenți.

(8) Pe formularul tipizat elaborat de Autoritatea Electorală Permanentă, unul dintre membrii biroului electoral asistat de cel puțin încă un membru al acestuia consemnează opțiunea ce rezultă prin citirea fiecărui buletin de vot.

(9) Fiecare buletin de vot citit și consemnat în formular este așezat de către președinte, ajutat de ceilalți membri ai biroului electoral, într-un pachet separat pentru fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală, organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidat independent.

(10) Pentru buletinele de vot nule, voturi albe, precum și pentru cele contestate se fac pachete separate.

(11) Sunt nule buletinele de vot care nu poartă ștampila de control a biroului electoral al secției de votare, buletinele de vot având alt model decât cel legal aprobat sau la care ștampila este aplicată pe mai multe patrulatere ori în afara acestora. Aceste buletine de vot nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.

(12) În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii diferite privind valabilitatea votului, acesta va fi atribuit unui candidat sau va fi considerat nul în funcție de părerea majorității membrilor biroului electoral al secției de votare.

(13) Sunt voturi albe buletinele care nu au aplicată ștampila "VOTAT". Aceste buletine nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.

(14) Rezultatul se consemnează în câte un tabel separat și se încheie în două exemplare originale, câte un proces-verbal.

(15) Procesul-verbal cuprinde: Modificări (1)

a) numărul alegătorilor potrivit listelor electorale permanente;

b) numărul alegătorilor potrivit listelor electorale permanente, care s-au prezentat la urne;

c) numărul alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare, care s-au prezentat la urne;

d) numărul buletinelor de vot primite, cu respectarea formulei: lit. d) >= lit. e) + lit. f) + lit. g) + lit. h);

e) numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate;

f) numărul total al voturilor valabil exprimate, cu respectarea formulelor:

- lit. f) = suma voturilor valabil exprimate la lit. i);

- lit. f) <= lit. b) + lit. c) - lit. g) - lit. h);

g) numărul de voturi nule;

h) numărul de voturi albe;

i) numărul voturilor valabil exprimate obținute de fiecare candidat;

j) numărul de voturi contestate;

k) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor și a modului de soluționare a lor, precum și a contestațiilor înaintate biroului electoral de circumscripție; Doctrină (1)

l) starea sigiliilor de pe urne, la încheierea votării.

(16) Procesele-verbale se semnează de președinte și de membrii biroului electoral al secției de votare și vor purta ștampila acesteia. Modificări (1)

(17) Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral al secției de votare nu influențează asupra valabilității procesului-verbal. Președintele va menționa motivele care au împiedicat semnarea.

(18) Fiecare membru al biroului electoral al secției de votare are dreptul de a obține o copie a procesului-verbal, semnată de către președintele secției de votare, sau de către locțiitorul acestuia, după caz, și de către ceilalți membri ai biroului.

(19) În timpul operațiunilor de votare și de deschidere a urnelor se pot face întâmpinări și contestații cu privire la aceste operațiuni. Acestea se soluționează pe loc de către președintele biroului electoral al secției de votare.

(20) Contestațiile se prezintă președintelui biroului electoral al secției de votare. Ele se formulează în scris în două exemplare, din care unul, semnat și ștampilat de președinte, rămâne la contestator.

(21) Președintele biroului electoral al secției de votare hotărăște, de îndată, asupra contestațiilor a căror rezolvare nu suferă întârziere. Doctrină (1)

(22) Pentru fiecare tip de alegeri se întocmește câte un dosar care va cuprinde: două exemplare originale din procesul-verbal, contestațiile privitoare la operațiunile electorale ce țin de acele alegeri, buletinele de vot nule și cele contestate, formularele tipizate care au folosit la calculul rezultatelor. Dosarele, sigilate și stampilate, se vor înainta biroului electoral de circumscripție care funcționează la nivelul imediat superior, în cel mult 24 de ore de la încheierea votării, de către președintele biroului electoral al secției de votare, cu pază militară și însoțit, la cerere, de reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din biroul electoral al secției de votare, candidații sau persoanele acreditate conform prezentului titlu. Modificări (1)

Art. 46. -

(1) Biroul electoral de circumscripție centralizează informațiile cu privire la voturile exprimate în întreaga circumscripție electorală, pentru fiecare tip de alegere.

(2) Biroul electoral de circumscripție întocmește și câte un proces-verbal pentru fiecare tip de alegere. Modificări (1)

(3) Procesul-verbal întocmit de biroul electoral de circumscripție trebuie să cuprindă următoarele date și informații: Modificări (1)

a) numărul alegătorilor din circumscripția electorală, potrivit listelor electorale permanente, defalcat pe colegii uninominale;

b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, potrivit listelor electorale permanente, defalcat pe colegii uninominale;

c) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, potrivit listelor electorale suplimentare, defalcat pe colegii uninominale;

d) numărul total al voturilor valabil exprimate, defalcat pe colegii uninominale, cu menționarea numărului de voturi exprimate în secțiile de votare;

e) numărul total al voturilor nule, defalcat pe colegii uninominale, cu mențiunea numărului de voturi exprimate în secțiile de votare;

f) numărul total al voturilor albe, defalcat pe colegii uninominale, cu menționarea numărului de voturi exprimate în secțiile de votare;

g) numărul total al voturilor valabil exprimate, obținute de fiecare candidat;

h) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor și hotărârilor luate de biroul electoral de circumscripție, care sunt definitive.

(4) Procesele-verbale se întocmesc în două exemplare în original, se semnează de către președinte și ceilalți membrii ai biroului electoral de circumscripție și vor purta ștampila acestuia.

(5) Un exemplar al procesului-verbal, împreună cu întâmpinările, contestațiile și procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare, formând câte un dosar, sigilat și semnat de membrii biroului electoral de circumscripție, se transmite organismului electoral care funcționează la nivel superior, cu pază militară, în cel mult 48 de ore, în vederea validării alegerilor. Modificări (1)

(6) Al doilea exemplar al procesului-verbal se trimite, în termen de 24 de ore, la organismul electoral care funcționează la nivel superior. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept electoral, ediția 1
    În ceea ce privește soluționarea lor, din art. 45 alin. (21) din Legea electorală rezultă odiferență între contestațiile acăror rezolvare nu suferă întârziere și celelalte contestații. Contestațiile din prima categorie, adică cele acăror rezolvare nu suferă nicio întârziere, se soluționează, de îndată, de către președintele biroului electoral al secției de votare. Contestațiile din cea de-a doua categorie, pentru că nu sunt dintre cele acăror rezolvare nu suferă amânare, au ca efect declanșarea recursului ierarhic, care constituie regula în contenciosul electoral și vor fi înaintate, în acest scop, prin orice mijloc, biroului electoral de circumscripție. Această operațiune rezultă, cu prisosință, din prevederile art. 45 alin. (15) lit. k) din Legea electorală, fără să existe oreglementare expresă, conform căreia procesul-verbal, în care se consemnează rezultatul numărării voturilor, se înaintează biroului electoral de circumscripție și va trebui să cuprindă și „expunerea pe scurt aîntâmpinărilor, contestațiilor și amodului de soluționare alor, precum și acontestațiilor înaintate biroului electoral de circumscripție”; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 35/2008:
Dispoziții generale
Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale
Secțiile de votare și birourile electorale ale secțiilor de votare
Registrul electoral, listele electorale și cărțile de alegător
Candidaturile
Buletinele de vot și ștampilele de vot
Campania electorală
Votarea
Observarea alegerilor
Numărarea voturilor și constatarea rezultatelor
Constatarea rezultatelor alegerilor
Publicarea rezultatelor alegerilor
Contravenții și infracțiuni
Autoritatea Electorală Permanentă
Dispoziții tranzitorii și finale
Doctrină:
Drept electoral, ediția 1
;
se încarcă...