Art 17 Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale | Lege 35/2008

Acesta este un fragment din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Alegerea Camerei Deputaților și a Senatului - Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale -
Art. 17.
- Doctrină (1)

(1) Birourile electorale de circumscripție au următoarele atribuții:

a) veghează la organizarea din timp a secțiilor de votare, urmăresc și asigură aplicarea unitară și respectarea dispozițiilor legale privitoare la alegeri de către toate autoritățile, instituțiile și organismele cu responsabilități în materie electorală din cadrul circumscripției;

b) înregistrează candidaturile depuse la nivelul circumscripției și constată rămânerea definitivă a acestora;

c) comunică, în termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, Biroului Electoral Central, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale cu reprezentare în Parlament prin grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, celelalte partide politice, alianțe politice și organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale care au depus candidați la nivelul colegiilor uninominale de pe raza circumscripției, cât și numărul de candidaturi depuse de acestea;

d) fac publicațiile și afișările prevăzute de prezentul titlu cu privire la candidaturi;

e) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate și contestațiile cu privire la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare sau, după caz, oficiilor electorale, din cadrul circumscripției electorale în care funcționează; contestațiile se soluționează prin hotărâri care sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauză, precum și pentru autoritățile și instituțiile publice la care se referă, sub sancțiunile prevăzute de prezentul titlu; Modificări (1)

f) distribuie birourilor electorale ale secțiilor de votare, pe bază de proces-verbal de predare-primire, buletinele de vot, ștampila de control și ștampilele cu mențiunea "VOTAT", formularele pentru încheierea proceselor-verbale, precum și celelalte materiale necesare procesului electoral. Biroul Electoral de Circumscripție al Municipiului București distribuie aceste materiale oficiilor electorale; Modificări (1)

g) stabilesc mandatele ce revin, la nivelul circumscripției, fiecărui partid politic, alianță politică, alianță electorală, organizație a cetățenilor aparținând unei minorități naționale, candidat independent care participă în alegeri în condițiile prezentului titlu, în conformitate cu prevederile art. 48;

h) eliberează candidaților declarați aleși certificatul doveditor al alegerii;

i) înaintează Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzând rezultatul alegerilor din colegiile uninominale ce compun circumscripția electorală în care funcționează și rezultatul alegerilor la nivelul circumscripției electorale în care funcționează, precum și întâmpinările, contestațiile și procesele-verbale primite de la birourile electorale județene;

j) îndeplinesc orice alte atribuții ce le revin potrivit prezentului titlu;

k) aduc la cunoștință publică, în termen de 48 de ore de la constituire, numărul alegătorilor înscriși în listele electorale permanente ale fiecărui colegiu uninominal.

(2) Hotărârile biroului electoral de circumscripție se aduc la cunoștință în ședință publică. Modificări (1)

(3) Oficiile electorale de sector au următoarele atribuții:

a) urmăresc aplicarea dispozițiilor legale privitoare la alegeri în sectoarele la nivelul cărora funcționează și veghează la organizarea din timp a secțiilor de votare;

b) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate și contestațiile cu privire la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare de pe teritoriul sectorului la nivelul căruia funcționează;

c) distribuie birourilor electorale ale secțiilor de votare buletinele de vot, ștampila de control și ștampilele cu mențiunea "VOTAT", formularele pentru încheierea proceselor-verbale, precum și celelalte materiale necesare procesului electoral; Modificări (1)

d) totalizează rezultatul alegerilor, conform proceselor-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare din subordine pentru fiecare colegiu uninominal pentru alegerea deputaților și pentru fiecare colegiu uninominal pentru alegerea senatorilor de pe teritoriul sectorului la nivelul căruia funcționează și transmit rezultatele către Biroul Electoral de Circumscripție al Municipiului București căruia i se subordonează;

e) înaintează biroului electoral de circumscripție căruia i se subordonează procesele-verbale cuprinzând rezultatul alegerilor, de pe raza sectorului respectiv, precum și întâmpinările, contestațiile și procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare;

f) în termen de 24 de ore de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) lit. c), oficiul electoral de sector le va comunica președinților secțiilor de votare care sunt partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Parlament prin grup parlamentar propriu, celelalte partide politice și alianțe politice care au depus candidați la nivelul colegiilor uninominale, precum și numărul de candidaturi depuse de acestea, în scopul completării birourilor electorale ale secțiilor de votare.

(4) Hotărârile oficiului electoral de sector se aduc la cunoștință în ședință publică. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept electoral, ediția 1
    Atribuțiile birourilor electorale de circumscripție sunt prevăzute în art. 17 din Legea electorală. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 35/2008:
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale
Art 11 Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale
Art 12 Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale
Art 13 Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale
Art 14 Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale
Art 15 Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale
Art 16 Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale
Art 17 Circumscripțiile electorale, colegiile uninominale și organismele electorale
Art 18 Secțiile de votare și birourile electorale ale secțiilor de votare
Art 19 Secțiile de votare și birourile electorale ale secțiilor de votare
Art 20 Secțiile de votare și birourile electorale ale secțiilor de votare
Art 21 Secțiile de votare și birourile electorale ale secțiilor de votare
Art 22 Registrul electoral
Art 23 Registrul electoral
Art 24 Registrul electoral
Art 25 Listele electorale
Art 26 Listele electorale
Art 27 Listele electorale
Doctrină:
Drept electoral, ediția 1
;
se încarcă...