Parlamentul României

Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate

Modificări (7), Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Reviste (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 noiembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează cadrul legal privind taxarea și încasarea taxelor pentru servicii consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României în străinătate.

Art. 2. -

Serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 3. -

(1) Taxele prevăzute la art. 2 se încasează anticipat, direct în euro, precum și în dolari SUA sau în moneda țării de reședință, după caz, în raport de cursul de schimb mediu al acestora față de euro.

(2) În țările în care funcționează piața valutară liberă, încasarea taxelor consulare se va face, de regulă, în euro sau în dolari SUA.

(3) Atunci când în țara de reședință nu există cotații oficiale directe între euro, dolari SUA și valuta locală, prin ordin al ministrului afacerilor externe se stabilește o altă valută străină convertibilă ca valută de referință.

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Cursul de schimb mediu între euro sau valuta de referință și valuta locală este fixat prin notă internă.

(2) Nota internă se emite, la începutul fiecărei luni și ori de câte ori este necesar, în funcție de variația cursurilor de schimb, de șeful secției consulare sau al oficiului consular. Aceasta este valabilă pentru toate oficiile consulare din subordine, cărora li se trimite o copie.

Art. 5. -

(1) Nota internă stabilește raportul de schimb pe baza mediei cursurilor de schimb din luna precedentă.

(2) Atunci când pe perioada unei luni au loc oscilații ale cursurilor de schimb menite să determine variații mai mari de 10%, șeful secției consulare sau al oficiului consular emite o nouă notă internă de stabilire a cursului de schimb.

(3) Copia notei interne se afișează la sediul oficiului consular care trebuie să o aplice, împreună cu tariful consular.

Art. 6. -

(1) Taxele consulare pentru serviciile prestate se încasează, de regulă, direct de personalul consular, prin instrumente electronice de plată. Modificări (1)

(2) În cazul în care taxele consulare nu se pot încasa prin instrumente electronice, personalul consular va încasa direct în numerar, pe bază de chitanță cu regim special. Modificări (1)

(3) Autoritatea consulară, atunci când nu poate încadra activitatea într-o categorie de servicii consulare prevăzute în anexă, adoptă soluția cea mai favorabilă pentru persoanele interesate.

Art. 7. -

(1) Pentru serviciile consulare prestate în regim de urgență se percepe o taxă suplimentară de 10 euro sau contravaloarea în dolari SUA ori în moneda țării de reședință, după caz, cu excepția serviciilor nesupuse perceperii de taxe consulare. Modificări (1)

(2) Serviciile efectuate imediat sau în cel mult 48 de ore se consideră servicii prestate în regim de urgență.

Art. 8. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Autoritatea consulară eliberează gratuit acte sau copii de pe acte necesare pentru interesul statului, precum și pentru personalul civil și militar al statului, aflat în serviciu în exterior, rămânând în continuare valabile și reglementările pe această linie, stabilite prin alte dispoziții.

(2) Sunt scutite de la plata taxelor consulare următoarele servicii: Modificări (2)

a) eliberarea certificatului constatator prin care se atestă redobândirea cetățeniei române;

b) eliberarea vizelor acordate funcționarilor străini la organizațiile la care România este parte;

c) eliberarea vizelor acordate membrilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare străine, persoanelor care însoțesc șefii de state, de guvern, delegațiile parlamentare străine și alți invitați oficiali, precum și membrii de familie ai acestora, în condiții de reciprocitate;

d) autentificarea de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, pentru cetățenii români, precum și pentru persoanele de origine română care au cetățenie străină sau statutul de apatrid, a procurilor speciale prevăzute de art. 90 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Taxele de viză pot să fie reduse sau pot să nu fie percepute pentru cetățenii unui stat terț, în baza unui acord referitor la măsurile de facilitare a procedurilor de cerere și eliberare a vizei, încheiat între Comunitatea Europeană și statul terț.

(4) În cazuri individuale, cu aprobarea șefului secției consulare sau al oficiului consular, taxa de viză poate să nu fie percepută sau poate fi redusă, conform legii române, atunci când această măsură servește la protejarea intereselor culturale, precum și a intereselor în materie de politică externă sau pentru motive umanitare.

Art. 9. - Modificări (1)

Șefii secțiilor consulare sau ai oficiilor consulare de carieră pot reduce sau scuti de la plata taxelor consulare, pe bază de cerere scrisă, motivată, persoanele aflate în situații deosebite și fără posibilități materiale.

Art. 10. -

(1) Taxele consulare se restituie solicitanților de servicii consulare în următoarele cazuri:

a) când serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;

b) când plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greșită a legii.

(2) Taxele consulare prevăzute la alin. (1) se restituie din sumele încasate de oficiile consulare cu același titlu.

(3) Modalitățile de restituire a taxelor încasate se stabilesc prin ordin comun al ministrului afacerilor externe și al ministrului economiei și finanțelor.

Art. 11. - Modificări (2)

Taxele percepute pentru cererile de viză nu se restituie.

Art. 12. - Modificări (2), Jurisprudență

Taxele consulare prevăzute de prezenta lege, cu excepția celor menționate la art. 15 și a contravalorii blanchetelor de pașapoarte, titlurilor de călătorie, colantelor de vize și a taxelor pentru Monitorul Oficial, care se evidențiază separat, constituie venit al bugetului de stat.

Art. 13. -

Cuantumul taxelor consulare prevăzute în anexă poate fi revizuit prin ordin comun al ministrului afacerilor externe și al ministrului economiei și finanțelor.

Art. 14. - Puneri în aplicare (1)

Modalitățile tehnice privind prestarea serviciilor consulare și controlul încasărilor rezultate din aceste servicii se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15. -

(1) Ministerul Afacerilor Externe va putea utiliza în totalitate taxele consulare percepute în plus, aferente serviciilor prestate în regim de urgență, pentru: Modificări (1)

a) plata cheltuielilor de transport al cetățenilor români aflați în situații deosebite și fără resurse financiare și al copiilor fără tutelă; Modificări (1)

b) plata cheltuielilor de repatriere a cetățenilor români, decedați pe teritoriul statelor de reședință, pentru care familia nu poate suporta costurile de repatriere și nu există posibilitatea înhumării în statul în care a survenit decesul; Modificări (1)

c) plata temporară a unor persoane nesalariate din cadrul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare sau a unor persoane din afara acestora, care prestează astfel de servicii;

d) alte cheltuieli ce apar la îndeplinirea îndatoririlor prevăzute în Statutul Corpului diplomatic și consular și în Convenția de la Viena privind relațiile consulare.

(2) Angajarea temporară a persoanelor prevăzute la alin.(1) lit. c) se va face la propunerea misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare, cu aprobarea Ministerului Afacerilor Externe. Activitatea acestora se va desfășura în limitele atribuțiilor stabilite de Ministerul Afacerilor Externe și cu respectarea dispozițiilor legale în materie, fără afectarea numărului de personal aprobat acestui minister pentru serviciul exterior. Modificări (1)

(3) Pentru munca prestată, persoanele din cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) lit. c) primesc o indemnizație în valută, stabilită în cuantum net la nivelul salariului prevăzut pentru funcționarul consular principal. Pe perioada în care persoanele în cauză încasează această indemnizație, ele nu mai beneficiază de indemnizația în valută prevăzută de reglementările în vigoare pentru soțul/soția nesalariat/nesalariată. Modificări (1)

(4) Pentru munca prestată, persoanele din afara misiunilor diplomatice și oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) lit. c) primesc o indemnizație în valută, stabilită în cuantum net la nivelul salariului prevăzut pentru funcționarul consular principal, la care se adaugă taxele și impozitele care cad în sarcina angajatorului potrivit reglementărilor în materie ale statului de reședință. Modificări (1)

Art. 16. - Modificări (1), Jurisprudență

Misiunile diplomatice și oficiile consulare pot solicita, prin intermediul administrației centrale a Ministerului Afacerilor Externe, transferarea sumelor necesare pentru îndeplinirea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a), b) și c) de la alte misiuni diplomatice și oficii consulare care dispun de fonduri realizate potrivit dispozițiilor art. 7.

Art. 17. -

Taxele consulare prevăzute la art. 15 se încasează, se administrează și se contabilizează de către Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.

Art. 18. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: art. 3 lit. c), d), e), f) și g), art. 6, art. 7 și anexa nr. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările și completările ulterioare, și Normele metodologice nr. H(02) 15.808/683/1997 ale Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului de Interne privind modalitățile tehnice de prestare a serviciilor supuse taxelor consulare și controlul încasărilor rezultate din aceste servicii, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 20 ianuarie 1998, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
EUGEN NICOLICEA NICOLAE VĂCĂROIU

București, 21 octombrie 2008.

Nr. 198.

ANEXĂ Modificări (3), Reviste (1)

SERVICIILE CONSULARE
pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile
diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate

Nr. crt. Denumirea serviciilor Taxa în euro
A. Pașapoarte
1 Eliberarea unui pașaport sau a oricărui document de călătorie, inclusiv prelungirea valabilității: - individual - pentru fiecare persoană înscrisă în documentul titularului 40 10
2 Includerea unei persoane în pașaport, de fiecare persoană 10
3 Blancheta pașaport simplu 20
4 Blancheta titlu de călătorie 5
5 Blancheta pașaport simplu temporar 20
B. Vize
1 Viza de tranzit aeroportuar 60
2 Viza de tranzit 60
3 Viza de scurtă ședere 60
4 Viza de lungă ședere 120
5 Viza colectivă 60 + 1 de persoană
C. Servicii notariale
1 Redactarea, autentificarea și revocarea unui înscris, indiferent de natura acestuia: - un exemplar 20
- pentru fiecare exemplar în plus 6
2 Legalizarea sigiliului și a semnăturii Ministerului Afacerilor Externe de pe actele eliberate de autoritățile române, inclusiv de pe declarațiile de chemare, darea de dată certă, pentru fiecare act 15
3 Legalizarea unei copii de pe înscrisuri 5
4 Legalizarea sigiliilor și semnăturilor de pe actele eliberate de autoritățile străine, care urmează să producă efecte juridice în România 15
5 Legalizarea sigiliului și semnăturii autorităților competente străine de pe certificatele de origine a mărfurilor, facturile comerciale și de pe orice documente cerute la exportul mărfurilor din și în România, în funcție de valoarea mărfurilor, de fiecare exemplar:
- pentru valori de până la 50.000 de euro 300
- pentru valori între 50.001-100.000 de euro 600
- pentru valori între 100.001-500.000 de euro 900
- pentru valori între 500.001 - 1.000.000 de euro 1.500
- pentru valori peste 1.000.000 de euro 2.500+0,1% din valoare
6 Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, de fiecare pagină 5
7 Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de fiecare pagină 20
8 Certificarea conformității cu originalul în limba din care s-a efectuat traducerea 5
9 Certificarea unor fapte constatate personal de funcționarul consular 5
10 Eliberarea unui certificat de cutumă 30
11 Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de navă 30
12 Prelungirea valabilității actelor de convenție ale navelor 30
13 Înregistrarea și vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord și a jurnalului de mașini 30
14 Eliberarea permisului provizoriu de naționalitate, pentru navele construite în străinătate, achiziționate sau cărora li se schimbă clasa 300
D. Servicii diverse
1 Înregistrarea cererii pentru redobândirea cetățeniei române 60
2 Înregistrarea cererii privind renunțarea la cetățenia română 600
3 Eliberarea dovezii de cetățenie 20
4 Înregistrarea cererii pentru identificarea unei persoane în România 20
5 Procurarea oricăror acte judiciare și extrajudiciare din țară sau din străinătate, la cererea persoanelor fizice sau juridice 30
6 Primirea în depozit a înscrisurilor și a documentelor prezentate de părți 30
7 Procesarea cererilor de viză 20
8 Alte servicii care nu sunt incluse în prezenta listă 20
Modificări (4), Referințe (1)

NOTĂ:

1. Taxa pentru eliberarea unui pașaport sau a oricărui document de călătorie include toate serviciile de legalizare sau certificare prevăzute de lege.

2. Contravaloarea colantelor de viză este inclusă în taxa percepută potrivit lit. B din tabel. Modificări (1)

3. Misiunile diplomatice și oficiile consulare vor aplica taxele pentru procesarea vizelor stabilite prin acordurile bilaterale dintre Uniunea Europeană și state terțe, care pot fi diferite de cele prevăzute de prezenta lege.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Cum aflăm dreptul străin?
;
se încarcă...