Parlamentul României

Legea nr. 173/2008 privind intervențiile active în atmosferă

Modificări (3), Puneri în aplicare (2), Referințe (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 octombrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Intervențiile active în atmosferă reprezintă ansamblul activităților de modificare artificială a vremii prin mijloace specifice.

(2) Activitățile de intervenții active în atmosferă, denumite în continuare activități, sunt de interes public național și se desfășoară potrivit dispozițiilor prezentei legi și în concordanță cu recomandările Organizației Meteorologice Mondiale, respectiv cu convențiile internaționale în domeniu la care România este parte.

(3) Activitățile sunt complexe, având caracter de cercetare și de protecție operațională la dezastrele provocate de fenomenele meteorologice periculoase sau dăunătoare, în contextul modificărilor climatice mondiale.

Art. 2. -

Obiectivul activităților îl constituie:

a) reducerea riscurilor față de fenomenele meteorologice periculoase pentru populație, pentru zonele economice și culturi agricole (grindină, ceață densă, tornade locale);

b) creșterea precipitațiilor în zonele de interes ale țării (ploaie, zăpadă);

c) participarea activă la programele regionale și internaționale din domeniu.

Art. 3. -

Activitățile cuprind acțiuni de:

a) suprimare a grindinei;

b) creștere locală sau extinsă a precipitațiilor, precum și uniformizarea acestora;

c) disipare a ceții dense și a chiciurii;

d) atenuare a fenomenelor meteorologice violente, precum tornade locale, fulgere intense etc.;

e) modificare locală a vremii;

f) alte activități de modificare a vremii.

Art. 4. -

Activitățile se desfășoară pentru:

a) prevenirea, diminuarea și/sau eliminarea pagubelor produse de fenomenele meteorologice periculoase, în mod unitar și calificat;

b) satisfacerea nevoilor de apă pentru agricultură, complementar irigațiilor;

c) creșterea rezervelor de apă pentru nevoile economiei și populației;

d) creșterea protecției unor activități economice și sociale la acțiunea unor fenomene meteorologice periculoase: grindină, ceață densă, chiciură, avalanșe, tornade locale etc.;

e) îmbunătățirea condițiilor meteorologice pentru manifestări festive și sportive naționale;

f) satisfacerea nevoilor de cercetare în domeniu, inclusiv ca urmare a participării la programe internaționale specifice;

g) întocmirea de studii de specialitate în domeniul de competență;

h) îmbunătățirea microclimatului pe zone locale sau extinse în folosul creșterii calității vieții populației;

i) integrarea României în programele regionale, europene și internaționale în domeniu.

Art. 5. -

(1) Principiile care stau la baza activității sunt:

a) desfășurarea activității în mod coerent, unitar, în deplină siguranță, sub controlul unei autorități publice centrale;

b) desfășurarea activității operaționale și/sau de cercetare prin operatori de sistem, persoane fizice sau juridice, autorizați conform prezentei legi, pe bază de licență de operare;

c) participarea statului la activități prin investiții, administrare, monitorizare, inspecții și asigurarea colaborării internaționale în domeniu;

d) instituirea unui regim de colaborare cu celelalte componente ale supravegherii meteorologice, hidrologice și de mediu ale statului și alte organisme din domeniu;

e) supravegherea de către beneficiari și organizații neguvernamentale a acestei activități și implicarea acestora în luarea deciziilor în domeniu.

(2) Scopurile principale ale legii sunt:

a) reglementarea domeniului de activitate a intervențiilor active în atmosferă;

b) reglementarea administrării, finanțării și inspecției activităților;

c) stabilirea regimului juridic al dreptului de proprietate și folosință asupra infrastructurii create și asupra terenurilor utilizate pentru desfășurarea acestor activități;

d) reglementarea modalităților de participare a beneficiarilor la aceste activități;

e) reglementarea atribuțiilor autorităților publice centrale și locale în desfășurarea acțiunilor de intervenții active în atmosferă;

f) stabilirea sancțiunilor, aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor legii, și modul de aplicare a acestora;

g) reglementarea modalităților de participare a organismelor specializate ale societății civile la supravegherea și monitorizarea activităților de intervenții active în atmosferă;

h) reglementarea relațiilor și colaborărilor cu organismele internaționale în domeniu.

Art. 6. -

Termenii utilizați și abrevierile din prezenta lege se definesc în anexa nr. 1.

CAPITOLUL II Organizarea activităților de intervenții active în atmosferă

SECȚIUNEA 1 Sistemul național antigrindină și de creștere a precipitațiilor

Art. 7. -

(1) Activitatea de intervenții active în atmosferă se desfășoară prin implementarea și exploatarea operațională și/sau de cercetare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor, denumit în continuare sistem.

(2) Sistemul reprezintă o concepție unitară de organizare, monitorizare și gestionare a activității, care are ca rezultat realizarea în România a unor structuri operaționale și/sau de cercetare, coerente, unitare, sigure și eficiente în domeniu.

(3) Implementarea sistemului se face eșalonat, pe baza unui program de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor, denumit în continuare program.

(4) Activitățile de cercetare, dezvoltare tehnologică și alte acțiuni conexe acestora privind sistemul revin gestionarului activității, în colaborare cu proiectantul general al acestuia.

(5) Programul este național, strategic, pe termen lung, interdisciplinar, cu caracter bivalent: de cercetare și operațional.

Art. 8. -

(1) Programul se elaborează de Administrația Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor, denumită în continuare administrație, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Modificări (1)

(2) Etapele anuale ale programului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, prin care se aprobă obiectivele și se alocă fondurile necesare acestora, aprobate prin legea bugetului de stat, având ca ordonator principal de credite și inițiator autoritatea coordonatoare a activității. Referințe (1)

(3) Activitățile principale prevăzute în etapele anuale au caracter de cercetare-dezvoltare tehnologică, de proiectare, instruire, atestare și reatestare, investiții, precum și activități de servicii de protecție în folosul populației și al operatorilor economici, după caz, și menționate ca atare.

Art. 9. -

Programul se realizează de către administrație, cu participarea proiectantului general și a beneficiarilor interni ai acestor activități, precum și prin colaborare internațională, transfrontalieră, regională, europeană și mondială. Modificări (1)

Art. 10. - Puneri în aplicare (1)

Proiectantul general al sistemului, definit în anexa nr. 1 pct. 18, elaborează, împreună cu administrația, concepția de realizare a acestuia și avizează documentele, conform prezentei legi. Modificări (1)

Art. 11. -

(1) Structura sistemului cuprinde:

a) o structură proprie, formată din: centre zonale de coordonare, unități operaționale și/sau de cercetare pentru desfășurarea activității, zone de comparație pentru monitorizarea obiectivă a activității și puncte de combatere a grindinei, precum și din orice alte structuri care desfășoară activități de modificare artificială a vremii, cu infrastructura informatică, de comunicații și logistică aferentă;

b) unități colaboratoare din domeniul meteorologiei, navigației aeriene și cercetării științifice.

(2) Structura sistemului se dezvoltă treptat, conform prevederilor cuprinse în program și în concordanță cu evoluția tehnico-științifică mondială și cu legislația în domeniu.

(3) În structura sistemului se includ componentele realizate prin investiții de stat și private, pentru asigurarea unei funcționări coerente a acestuia.

(4) Activitatea se desfășoară în exclusivitate în cadrul structurii sistemului, indiferent de forma de proprietate sau de operare a mijloacelor tehnice utilizate sau de organizare existente în România și sub controlul autorității de coordonare a acesteia.

(5) Structura sistemului, prevăzută prin program, este prezentată în anexa nr. 2.

Art. 12. - Puneri în aplicare (1)

Componenta economică a programului reprezintă valoarea procentuală a protecției la fenomenele meteorologice periculoase sau dăunătoare, asigurată prin exploatarea sistemului, în beneficiul direct al exploatațiilor agricole. Metodologia de calcul al acesteia se stabilește prin procedurile elaborate de administrație și se aprobă odată cu normele de aplicare a legii. Modificări (1)

Art. 13. - Puneri în aplicare (1)

Componenta socială a programului o reprezintă protecția generală a populației la acțiunea fenomenelor meteorologice periculoase sau dăunătoare. Metodologia de calcul al valorii procentuale a protecției populației se stabilește prin procedurile elaborate de administrație și se aprobă odată cu normele de aplicare a prezentei legi. Modificări (1)

Art. 14. -

(1) Finanțarea programului se asigură de la bugetul de stat, prin credite externe cu garanție guvernamentală, din surse interne de la societățile de exploatații agricole și/sau societățile de asigurări și alte surse atrase, astfel:

1. de la bugetul de stat, prin bugetul de venituri și cheltuieli al administrației, aprobat conform legilor în vigoare, pentru: Modificări (1)

a) cheltuieli de investiții, ocazionate de implementarea și dezvoltarea sistemului, inclusiv pentru cele efectuate în acest scop la alte instituții decât administrația (societăți comerciale executante ale obiectivelor din program); Modificări (1)

b) cheltuieli de funcționare a sistemului;

c) cheltuieli proprii administrației sistemului și unităților din structura sa (de personal, autorizări, atestări și reatestări, materiale de întreținere ocazionate de inspecții, monitorizare și relații internaționale); Modificări (1)

d) cheltuieli de cercetare-dezvoltare tehnologică, pentru mijloacele tehnice și tehnologiile utilizate, realizate în România;

e) cheltuieli de funcționare a instituțiilor de monitorizare a activității din zona de comparație și zona protejată;

f) cheltuieli pentru organismele consultative;

2. din credite externe, cu sau fără garanție guvernamentală, pentru investițiile ocazionate de implementarea sistemului;

3. de la societățile de asigurări, exploatațiile agricole și/sau de la alți beneficiari, pentru mijloacele tehnice consumate de către operatorii sistemului la exploatarea acestuia;

4. de la exploatațiile agricole, cărora le este asigurată protecția împotriva grindinei, pentru cheltuielile de funcționare a grupurilor de combatere a grindinei, care au mijloace tehnice de combatere în proprietate sau primite prin concesionare de la administrație. Modificări (1)

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) pct. 1 lit. b) se asigură integral pentru fiecare unitate timp de 5 ani de la omologarea și punerea în funcțiune a acesteia.

(3) Nivelul fondurilor destinate obiectivelor din program se solicită de către administrație, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, anual, prin hotărâre a Guvernului, fiind menționat pentru fiecare obiectiv, și se aprobă prin legea bugetului de stat. Modificări (1)

Art. 15. -

(1) Exploatarea sistemului se realizează prin operatori de sistem selectați de administrație, care stabilește caietele de sarcini privind exploatarea acestuia, pentru fiecare unitate componentă. Modificări (1)

(2) Operatorii sistemului sunt, de regulă, societăți comerciale cu regim special de funcționare, care corespund criteriilor de selecție, licențiere, monitorizare, atestare, garanții și patrimoniu și care prestează servicii de intevenții active în atmosferă.

(3) Activitatea operatorilor sistemului pentru exploatarea unităților din structura sistemului se desfășoară pe bază de contract cu centrele zonale de coordonare, aprobat de administrația sistemului, în condițiile prezentei legi. Modificări (1)

(4) Activitatea operatorilor sistemului se evidențiază prin documente operaționale, care constituie acte de certificare a serviciilor prestate.

(5) Eficiența fizică a acțiunii de combatere a grindinei, efectuată de operatorii sistemului, este constatată de administrație și/sau de centrele zonale. Rapoartele instituțiilor de monitorizare constituie acte opozabile în acțiunile juridice ocazionate de neasigurarea protecției la căderile de grindină. Modificări (1)

(6) Eficiența fizică a celorlalte operațiuni specifice domeniului se determină de către administrație și de către instituția de monitorizare, precum și de către beneficiar, după caz. Modificări (1)

(7) Operatorii sistemului primesc și predau patrimoniul unităților din sistem pe bază de proces-verbal, al cărui model este prevăzut în procedurile administrației, aprobat prin normele de aplicare a prezentei legi, și asigură utilizarea acestuia exclusiv în scopul acțiunii de intervenție. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(8) Distrugerile, defecțiunile tehnice ori dispariția mijloacelor tehnice și/sau a utilităților se constată în comun de reprezentanții administrației și ai operatorului sistemului, acționând potrivit prevederilor prezentei legi. Modificări (1)

Art. 16. - Puneri în aplicare (1)

(1) Omologarea și punerea în funcțiune a fiecărei unități din structura sistemului se prevăd în program.

(2) Omologarea și punerea în funcțiune a unității se execută în conformitate cu un program de omologare, elaborat de administrație în colaborare cu proiectantul general al sistemului și/sau cu partenerul extern, și se avizează de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Transporturilor și Ministerul Internelor și Reformei Administrative, precum și de proiectantul general al sistemului. Modificări (1)

(3) Omologarea și punerea în funcțiune sunt activități de cercetare științifică care includ verificări, teste, simulări și elaborarea tehnologiei și care sunt specifice fiecărei unități.

(4) Activitățile privind omologarea și punerea în funcțiune se realizează de către o comisie de omologare numită de administrație, din care fac parte reprezentanții instituțiilor prevăzute la alin. (2), la nivel de secretar de stat. Modificări (1)

(5) Comisia încheie un act de omologare, pe baza dosarului de omologare, care constituie document justificativ pentru începerea perioadei de 5 ani de exploatare pentru cercetare și/sau de activitate operațională, în care finanțarea se asigură de la bugetul de stat.

(6) Modelul programului de omologare, al actului de omologare și cuprinsul dosarului de omologare sunt prevăzute în procedurile administrației și aprobate odată cu normele de aplicare a prezentei legi. Modificări (1)

Art. 17. -

(1) Managementul programului se realizează de către administrație, care colaborează în acest scop cu instituțiile implicate. Modificări (1)

(2) Elaborarea programului se realizează de către administrație, se avizează de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Transporturilor, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, de proiectantul general al sistemului și de consiliul consultativ și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la solicitarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Modificări (1)

(3) Programul se elaborează pe o perioadă de minimum 15 ani, se corectează și se precizează prin obiective stabilite pentru fiecare etapă anuală de dezvoltare.

Art. 18. -

(1) Monitorizarea activității se realizează de către organizații neguvernamentale, care operează în zona de comparație și în zona protejată (țintă), organizată pe lângă fiecare unitate.

(2) Organizarea, dotarea și exploatarea zonelor de comparație fac parte integrantă din activitatea de implementare a sistemului și se prevăd în program prin grija administrației. Modificări (1)

(3) Selecția organizației care monitorizează activitatea se execută de către administrație, pe bază de criterii de selecție aprobate odată cu normele de aplicare a prezentei legi. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(4) Documentele monitorizării sunt opozabile terților.

(5) Mijloacele și echipamentele necesare activității organizațiilor neguvernamentale de monitorizare se predau și se primesc de către administrație. Modificări (1)

(6) Pentru activitatea de monitorizare, administrația alocă fonduri și mijloace în limita obiectivelor prevăzute în program și care se includ în obiectivele etapelor anuale. Modificări (1)

(7) Persoanele fizice și juridice sunt obligate să asigure accesul în zona protejată și în zona de comparație al personalului și inspectorilor implicați în acțiuni de monitorizare, pe baza unei împuterniciri eliberate de administrație, al cărei model se prezintă în normele de aplicare a prezentei legi. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

SECȚIUNEA a 2-a Asigurarea funcționării sistemului

Art. 19. - Referințe în jurisprudență (10)

(1) Administrația Națională de Meteorologie furnizează produsele meteorologice specializate necesare activității, în mod obligatoriu, unităților din sistem, prin Centrul Național de Prognoză și/sau prin centrele meteorologice regionale.

(2) Furnizarea produselor meteorologice specializate se realizează, în mod obligatoriu, pe bază de protocoale de colaborare încheiate între Administrația Națională de Meteorologie și administrație, pentru fiecare unitate din structura sistemului, aprobate de secretarul de stat coordonator al domeniului din Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile. Protocoalele se actualizează anual pe baza rapoartelor de eficiență economică, a celor de evaluare a impactului asupra fenomenelor meteorologice și a dezvoltării tehnologiei din domeniu. Modificări (1)

(3) Cheltuielile ocazionate de transmiterea produselor meteorologice specializate către unitățile din structura sistemului se suportă din bugetul administrației. Modificări (1)

(4) Cheltuielile cu echipamentele de comunicație: achiziție, instalare, exploatare și reparații necesare transmiterii produselor meteorologice specializate către unitățile din structura sistemului se suportă din bugetul administrației. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(5) Produsele meteorologice specializate transmise se arhivează în banca de date a administrației și a furnizorului și constituie documente opozabile în acțiunile judiciare vizând activitatea. Modificări (1)

(6) Cheltuielile necesare realizării radiosondajelor aerologice realizate la cererea administrației se suportă din bugetul administrației. Modificări (1)

(7) Administrația Națională de Meteorologie nu poate desființa, dezafecta sau conserva instalațiile și echipamentele din rețeaua S.I.M.I.N., utilizate la elaborarea și furnizarea produselor meteorologice specializate, fără avizul administrației. Modificări (1)

(8) Administrația Națională de Meteorologie prevede în bugetul propriu de venituri și cheltuieli fondurile necesare pentru cheltuielile de personal și pentru materiale, ocazionate de furnizarea produselor meteorologice specializate și pentru elaborarea rapoartelor de evaluare a impactului activității asupra fenomenelor meteorologice, pe care le supune spre avizare administrației. Modificări (1)

Art. 20. -

(1) Siguranța spațiului aerian pe timpul acțiunilor de intervenție activă în atmosferă se asigură prin respectarea strictă, de către toate părțile implicate, a protocoalelor privind intervențiile active în atmosferă, încheiate între administrație și instituțiile responsabile cu siguranța spațiului aerian. Modificări (1)

(2) Protocoalele prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al conducătorilor instituțiilor implicate în domeniul siguranței spațiului aerian.

(3) Protocoalele prevăzute la alin. (1) se completează și se modifică cu acordul tuturor părților implicate, pe măsura dezvoltării sistemului și a modificării legilor și acordurilor în domeniu.

Art. 21. -

(1) Transportul și depozitarea rachetelor antigrindină și a altor mijloace pirotehnice utilizate în intervențiile active în atmosferă, de la furnizor sau depozite, se asigură cu mijloacele de transport special amenajate și echipate, conform legilor în vigoare, aparținând unităților din structura administrației și altor instituții, de către operatorii atestați ai sistemului, pentru fiecare unitate. Modificări (1)

(2) Proiectele de amenajare specială a mijloacelor de transport destinate acestui scop se elaborează și se efectuează de către proiectantul mijloacelor tehnice pirotehnice și/sau rachetelor antigrindină utilizate la activități și avizate de administrație. Modificări (1)

(3) Atestarea și reatestarea amenajărilor prevăzute la alin. (2) revin proiectantului mijloacelor tehnice sau furnizorului acestora, după caz, ca activitate de asistență tehnică la exploatarea sistemului, contractată cu administrația. Modificări (1)

(4) Predarea-preluarea mijloacelor pirotehnice și/sau a rachetelor antigrindină din depozite se face cu respectarea procedurilor stabilite de administrație, pe bază de proces-verbal, în forma stabilită prin normele de aplicare a prezentei legi, încheiat între administrație și depozitar. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(5) Efectuarea manipulării, transportului și depozitării rachetelor antigrindină și/sau mijloacelor pirotehnice revine reprezentantului numit de operatorul sistemului, iar monitorizarea acestor activități se execută de către reprezentanții desemnați ai unității administrației implicate. Modificări (1)

(6) Însoțirea transporturilor de rachete antigrindină și/sau de mijloace pirotehnice se execută de militari din unitățile zonale ale jandarmeriei, în mod gratuit, la solicitarea administrației și/sau a centrelor zonale de coordonare implicate. Modificări (1)

(7) Condițiile de depozitare în depozitele proprii sau ale unităților din cadrul Ministerului Apărării ori ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative, precum și obținerea avizului de funcționare pentru depozitele proprii se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi. Puneri în aplicare (1)

Art. 22. -

(1) Asigurarea comunicațiilor, atât cu unitățile proprii, cât și cu instituțiile implicate în siguranța spațiului aerian pe timpul intervențiilor active se asigură de către administrație. Modificări (1)

(2) Atât echipamentul de recepție, cât și buna lui stare tehnică se asigură de către fiecare instituție implicată în siguranța spațiului aerian.

(3) Cheltuielile ocazionate de transmiterea informațiilor privind siguranța spațiului aerian se suportă din bugetul administrației. Modificări (1)

(4) Instituțiile care posedă, administrează și/sau coordonează canale de comunicații sunt obligate să asigure canalele de comunicații necesare funcționării sistemului, contra cost, potrivit cerințelor tehnice stabilite de proiectantul general al sistemului și potrivit legii.

Art. 23. -

(1) Atestarea și reatestarea personalului angrenat în manipularea rachetelor antigrindină și/sau a mijloacelor pirotehnice utilizate în intervențiile active se asigură de către proiectantul general al sistemului și/sau de fabricantul acestor mijloace, potrivit procedurii stabilite de proiectantul general și avizate de administrație. Modificări (1)

(2) Atestarea și reatestarea personalului operatorilor sistemului se asigură de către o comisie numită de administrație, având în componență și reprezentanți ai proiectantului general al sistemului, și se execută cu cel puțin o lună înainte de intrarea în activitate a acestuia. Modificări (1)

Art. 24. -

(1) Administrația are dreptul de a emite atestate profesionale pentru personalul de specialitate al operatorilor sistemului, potrivit legii. Modificări (1)

(2) Administrația are dreptul de a propune includerea de noi profesii din domeniul intervențiilor active în atmosferă, iar instituțiile abilitate au obligația de a le include în Codul ocupațiilor din România și în Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, potrivit legii. Modificări (1)

Art. 25. -

Asigurarea pazei obiectivelor din componența sistemului se execută astfel:

a) depozitele de rachete antigrindină sau de mijloace pirotehnice utilizate la intervenții active, de către fabricant ori de către unitatea militară din subordinea Ministerului Apărării sau a Ministerului Internelor și Reformei Administrative, pe teritoriul căreia acestea se construiesc sau care sunt situate în localitatea de reședință a acestei unități, după caz, în mod gratuit, pe bază de protocol încheiat între părți;

b) cu personal propriu atestat al operatorului sistemului, cu firme de pază sau cu poliția comunitară, pe bază de protocol și/sau de contract, încheiat între părți, contra cost din bugetul administrației, pentru celelalte obiective; Modificări (1)

c) poliția locală este obligată să se implice în asigurarea măsurilor specifice protecției acestor obiective, la solicitarea administrației sau a unităților din structură. Modificări (1)

Art. 26. -

(1) Baza de date constituită la exploatarea sistemului constituie proprietatea administrației și se clasifică potrivit legii. Modificări (1)

(2) Protecția datelor se asigură cu mijloace proprii. Datele se pot comunica instituțiilor române și străine implicate în domeniu de către conducerea administrației și potrivit legii. Modificări (1)

Art. 27. -

(1) Avizul de mediu pentru exploatarea sistemului se acordă pentru fiecare unitate, la cererea administrației, potrivit prevederilor prezentei legi. Modificări (1)

(2) Avizul de mediu se acordă de autoritatea competentă, pe baza documentelor care atestă lipsa nocivității materialelor folosite și/sau rezultate la acțiunea mijloacelor pirotehnice și/sau rachetelor antigrindină sau a altor materiale utilizate la intervențiile active.

(3) Documentele de atestare se pun la dispoziția administrației de către proiectantul și/sau fabricantul rachetelor antigrindină sau al mijloacelor pirotehnice utilizate la intervenții active ori al altor materiale și tehnologii folosite. Modificări (1)

(4) Refuzul avizului de mediu este acceptat numai pe bază de documente emise de laboratoare autorizate recunoscute internațional. Procedura refuzului este valabilă numai pentru rachetele antigrindină și mijloacele pirotehnice de tip nou, precum și pentru tehnologii neutilizate pe plan internațional, la data avizului.

Art. 28. -

(1) Protecția muncii pentru activitățile desfășurate se asigură potrivit legii, astfel:

a) de către administrație, pentru personalul propriu și al unităților din structură; Modificări (1)

b) de către instituția operatorului sistemului, pentru personalul acesteia, pe timpul exploatării sistemului.

(2) Cheltuielile necesare asigurării protecției muncii se asigură de către administrație și de către unitățile din structură, în limita normelor și potrivit prevederilor referitoare la dotarea acestora. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 3-a Controlul, inspecția, licențierea și interzicerea activităților

Art. 29. -

(1) Controlul activității de intervenții active în atmosferă se exercită de către administrație și de către unitățile din structură, după caz. Modificări (1)

(2) Controlul se exercită asupra tuturor activităților legate de exploatarea sistemului și asupra integrității patrimoniului administrației. Modificări (1)

(3) Activitatea de intervenție activă se apreciază după eficiența fizică a intervenției sau atingerea obiectivelor de cercetare și se evidențiază în documentele operaționale ale fiecărei unități.

(4) Documentele operaționale ale fiecărei unități se stabilesc de proiectantul general al sistemului, împreună cu administrația, se elaborează, se înregistrează, se evidențiază, se păstrează și se arhivează de către administrație și de către unitățile din structură, după caz. Modificări (1)

(5) Documentele operaționale constituie baza documentelor pentru recepția serviciului operațional și pentru plată către operatorii sistemului, alături de celelalte documente de plată, întocmite potrivit legii.

(6) Documentele operaționale constituie documente juridice opozabile în acțiunile ce privesc intervenția activă efectuată, alături de documentele constatatoare elaborate de organizațiile ce monitorizează exploatarea sistemului.

Art. 30. -

(1) Inspecția se exercită de către administrație, în principal, pentru: Modificări (1)

a) constatarea integrității patrimoniului dat în folosință operatorilor sistemului;

b) participarea în comisii de cercetare-constatare a unor evenimente ivite în timpul intervențiilor active, inclusiv al dezastrelor naturale meteorologice de proporții, cauzate de intervențiile active;

c) constatarea nerespectării normelor de protecția muncii;

d) participarea la constatarea eficienței fizice și economice a activității;

e) controlul activității operaționale desfășurate de operatorii din sistem;

f) participarea la recepții de lucrări, atestări de tehnică și persoane;

g) activități de arbitraj.

(2) Documentele încheiate în urma inspecțiilor devin acte juridice opozabile în acțiunile ce privesc domeniul intervențiilor active.

(3) Atribuțiile și activitatea inspectorilor se detaliază în regulamentul de organizare și funcționare a administrației. Modificări (1)

Art. 31. -

(1) Licențierea are drept scop autorizarea operatorului sistemului de a exploata operațional sistemul sau unități din structura acestuia.

(2) Licențierea se efectuează prin acordarea licenței de operare, document juridic oficial, modelul fiind prezentat în normele de aplicare a prezentei legi. Puneri în aplicare (1)

(3) Dreptul de a acorda licența de operare îl are în exclusivitate administrația. Modificări (1)

(4) Documentele necesare acordării licenței de operare sunt cele prezentate în normele de aplicare a prezentei legi. Puneri în aplicare (1)

(5) Dreptul de a primi licența de operare îl au operatorii de sistem români sau străini, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 32. -

(1) Administrația acordă licențe de operare operatorilor sistemului, selectați potrivit prevederilor prezentei legi. Modificări (1)

(2) Valabilitatea licenței de operare este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia pe intervale de 5 ani.

(3) Licența se avizează anual, avizul acordându-se după finalizarea reatestării personalului operațional.

(4) Licența de operare are modelul prezentat în normele de aplicare a prezentei legi și se semnează de conducerea administrației. Modificări (1)

(5) Licența de operare este document juridic în toate acțiunile ce privesc operarea sistemului.

(6) Licența de operare constituie condiția obligatorie pentru contractarea activității de operare a sistemului.

Art. 33. - Puneri în aplicare (1)

Ridicarea sau suspendarea licenței de operare are loc în condițiile prevăzute de procedurile administrației, stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 4-a Activități experimentale și de evaluare a efectelor și riscurilor în domeniu

Art. 34. -

Activitățile experimentale în domeniul activității sunt activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică.

Art. 35. -

Activitățile experimentale ale administrației se desfășoară în mod obligatoriu pe bază de programe de experimentare, pe baza unor teme de cercetare științifică elaborate de administrație, în colaborare cu instituții române sau străine din domeniu, în scopul dezvoltării tehnologiilor, perfecționării metodologiilor de evaluare a efectelor și a riscurilor activității, precum și ca activitate preliminară de exploatare. Modificări (1)

Art. 36. -

Activitățile experimentale de tipul celor menționate la art. 35 se prevăd în mod obligatoriu în program.

Art. 37. -

Introducerea în dotare a mijloacelor tehnice pentru intervenții active, achiziționate din producția internă sau din străinătate, parcurge în mod obligatoriu etapa de activitate experimentală pentru confirmarea calității acestora și evaluarea efectelor și a riscurilor lor de utilizare.

Art. 38. -

Achiziționarea mijloacelor tehnice este condiționată în mod obligatoriu de furnizarea documentațiilor de utilizare, cu descrierea tehnologiei de intervenții active în atmosferă și cu aprecieri privind riscurile utilizării acestora.

Art. 39. -

(1) Utilizarea agenților activi de tip nou în domeniu este permisă numai prin prezentarea buletinelor de analize, care să confirme conformitatea cu normele ecologice și compatibilitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

(2) Buletinele de analiză se emit de laboratoare autorizate internațional sau de laboratoare naționale acreditate metrologic pentru aceste tipuri de agenți.

Art. 40. -

(1) Activitățile experimentale trebuie să fie desfășurate, în mod obligatoriu, cu amploare graduală în cadrul experimentelor științifice, parcurgând etapele: simulare în laborator, experiment local de mică amploare și experiment științific cu obiectiv funcțional.

(2) Omologarea tehnologiei rezultate se face după procedura utilizată la omologarea unităților din sistem, cu concluzii privind evaluarea efectelor și a riscurilor acestor activități.

Art. 41. -

Programul experimental cu obiectiv funcțional va fi avizat de administrație, de consiliul consultativ al acesteia și de proiectantul general al sistemului și se aprobă în conformitate cu procedura programului de omologare a unităților. Modificări (1)

Art. 42. -

Administrația înștiințează autoritățile publice locale privind experimentele științifice cu obiectiv funcțional și solicită sprijinul acestora, menționat în mod expres în documentele privind experimentarea. Modificări (1)

Art. 43. -

Autoritățile publice locale sunt obligate să acorde sprijin administrației în domeniul lor de competență. Modificări (1)

CAPITOLUL III Administrația Sistemului național antigrindină
și de creștere a precipitațiilor
Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 44. -

(1) În scopul realizării obiectivelor prezentei legi, se înființează Administrația Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor (administrația) prin preluarea patrimoniului creat și a activităților desfășurate în cadrul programului de realizare a sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor. Modificări (1)

(2) Predarea-preluarea patrimoniului, a contractelor și a obligațiilor se face pe bază de protocol încheiat între actualii deținători ai bunurilor, în calitate de predător, și administrația, în calitate de primitor. Modificări (1)

(3) În calitate de autoritate publică centrală, administrația este o instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, aflată în subordinea acestuia, care răspunde de domeniul intervențiilor active în atmosferă. Modificări (1)

(4) Sediul central al administrației este în municipiul București, bd. Carol I nr. 17, sectorul 3. Modificări (1)

(5) Administrația își desfășoară activitatea potrivit legii și în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă odată cu normele de aplicare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

(6) Administrația are în structura sa centre zonale de coordonare cu statut de sucursale, unități de combatere a căderilor de grindină, unități de creștere a precipitațiilor, grupuri de combatere independente, alte unități din domeniu, precum și unități ce se vor constitui ca urmare a progresului tehnicoștiințific. Structura administrației este prezentată în anexa nr. 3. Modificări (1)

(7) Modificările ulterioare în structură se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(8) Structura trebuie să corespundă programului aprobat potrivit art. 17 alin. (2).

Art. 45. -

Domeniul de competență al administrației îl reprezintă asigurarea dezvoltării și funcționării sistemului, asigurarea și controlul în domeniul intervențiilor active în atmosferă, precum și organizarea colaborării internaționale în domeniu. Modificări (1)

Art. 46. -

Administrația se înființează pentru administrarea, implementarea, dezvoltarea, exploatarea sistemului, controlul funcționării acestuia, precum și pentru organizarea colaborării internaționale în domeniu. Modificări (1)

Art. 47. -

Pentru realizarea scopului său, administrația desfășoară următoarele activități: Modificări (1)

a) elaborează și supune spre aprobare programul, etapele anuale ale acestuia și strategiile de dezvoltare în domeniu;

b) elaborează și supune spre aprobare actele normative necesare desfășurării activității;

c) asigură coordonarea activității cu activitățile de meteorologie, hidrologie, siguranța spațiului aerian și protecția populației și a economiei față de fenomenele meteorologice periculoase sau dăunătoare;

d) planifică activitățile de exploatare, întreținere și reparații ale sistemului;

e) prestează servicii de intervenții active în atmosferă, direct sau prin intermediul operatorilor economici, operatori ai sistemului;

f) coordonează activitatea de cercetare în domeniul intervențiilor active în atmosferă și supune spre aprobare programe de experimentări științifice;

g) asigură instruirea personalului agenților operatori ai sistemului și atestă capacitatea acestora de a desfășura activități de intervenții active în atmosferă;

h) elaborează proiecte de acte normative privind selecția, atestarea și reatestarea operatorilor economici, operatori ai sistemului, asigurarea securității spațiului aerian pe durata realizării activităților de intervenții active în atmosferă, înființarea și darea în exploatare a zonelor de comparație;

i) monitorizează pericolele și riscurile specifice, precum și efectele negative ale acestora din zonele de protecție a unităților din structură, prin asigurarea funcțiilor de sprijin pentru gestionarea riscurilor naturale: grindină, tornade locale, secetă severă, îngheț, ceață densă locală și avalanșe;

j) elaborează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al administrației și îl supune spre aprobare Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Modificări (1)

k) organizează și coordonează sistemul național de formare și pregătire profesională în domeniul intervențiilor active în atmosferă, în colaborare cu Administrația Națională de Meteorologie, potrivit legii;

l) acordă licențe, controlează activitatea operatorilor sistemului și supraveghează activitățile de intervenții active în atmosferă desfășurate de aceștia;

m) organizează atestarea mijloacelor tehnice și a tehnologiilor utilizate în activitate;

n) organizează, dotează și dă în folosință unor organizații neguvernamentale abilitate zonele de comparație;

o) constituie, actualizează sistematic și administrează baza de date pentru intervenții active în atmosferă;

p) asigură participarea beneficiarilor, asigurătorilor și a organizațiilor științifice din domeniu la stabilirea strategiei de dezvoltare;

q) asigură inspecția în domeniul activității;

r) organizează activitatea de raportare a activităților de intervenții active în atmosferă către Organizația Meteorologică Mondială și alte organisme internaționale;

s) coordonează activitățile transfrontaliere de intervenții active în atmosferă;

ș) participă, alături de Ministerul Afacerilor Externe, la încheierea de acorduri, tratate și convenții în domeniul intervențiilor active în atmosferă;

t) coordonează activitatea de cooperare tehnico-științifică cu organismele naționale și internaționale sau cu ale altor țări în domeniu;

ț) asigură, în timp util, informarea populației și a mass-mediei privind activitățile specifice domeniului de activitate;

u) alte activități adiacente obiectului său de activitate.

Art. 48. -

(1) Activitatea administrației se finanțează după cum urmează: Modificări (1)

a) de la bugetul de stat, pentru cheltuielile de personal și de întreținere, atestare, reatestare, școlarizare, cercetare-dezvoltare, monitorizare activități, expertize, taxe, relații internaționale, operații de branding etc., potrivit legii;

b) de la bugetul de stat, din surse atrase și proprii pentru program, conform celor menționate în cuprinsul prezentei legi;

c) din alte surse, conform prevederilor prezentei legi.

(2) Alocarea fondurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor cheltuieli necesare desfășurării activității se face potrivit normelor metodologice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Puneri în aplicare (1)

(3) Bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă de coordonatorul administrației. Modificări (1)

(4) Administrația poate prevedea cheltuieli social-culturale și sportive, precum și sponsorizări, potrivit legii. Modificări (1)

Art. 49. -

(1) Evidența activității operaționale și/sau experimentale a administrației și a unităților din structură, desfășurată potrivit programului, constituie bază justificativă de cheltuieli a acesteia, documente opozabile în acțiuni care privesc activitatea, alături de alte documente ce se întocmesc potrivit legii. Modificări (1)

(2) Nomenclatorul și modelul documentelor de activitate operațională se aprobă odată cu normele de aplicare a prezentei legi. Puneri în aplicare (1)

Art. 50. -

(1) Patrimoniul administrației se constituie din patrimoniul preluat la înființare și cel realizat prin implementarea și dezvoltarea sistemului. Modificări (1)

(2) Patrimoniul propriu aparține domeniului privat al statului și constă în: clădiri, utilaje, instalații, mijloace de transport de uz general.

(3) Patrimoniul aparține domeniului public al statului, asupra căruia exercită un drept de administrare, care constă din infrastructura de intervenții active în atmosferă.

(4) Bunurile aflate în domeniul public al statului care constituie infrastructura de intervenții active în atmosferă sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 51. -

(1) Conducerea administrației se asigură de către un președinte cu rang de director general și un vicepreședinte cu rang de director general adjunct, numiți prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Funcția de director general este funcție militară. Modificări (1)

(2) Componenta și atribuțiile conducerii administrației se aprobă odată cu normele de aplicare a prezentei legi. Modificări (1)

(3) Structura organizatorică a administrației și a unităților din subordine se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Modificări (1)

(4) Președintele conduce activitatea administrației și o reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu alte persoane juridice și fizice, precum și în justiție. În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite decizii. Modificări (1)

(5) Președintele este ordonator secundar de credite și gestionează fondurile publice alocate.

Art. 52. -

(1) Personalul administrației este stabilit prin statul de funcții, numărul acestuia aprobându-se prin regulamentul de organizare și funcționare a acesteia, potrivit prezentei legi. Modificări (1)

(2) Personalul administrației se constituie prin preluarea personalului implicat direct în program din structura Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a unităților din subordinea acestuia, a proiectantului general al sistemului și se completează cu specialiști din diverse domenii, potrivit prevederilor prezentei legi și statului de funcții. Modificări (1)

(3) Personalul implicat în program și preluat de la direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală își desfășoară activitatea la sediile acestora, până la punerea în funcțiune a unității teritoriale componente a sistemului.

(4) Personalul din cadrul administrației este format din funcționari publici și personal contractual, cu activitate specială. Salarizarea personalului administrației este similară salarizării personalului din aparatul central al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Modificări (1)

(5) Sporurile speciale se acordă potrivit celor practicate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale.

Art. 53. -

(1) Organizarea teritorială a administrației trebuie să corespundă structurii sistemului. Modificări (1)

(2) Centrele de coordonare zonală țin evidența contabilă până la nivel de balanță de verificare.

(3) Centrele de coordonare zonală se organizează în funcție de configurația geografică, de tipul și de intensitatea fenomenelor meteorologice, precum și de structura informațională a meteorologiei.

(4) Modul de constituire, de desemnare a reprezentanților și de funcționare a consiliilor este prevăzut în regulamentul de organizare și funcționare a administrației. Modificări (1)

Art. 54. -

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale asigură finanțarea organizării și funcționării administrației până la asigurarea fondurilor de la bugetul de stat. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Dreptul de proprietate și folosință asupra infrastructurii și asupra terenului inclus în sistem

Art. 55. -

Patrimoniul realizat din sumele alocate de la bugetul de stat și/sau din credite externe se constituie în proprietate publică sau privată a statului, după caz.

Art. 56. -

Documentațiile, mijloacele tehnice, echipamentele cu softurile aferente, realizate prin cercetare proprie sau achiziționate în cadrul programului, devin proprietatea administrației, a Administrației Naționale de Meteorologie sau a altor colaboratori la program, conform destinației și utilizării acestora. Modificări (1)

Art. 57. -

(1) Echipamentele, utilajele și tehnologiile realizate prin program pentru fabricația de mijloace tehnice în țară rămân în proprietatea fabricantului.

(2) Menționarea proprietarului și a bunurilor prevăzute la alin. (1) se consemnează în hotărârea Guvernului prin care se aprobă etapele anuale ale programului.

Art. 58. -

Dreptul de proprietate intelectuală se aplică atât pentru mijloacele tehnice de influență activă, cât și pentru tehnologiile utilizate, după caz.

Art. 59. -

Patrimoniul realizat în cadrul programului se preia de către administrație de la direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală implicate, în termen de 90 de zile de la înființarea administrației, pe bază de protocoale între părți. Modificări (1)

Art. 60. -

(1) Mijloacele pirotehnice se depozitează până la utilizare în depozitele fabricantului sau ale unităților militare apropiate unităților din structura administrației, fără plată, pe baza protocolului încheiat între părți. Modificări (1)

(2) Investițiile necesare depozitării, întreținerii și reparațiilor spațiilor de depozitare exclusive pentru aceste activități revin administrației, care prevede fonduri în buget pentru această destinație. Modificări (1)

(3) Depozitarea și predarea-preluarea mijloacelor prevăzute la alin. (1) se efectuează pe bază de documente, potrivit legii.

(4) Paza și asigurarea integrității mijloacelor pirotehnice revin deținătorului depozitului și se suportă din fondurile acestuia.

(5) Conservarea mijloacelor pirotehnice se face de către personalul administrației sau al fabricantului, după caz, pe cheltuiala proprietarului acestora. Modificări (1)

(6) Deținătorul depozitului asigură accesul la mijloacele tehnice aflate în depozitare, la solicitarea administrației. Modificări (1)

Art. 61. -

(1) Mijloacele tehnice, echipamentele și toată logistica aferentă se pun la dispoziția operatorului sistemului de către administrație, cu cel puțin o lună înainte de începerea activităților. Modificări (1)

(2) Predarea-preluarea mijloacelor prevăzute la alin. (1) în bună stare se face pe bază de documente, al căror model se prezintă în normele de aplicare a prezentei legi.

(3) Cheltuielile de întreținere, reparații, conservare și deconservare se suportă de către administrație. Modificări (1)

(4) Buna utilizare, incidentele sau deteriorările tehnice se constată de către administrație, în cadrul operațiunilor de monitorizare a operatorului sistemului care încheie acte de constatare cu acesta, conform modelului precizat în normele de aplicare a prezentei legi. Modificări (1)

Art. 62. -

Mijloacele tehnice consumate în cadrul activității se consemnează în documentele operaționale și se scad din evidența patrimonială a administrației pe baza acestor documente. Modificări (1)

Art. 63. -

(1) Mijloacele tehnice de combatere independentă a grindinei instalate la grupurile de combatere, prin program, se dau în folosință gratuită beneficiarilor protejați.

(2) Beneficiarii protejați asigură fonduri necesare în exclusivitate pentru agentul activ utilizat, plata personalului de operare utilizat și reparațiile-întreținerile acestor mijloace, precum și cheltuielile cu comunicațiile necesare intervențiilor.

Art. 64. -

Liniile de comunicații din înzestrarea unităților militare necesare administrației se pun la dispoziția acesteia cu titlu gratuit, în limita posibilităților tehnice ale acestora și pe bază de protocol între părți. Modificări (1)

Art. 65. -

Proiectantul general al sistemului utilizează gratuit mijloacele tehnice și infrastructura administrației pentru activitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în program. Modificări (1)

Art. 66. -

Autoritățile publice locale sunt obligate să pună la dispoziție terenuri proprietate publică în regim de folosință gratuită și în măsura disponibilităților pentru realizarea și exploatarea unităților din structura administrației. Modificări (1)

Art. 67. -

Societățile comerciale beneficiare ale activității pot da în folosință gratuită terenuri pentru instalarea unităților din structura administrației și se scutesc, pentru aceste suprafețe, de la plata oricăror taxe legate de acestea. Modificări (1)

Art. 68. -

În mod excepțional, administrația poate achiziționa teren pentru dezvoltarea sistemului, potrivit legii. Modificări (1)

Art. 69. -

Licențele de fabricație, documentațiile, studiile, tehnologiile și brevetele realizate ca urmare a activităților de cercetare-dezvoltare, desfășurate prin program, sunt proprietatea administrației și nu se pot vinde de către realizatori unor terți fără avizul acesteia, potrivit legii. Modificări (1)

Art. 70. -

(1) Infrastructura realizată prin program poate fi închiriată altor utilizatori, pe baza încasării unei redevențe, în condițiile legii.

(2) Mărimea redevenței se propune de către administrație și se prevede în bugetul de venituri și cheltuieli al acesteia, potrivit legii. Modificări (1)

CAPITOLUL V Atestarea calității activităților de intervenții active în atmosferă

Art. 71. -

Atestarea calității activităților revine administrației, organizațiilor neguvernamentale de monitorizare definite la pct. 19 din anexa nr. 1 și beneficiarilor, după caz, potrivit prezentei legi. Modificări (1)

Art. 72. -

Atestarea calității activităților de către administrație se efectuează în scopul: Modificări (1)

a) aprecierii calitative a activităților operatorilor din sistem;

b) elaborării, întocmirii, analizei și arhivării documentelor de atestare a calității activității;

c) efectuării plăților către operatorii din sistem și către organizațiile neguvernamentale de monitorizare;

d) aprecierii comparative a activității organizațiilor de monitorizare;

e) opozabilității științifice față de acțiunile ce privesc activitățile de intervenții active în țară și în străinătate;

f) constatării și calificării dezastrelor naturale meteorologice de proporții.

Art. 73. -

Atestarea calității activității de către organizațiile neguvernamentale de monitorizare se efectuează în scopul utilizării unei aprecieri calitative independente a activității, credibilă și opozabilă în acțiunile ce privesc activitățile.

Art. 74. -

Atestarea calității activității se poate efectua și de către beneficiari în folos propriu, pentru susținerea cauzei în acțiuni ce privesc activitatea.

Art. 75. -

(1) Documentele de atestare a calității activității sunt, în principal:

a) documentele operaționale, rapoartele și actele încheiate de administrație; Modificări (1)

b) rapoartele de atestare a calității, elaborate de organizațiile neguvernamentale;

c) actele de atestare, elaborate de beneficiari, potrivit normelor proprii de funcționare;

d) alte acte.

(2) Modelele documentelor menționate la alin. (1) sunt prezentate în normele de aplicare a prezentei legi. Puneri în aplicare (1)

Art. 76. -

Finanțarea atestării calității revine administrației sau beneficiarului acestei activități, după caz. Modificări (1)

Art. 77. -

Atestarea calității activității se referă în exclusivitate la eficiența fizică a intervențiilor active în atmosferă.

Art. 78. -

Documentele elaborate la atestarea calității activității se pot folosi ca documente opozabile în contestațiile pentru aceste activități, numai în limita parametrilor tehnici menționați în documentații de către proiectantul general și/sau în contractele încheiate între părțile participante la aceste activități.

Art. 79. -

Atestarea calității activității pentru activitățile proprii desfășurate de operatorii economici beneficiari nu poate fi opozabilă în acțiunile ce privesc intervențiile active în atmosferă.

Art. 80. -

Documentele de atestare a calității sunt, în principal, documente de bază pentru efectuarea plăților pentru acțiunile de intervenții active în atmosferă în toată structura sistemului, potrivit legii.

Art. 81. -

Atestarea calității activității se efectuează cu mijloace tehnice specifice și în conformitate cu normele, instrucțiunile, protocoalele și alte documente prevăzute în documentațiile tehnice pentru sistem sau unitățile sale din structură.

Art. 82. -

(1) Atestarea proprie a calității activității în vederea determinării eficienței economice a acesteia se face în exclusivitate pentru:

a) studii de dezvoltare a sistemului, a mijloacelor tehnice și a tehnologiilor utilizate în aceste activități;

b) studii în folosul propriu al administrației pentru opozabilitate față de asigurători, beneficiari sau autoritățile publice centrale și locale; Modificări (1)

c) informarea științifică a populației din zonele de interes.

(2) Cheltuielile pentru activitățile prevăzute la alin. (1) se suportă de către administrație. Modificări (1)

Art. 83. -

(1) Atestarea calității în vederea determinării eficienței economice se raportează în exclusivitate la zonele protejate.

(2) Atestarea de acest tip se execută de către organizațiile neguvernamentale de monitorizare și/sau de administrare, după caz.

Art. 84. -

Contestarea calității atestării de acest tip se poate face pe baza unei evaluări independente efectuate de către un organism internațional, printr-un expert independent și autorizat, potrivit legii, și pe cheltuiala contestatarului.

CAPITOLUL VI Participarea la adoptarea deciziilor strategice în implementarea sistemului

Art. 85. -

Deciziile strategice pentru implementarea sistemului se iau de către administrație și cu consultarea proiectantului general, a fabricantului de mijloace tehnice, a beneficiarilor, a asigurătorilor, a organizațiilor neguvernamentale de monitorizare, a instituțiilor și asociațiilor științifice și profesionale din domeniu. Modificări (1)

Art. 86. -

Participarea proiectantului general, a fabricantului național de mijloace tehnice, a beneficiarilor, a asigurătorilor, a organizațiilor neguvernamentale de monitorizare, a instituțiilor și a asociațiilor științifice și profesionale din domeniu la adoptarea deciziilor strategice se asigură prin organizarea și funcționarea consiliului consultativ de pe lângă administrație, numit consiliu consultativ pentru strategia de dezvoltare a activităților în România, denumit în continuare consiliu consultativ. Modificări (1)

Art. 87. - Puneri în aplicare (1)

Compunerea, organizarea și funcționarea consiliului consultativ se aprobă odată cu normele de aplicare a prezentei legi.

Art. 88. -

Cheltuielile și personalul necesar activității consiliului consultativ se asigură de către administrație. Modificări (1)

Art. 89. -

(1) Avizul acestui organism este consultativ în ceea ce privește forma finală a documentelor privind strategia de dezvoltare.

(2) În cazul refuzului avizului a două treimi din numărul membrilor consiliului consultativ, documentele supuse avizării se refac.

Art. 90. -

Proiectele programelor și/sau strategiilor de dezvoltare a activității se transmit de către administrație membrilor consiliului consultativ spre analiză și completare, cu cel puțin 30 de zile înainte de analizarea lor de către aceștia. Modificări (1)

Art. 91. -

Administrația poate plăti studii privind strategiile de dezvoltare, la propunerea administrației sau a instituțiilor ai căror reprezentanți fac parte din consiliul consultativ, în limita fondurilor ce se pot aloca acestui scop și care se prevăd în program. Modificări (1)

Art. 92. -

(1) Avizul fiecărui membru din consiliul consultativ are la bază un punct de vedere scris, fundamentat științific, al instituțiilor cu reprezentare în acest organism.

(2) Punctul de vedere menționat la alin. (1) se referă în exclusivitate la domeniul și competența proprii ale instituției reprezentate.

Art. 93. -

(1) Beneficiarii, în sensul prezentei legi, sunt, în general:

a) societățile comerciale reprezentative din domeniul agricol;

b) autoritățile publice locale;

c) societățile comerciale din domeniul apelor, navigației și turismului, după caz;

d) societățile de asigurări din domeniul agricol.

(2) Beneficiarii participă la activitatea consiliului consultativ prin reprezentanți aleși de organizațiile profesionale din domeniu și direct prin reprezentanții de drept ai instituțiilor, după caz.

(3) Domeniul de implicare a acestora îl reprezintă necesitatea combaterii grindinei, a altor fenomene meteorologice periculoase sau dăunătoare, necesitatea și amploarea activității de creștere a precipitațiilor pe plan local, național și regional.

(4) Participarea beneficiarilor se materializează prin:

a) prezentarea de documentații, rapoarte, note privind pagubele produse de fenomenele meteorologice periculoase sau dăunătoare;

b) atestări în folos propriu ale eficienței fizice a activității și în folosul consiliului consultativ privind eficiența economică a activității;

c) susținerea documentată a priorităților în implementarea sistemului atât în consiliul consultativ, cât și la autoritățile publice locale și centrale.

Art. 94. -

Participarea organizațiilor neguvernamentale de monitorizare a activității se exercită atât prin consiliul consultativ, cât și prin rapoartele operaționale anuale de monitorizare, prezentate administrației. Modificări (1)

Art. 95. -

(1) Participarea instituțiilor, a organizațiilor științifice și a personalităților științifice din domeniu se asigură prin activitatea consiliului consultativ și a avizelor, după caz.

(2) Prin instituții și organizații științifice, în sensul prezentei legi, se înțeleg instituțiile și organizațiile constituite în domeniile agricol, meteorologic, de mediu și industrial.

(3) Avizele, participarea la consiliul consultativ și documentațiile de susținere se referă exclusiv la domeniile reprezentate.

(4) Din consiliul consultativ fac parte numai reprezentanții instituțiilor și/sau ai organizațiilor științifice din domeniile prevăzute la alin. (2), legate nemijlocit de activitate și, în mod obligatoriu, reprezentantul proiectantului general al sistemului.

(5) Participarea partenerilor străini și a personalităților științifice la activitate se asigură în consiliul consultativ prin reprezentanții acestora, care au calitatea de implicați în domeniu, potrivit legii.

Art. 96. -

(1) Participarea societăților de asigurare, denumite asigurători, se realizează în consiliul consultativ prin reprezentanții acestora, care au calitatea de implicați în domeniu, potrivit legii.

(2) Asigurătorii pot avea și calitatea de beneficiari ai activității, dacă sunt parte contractantă în desfășurarea acesteia.

CAPITOLUL VII Relațiile cu autoritățile publice centrale și locale

Art. 97. -

(1) În relațiile cu administrația, Guvernul aprobă actele și activitățile prevăzute de prezenta lege. Modificări (1)

(2) Activitatea administrației este coordonată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Modificări (1)

Art. 98. -

Autorităților publice locale le revin următoarele atribuții:

a) asigură relația de cooperare cu administrația, cu unitățile din structură și cu operatorii din sistem; Modificări (1)

b) integrează sistemul în sistemul național de management al situațiilor de urgență;

c) pune la dispoziție terenurile necesare administrației, în limita disponibilităților; Modificări (1)

d) participă, împreună cu agențiile neguvernamentale de monitorizare, la informarea populației din zonele de protecție și din zonele de comparație cu privire la activitățile din acest domeniu;

e) acordă prioritate întreținerii căilor de acces la unitățile din zonă;

f) sprijină activitatea de selecție a personalului de operare utilizat în zonă;

g) participă cu fonduri la acțiunile comune stabilite de către acestea și administrație, la activitățile de implementare și funcționare a sistemului în limita disponibilităților, pe baza studiilor de fezabilitate elaborate pentru unitățile noi, potrivit legii. Modificări (1)

CAPITOLUL VIII Atribuțiile administrației în domeniul intervențiilor active
în atmosferă, în cadrul relațiilor și colaborării internaționale
Modificări (1)

Art. 99. -

În cadrul relațiilor și colaborării internaționale în domeniu, administrația are următoarele atribuții: Modificări (1)

a) avizează sau supune aprobării organelor abilitate, după caz, memorandumurile, protocoalele, înțelegerile cu parteneri externi cu privire la acest domeniu;

b) propune și/sau aprobă proiectele internaționale de colaborare tehnico-științifică, de dezvoltare și implementare din domeniu, după caz;

c) avizează proiectele de colaborare tehnico-științifică privind mijloacele tehnice și tehnologiile utilizate, inițiate de proiectantul general al sistemului sau de alte institute ori societăți cu preocupări în domeniu;

d) supune spre aprobare obținerea de credite externe cu garanție guvernamentală pentru acest domeniu, potrivit legii;

e) participă, alături de instituțiile de resort, la elaborarea tratatelor sau la avizarea acestora privind colaborarea transfrontalieră, regională și mondială în acest domeniu, după caz;

f) participă la manifestările internaționale în domeniu;

g) elaborează rapoarte privind rezultatele activității, potrivit legii, către instituțiile internaționale din domeniu;

h) avizează orice transfer în străinătate de know-how, realizat în țară sau utilizat în sistem;

i) participă la investiții comune transfrontaliere în domeniu, potrivit legii;

j) avizează furnizarea produselor meteo speciale către instituții din țările vecine cu activități în domeniu, potrivit înțelegerilor cu acestea;

k) avizează proiectele de colaborare externă cu privire la dezvoltarea rețelei naționale de meteorologie pentru zonele de interes în desfășurarea activității;

l) participă la programele internaționale organizate de Organizația Meteorologică Mondială în acest domeniu;

m) participă la programe din domeniu, coordonate sau finanțate de Uniunea Europeană.

CAPITOLUL IX Sancțiuni

Art. 100. -

Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz.

Art. 101. - Modificări (1)

(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc următoarele fapte:

a) desfășurarea de activități de intervenții active necuprinse în program și/sau desfășurate de operatori economici care nu au primit licența de operare de la administrație; Modificări (1)

b) acordarea de licențe de operare fără respectarea prevederilor prezentei legi;

c) nerespectarea tehnologiei de intervenții active stabilite prin documentații și instrucțiuni de exploatare, dacă aceasta a condus la dezastre naturale meteorologice de proporții, calificate ca atare;

d) utilizarea, de către operatorii sistemului, în acțiunile de intervenții active, a unor mijloace tehnice neatestate, potrivit prezentei legi;

e) desfășurarea de experiențe de cercetare științifică și dezvoltare, necuprinse în program și în afara unor programe științifice aprobate, care conduc la dezastre naturale meteorologice de proporții, calificate ca atare;

f) nerespectarea regimului de lucru cu explozivi sau alți agenți chimici dăunători pe timpul intervențiilor active în atmosferă, dacă aceasta a condus la accidente tehnice sau ecologice grave cu pierderi de vieți omenești;

g) nerespectarea de către operatorii sistemului a procedurilor, a protocoalelor, a calității produselor meteorologice specializate și care prin activitatea acestora a condus la dezastre naturale meteorologice de proporții, calificate ca atare.

h) alte fapte care pot constitui infracțiuni, potrivit legii penale.

(2) Infracțiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc astfel:

a) cu închisoare de la 2 la 4 ani, pentru faptele prevăzute la lit. a), c) și e);

b) cu închisoare de la 6 luni la 2 ani pentru faptele prevăzute la lit. b), d), f) și g).

Art. 102. -

Constituie contravenții în domeniul intervențiilor active în atmosferă următoarele fapte:

a) desfășurarea de acțiuni în domeniul activității fără obținerea avizelor menționate în prezenta lege;

b) nerespectarea prevederilor caietelor de sarcini de către operatorii sistemului;

c) inexistența, necompletarea sau incorecta utilizare a documentelor operaționale menționate în prezenta lege de către operatorul sistemului, administrație, organizații de monitorizare, după caz; Modificări (1)

d) nearhivarea produselor meteorologice specializate, a comenzilor, apelurilor, răspunsurilor, rapoartelor legate de activitatea operațională pe toată durata desfășurării acesteia de către participanții la activitate, potrivit competențelor personalului implicat;

e) refuzul încheierii protocoalelor, precum și nerespectarea acestora de către părțile implicate în activitate pe toată durata desfășurării acesteia, potrivit competențelor instituțiilor și persoanelor implicate, dacă acestea nu au condus la fapte penale;

f) refuzul de a elabora produsele meteorologice specializate necesare sau nefurnizarea acestora în timp util, dacă această faptă a condus la imposibilitatea desfășurării activității, fără o determinare de forță majoră, și care nu a condus la dezastre naturale meteorologice de proporții;

g) refuzul de a acorda permisiunea de intervenție din partea instituțiilor implicate în siguranța spațiului aerian, în afara cazurilor de forță majoră, și care a condus la imposibilitatea desfășurării activității;

h) refuzul de a acorda avizele menționate în prezenta lege fără o bază legală și care a condus la imposibilitatea desfășurării activității;

i) nerespectarea clauzelor contractuale privind angajamentul operatorilor sistemului în desfășurarea activităților operaționale menționate expres în aceste contracte de operare, dacă aceasta nu a condus la dezastre naturale meteorologice de proporții, calificate ca atare;

j) achiziția de mijloace tehnice sau de tehnologii de către operatorii sistemului sau de către alte persoane juridice și fizice fără avizul administrației și al proiectantului general al sistemului; Modificări (1)

k) desfășurarea de acțiuni în cadrul activității, care nu sunt cuprinse în program și/sau în programele de experimentări științifice;

l) refuzul sau întârzierea nejustificată a elaborării, promovării, avizării programului, strategiei de dezvoltare, actelor normative și solicitărilor de finanțare a activității necesare, pe toată durata promovării, până la adoptare, potrivit competenței instituțiilor și persoanelor și potrivit legii, dacă această faptă a condus la imposibilitatea desfășurării activității;

m) împiedicarea, sub orice formă, a desfășurării activității sau refuzul de a sprijini această activitate manifestată din partea autorităților publice locale sau a instituțiilor descentralizate ale autorităților publice centrale, a altor persoane fizice și juridice, dacă administrația a intervenit direct, în acest sens, la aceste instituții, potrivit competenței acestora și potrivit legii; Modificări (1)

n) neasigurarea canalelor de comunicații, inclusiv a posibilității tehnice de a transmite mesajele operaționale în timp util, cuprinse în activitate, de către operatorii comunicațiilor cu care are contracte sau refuzul de a asigura prin contract aceste comunicații, potrivit caietului de sarcini transmis de administrație, dacă această faptă a condus la imposibilitatea desfășurării activității; Modificări (1)

o) împiedicarea, sub orice formă, a exercitării monitorizării și inspecției prevăzute în prezenta lege de către persoanele juridice și fizice, potrivit legii;

p) împiedicarea accesului la obiectivele din structura sistemului, aflate în proprietatea altor instituții și/sau operatori economici, al personalului și al mijloacelor de transport implicate în activitate.

Art. 103. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul desemnat din cadrul inspecției intervențiilor active, care face parte din structura administrației. Modificări (1)

(2) Inspecția intervențiilor active constată faptele contravenționale cu ocazia efectuării inspecțiilor proprii sau ca urmare a semnalelor, a sesizărilor primite prin acțiunea de monitorizare și control al activității sau din alte surse.

(3) Inspecția se exercită atât asupra unităților din structura administrației, a operatorilor sistemului licențiați, cât și asupra activităților de intervenții active desfășurate de operatorii economici autorizați. Modificări (1)

(4) Inspecția se exercită asupra oricărei persoane juridice sau fizice care desfășoară ilegal activități de influență activă în atmosferă.

(5) Modelele documentelor cu privire la activitatea de inspecție se aprobă odată cu normele de aplicare a prezentei legi. Puneri în aplicare (1)

Art. 104. - Modificări (1)

Cercetarea infracțiunilor prevăzute la art. 101 revine organelor în drept, cu participarea obligatorie a inspecției intervențiilor active din cadrul administrației. Modificări (1)

Art. 105. -

Inspecția intervențiilor active are obligația să solicite organelor în drept cercetarea faptelor considerate infracțiuni.

Art. 106. -

La cercetarea infracțiunilor prevăzute la art. 101 participă organul în drept și inspecția intervențiilor active.

Art. 107. -

Autoritățile publice centrale și locale sunt obligate să acorde sprijin inspecției intervențiilor active în atmosferă, potrivit legii și competențelor fiecăreia.

Art. 108. -

Contravențiile prevăzute la art. 102 se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei, faptele prevăzute la lit. a), b), e), f), g), i), k), n) și p);

b) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, faptele prevăzute la lit. c), d), h), j), l), m) și o).

Art. 109. -

(1) Nivelul amenzilor prevăzut la art. 108 va fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Dispozițiile art. 102 și 108 referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL X Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 110. -

(1) Normele de aplicare a prezentei legi, documentele menționate în cuprinsul prezentei legi pentru a fi promovate prin acestea, precum și regulamentul de organizare și funcționare a administrației se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1)

(2) Hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1) va conține normele și măsurile pentru toate acțiunile.

(3) Obiectivele și fondurile necesare etapelor anuale ale programului se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Referințe (1)

Art. 111. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 112. -

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale numește președintele și vicepreședintele administrației. Modificări (1)

Art. 113. -

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale supune aprobării Guvernului programul, în termen de 120 de zile de la numirea președintelui administrației. Modificări (1)

Art. 114. -

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile aduc la cunoștință organismelor internaționale implicate în domeniu înființarea și funcționarea în România a administrației. Modificări (1)

Art. 115. -

Reprezentantul administrației face parte de drept din Comitetul național pentru situații de urgență și are statut de observator la Organizația Meteorologică Mondială. Modificări (1)

Art. 116. -

(1) Documentele operaționale ale administrației și/sau ale unităților din structura acesteia nu pot fi ridicate de la sediul acestora pe tot timpul desfășurării activității sub niciun motiv, de către nicio instituție care ar putea conduce la imposibilitatea desfășurării intervențiilor. Modificări (1)

(2) Documentele operaționale pot fi puse la dispoziția instituțiilor abilitate numai sub formă de copii, iar originalele, în afara sezonului de intervenție a activității, se pot consulta la sediul unității deținătoare.

Art. 117. -

(1) Dispozițiile prezentei legi modifică în mod corespunzător prevederile legale privind intervențiile active în atmosferă.

(2) Prevederile contrare prezentei legi se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
EUGEN NICOLICEA DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 10 octombrie 2008.

Nr. 173.

ANEXA Nr. 1

DEFINIȚII

1. Intervenții active în atmosferă - acțiuni de modificare a stării microfizice și macrofizice a atmosferei pentru înlăturarea sau atenuarea efectelor distructive ori dăunătoare ale fenomenelor meteorologice prognozate ori constatate cu mijloace tehnico-științifice ori pentru obținerea de condiții meteorologice favorabile. În sinteză se pot defini ca activități de modificare artificială a vremii.

2. Sistemul național antigrindină și de creștere a precipitațiilor - ansamblu coerent organizatoric și funcțional, conținând mijloace tehnice și personal specializat în acțiuni de intervenții active în atmosferă

3. S.I.M.I.N. - Sistemul național meteorologic integrat din structura Administrației Naționale de Meteorologie

4. Centrul zonal de coordonare - parte a sistemului care coordonează acțiuni de intervenție activă, la care participă mai multe unități de combatere a căderilor de grindină și/sau unități de creștere a precipitațiilor și/sau în colaborare cu unități similare din țările vecine, într-o zonă geografică și fizică a României.

5. Unitate de combatere a căderilor de grindină - parte operațională a sistemului, autonomă operațional și care înlătură sau atenuează efectele distructive ale căderilor de grindină din zona sa de protecție.

6. Unitate de creștere a precipitațiilor - parte operațională și/sau de cercetare a sistemului, destinată să realizeze intervenții active în atmosferă, singură sau împreună cu unități similare din țară ori din țările vecine, în scopul modificării vremii în zona de interes, în cadrul unor programe experimentale ori operaționale.

7. Mijloace tehnice de combatere a grindinei - ansambluri complexe mecanice, pirotehnice, chimice, utilizate în unitățile de combatere a căderilor de grindină, conform tehnologiei aplicate

8. Tehnologie de combatere a căderilor de grindină totalitatea metodelor și activităților din sistem destinate să prevină sau să micșoreze pagubele produse de grindină în zonele protejate

9. Produse meteorologice specializate - produsele meteorologice elaborate potrivit normelor stabilite de Administrația Națională de Meteorologie și de administrație, utilizate în domeniul activității Modificări (1)

10. Rachetă antigrindină - vectorul purtător al agentului activ, utilizat în cadrul tehnologiei de combatere a căderilor de grindină

11. Punct de comandă - centrul decizional al unei unități, din care se asigură conducerea întregii activități, în conformitate cu tehnologia de intervenții active în atmosferă, combaterea grindinei și/sau creșterea precipitațiilor

12. Punct de lansare - componenta de execuție a unității, din care se asigură lansările rachetelor antigrindină la timp și în condiții de siguranță

13. Zonă protejată (țintă) - arie stabilită a fi protejată la căderile de grindină

14. Zonă cu precipitații crescute și/sau uniformizate - arie geografică extinsă, în care se execută acțiuni de intervenție activă pentru creșterea și/sau uniformizarea precipitațiilor, denumită și zonă de interes.

15. Zonă de comparație - suprafața adiacentă zonei protejate, stabilită conform criteriilor din domeniu, și în care se execută activitatea de monitorizare a activității.

16. Eficiență fizică a intervenției - eficiența acestei activități, comensurată numai prin elementele definitorii pentru succesul acesteia și calculată ca atare

17. Eficiența economică a intervenției - protecția asigurată operatorilor economici și populației din zona protejată/zona de intervenție, calculată ca atare

18. Proiectant general al sistemului - persoana juridică română care elaborează concepția pentru sistem și asigură avizele și activitățile, conform prezentei legi

19. Organizație neguvernamentală de monitorizare instituția care se ocupă cu supravegherea și evaluarea calității intervențiilor active în atmosferă

20. Dezastre naturale meteorologice de proporții - căderea de precipitații în cantitate cel puțin triplă față de cea mai mare valoare istorică, produsă în mod natural, pe bazin hidrografic, care s-a datorat activității și care a condus la inundații de proporții în bazinul respectiv. La combaterea grindinei, se consideră dezastru natural meteorologic de proporții atunci când, ca urmare a activității, se produce un strat de grindină de minimum 5 cm pe mai mult de 25% din suprafața zonei protejate.

21. Forță majoră la siguranța spațiului aerian - situația demonstrabilă prin probe înregistrate în momentul producerii, în care, din motive tehnice, accidentale, cursul unui zbor nu poate fi scos în afara zonelor în care se execută acțiuni de combatere a grindinei

22. Mijloace tehnice de intervenții active (altele decât cele de combatere a grindinei) - mijloacele tehnice și echipamentele folosite în intervenții active în atmosferă

ANEXA Nr. 2*)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA SISTEMULUI NAȚIONAL ANTIGRINDINĂ ȘI DE CREȘTERE A PRECIPITAȚIILOR RELAȚII DE COORDONARE-STRATEGIE, COLABORARE ȘI FUNCȚIONARE

Modificări (1)

ANEXA Nr. 3*)

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA
administrației Sistemului național antigrindină și de creștere a
precipitațiilor
Modificări (1)

                                ┌───────────────────────┐
                                │   ADMINISTRAȚIA   │
                                │  APARATUL CENTRAL  │
                                └───────────┬───────────┘
              ┌────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
┌──────────────────────────┴──────────────────┐ ┌──────────────────────────┴──────────────────┐ ┌───────────────────────┴────────────────────┐ ┌──────┴─────┐
│     CENTRUL ZONAL DE COORDONARE     │ │     CENTRUL ZONAL DE COORDONARE     │ │    CENTRUL ZONAL DE COORDONARE     │ │UNITĂȚI NOI,│
│         MUNTENIA          │ │          MOLDOVA          │ │        TRANSILVANIA        │ │ UNITĂȚI CU │
└────────────────────────┬────────────────────┘ └────────────────────────┬────────────────────┘ └───────────────────────┬────────────────────┘ │ TEHNOLOGII │
   ┌───────────┬──────┴────┬────────────┐     ┌───────────┬───────┴──────┬─────────┐      ┌───────────┬─────┴─────┬───────────┐   │ SPECIALE │
┌─────┴────┐┌─────┴────┐┌─────┴───┐┌───────┴──┐ ┌────┴─────┐┌────┴─────┐┌───────┴──┐┌─────┴───┐ ┌─────┴────┐┌─────┴────┐┌─────┴────┐┌─────┴───┐ └────────────┘
│     ││     ││ GRUPURI ││UNITATE DE│ │  UCCG  ││  UCCG  ││UNITATE DE││ GRUPURI │ │     ││     ││     ││ GRUPURI │
│ UPCCG  ││  UCCG  ││  DE  ││CREȘTERE A│ │MOLDOVA 1 ││MOLDOVA 2 ││CREȘTERE A││  DE  │ │  UCCG  ││  UCCG  ││  UCCG  ││  DE  │
│ PRAHOVA ││ OLTENIA ││COMBATERE││ PRECIPI- │ │  IAȘI  ││ VRANCEA ││ PRECIPI- ││COMBATERE│ │ MUREȘ  ││ TIMIȘ  ││MARAMUREȘ ││COMBATERE│
│     ││     ││ 20-30 ││ TAȚIILOR │ │     ││     ││ TAȚIILOR ││ 10-15 │ │     ││     ││     ││ 15-20 │
└─────┬────┘└─────┬────┘└─────────┘└───────┬──┘ └────┬─────┘└────┬─────┘└───────┬──┘└─────────┘ └─────┬────┘└─────┬────┘└─────┬────┘└─────────┘
┌─────┴────┐┌─────┴────┐      ┌───────┴──┐ ┌────┴─────┐┌────┴─────┐┌───────┴──┐       ┌─────┴────┐┌─────┴────┐┌─────┴────┐
│     ││     │      │  BAZE  │ │     ││     ││  BAZE  │       │ ZONA DE ││ ZONA DE ││ ZONA DE │
│ ZONA DE ││ ZONA DE │      │AERIENE DE│ │ ZONA DE ││ ZONA DE ││AERIENE DE│       │COMPARAȚIE││COMPARAȚIE││COMPARAȚIE│
│COMPARAȚIE││COMPARAȚIE│      │ OPERARE │ │COMPARAȚIE││COMPARAȚIE││ OPERARE │       │     ││     ││     │
│     ││     │      │  4-5  │ │     ││     ││  2-3  │       │     ││     ││     │
└──────────┘└──────────┘      └──────────┘ └──────────┘└──────────┘└──────────┘       └──────────┘└──────────┘└──────────┘
 
                                                   ABREVIERI
                                                   UPCCG - Unitate Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină
                                                   UCCG - Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindin
Modificări (1)

ANEXA Nr. 4

BUNURILE
aflate în domeniul public al statului, care constituie infrastructura de intervenții active în atmosferă

1. Infrastructura de comandă

2. Infrastructura de comunicații

3. Infrastructura de informatică

4. Infrastructura zonelor de comparație

5. Depozite pentru materiale explozive specifice

6. Mijloace de transport auto speciale

7. Mijloace logistice de aerodrom

8. Laboratoare fixe și mobile pentru analiza fizică și chimică a structurii atmosferei și a poluanților

9. Rețeaua de stații de radiolocație și rețele de echipamente speciale

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...