Parlamentul României

Legea nr. 160/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 01 octombrie 2008.

În vigoare de la 04 octombrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34 din 19 martie 2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 28 martie 2008, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 3, literele a) și g) se abrogă.

2. La articolul 3, după litera m) se introduce o nouă literă, litera m1), cu următorul cuprins:

"

m1) informația de localizare primară - datele cu conținutul și formatul stabilite de Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației*), care indică elementele de rețea relevante din punctul de vedere al localizării și care nu necesită prelucrare suplimentară din partea operatorului;".

*) Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 106/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 18 septembrie 2008, a fost înființată Autoritatea Națională pentru Comunicații prin reorganizarea Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației, care se desființează, și prin reorganizarea prin divizare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I.

3. La articolul 3, litera s) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

s) SNUAU - ansamblu integrat de aplicații, echipamente și rețele de comunicații și tehnologia informației, care realizează interfața unică de acces al cetățeanului la agențiile specializate de intervenție și care permite răspunsul adecvat urgenței semnalate; interfața publică de acces este realizată prin integrarea în cadrul sistemului a centrului unic pentru apeluri de urgență cu dispeceratele agențiilor specializate de intervenție;".

4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) SNUAU se organizează în conformitate cu directivele, standardele, recomandările ETSI și cu practicile europene privind sistemele de comunicații și tehnologia informației utilizate ca suport pentru serviciul E 112.

(2) Administratorul SNUAU este Serviciul de Telecomunicații Speciale."

5. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Comitetul are rolul elaborării de politici și strategii privind funcționarea, operarea și dezvoltarea SNUAU, precum și a serviciului de urgență 112 în România, adoptând în acest sens hotărâri, prin consens."

6. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Numărul de posturi pentru structurile prevăzute la alin. (2) este stabilit prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, iar cheltuielile de personal se finanțează în limita posturilor aprobate prin legile bugetare anuale."

7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

SNUAU asigură interoperabilitatea între dispeceratele de urgență ale agențiilor specializate de intervenție aflate în aceeași zonă de responsabilitate."

8. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației analizează și stabilește condițiile tehnice pentru furnizarea informațiilor de localizare primare și a informațiilor de localizare a apelantului către SNUAU de către furnizorii de rețele publice de telefonie."

9. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) SNUAU are obligația de a transforma informațiile de localizare primare în informații de localizare."

10. La articolul 20, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Accesul la datele de localizare primară este permis numai pe perioada deservirii apelului de urgență."

11. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Cheltuielile pentru administrarea, operarea, întreținerea și dezvoltarea SNUAU se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul administratorului SNUAU."

12. La articolul 25, alineatul (2) se abrogă.

13. La articolul 26, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se diminuează cu valoarea contribuțiilor achitate de Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației operatorului SNUAU, ca venituri proprii până la data începerii finanțării SNUAU de la bugetul de stat."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 26 septembrie 2008.

Nr. 160.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...