Parlamentul României

Legea nr. 125/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 413 din 02 iunie 2008.

În vigoare de la 05 iunie 2008 până la 11 noiembrie 2009, fiind abrogat prin Lege 329/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73 din 28 iunie 2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Agenția pentru Serviciile Societății Informaționale, denumită în continuare ASSI, se organizează și funcționează ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, în scopul implementării și al operării sistemelor informatice și de comunicații ce furnizează servicii destinate guvernării prin mijloace electronice și al reglementării activităților specifice guvernării prin mijloace electronice."

2. La articolul 2, literele b), c), e), g), i), j), k) și m) vor avea următorul cuprins:

"

b) reglementează activitățile specifice furnizării serviciilor de guvernare prin mijloace electronice;

c) implementează, coordonează și operează la nivel național sisteme informatice și de comunicații, în scopul furnizării serviciilor destinate guvernării prin mijloace electronice;

.....................................................................................................................

e) înaintează Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, denumit în continuare ministerul de specialitate, propuneri de acte normative pentru îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul furnizării de servicii publice prin mijloace electronice și al serviciilor societății informaționale;

.....................................................................................................................

g) operează sistemul denumit "Ghișeul virtual de plăți", parte a sistemului e-guvernare;

.....................................................................................................................

i) acordă consultanță de specialitate pentru instituții și organizații naționale, regionale și internaționale;

j) încheie convenții, protocoale, înțelegeri cu instituțiile din țară care au atribuții în domeniu și cu instituțiile similare din străinătate, în condițiile legii;

k) poate fi membru al organizațiilor interne și internaționale de specialitate și participă la activitățile acestora;

.....................................................................................................................

m) asigură interoperabilitatea aplicațiilor de guvernare prin mijloace electronice;".

3. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit actelor normative în vigoare, ASSI va fi sprijinită de celelalte autorități publice, în vederea identificării, localizării și sancționării, în condițiile legii, a persoanelor fizice sau juridice pentru nerespectarea legislației în vigoare din domeniul în care își desfășoară activitatea."

4. La articolul 3, alineatele (2) și (3) se abrogă.

5. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) ASSI poate prelua, în condițiile legii, sisteme informatice și infrastructuri de comunicații ale altor instituții publice."

6. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Conducerea ASSI este asigurată de un președinte și de 3 vicepreședinți."

7. La articolul 4, alineatele (3) și (4) se abrogă.

8. La articolul 4, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

"

(7) Președintele și vicepreședinții sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației. Durata mandatului președintelui și al vicepreședinților este de 4 ani. Mandatele președintelui și vicepreședinților încetează de drept pentru următoarele motive:

a) în caz de condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea;

b) în situația imposibilității de a-și îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive."

9. La articolul 4, alineatul (8) se abrogă.

10. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Cuantumul sumelor datorate cu titlu de tarif se stabilește prin decizie cu caracter individual a președintelui ASSI."

11. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

"

Art. 91. -

(1) Se interzice autorităților administrației publice centrale să dezvolte sisteme informatice sau să achiziționeze servicii informatice pentru dezvoltarea acestor sisteme, susceptibile de a furniza servicii publice prin mijloace electronice de natura celor furnizate prin intermediul sistemelor informatice operate de ASSI.

(2) Înainte de inițierea oricărei proceduri de atribuire ce are ca obiect achiziția de servicii sau echipamente informatice destinate asigurării interoperabilității cu Sistemul Electronic Național, autoritățile administrației publice centrale au obligația de a solicita ASSI formularea de observații asupra cerințelor tehnice care pot afecta compatibilitatea cu sistemele informatice componente ale Sistemului Electronic Național, cuprinse în proiectele de caiete de sarcini aferente procedurilor sus-menționate. Observațiile formulate de ASSI au caracter obligatoriu pentru autoritățile contractante prevăzute la alin. (1), acestea având obligația de a le introduce în caietele de sarcini.

(3) Normele metodologice privind procedura de aplicare a activității prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) În scopul asigurării interoperabilității dintre autoritățile administrației publice centrale și Sistemul Electronic Național, instituțiile publice care dețin registre electronice vor asigura, în condițiile legii, accesul electronic al ASSI la informațiile necesare asigurării interoperabilității cu Sistemul Electronic Național cuprinse în aceste registre, pentru utilizare în vederea construirii și operării aplicațiilor de guvernare electronică, precum și a aplicării procedurii electronice. Accesul ASSI se realizează pe bază de protocoale-cadru încheiate cu autoritățile administrației publice centrale.

(5) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 20.000 de lei la 100.000 de lei.

(6) Nerespectarea prevederilor alin. (4) constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 3.000 de lei la 5.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere în asigurarea accesului, conform procedurii stabilite prin protocol între instituțiile implicate.

(7) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (5) și (6), precum și aplicarea sancțiunilor corespunzătoare se fac de personalul ASSI special împuternicit în acest sens.

(8) Contravențiilor prevăzute la alin. (5) și (6) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare."

12. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Pentru desfășurarea activităților specifice, ASSI preia, pe bază de protocol de predare-preluare, de la Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației imobilul - clădire și teren - din București, sectorul 2, Str. Italiană nr. 22, infrastructura necesară operării la nivel național a sistemelor informatice ce furnizează servicii publice destinate guvernării prin mijloace electronice, personalul aferent acestei activități, sursele de finanțare aferente atribuțiilor specifice, o cotă-parte stabilită prin protocol din disponibilitățile bugetare existente și din veniturile ce urmează a se încasa în semestrul I în bugetul fostului Inspectorat General pentru Comunicații și Tehnologia Informației, precum și un număr de 10 autoturisme."

13. La articolul 10, alineatele (4)-(6) se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 27 mai 2008.

Nr. 125.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...