Parlamentul României

Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

Modificări (...), Referințe (5)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 mai 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

"

d1) titluri de stat tip benchmark - instrumentele financiare pe termen mediu sau lung, cu următoarele caracteristici:

- rata cuponului, ca rată anuală a dobânzii aferente titlurilor de stat tip benchmark, este stabilită înainte de lansarea acestora, fiind menționată în prospectul de emisiune;

- data emisiunii este data decontării seriei titlurilor de stat tip benchmark;

- permit redeschideri, cu aceleași caracteristici cu emisiunea inițială, respectiv ISIN, rata cuponului, data plății cuponului și data scadenței; data redeschiderii este data la care se mărește valoarea nominală a seriei de titluri de stat tip benchmark aflate în circulație;

- cuponul se plătește anual, data cuponului fiind o dată standard stabilită prin prospectul de emisiune;

- plata dobânzii la scadența aferentă acestor titluri se efectuează din bugetul Trezoreriei Statului în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație, de la titlul 55.09, art. 30.01, alin. 30.01.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne directe» și în completare de la bugetul de stat, de la capitolul 55.01 «Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 30.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne»;

- data scadenței coincide cu data ultimului cupon;

- dobânda acumulată reprezintă dobânda calculată pentru intervalul cuprins între data cuponului, anterioară datei emisiunii/redeschiderii, și data emisiunii/redeschiderii, în funcție de rata cuponului, după metoda actual/actual;

- dobânda acumulată va fi anunțată prin prospectul de emisiune al seriei de titluri de stat tip benchmark și va fi plătită de participanții pe piața primară a titlurilor de stat în ziua decontării/redeschiderii emisiunii;

- prețul net reprezintă produsul dintre cotația de preț exprimată cu 4 zecimale și valoarea nominală individuală a unui titlu de stat;

- prețul brut reprezintă suma dintre prețul net și dobânda acumulată;".

2. La articolul 3, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:

"

(6) Conducerea Ministerului Economiei și Finanțelor și personalul însărcinat să exercite atribuții de administrare a datoriei publice guvernamentale nu răspund civil, contravențional sau penal, după caz, în condițiile îndeplinirii cu bună-credință și fără neglijență gravă, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor de administrare a datoriei publice guvernamentale.

(7) Constatarea îndeplinirii cu rea-credință și/sau gravă neglijență a atribuțiilor de administrare a datoriei publice guvernamentale se realizează de către ministrul economiei și finanțelor, la propunerea motivată a organelor cu atribuții de control intern din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor.

(8) În cazul constatării unui prejudiciu, statul, reprezentat prin Ministerul Economiei și Finanțelor, se poate îndrepta împotriva persoanelor vinovate de încălcarea cu rea-credință și/sau din neglijență gravă a obligațiilor profesionale de administrare a datoriei publice guvernamentale."

3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Rambursarea datoriei publice guvernamentale reprezintă o obligație a statului necondiționată și irevocabilă de plată a capitalului, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente finanțărilor rambursabile angajate sau garantate. Cheltuielile privind serviciile prestate de agențiile de rating pentru evaluarea riscului de țară, comisioanele, dobânzile, valoarea discontului și alte cheltuieli legate de angajarea finanțărilor rambursabile în numele și contul statului vor fi plătite din bugetul de stat și/sau bugetul Trezoreriei Statului, după caz."

4. La articolul 5 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

"

c1) bugetul Trezoreriei Statului și, în completare, bugetul de stat, în cazul plății dobânzii aferente titlurilor de stat tip benchmark;".

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 9 mai 2008.

Nr. 109.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...