Parlamentul României

Legea nr. 106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 mai 2008 până la 22 decembrie 2010, fiind abrogat prin Lege 255/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Prezenta lege stabilește cadrul juridic pentru reglementarea măsurilor în scopul asigurării terenurilor necesare desfășurării lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit.

Art. 2. -

(1) În înțelesul prezentei legi, se declară de utilitate publică lucrările miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licențe de exploatare.

(2) În înțelesul prezentei legi, prin lucrări miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit se înțelege ansamblul de lucrări privind exploatarea, comercializarea produselor miniere, conservarea și închiderea minelor, inclusiv lucrările aferente, de refacere și reabilitare a mediului, precum și lucrările pentru pregătirea drumurilor de acces, podurile, construcțiile hidrotehnice speciale și alte amenajări necesare protecției zăcământului.

Art. 3. -

(1) Pentru lucrările declarate de utilitate publică în condițiile art. 2 alin. (1), expropriator este statul român, prin titularii licențelor de exploatare, operatori economici.

(2) Imobilele expropriate intră în proprietatea publică a statului.

Art. 4. -

(1) Titularul licenței de exploatare are obligația să întocmească documentația tehnico-economică pentru fiecare lucrare minieră care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1), în conformitate cu prevederile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.

(2) Documentația tehnico-economică prevăzută la alin. (1) cuprinde datele privind resursele și rezervele minerale obținute din lucrările miniere, fondul geologic, datele și informațiile privind perimetrul de exploatare, precum și planurile de situație cu amplasamentul lucrărilor miniere, care conțin delimitarea suprafețelor de teren și a construcțiilor propuse pentru expropriere, cu indicarea numelor proprietarilor și a ofertelor de despăgubire pe categorii de imobile, stabilite de către persoane autorizate în evaluare.

(3) Planurile de situație cu amplasamentul lucrărilor miniere și imobilele ce urmează a fi expropriate se vizează pentru neschimbare de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Art. 5. -

(1) Declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor pe care urmează a se executa lucrarea minieră și suma globală evaluată a despăgubirilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, pe baza documentației tehnico-economice prevăzute la art. 4 alin. (2).

(2) Planul cu amplasamentul lucrării, întocmit conform prevederilor art. 4 alin. (2) pe fiecare teritoriu administrativ, se aduce la cunoștință publică, prin afișare la sediul consiliului local al comunei, orașului sau municipiului pe teritoriul căruia sunt situate imobilele ce se supun aprobării pentru expropriere, și va rămâne afișat până la finalizarea procedurii de despăgubire.

(3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere prevăzută la alin. (1), titularii licențelor de exploatare vor notifica persoanelor fizice sau juridice titulare de drepturi reale asupra procedurii și ofertei de despăgubire.

Art. 6. -

(1) În afara despăgubirilor acordate, titularul licenței de exploatare, în cazul în care a declanșat procedura de expropriere a imobilelor pe care urmează a se executa lucrări miniere, are obligația de a organiza, pe cheltuiala proprie, vetre de sat cu utilitățile necesare desfășurării traiului în comunitatea nou înființată, la solicitarea autorității administrației publice locale.

(2) Totodată, titularul licenței de exploatare va asigura reconstituirea în totalitate, pe noi amplasamente, dobândite în condițiile stabilite de legea civilă, de obiective care să le înlocuiască pe cele afectate de lucrările miniere - școli, biserici, cimitire, alimentare cu apă, cu gaze, iluminat stradal.

(3) Titularul licenței de exploatare va transfera, cu titlu gratuit, autorităților administrației publice locale imobilele și utilitățile publice realizate pe noile amplasamente, prevăzute la alin. (2), în condițiile legii.

Art. 7. -

(1) Lucrările prevăzute la art. 6 alin. (1) și (2) vor fi efectuate până la data începerii lucrărilor efective de expropriere.

(2) În situația în care lucrările nu vor fi executate până la data prevăzută la alin. (1), procedura de expropriere nu poate fi demarată.

Art. 8. -

(1) Plata despăgubirilor pentru imobilele ce urmează a fi expropriate în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) se face direct titularilor drepturilor reale, în numerar sau prin consemnarea sumelor într-un cont bancar la dispoziția acestora.

(2) Dovada dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale asupra imobilelor ce urmează a fi expropriate se face prin mijloace de probă admise de lege, în funcție de modalitatea de dobândire a drepturilor - convențională, judiciară, legală, succesorală, înțelegând prin dobândire și constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul unor legi speciale.

(3) În cazul în care despăgubirile referitoare la același imobil sunt cerute în concurs sau în contradictoriu de mai multe persoane îndreptățite, despăgubirile se vor consemna pe numele tuturor, urmând a fi împărțite potrivit legii civile. Despăgubirea va fi eliberată numai titularilor drepturilor dovedite prin hotărâri definitive și irevocabile.

(4) În situația în care imobilele ce urmează a fi expropriate fac obiectul unei succesiuni, iar succesorii nu sunt cunoscuți sau nu pot prezenta certificat de moștenitor, dacă procedura succesorală este deschisă, despăgubirea se va consemna pe seama succesiunii. Dacă procedura succesorală nu este deschisă, un reprezentant al titularului licenței de exploatare va solicita informații asupra deschiderii succesiunii, iar suma reprezentând despăgubirile va fi consemnată într-un cont distinct, pe seama succesiunii. Despăgubirile vor fi plătite numai succesorilor care își vor dovedi calitatea cu certificatul de moștenitor.

(5) Secretarii unităților administrativ-teritoriale în care sunt situate imobilele ce urmează a fi supuse exproprierii, precum și notarii publici sunt obligați să comunice, în termen de 5 zile de la cererea titularului licenței de exploatare, informațiile cu privire la deschiderea procedurii succesorale.

(6) După expirarea termenului legal de acceptare a succesiunii, titularul licenței de exploatare are dreptul să ceară eliberarea certificatului de vacanță succesorală, cu excepția situațiilor de acceptare tacită a succesiunii.

(7) În cazul altor situații litigioase decât cele prevăzute la alin. (4)-(6), sumele aferente exproprierii se consemnează pe numele persoanelor aflate în litigiu, urmând a fi plătite în condițiile prezentei legi.

Art. 9. -

(1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1), în temeiul căreia a fost transmisă notificarea de titularul licenței de exploatare, se desemnează comisia de verificare a dreptului de proprietate și a oricăror alte drepturi reale și de negociere a cuantumului despăgubirii.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) va fi formată din: 3 specialiști desemnați de titularul licenței de exploatare, 3 proprietari ale căror imobile sunt propuse pentru expropiere, din localitatea în care sunt situate imobilele propuse pentru expropriere, aleși prin tragere la sorți dintr-o listă de minimum 25 de proprietari, precum și primarul localității. Conducerea comisiei va fi desemnată de titularul de licență.

(3) Comisia prevăzută la alin. (1) stabilește cuantumul despăgubirii prin negociere cu proprietarii persoane fizice sau juridice sau cu titularii altor drepturi reale.

(4) La solicitarea comisiei, persoanele notificate au obligația să completeze documentația depusă privind calitatea de titular al dreptului real pentru care solicită despăgubirea, în termen de 15 zile. În caz contrar, comisia va consemna despăgubirea pe numele expropriatului, însă plata se va face numai la data la care expropriatul își va dovedi dreptul în condițiile prezentei legi.

Art. 10. -

Decizia comisiei privind cuantumul despăgubirilor, stabilită în condițiile prevăzute la art. 9, se comunică expropriatului și se afișează, în extras, la sediul consiliului local în raza căruia se află situat imobilul ce urmează a fi expropriat, precum și la sediul titularului licenței de exploatare.

Art. 11. -

În termen de maximum 15 zile de la data întrunirii comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1), pentru toate cazurile în care s-a consemnat în procesul-verbal acordul părților, acesta fiind semnat de ambele părți, expropriatorul efectuează plata despăgubirilor pentru imobilele ce urmează a fi expropriate, în orice mod convenit de părți.

Art. 12. -

(1) Pentru toate cazurile în care, în urma întrunirii comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1), nu s-a ajuns la învoiala între părți asupra cuantumului despăgubirii și pentru cazurile în care persoanele notificate nu s-au prezentat pentru negociere, expropriatorul se adresează instanțelor judecătorești, potrivit prevederilor Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

(2) Judecarea cauzelor ce au ca obiect exproprierile pornite în temeiul prezentei legi se face cu precădere, iar termenele stabilite în cursul judecății de către instanțele învestite nu pot fi mai mari de 7 zile.

Art. 13. -

(1) Cererile adresate instanței judecătorești pentru stabilirea, în contradictoriu cu statul român, a dreptului la despăgubire pentru expropriere și a cuantumului acesteia sunt scutite de taxa judiciară de timbru.

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile litigiilor având ca obiect stabilirea dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor supuse exproprierii.

Art. 14. -

Actele juridice care se încheie după data comunicării deciziei comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) sau după data consemnării sumelor stabilite ca despăgubiri, pentru constituirea sau transferul de drepturi reale având ca obiect imobilele afectate de expropriere, sunt lovite de nulitate absolută.

Art. 15. -

(1) Pentru scoaterea definitivă din fondul forestier național a terenurilor necesare pentru lucrările miniere, calculul obligațiilor bănești datorate se face în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Scoaterea definitivă din fondul forestier național a terenurilor proprietate publică a statului se face numai prin compensare cu terenuri apte de a fi împădurite, echivalente ca suprafață și bonitate și limitrofe fondului forestier național.

(3) Terenurile oferite în compensare se înregistrează în evidența terenurilor cu destinație forestieră proprietate publică a statului, administrate de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, se înscriu în amenajamentele silvice și se supun regimului silvic.

(4) Plata contravalorii cheltuielilor de instalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia până la realizarea stării de masiv, de către titularul de licență, beneficiar al scoaterii definitive din fondul forestier a terenurilor prevăzute la alin. (2), se face anticipat emiterii aprobării. Contravaloarea cheltuielilor de instalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia până la realizarea stării de masiv se varsă la Fondul de conservare și regenerare a pădurilor, constituit la Regia Națională a Pădurilor - Romsilva. Derogări (1)

(5) Cheltuielile prevăzute la alin. (4) vor avea caracterul cheltuielilor de exploatare. Prin excepție de la prevederile alin. (4), în funcție de posibilitățile financiare ale titularului de licență, cheltuielile respective se pot suporta, parțial, eșalonat, pe bază de grafic, pe o perioadă de 1-5 ani, prin evidențierea acestora în contul "cheltuieli înregistrate în avans".

Art. 16. -

Transferul dreptului de proprietate operează de drept la data plății despăgubirilor stabilite prin hotărârea definitivă a comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) sau, după caz, prin hotărâre judecătorească irevocabilă.

Art. 17. -

(1) Imobilele dobândite în condițiile prezentei legi sunt cuprinse în programele de investiții ale titularului de licență de exploatare și vor fi suportate din surse proprii sau atrase de pe piața de capital.

(2) La scoaterea din evidența contabilă a valorii imobilelor prevăzute la alin. (1), costurile de dobândire sunt deductibile fiscal.

(3) Imobilele dobândite în condițiile prezentei legi de titularul licenței de exploatare se înregistrează în evidența contabilă la valoarea de dobândire, ca imobilizare corporală ce nu se amortizează.

Art. 18. -

Serviciile privind avizarea și înregistrarea documentațiilor cadastrale, taxele aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizării lucrărilor miniere, datorate bugetului de stat sau bugetelor locale pentru realizarea procedurii de expropriere, sunt scutite de la plată.

Art. 19. -

Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, ale Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului civil, precum și cu cele ale ~Codului~ de procedură civilă, în măsura în care acestea nu prevăd altfel.

Art. 20. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Economiei si Finanțelor și Agenția pentru Valorificarea Activelor Statului vor elabora normele metodologice de punere în aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 9 mai 2008.

Nr. 106.

ANEXĂ

METODOLOGIA
de calcul al obligațiilor bănești care se achită pentru scoaterea
definitivă din fondul forestier a terenurilor proprietate privată sau
publică necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea
zăcămintelor de lignit

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...