Parlamentul României

Legea nr. 10/2008 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 29 din 15 ianuarie 2008.

În vigoare de la 18 ianuarie 2008 până la 31 decembrie 2009, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 329/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Se instituie Programul de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare, denumit în continuare Program, în condițiile stabilite prin prezenta lege.

Art. 2. -

Obiectivul prezentei legi este diminuarea poluării prin scoaterea din uz a tractoarelor vechi, cu perioadă de exploatare depășită, precum și creșterea productivității activității din agricultură.

Art. 3. -

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:

1. Autoritate - Administrația Fondului pentru Mediu;

2. tractor uzat - orice tractor care aparține unei persoane fizice având domiciliul sau reședința în România, cu o vechime mai mare sau egală cu 12 ani de la data fabricației, care conține cumulativ următoarele componente esențiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, șasiul, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor vehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație;

3. tractor nou - tractorul care nu a fost niciodată înmatriculat și care nu a fost utilizat potrivit destinației acestuia;

4. proprietar - orice persoană fizică având domiciliul sau reședința în România care deține în proprietate un tractor uzat, cu o vechime mai mare sau egală cu 12 ani de la data fabricației, pe numele său, precum și moștenitorii săi;

5. producător validat - orice persoană juridică, producător, importator autorizat de tractoare sau distribuitor autorizat al acestora, căreia i-a fost aprobată cererea de înscriere în Program.

Art. 4. -

Orice persoană juridică, producător, importator autorizat de tractoare sau distribuitori autorizați ai acestora, care dorește înscrierea în Program depune la Autoritate o documentație care va fi asimilată proiectelor de mediu, în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările ulterioare.

Art. 5. -

(1) Autoritatea analizează documentația depusă și, prin structurile sale de decizie, aprobă cererile care îndeplinesc criteriile impuse pentru validare.

(2) Autoritatea face publică lista producătorilor validați prin Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Art. 6. -

Poate beneficia de o primă în cuantum de 17.000 lei orice proprietar/moștenitor al unui proprietar al unui tractor uzat, care întrunește cumulativ următoarele condiții:

a) s-a înscris la un producător validat pentru achiziționarea unui tractor nou;

b) a predat tractorul uzat spre casare unui operator economic autorizat conform prevederilor legale să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz, obținând un certificat de distrugere;

c) a radiat tractorul uzat;

d) achiziționează un tractor nou de la producătorul validat la care s-a înscris.

Art. 7. -

Suma prevăzută la art. 6 va putea fi obținută o singură dată și se va scădea din prețul de achiziție a unui tractor nou.

Art. 8. -

(1) Se interzice omologarea pentru circulație și reînmatricularea sau folosirea ulterioară a unui tractor uzat, predat spre casare conform prevederilor art. 6, sau reutilizarea caroseriei, a șasiului ori a motorului acestuia.

(2) Comercializarea ulterioară a tractoarelor uzate complet sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, a șasiului ori a motorului acestora de către operatorii economici autorizați, prevăzuți la art. 6 lit. b), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

(3) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (2) și aplicarea sancțiunilor se realizează de personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naționale de Mediu.

Art. 9. -

Prevederile art. 8 alin. (2) și (3) se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. -

Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei legi se alocă anual din Fondul pentru mediu suma de 21 milioane lei, în limita sumei alocate prin bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Fondului pentru Mediu.

Art. 11. -

Instrucțiunile privind modalitățile de aplicare a prezentei legi se aprobă prin ordin al ministrului mediului și dezvoltării durabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 11 ianuarie 2008.

Nr. 10.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...