Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

Instrucțiunea tehnică privind elaborarea și avizarea programelor anuale de exploatare din 14.03.2008

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 aprilie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Programele anuale de exploatare reprezintă documentațiile tehnico-economice după care se conduce întreaga activitate de extracție a resurselor minerale prevăzute de legea minelor, într-o anumită perioadă, de maximum un an calendaristic.

Titularii licențelor de exploatare vor întocmi programe anuale de exploatare și programe de cercetare de detaliu, necesare dirijării exploatării, pe care le vor trimite spre avizare compartimentelor de inspecție teritorială pentru resurse minerale ale Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, în luna decembrie pentru anul următor.

Programele anuale de exploatare se întocmesc de către unitățile miniere care execută lucrări de exploatare a zăcămintelor de substanțe minerale utile, precum și pentru activitatea de prelucrare/preparare desfășurată în instalațiile de prelucrare/preparare aparținând aceluiași operator economic.

Atunci când instalațiile de prelucrare/preparare fac parte integrantă din unitățile miniere, programele anuale vor conține și o secțiune privind prelucrarea/prepararea.

În cazul în care instalațiile de prelucrare/preparare nu aparțin operatorilor economici care efectuează exploatarea substanțelor minerale utile, pentru acestea nu se întocmesc programe anuale de exploatare.

Programul anual de exploatare va cuprinde și va detalia prevederile Planului de dezvoltare a exploatării pentru anul respectiv, cu referire la lucrările de deschidere, pregătire, exploatare, prelucrare/preparare, necesare să fie executate pentru realizarea producției miniere, la parametrii de eficiență economică, având în vedere în același timp respectarea normelor de protecție și exploatare rațională a zăcămintelor, a prevederilor și instrucțiunilor privind protecția mediului, precum și a normelor de protecție a muncii.

Programul anual de exploatare se va elabora pe fiecare perimetru de exploatare pentru care este acordată licența de exploatare și pentru care se va emite avizul compartimentului de inspecție teritorială pentru resurse minerale, iar atunci când unitatea minieră exploatează aceeași substanță minerală utilă în mai multe perimetre, se va înainta și un dosar cu centralizarea principalilor parametri tehnico-economici pe total unitate, pentru a avea o privire de ansamblu asupra eficienței exploatării.

SECȚIUNEA I Întocmirea programelor anuale de exploatare

A. Generalități

1. Programele anuale de exploatare se întocmesc anual de titularii de licență, cu eșalonarea (defalcarea) pe trimestre a tuturor lucrărilor, și se depun spre avizare la compartimentele de inspecție teritoriale pentru resurse minerale unde este arondat perimetrul respectiv, până la data de 1 decembrie a fiecărui an pentru anul următor, iar în cazul unităților cu capital majoritar de stat, și cu acordul forului tutelar (companie națională, consiliu județean, primărie etc.). Programele anuale vor fi întocmite de un colectiv de specialiști (din cadrul unităților atestate să întocmească asemenea documentații), numit prin decizie a conducătorului unității, sau de către alte societăți comerciale, respectiv persoane fizice atestate să elaboreze astfel de documentații.

2. La întocmirea programelor anuale trebuie să se aibă în vedere ca prin executarea lucrărilor programate și prin modul lor de eșalonare, pe lângă realizarea producției prevăzute în licență, să se asigure:

- obținerea și menținerea unor indici de normalitate corespunzători pentru rezervele exploatabile (de bilanț), deschise, pregătite și gata pentru exploatare;

- capacitatea de producție atât la punctele de extracție, cât și la uzinele de prelucrare/preparare;

- extragerea substanței utile în condiții de pierderi și diluții minime;

- evitarea producerii degradării zăcământului/resursei sau a lucrărilor miniere;

- crearea de stocuri de util în limita necesară asigurării planului de producție, fără a conduce la degradarea utilului stocat;

- concentrarea producției și lichidarea panourilor și resturilor de panouri, precum și a pilierilor recuperabili;

- desfășurarea lucrărilor miniere în condiții de securitate deplină a personalului și a zăcământului.

3. Numărul curent al lucrărilor prevăzute în anexele scrise va figura obligatoriu și pe planul de situație al exploatării și, în general, pe orice plan topografic din anexele desenate la program, în care figurează acele lucrări.

B. Conținutul programului anual de exploatare:

I. memoriu tehnic;

- anexe scrise;

- anexe grafice;

II. planul de prevenire și lichidare a avariilor, în volum separat;

III. proiectul de asecare a formațiunilor acvifere, în special la zăcămintele de lignit, astfel încât acestea să poată fi exploatate în condiții de siguranță, în volum separat.

Documentele astfel întocmite, cu excepția planului de prevenire și lichidare a avariilor, au caracter de secret de serviciu. În cazul zăcămintelor de minereuri radioactive și auroargentifere se vor aplica prevederile legislației specifice acestui domeniu.

Memoriu tehnic

În memoriul tehnic, după prezentarea cifrelor din planul de dezvoltare și studiul de fezabilitate pentru anul respectiv, pe baza cărora s-a acordat licența, care fac obiectul anexelor din programul de exploatare, se vor da explicații și justificări în legătură cu volumul și cu scopul lucrărilor sau soluțiilor tehnice adoptate.

Memoriul tehnic va cuprinde capitolele următoare:

CAPITOLUL I Prevederi generale

La elaborarea programelor de exploatare este necesar să se țină seama de prevederile licenței de concesionare pentru exploatare, perioada de valabilitate a acesteia, inclusiv de documentațiile și avizele pe baza cărora aceasta a fost acordată. De asemenea, se vor menționa:

- numărul și data eliberării licenței de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale;

- numărul și data hotărârii Guvernului pentru aprobarea licenței;

- data începerii derulării licenței;

- datele privind operatorul economic: denumirea societății, înregistrarea la registrul comerțului, codul fiscal, banca (filiala) și numărul contului, adresa completă, numărul de telefon/fax și activitatea pe care o desfășoară;

- denumirea perimetrului de exploatare;

- substanța minieră utilă exploatată și principalele utilizări;

- eventuale modificări intervenite după acordarea licenței de exploatare și temeiul legal în baza căruia au fost efectuate;

- localizarea geografică și administrativă a perimetrului de exploatare, descrierea reliefului, căile de comunicație, alimentarea cu energie etc.;

- descrierea terenurilor ce vor fi utilizate pentru activități miniere și prezentarea formelor legale de dobândire a dreptului de folosință a terenurilor necesare efectuării activităților miniere programate (act de proprietate, închiriere, asociere etc.), în conformitate cu prevederile legii.

CAPITOLUL II Rezerve de substanțe minerale utile

- prezentarea succintă a geologiei regiunii și a zăcământului;

- prezentarea cantitativă și calitativă a rezervelor, numărul avizului de verificare și înregistrare a rezervelor/resurselor la Agenția Națională pentru Resurse Minerale;

- mișcarea rezervelor și a resurselor în anul pentru care se elaborează programul de exploatare (rezerve existente la 1 ianuarie, respectiv la 31 decembrie, extrase, pierderi, identificări și promovări etc.);

- prezentarea caracteristicilor și condițiilor de zăcământ: forma și dimensiunile corpurilor, straturilor, filoanelor, grosimea medie, înclinarea zăcământului, adâncimea maximă de exploatare la zi și în subteran sau combinat, condiții hidrogeologice, regimul gazodinamic, autoinflamabilitate și alte condiții naturale defavorabile;

- prezentarea sectoarelor, blocurilor tectonice, lentilelor, straturilor, filoanelor, panourilor în care se va desfășura activitatea în anul preliminat;

- prezentarea condițiilor de calitate din zonele ce se vor exploata;

- caracteristicile calitative ale apelor minerale naturale, terapeutice, precum și ale nămolurilor și turbelor terapeutice care urmează a fi exploatate, conform buletinelor de analiză, și încadrarea în prevederile standardelor, normelor și instrucțiunilor în vigoare;

- mișcarea globală preliminată a rezervelor geologice de bilanț imobilizate în pilierii de siguranță temporar recuperabili, cu evidențierea nominală a celor care se vor crea sau exploata în perioada respectivă;

- gradele de asigurare cu rezervele geologice de bilanț pe total perimetru, deschise, pregătite și gata de exploatare, la începutul și la sfârșitul perioadei pentru care se face și mișcarea rezervelor, comparați cu cei stabiliți în planul de dezvoltare, studiul de fezabilitate și în metodele-cadru de exploatare aprobate, care se vor utiliza;

- mișcarea rezervelor, gradele de asigurare cu rezerve se vor calcula și se vor evidenția separat și pentru zonele afectate de exploatare (deschidere, pregătire, extracție etc.), precum și toți ceilalți indicatori specifici;

- coeficienții de transformare cantitativă și calitativă, în cazul zăcămintelor de minereuri, comparativ cu prevederile din documentele pe baza cărora s-a acordat licența, din ordine, avize etc., în legătură cu pierderile de rezerve, diluții, inclusiv măsurile preconizate pentru creșterea acestor coeficienți, respectiv reducerea pierderilor și a diluției.

În acest capitol se vor mai da explicații la datele prezentate în anexele I-XIV, care fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni tehnice.

Anexele Ia și Ib se referă la indicatorii specifici din acest capitol și se va întocmi centralizat pe exploatare (după caz, mină) pentru același sort de produs minier. În această anexă se vor evidenția separat toate substanțele utile.

CAPITOLUL III Lucrări geologice

Se arată eficiența lucrărilor geologice programate în anexa II (m/1.000 tone rezervă geologică promovată), rezervele ce se evidențiază și se promovează și volumul acestora.

Lucrările geologice (fond de la bugetul de stat și/sau investiții în cazul unităților cu capital majoritar de stat) trebuie să corespundă, ca volume și eșalonări, cu prevederile din licențele de exploatare aprobate, precum și cu proiectele geologice, aprobate atât pentru lucrările ce se execută în regie, cât și în antrepriză. În anexa II se vor evidenția lucrările ce se vor executa, prezentate în unități fizice (m, m3), precum și cantitățile de rezervă ce se pun în evidență cu acestea (t, m3). Se vor face subtotaluri pe genuri de lucrări, pe secții (sectoare) și mină, făcându-se un total pe exploatare. În această anexă se va face și o recapitulare cuprinzând totalul general al lucrărilor geologice și al rezervelor promovate și evidențiate.

CAPITOLUL IV Lucrări de deschidere și construcții miniere

a) În subteran

Se arată situația documentațiilor lucrărilor menționate în anexele IIIa și IIIb, precum și justificarea pentru lucrările care nu au documentații. Pentru lucrările (obiectivele) fără documentații se vor propune termene de proiectare. Se vor arăta, de asemenea, după caz, și alte aspecte legate de execuție, corelarea cu lucrările de cercetări geologice, de deschidere și pregătire a celor ce se execută cu cele deja existente. În anexa IIIa lucrările se vor evidenția în unități fizice (m și m3) și se vor defalca pe trimestre.

Se vor trece toate lucrările de deschidere (galerii, puțuri, suitori, planuri înclinate etc.), construcțiile miniere speciale (camere de mașini de extracție, de compresoare, de pompe etc.) ce se vor executa în anul la care se referă programul de exploatare. Se vor arăta scopul realizării lor, metodele, utilajele și materialele folosite pentru executare și susținere, pilierii ce trebuie instituiți pentru protecția lor, durata de menținere în funcțiune, iar după ce lucrările respective nu mai sunt necesare, dacă rezervele din pilierii lor pot fi recuperate și în ce proporții.

Lucrările de deschidere a zăcămintelor de sare gemă care se exploatează în soluție constau în orientarea forajelor și echiparea acestora pentru această metodă de extragere a sării. Numărul forajelor, metoda de săpare, utilajele folosite, fluidul de foraj, adâncimea, înclinarea, construcția sondelor, amenajarea platformelor de foraj și a drumurilor de acces la acestea etc. vor trebui să respecte întocmai prevederile din planul de dezvoltare/studiul de fezabilitate pe baza căruia s-a acordat licența. Se va arăta și modul de verificare a construcției sondelor și de realizare a pilierului de ancoraj al acestora, iar în cazul în care nu corespund prevederilor din proiectele aprobate, se vor arăta măsurile ce vor fi luate pentru remedierea deficiențelor și menținerea lor în perfectă stare de funcționare.

Pentru lucrările care nu sunt cuprinse în planul de dezvoltare/studiul de fezabilitate, se va prezenta justificarea necesității executării acestora.

De asemenea, se vor arăta impactul asupra protecției zăcământului și a mediului, măsurile ce se vor lua pentru evitarea, respectiv limitarea și înlăturarea efectelor negative.

b) În cariere

Se vor trece toate lucrările de deschidere (drumuri de acces la carieră, respectiv haldă, tranșeele de atac al treptelor în steril și util, bazine principale de colectare a apelor, amenajarea platformelor pentru montarea utilajelor, a terenurilor pentru haldă etc.) ce se vor executa în anul pentru care este întocmit programul de exploatare. Se vor arăta scopul realizării lor, metodele și utilajele folosite pentru executare, tranșeele și elementele geometrice ale acestora, pilierii de protecție ce se vor institui, dacă este cazul, durata de menținere în funcțiune, modul și proporția de recuperare a rezervelor din pilierii lucrărilor ce nu mai sunt necesare.

Totodată se vor preciza impactul asupra protecției zăcământului și a mediului, măsurile ce trebuie luate pentru evitarea, respectiv limitarea și îmbunătățirea efectelor negative.

Se va arăta corelarea lucrărilor programate cu cele executate anterior. În anexa IIIb lucrările vor fi exprimate în unități fizice (m, m3) și se vor defalca pe trimestre.

În mod similar se va proceda și în cazul balastierelor din terasele râurilor sau din apele curgătoare/lacuri, cu respectarea strictă și a prevederilor specifice din avizele/autorizațiile de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile legale.

Pentru lucrările care nu sunt cuprinse în planul de dezvoltare/studiul de fezabilitate, se va prezenta justificarea necesității executării acestora.

CAPITOLUL V Lucrări de pregătire

a) În subteran

Se vor trece toate lucrările de pregătire (galerii, suitori, preabataje, planuri înclinate etc.) ce se vor executa în anul preliminat. Se vor arăta scopul realizării lor, metodele, utilajele și materialele folosite pentru executare și susținere, pilierii de protecție ce trebuie instituiți pentru protecția acestor lucrări, durata de menținere în funcțiune, iar după ce lucrările respective nu mai sunt necesare, dacă rezervele din pilierii acestora pot fi recuperate și în ce proporție.

Se vor evidenția eficiența lucrărilor miniere de pregătire (m/1.000 t rezervă pregătită), producția rezultată din aceste lucrări și ponderea ei din totalul producției.

Se vor evidenția și centraliza separat lucrările miniere executate în util, în steril sau în mixt (util și steril), modul de evacuare a masei miniere excavate, evitându-se poluarea utilului cu steril.

Lucrările de pregătire la zăcămintele de sare gemă ce se exploatează în soluție constau în amorsarea sondelor prin care se va realiza extracția saramurii. Avându-se în vedere faptul că lucrările de pregătire fac parte din metoda de exploatare, acestea vor trebui să aparțină unei metode-cadru avizate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale și care au fost prevăzute în documentația pentru licență.

Ansamblul lucrărilor miniere de pregătire trebuie să corespundă unei metode de exploatare cadru, aprobată de Agenția Națională pentru Resurse Minerale și cuprinsă în planul de dezvoltare/studiul de fezabilitate, pe baza căruia s-a acordat licența.

Se vor evidenția impactul asupra protecției zăcământului, mai ales în cazul zăcămintelor autoinflamabile (cărbuni, sulf, unele pirite etc.), unde se lasă pilieri în spațiul exploatat, din substanța utilă respectivă, precum și în ceea ce privește mediul, măsurile ce se vor lua pentru evitarea, respectiv limitarea și înlăturarea efectelor negative.

Se va arăta corelarea lucrărilor programate cu cele executate anterior. În anexa IVa lucrările vor fi exprimate în unități fizice (m, m3) și se vor defalca pe trimestre.

b) În cariere

Se vor trece toate lucrările de pregătire (descopertă, drumuri în carieră, crearea accesului la extragerea substanței utile, depunerea sterilului în haldă, exterioară sau/și interioară, cu toate lucrările ce trebuie să fie executate pentru asigurarea stabilității acestora, canale pentru colectarea și drenarea apelor, stații de pompe intermediare etc.) ce se vor executa în anul pentru care se elaborează programul de exploatare.

Se vor arăta scopul realizării lucrărilor, metodele și utilajele folosite pentru executare, numărul de trepte de la descopertă și haldă (unghiul de taluz, berme de siguranță), pilierii de protecție ce se vor institui, după caz, durata de menținere în funcțiune. Se vor evidenția impactul asupra protecției zăcământului și a mediului, măsurile ce trebuie luate pentru evitarea, respectiv limitarea și înlăturarea efectelor negative.

Se va arăta corelarea lucrărilor programate cu cele executate anterior. În anexa IVb lucrările vor fi exprimate în unități fizice (m, m3) și se vor defalca pe trimestre.

În mod similar se va proceda și în cazul balastierelor din terasele râurilor sau din apele curgătoare/lacuri, cu respectarea strictă și a prevederilor specifice din avizele/autorizațiile de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL VI Producția

a) În subteran

Se vor descrie amănunțit metodele de exploatare ce se vor aplica, în care din panouri, astfel încât să se asigure nivelul producției și calitatea acesteia, prevăzute în documentațiile tehnico-economice pe baza cărora a fost acordată licența. Vor putea fi utilizate numai metode de exploatare cadru, avizate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale. În cazul în care există nerealizări în comparație cu prevederile din licență, se va programa recuperarea acestora în programul de exploatare, iar dacă din motive obiective nu poate fi realizat acest deziderat, se va obține de la conducerea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, în timp util (înainte de elaborarea programului de exploatare pentru anul următor), aprobarea pentru modificarea eșalonării și diminuarea nivelului producției.

Se vor arăta criteriile de stabilire a coeficienților de transformare cantitativă și calitativă a rezervelor geologice în rezerve industriale, a gradelor de recuperare a rezervelor, a pierderilor și diluției, modul cum acestea se încadrează în prevederile documentațiilor aprobate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

La zăcămintele de minereuri (sau în alte situații asemănătoare) se va urmări exploatarea tuturor panourilor prevăzute în documentațiile aprobate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale, astfel încât să se evite rămânerea unor panouri izolate (cu conținuturi în util mai mici, respectiv calitate inferioară), a căror exploatare ulterioară devine imposibilă din punct de vedere tehnic și/sau economic.

Se va prevedea continuarea exploatării în panourile începute, până la epuizarea rezervelor de bilanț, oprirea activității fiind permisă numai cu aprobarea prealabilă a autorității competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În anexa V se va trece producția cantitativă și calitativă după proveniență (pe categorii de rezerve, metode de exploatare, straturi, filoane, blocuri, corpuri tectonice, sectoare, mine etc.), pe substanțe, iar în cazul zăcămintelor de minereuri, separat pe metale (aur, argint, plumb, zinc, cupru etc.), respectiv la cărbuni pe: antracit, huilă (cocsificabilă, semicocsificabilă, energetică), cărbune brun, lignit și turbă (îngrășământ agricol, energetică și terapeutică). În mod similar se va proceda și în cazul zăcămintelor de nemetalifere, săruri haloide (sare gemă, în stare solidă sau soluție) și roci utile (pe categorii de substanțe și sorturi).

b) În cariere

Metodele de exploatare prevăzute să fie folosite vor fi numai cele cuprinse în documentația tehnico-economică pe baza căreia Agenția Națională pentru Resurse Minerale a acordat licența de exploatare. În situația includerii unor noi metode de exploatare, acestea trebuie avizate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale. Programul de exploatare va descrie amănunțit metodele de exploatare respective, fundamentând elementele geometrice (unghiul general de taluz al carierei, numărul de trepte în util, steril sau mixt, unghiurile de taluz, bermele tehnologice, de siguranță și înălțimea acestora), respectarea limitelor carierei (în plan orizontal și vertical), direcția și sensul de avansare general al acesteia și al treptelor, cotele acestora etc.

Se vor utiliza numai metode de exploatare cadru, avizate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

În cazul exploatării unui zăcământ atât în subteran, cât și în carieră, se vor urmări și respecta cu strictețe pilierul și decalajul dintre cele două moduri de exploatare stabilite în proiectele aprobate conform normelor legale.

În situațiile în care există nerealizări comparativ cu prevederile din licență, se va programa recuperarea acestora în programul de exploatare, însă, dacă din motive temeinice aceasta nu este posibil, se va obține aprobarea conducerii Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru modificarea eșalonării și diminuarea nivelului producției, înainte de elaborarea programului de exploatare pentru anul următor.

Se va prevedea exploatarea fără întreruperi a treptelor, eventuale opriri sau întreruperi fiind permise numai în situații speciale și cu acordul prealabil al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.

Se vor arăta criteriile de stabilire a coeficienților de transformare cantitativă și calitativă a rezervelor geologice în rezerve industriale, a gradelor de recuperare a rezervelor, a pierderilor și diluției și modul cum acestea se încadrează în prevederile documentațiilor aprobate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

În mod similar se va proceda și în cazul balastierelor din terasele râurilor sau din apele curgătoare/lacuri, cu respectarea strictă și a prevederilor specifice din avizele/autorizațiile de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile legale.

La exploatarea zăcămintelor de sare gemă, pe lângă cele arătate în prezentul capitol, se vor arăta în mod deosebit structura și tectonica zonei afectate de exploatare, precum și influența extragerii sării (în stare solidă, dar mai ales în soluție) asupra zonei respective. Este interzisă efectuarea de modificări sau adaptări ale metodei-cadru aprobate, fără avizul prealabil al conducerii Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.

c) Ape minerale naturale, terapeutice, nămoluri și turbe terapeutice

Pentru ape minerale, geotermale și terapeutice se vor prezenta sursele (forajele, puțurile, izvoarele etc., cu precizarea situației acestora: de rezervă, în conservare, de observație, deteriorate, abandonate, de injecție etc.) și zonele în care se realizează exploatarea. În cazul acestor lucrări se vor indica amplasamentul, caracteristicile geologice, hidrogeologice, constructive și dimensionale, echiparea, starea tehnică, regimul de funcționare și de întreținere.

Se vor indica tehnologiile utilizate (preparare, degazare, separare, diluare, amestec, transport, stocare, distribuție, utilizare) pentru valorificarea substanțelor minerale utile extrase.

Se vor prezenta studii de optimizare a exploatării și valorificării (funcționare intermitentă, nestaționară sau sezonieră a surselor, separare și folosire a gazelor și a altor componente utile, utilizare în trepte, recuperare, tratare și introducere în zăcământ a substanțelor minerale utile după folosire etc.).

Se vor specifica cantitățile extrase și folosite, gradul de antrenare în exploatare a rezervelor, gradul de valorificare a resurselor antrenate în exploatare și eficiența exploatării și valorificării pe surse (zone), destinații, consumatori și sezoane.

Se vor prezenta modul de evaluare a apelor (nămolurilor) uzate (injecție în subteran, evacuare în emisari de suprafață, reintroducere în zăcământ, restituire pentru regenerare etc.) și măsurile de protecție a mediului necesare.

De asemenea, se vor preciza, în cazul apelor minerale îmbuteliate, denumirea comercială a produsului alimentar, sursa și operatorul economic care se ocupă de valorificarea apei minerale.

CAPITOLUL VII Goluri subterane și rambleierea acestora

În funcție de prevederile metodei de exploatare cadru, aprobată și cuprinsă în documentația pentru acordarea licenței, se vor trata problemele legate de formarea golurilor subterane, de necesitatea rambleierii lor, tipul rambleului (hidraulic, înnămolire, pneumatic, manual), sursele de procurare a rambleului, materialul din care este format acesta, gradul de umplere a golurilor, posibilitățile și modul de completare a rambleului după tasare sau pierdere (în special în cazul rambleului cu saramură saturată), eliminarea (obturarea) căilor prin care se pierde saramura saturată, eșalonarea în timp a rambleierii golurilor.

Este absolut necesar ca la mine și la exploatarea sării prin sonde să fie programate lucrările de exploatare, rambleiere etc., în timp și spațiu, astfel încât, odată terminată extragerea utilului dintr-o zonă, aceasta să poată fi închisă și părăsită definitiv.

CAPITOLUL VIII Aeraj și transport

a) Aerajul

Se vor descrie aerajul general al minei și cel al zonelor unde se execută lucrări miniere, cu specificarea lucrărilor noi ce se vor executa în anul preliminat, și modul cum acestea se încadrează în schema generală de aeraj, astfel încât să poată fi extrase toate rezervele prevăzute în licență. De asemenea, se vor arăta și lucrările de reparații capitale și întreținere ce se vor executa pentru menținerea în stare bună de funcționare a întregului sistem de aeraj.

Toate modificările, adaptările, completările etc. vor fi cuprinse în proiectul anual de aeraj care se elaborează în conformitate cu prevederile normelor specifice de protecție a muncii.

b) Transportul

Se va proceda la fel ca în cazul lucrărilor de aeraj, în plus arătându-se măsurile ce se vor lua (lucrările care trebuie executate) pentru evitarea poluării utilului cu steril.

O atenție deosebită se va acorda separării utilului de steril în cazul lucrărilor executate în mixt (util și steril), atât în subteran, cât și în cariere, luându-se măsuri speciale atunci când sunt folosite mijloace de transport continuu (benzi, hidraulic, pneumatic etc.).

CAPITOLUL IX Programul măsurilor tehnice și organizatorice de protecție
a zăcământului

Toate lucrările miniere care se execută pentru punerea în valoare a resurselor minerale trebuie să asigure protecția zăcământului, ținându-se seama de caracteristicile acestuia (autoinflamabil, emanații/erupții de gaze toxice/explozive, erupții de apă și/sau praf de cărbune explozibil, dizolvare etc.) și ale rocilor înconjurătoare, precum și de condițiile hidrogeologice/hidrologice din zonă, respectiv ale reliefului.

Lucrările prevăzute în programele anuale, precum și cele special executate pentru protecția zăcământului trebuie să asigure obținerea coeficienților de transformare cantitativă și calitativă a rezervelor de bilanț în rezerve industriale, a gradelor de recuperare la nivelul prevăzut în documentația tehnico-economică pe baza căreia Agenția Națională pentru Resurse Minerale a acordat licența de exploatare, respectiv reducerea pierderilor de exploatare și a diluției sub nivelurile aprobate.

Se va arăta corelarea lucrărilor prevăzute pentru protecția zăcământului cu cele executate anterior, insistându-se în special asupra rezultatelor ce se vor obține pe ansamblu.

a) În subteran

În programul de exploatare se vor evidenția în mod distinct:

- delimitarea pilierilor și planșeelor de protecție pentru protejarea zăcământului, a suprafeței, a diverselor obiective industriale din subteran/suprafață, precum și a celor civile;

- pilierii de siguranță definitivi și temporari, cei la care se renunță și influența asupra protecției zăcământului și a mediului înconjurător;

- urmărirea respectării formei, poziției în spațiu și dimensiunilor pilierilor, prevăzute în documentațiile aprobate conform normelor legale;

- orice mină în exploatare va fi prevăzută cu două legături distincte cu suprafața. Masivul de roci între cele două lucrări va fi astfel dimensionat încât, în caz de surpare sau alunecare a uneia dintre ele, să nu fie afectată și cea de a doua legătură;

- în perimetrul de exploatare unde terenurile în pantă au tendințe de alunecare și prin aceasta pot degrada zăcământul sau obiectivele ce deservesc exploatarea, se vor lua măsuri pentru stabilizarea acestora prin ziduri de sprijin, drenuri, împăduriri etc.;

- amplasarea lucrărilor de deschidere a minelor, de la zi, se va realiza numai pe baza studiilor geotehnice, fiind interzisă executarea acestora în apropierea imediată a zonelor cu alunecări de teren sau a haldelor;

- în perimetrele de exploatare a zăcămintelor, în zonele în care s-au determinat rezerve de substanțe minerale utile, indiferent dacă la data respectivă acestea sunt valorificabile sau nu, este interzisă amplasarea haldelor de steril, inclusiv a sterilului provenit de la preparare;

- acolo unde prin lucrările de exploatare efectul surpării se transmite până la suprafață, creându-se denivelări în care se pot forma acumulări de ape, se vor lua măsuri pentru drenarea și evacuarea apelor.

Se vor urmări în permanență, prin stații de observații topografice, deformările suprafeței, ca urmare a exploatării subterane, pentru ca pe această bază să se poată lua măsurile ce se impun în vederea limitării fenomenului respectiv:

- la exploatarea zăcămintelor de sare gemă în stare solidă se va acorda o atenție deosebită respectării pilierilor intercamerali (formă geometrică, dimensiuni, verticalitate, corelată și cu pilierii din etajele superioare, respectiv inferioare) și implicit a formei și dimensiunilor camerelor din care se extrage sarea, a celor de plafon/vatră (grosime, uniformitate, orizontalitate etc.), a pilierilor marginali, de la acoperișul și culcușul zăcământului. Se vor urmări lunar fenomenul de exfoliere a sării, modul cum afectează rezistența pilierilor și ce măsuri se iau pentru combaterea/limitarea acesteia;

- măsuri pentru prevenirea inundațiilor de la suprafață (canale de gardă, regularizări de torenți și alte cursuri de apă, îndiguiri etc.);

- măsuri pentru prevenirea surpărilor și alunecărilor de teren care pot afecta exploatarea zăcământului.

În cazul exploatării zăcămintelor de sare gemă în soluție este necesar să se măsoare lunar respectarea dimensiunilor și forma pilierilor dintre sonde, verticalitatea acestora, dacă există zone din pilieri în care sarea a fost dizolvată parțial sau total. De asemenea, se va urmări dacă sunt pierderi de saramură, caverne neprevăzute și nedorite, apariții de saramură la suprafață sau alte dizolvări necontrolate. În cazul în care totuși au apărut asemenea situații, vor fi stabilite soluțiile ce se vor adopta pentru stoparea acestor fenomene.

Totodată, se vor specifica măsurile ce se vor lua pentru prevenirea dizolvării necontrolate a zăcămintelor de săruri, inclusiv a zonelor de brecie a sării.

Se va elabora un program de monitorizare a deformațiilor și deplasărilor de la suprafață ca urmare a exploatării subterane.

Este interzisă extragerea saramurii din lacuri sau alte acumulări formate ca urmare a surpării suprafeței.

b) În cariere

Se vor prezenta, în principal, următoarele:

- taluzurile generale ale carierelor, situațiile în care se recuperează unele rezerve din acestea și măsurile ce se vor lua pentru menținerea stabilității rocilor din zona respectivă;

- dimensiunile și forma geometrică a treptelor (în util, steril, mixt), măsurile ce se vor lua pentru asigurarea stabilității lor în timpul exploatării;

- măsurile ce se vor lua pentru asigurarea stabilității versanților, în cazul carierelor colinare;

- colectarea și evacuarea apelor de pe versanți și din carieră, inclusiv din halda interioară sau exterioară, pentru evitarea inundării carierei și asigurarea stabilității haldelor, luându-se în considerare debitele maxime posibile;

- respectarea cu strictețe a pilierului de vatră al carierei, aprobat conform normelor legale, în situația în care se exploatează și în subteran;

- se va păstra decalajul prevăzut în proiectele aprobate, potrivit prevederilor legale, între baza haldei interioare și frontul în util. De asemenea, se va evita blocarea cu steril a rezervelor de bilanț, iar dacă aceasta s-a produs (din diferite motive), se vor specifica măsurile ce se vor lua pentru ca rezervele respective să poată fi exploatate.

c) În cazul apelor minerale naturale, terapeutice, al nămolurilor și turbelor terapeutice, se vor prezenta situația perimetrelor de protecție hidrogeologică și sanitară (numărul și data actelor de instituire, emitentul), limitele și condițiile impuse.

CAPITOLUL X Programul de preparare

Acest capitol se va elabora de operatorii economici care, după extragerea utilului din zăcământ (producția brută, respectiv extrasul industrial), efectuează și prelucrarea/prepararea acestuia. În această categorie intră și instalațiile de evaporare pentru obținerea sării (NaCl) din saramură, precum și stațiile de spălare-sortare a nisipului și pietrișului sau a altor substanțe minerale utile.

Se vor prezenta:

- utilajele și fluxul tehnologic folosite, produsele valorificabile rezultate (cantitativ și calitativ), conținutul sterilului evacuat;

- depunerea sterilului în iazuri de decantare, halde, construirea acestora, utilajele folosite pentru construcție și depunere, măsuri de protecție a iazurilor și haldelor, a construcțiilor civile, industriale, de artă etc., din zonă, precum și a mediului ambiant, în toate componentele sale.

Se vor evidenția și urmări zilnic, cumulat lunar, trimestrial și anual, următorii indicatori:

- cantitatea și calitatea extrasului industrial supus prelucrării/preparării. La zăcămintele de minereuri, când este cazul, se vor arăta tipurile de minereu, cu conținuturile separate pe fiecare metal și minereu;

- produsele, concentratele rezultate, cantitativ și calitativ, cu conținuturile în componenți utili, separat pe fiecare produs/concentrat destinat comercializării;

- sterilul evacuat, cantitativ și calitativ, când este cazul, conținutul în metale;

- randamentul instalației de prelucrare/preparare;

- gradul de valorificare, cantitativă și calitativă, a zăcămintelor, iar la cele de minereuri, și coeficientul de recuperare a metalelor din zăcământ, pentru fiecare metal.

Toate prevederile din acest capitol trebuie să se încadreze în conținutul documentațiilor pe baza cărora s-a aprobat licența. În cazul în care, prin modificările care se dorește a fi efectuate, se obțin grade de valorificare cantitativă și calitativă, coeficienți de recuperare a elementelor utile (metalelor) din zăcământ, pentru fiecare metal, randamente ale instalațiilor etc., inferioare celor din licența aprobată, se va solicita, pe baza unei documentații tehnico-economice, aprobarea prealabilă a conducerii Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru modificările respective.

Unitățile de preparare din cadrul unei companii/societăți care achiziționează produsele miniere extrase în stare brută în vederea prelucrării/preparării au obligația să elaboreze programe anuale, în conformitate cu prevederile licenței de exploatare aprobate. În aceste situații, memoriul tehnic la preliminar va cuprinde următoarele capitole din prezentele instrucțiuni tehnice:

- Capitolul I - Prevederi generale;

- Capitolul X - Programul de preparare;

- Capitolul XI - Protecția mediului;

- Capitolul XII - Protecția muncii;

- Capitolul XIII - Resurse umane și utilaje;

- Capitolul XIV - Alte lucrări;

- Capitolul XV - Analiza economică.

Conținutul acestor capitole se va adapta specificului activității de prelucrare/preparare, respectiv pentru stațiile de spălare-sortare a nisipului și pietrișului sau altor substanțe minerale utile.

CAPITOLUL XI Protecția mediului

Lucrările cuprinse în acest capitol vor trebui să fie în conformitate cu prevederile legislației în domeniul mediului, precum și cu cele ale altor acte normative din domeniul protecției și refacerii mediului, emise de Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile.

În programul anual de exploatare se vor trece lucrările prevăzute, pentru anul în curs, în acordurile/autorizațiile de mediu aferente licenței de exploatare acordate.

Se vor prezenta influența activităților miniere asupra mediului (aer, sol, ape de suprafață și subterane, modificarea reliefului, poluarea chimică, radioactivă, biologică, fonică, electromagnetică etc.), măsurile ce se vor lua pentru monitorizarea, respectiv limitarea lor, și refacerea mediului la parametrii inițiali, iar acolo unde este cazul, chiar pentru îmbunătățirea acestora, prevăzându-se totodată și fondurile necesare.

De asemenea, se vor prezenta anexa privind valoarea garanției financiare pentru refacerea mediului și dovada constituirii garanției financiare pentru refacerea mediului, precum și, după caz, anexa privind situația lucrărilor executate pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere, în conformitate cu prevederile actelor normative din domeniul protecției și refacerii mediului, emise de Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

CAPITOLUL XII Protecția muncii

Se vor arăta aspectele principale privind respectarea normelor de protecție a muncii în procesul de exploatare și preparare și modul în care se va verifica realizarea acestora, lucrările principale prevăzute în programul de exploatare care rezolvă problemele legate de securitatea și protecția muncii, eventual prescripții speciale.

CAPITOLUL XIII Resurse umane și utilaje

Se vor prezenta:

- structura de personal existentă și programată, pe genuri de activități (cercetare geologică, dezvoltare, alte investiții, exploatare, preparare, construcții-montaj, activități conexe etc.), respectiv unități și subunități organizatorice;

- dotarea cu utilaje existentă și programată, gruparea lor pe genuri de activități/unități și subunități organizatorice.

CAPITOLUL XIV Alte lucrări

- investiții, altele decât lucrările miniere de deschidere, respectiv construcții-montaj, la suprafață și în subteran, utilaje, dotări, asigurarea documentațiilor și a surselor de finanțare, în comparație cu prevederile din documentația pe baza căreia s-a aprobat licența și măsurile ce se vor lua pentru recuperarea eventualelor restanțe;

- lucrări de reparații capitale, curente și întreținere a lucrărilor miniere și utilajelor, inclusiv cele de la instalațiile de prelucrare-preparare;

- alimentarea cu energie electrică, pneumatică, hidraulică etc.;

- capacitățile de însilozare în subteran și la suprafață, inclusiv în conducte și rezervoare (în cazul saramurii), stocul de substanță utilă (separat pe metale, tipuri de cărbuni, categorii de substanțe, sorturi etc.) existent în acestea, la începutul și sfârșitul lunii.

CAPITOLUL XV Analiza economică

Se vor prezenta cheltuielile de producție, defalcate pe elementele de cheltuieli materiale, energie, amortisment, de personal etc., precum și sursele de venituri. În cazul societăților cu capital majoritar de stat se vor preciza măsurile ce vor fi luate pentru încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, iar acolo unde este posibil, identificarea unor surse noi de venituri și/sau reducerea cheltuielilor de orice natură, cheltuielile la 1.000 lei producție marfă, subvențiile necesare și alocațiile bugetare pentru investiții.

Se vor evidenția distinct:

- taxa pentru activitatea de exploatare la toate perimetrele concesionate, luându-se în calcul suprafețele integrale stabilite în licențe;

- redevențele miniere ce trebuie achitate trimestrial, pentru toate produsele miniere, în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile din licențele acordate;

- constituirea garanției de mediu, potrivit legislației în vigoare, planului de dezvoltare, de conformare și refacere a mediului pentru anul preliminat. De asemenea, se vor prevedea și sumele necesare pentru executarea lucrărilor restante din anii anteriori;

- cheltuieli la 1.000 lei producție marfă.

Anexe scrise

Anexele*) fac parte integrantă din programul anual de exploatare și cuprind indicatorii tehnico-economici care fundamentează memoriul tehnic al acestuia și pe baza cărora se efectuează analiza și avizarea acestuia.

*) Anexele Ia - Id, II, IIIa - IIIc, IVa-IVc, Va-Vd, VIa-VIe și VII-XIV sunt reproduse în facsimil.

- Anexa Ia - Situația rezervelor geologice;

- Anexa Ib - Situația rezervelor deschise;

- Anexa Ic - Situația rezervelor pregătite;

- Anexa Id - Gradul de asigurare cu rezerve deschise și pregătite;

- Anexa II - Lucrări de cercetare geologică;

- Anexa IIIa - Lucrări de deschidere în subteran;

- Anexa IIIb - Lucrări de deschidere în cariere;

- Anexa IIIc - Lucrări de deschidere la exploatarea sării în soluție;

- Anexa IVa - Lucrări de pregătire în subteran;

- Anexa IVb - Lucrări de pregătire în cariere (balastiere);

- Anexa IVc - Lucrări de pregătire pentru exploatarea sării în soluție;

- Anexa Va - Eșalonarea producției din subteran;

- Anexa Vb - Eșalonarea producției în cariere (balastiere);

- Anexa Vc - Eșalonarea producției la exploatarea sării în soluție;

- Anexa Vd - Producția pe metode de exploatare;

- Anexa VIa - Rezerva extrasă, pierderi de exploatare, diluții, grade de recuperare;

- Anexa VIb - Rezerva geologică de minereu a panoului nr. ...;

- Anexa VIc - Fișa de calcul a panoului de minereu nr. ....;

- Anexa VId - Datele feliilor (treptelor/subtreptelor) de minereu probate;

- Anexa VIe - Situația rezervelor de minereu pierdute în pilieri datorită metodei de exploatare aplicate;

- Anexa VII - Cenușa pe straturi și blocuri la cărbuni;

- Anexa VIII - Rambleu - înnămolire;

- Anexa IX - Lucrări de întreținere;

- Anexa X - Activitatea de preparare/prelucrare;

- Anexa XI - Lucrări de protecție și refacere a mediului;

- Anexa XII - Lucrări de conservare;

- Anexa XIII - Situația cheltuielilor de producție în anul ...;

- Anexa XIV - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul ....

În cazul exploatării apelor minerale naturale, terapeutice, precum și a nămolurilor și turbelor terapeutice, se vor prezenta buletinele de analiză, conform legislației în vigoare.

Anexe grafice

Programul de exploatare conține o secțiune distinctă compusă din piese desenate care prezintă în detaliu toate lucrările miniere existente și cele programate în perioada preliminată și cuprinde:

1. Planul general al obiectivului, scara 1:5.000; 1:2.000 sau 1:1.000, care va conține elemente topografice privind situația existentă la începutul anului, precum și lucrările prevăzute a se executa în cursul perioadei preliminate, defalcate pe trimestre. Pe planul topografic se vor mai completa:

- limita perimetrului de exploatare aprobat prin licența de exploatare;

- anumite obiective de la suprafață care pot fi afectate de exploatarea subterană, în cariere, a sării în soluție (cursuri de apă, drumuri, căi ferate, construcții, rețele electrice etc.);

- perimetrele de protecție de la suprafață și pilierii de protecție de lungă durată și temporari, la nivelul fiecărui strat, filon, corp, bloc tectonic, indicarea obiectivelor din subteran și de la suprafață care se protejează;

- falii și accidente tectonice majore;

- sondele de la suprafață, cu indicarea numărului și cotei de la suprafață;

- zonele cu erupții de ape (sau posibile) din zăcământ sau lucrări vechi;

- forajele de cercetare a zăcământului (cele existente, trasate cu culoare neagră, și cele proiectate, trasate cu culoare roșie);

- lucrările miniere existente (cele din steril vor fi colorate cu galben și cele din util, cu maro). Pe fiecare lucrare se vor trece denumirea, stratul, filonul, corpul, blocul tectonic, orizontul, etajul, treapta/subtreapta (pentru cariere) și cotele punctelor caracteristice;

- lucrările miniere de deschidere proiectate și numărul acestora - culoare verde;

- lucrările miniere de pregătire și numărul acestora culoare albastră în util și roșie în steril;

- prevederile ultimei perioade de până la începerea anului preliminat se vor colora cu violet;

- punctele topografice principale din rețeaua de sprijin, cu indicarea cotei. Vor fi cotate toate intersecțiile, precum și punctele de schimbare a pantei. Cotele existente vor fi înscrise cu negru, iar cele proiectate, cu roșu;

- lucrările miniere cu pante peste 7 0/00 se vor marca cu semnul folosit pentru pante înclinate;

- lucrările miniere părăsite se vor marca distinct, cu semnele convenționale stabilite;

- lucrările inaccesibile, dar necesare activității de producție (inundate, surpate, cu gabarite necorespunzătoare), vor fi marcate cu linie plină - în tuș negru - plasată în interiorul lucrării, pe lungimea respectivă;

- ușile de aeraj și digurile. Pentru fiecare dig se va înscrie numărul său;

- traseul curenților de aer curat și viciat, până la suprafață.

Se va acorda o atenție deosebită reprezentării corecte a intersecțiilor dintre lucrările miniere, precum și zonelor de suprapunere a acestora.

2. Planul fiecărui strat, filon, corp, bloc tectonic la scara 1:1.000 sau 1:2.000 (pentru zăcămintele orizontale sau de înclinare mică-medie), cu indicarea următoarelor elemente topografice, va conține:

- pilierii de protecție la nivelul stratului, filonului, corpului, blocului tectonic;

- falii și accidente tectonice;

- sondele de la suprafață, cu indicarea numărului de ordine, grosimii și cotei la care au fost interceptate stratul, filonul, corpul, blocul tectonic;

- zonele cu erupții de ape (sau posibile) din zăcământ sau lucrări vechi;

- forajele de cercetare a zăcământului;

- lucrările miniere existente (inclusiv abatajele);

- lucrările de deschidere care se execută pentru stratul, filonul, corpul, blocul tectonic respectiv, cu indicarea legăturii cu scheletul general al minei, precum și cele de pregătire;

- punctele topografice, cu indicarea cotei;

- lucrările de exploatare preliminate. Abatajele vor fi conturate pe trimestre, indicându-se sensul de avansare. Culorile folosite vor fi:

Preliminarul anual

roșu - trimestrul I;

galben - trimestrul II;

albastru - trimestrul III;

maro - trimestrul IV.

Realizările din perioada care precedă sfârșitul anului anterior și începutul celui preliminat se vor estima pe baza vitezelor de avansare realizate și se vor contura cu violet. În interiorul suprafețelor programate a se exploata se vor înscrie numărul abatajului și al panoului;

- traseul curenților de aer curat și viciat până la legătura cu lucrările principale de deschidere, puse de acord cu planul topografic de aeraj;

- lucrările miniere părăsite conform cu cele arătate în planul general;

- lucrările inaccesibile, dar necesare procesului de producție;

- digurile și construcțiile de aeraj (uși, crossinguri etc.), cu numărul de inventar al digurilor, puse de acord cu planul topografic.

3. Profile longitudinale pentru fiecare strat cu înclinare mare, la scara 1:1.000 sau 1:2.000. Se vor trece caroiajul de pe planul topografic și proiecția puțurilor din culcuș, pentru a se putea suprapune straturile, filoanele etc. adiacente, în vederea evitării subminării acestora. Pe profile se vor indica faliile-limită de bloc și cele din interiorul stratului, filonului, delimitarea abatajelor, nivelurile de exploatare existente și cele programate, focurile active sau reactivate, indicate prin simbolurile respective. Prin semne convenționale se vor arăta zonele înnămolite și cele prevăzute a fi înnămolite, cu precizarea volumului de cenușă.

Profilul longitudinal al fiecărui puț sau al altor lucrări principale de legătură cu suprafața, cu indicarea cotelor la nivelul suprafeței și a fiecărui orizont.

4. Profile transversale, scara 1:1.000 sau 1:2.000, în dreptul fiecărui abataj din straturi groase, filoane, cu înclinare mare. Pe acestea se vor trece:

- straturile, filoanele din acoperiș, cu eventuale lucrări de legătură existente;

- feliile exploatate;

- lucrările de pregătire vechi, cu cel puțin un orizont deasupra orizontului de aeraj, cu indicarea lucrărilor de închidere (diguri, rambleu, înnămolire);

- feliile programate a fi exploatate în cursul perioadei, colorate pentru fiecare trimestru;

- lucrările de pregătire din culcuș și în strat, filon, cele existente și cele programate, colorate distinct;

- digurile existente, de culoare neagră, și cele preliminate, de culoare roșie, precum și celelalte construcții de aeraj;

- curenții de aer curat și viciat;

- cote la atacări și la nivelul fiecărei felii, precum și la orizontul de aeraj și de transport;

- zonele înnămolite și cele programate a fi înnămolite;

- nivelul anual de exploatare, marcat cu linie roșie. Se va controla ca nivelul și cotele feliilor de pe secțiunea transversală să corespundă cu cele din profilul longitudinal.

5. Planul de abataj, scara 1:500, pentru fiecare felie programată a fi exploatată cu abataje frontale, cu front scurt, cu înmagazinare etc., în felii orizontale/înclinate, sau pentru fiecare subetaj, după caz. Totodată va cuprinde lucrările de deschidere și pregătire existente și programate de la orizontul inferior și de aeraj, conturul stratului, filonului etc., la cota feliei curente (de culoare neagră) și a celei superioare (de culoare roșie), zona propusă a fi exploatată, conturată pe trimestre, curenții de aer, construcțiile de aeraj la nivelul feliei, digurile, zonele rambleiate sau înnămolite, eventualele scarpe și accidente tectonice.

6. Planul topografic cu lucrări de întreținere va cuprinde lucrările care în cursul anului vor fi rearmate sau planate. Lucrările de rearmare se vor marca cu o linie continuă, colorată în albastru, dispusă pe una dintre marginile lucrării miniere. Numărul de ordine al lucrării și lungimea care urmează a fi rearmată se vor regăsi în diagrama atașată la programul de exploatare.

Lucrările de planare (scăderea vetrei) se reprezintă prin colorarea cu roșu a lucrărilor miniere, pe toată secțiunea lor, în diagramele atașate la programul anual de exploatare urmând a fi trecute, pe lângă numărul de ordine, denumirea lucrării și volumul (m3) care urmează a fi planat.

7. Planul topografic cu lucrările de descopertă în cariere

8. Planuri topo cu lucrările de exploatare în cariere. Aceste planuri vor cuprinde:

- planul topografic general al carierei, scara 1:5.000 și 1:2.000;

- limitele terenurilor cumpărate, închiriate, concesionate, expropriate etc.;

- poziția sondelor executate de la suprafață;

- situația treptelor de excavare la începutul perioadei;

- căile de transport și amenajările existente și proiectate;

- lucrările de evacuare a apelor;

- planul de situație cu evoluția treptelor de descopertă;

- planul de situație cu evoluția excavațiilor în util;

- secțiuni longitudinale și transversale care vor cuprinde poziția stratului, filonului, corpului, blocului tectonic, conform secțiunilor geologice, forajele geologice de la suprafață, limitele zonelor expropriate, drumurile de acces, situația treptelor de excavare, la începutul și sfârșitul perioadei, cu indicarea volumelor de steril și a cantităților de util extras.

9. La exploatarea sării în soluție se vor întocmi:

a) planul topografic general, scara 1:5.000, 1:2.000, care va cuprinde:

- limita perimetrului de exploatare aprobat prin licență;

- câmpurile de exploatare, cu forajele de cercetare (numărul forajului, cota de la suprafață și talpă, cota de intrare și ieșire din zăcământ);

- obiectivele existente la suprafață în perimetrul de exploatare;

b) planul topografic al zonei în deschidere, pregătire și exploatare, scara 1:1.000, 1:500, care va cuprinde: forajele în execuție, în amorsare, în exploatare, cu numărul forajului, cota de la suprafață și talpă, cota la care se face amorsarea și la care se exploatează sarea;

c) profile longitudinale și transversale, scara 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200, 1:100, prin zăcământ, sondele în amorsare, cele în exploatare, inclusiv camerele de dizolvare, pilierii dintre sonde, albia de scufundare rezultată ca urmare a extragerii sării și altele necesare într-o/într-un situație dată/moment dat.

10. Fișele forajelor, diagrame, grafice etc.

Pe anexele grafice prezentate mai sus se va figura (după caz) conturul rezervelor geologice, pe categorii.

Programele anuale de exploatare vor mai cuprinde și scheme de evacuare a apelor.

Aceste documente vor fi elaborate în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

SECȚIUNEA a II-a Modificarea programelor anuale de exploatare

Programele anuale de exploatare pot fi adaptate, prin programele trimestriale, în funcție de condițiile geominiere întâlnite pe parcursul anului și care nu au fost cunoscute de operatorul economic, la data elaborării programului respectiv, iar în cazul societăților cu capital majoritar de stat, cu aprobarea organelor ierarhice care au aprobat programul anual în cauză.

În situațiile în care se aduc modificări esențiale programelor anuale, este nevoie de un nou aviz din partea compartimentului de inspecție teritorială pentru resurse minerale la care este arondat obiectivul respectiv. Prin modificări esențiale se înțelege:

a) schimbarea soluțiilor de deschidere și/sau modificarea cu peste 15% a volumului lucrărilor de deschidere programate, dacă acesta afectează indicii de normalitate;

b) executarea unor lucrări de pregătire neprevăzute în programul anual și modificarea cu peste 15% a volumului de pregătiri preliminat;

c) prevederea pentru exploatare a unor panouri necuprinse în programul anual;

d) schimbări în succesiunea de exploatare a straturilor, filoanelor, corpurilor, blocurilor tectonice, panourilor, feliilor și ale decalajului dintre acestea, care se pot solda cu subminări de rezerve;

e) modificări cu privire la numărul și înălțimea feliilor/treptelor prevăzute în programul anual;

f) la zăcămintele de sare gemă exploatate în subteran se mai adaugă:

- modificările aduse metodei de deschidere și/sau pregătire (dispunere în spațiu, traseul lucrărilor, dimensiunile și pantele acestora), adaptarea lucrărilor respective la condițiile geologice și/sau hidrogeologice întâlnite pe parcursul executării lor;

- redimensionarea camerelor de exploatare, schimbarea nivelului de producție pe an, a sorturilor și calității acestora, prevăzute în documentația pe baza căreia s-a acordat licența;

g) în cazul zăcămintelor de sare gemă exploatate în soluție se mai adaugă: modificările soluției de deschidere (număr de sonde, amplasarea lor, adâncimea, construcția forajelor etc.), de pregătire (metoda de amorsare, adâncimea la care se execută aceasta, diametrul final etc.), metoda de exploatare (cu ridicare continuă a coloanei, în baterie), presiunea de lucru în foraje, diametrele acestora, saramura extrasă în 24 de ore și concentrația acesteia, durata de sistare a extracției saramurii dintr-o sondă sau mai multe, dacă aceasta depășește perioada prevăzută în programul anual, respectiv mai mult de 3 luni. Se schimbă tipul fluidului izolant, măsurile ce se vor lua în cazul străpungerii necontrolate și involuntare a pilierilor dintre sonde, marginali sau de tavan etc.;

h) scăderea gradului de recuperare și valorificare prin creșterea pierderilor de rezerve avizate de compartimentul de inspecție teritorială pentru resurse minerale sau prin abandonări de rezerve;

i) schimbările intervenite în aplicarea metodelor de exploatare sau experimentarea și aplicarea unor metode noi;

j) sistarea activității de exploatare pentru o durată mai mare de 6 luni;

k) extragerea unor pilieri de protecție necuprinși în program;

l) redimensionarea pilierilor de protecție temporari sau de lungă durată;

m) punerea în exploatare a unor surse (foraje, puțuri, izvoare), sectoare, orizonturi, mine, cariere, balastiere, saline și câmpuri de sonde pentru extragerea sării în soluție, care nu au fost prinse în programul inițial;

n) schimbarea amplasamentului pentru depozitarea sterilului provenit din cariere, din subteran, de la preparare etc.;

o) la instalațiile de prelucrare/preparare se va solicita un nou aviz atunci când se modifică schema sau fluxul de prelucrare/preparare, utilajele, reactivii utilizați, extracția în util (pe fiecare metal sau substanță), conținuturile în util (pe fiecare metal sau substanță), a sterilelor evacuate în iazurile de decantare sau în halde, soluțiile de construcție și depunere în acestea, randamentul instalației, gradele de valorificare, construcția stațiilor de epurare a apelor, metodele și substanțele utilizate, conținutul apelor în elemente nocive, la evacuarea în emisar față de prevederile programului aprobat. Prin instalații de prelucrare se înțelege și stațiile de spălare-sortare a nisipului și pietrișului sau a altor substanțe minerale utile.

În vederea obținerii avizului de la compartimentul de inspecție teritorial pentru resurse minerale la care este arondat perimetrul de exploatare, pentru modificări esențiale la programul anual de exploatare se va elabora și se va depune de operatorul economic la compartimentul respectiv o documentație tehnico-economică care va avea următorul conținut:

a) memoriu tehnico-economic, ce va cuprinde:

- prezentarea lucrărilor care constituie modificări esențiale la programul anual de exploatare;

- scopul și justificarea necesității modificărilor propuse;

- avantajele și dezavantajele soluțiilor propuse în comparație cu cele din programul anual de exploatare aprobat;

- modul de armonizare cu lucrările existente și cu cele din programul anual de exploatare deja aprobat;

- cum se încadrează modificările propuse în prevederile documentației pe baza căreia s-a acordat licența. În situația în care acestea aduc modificări documentației respective (soluției de deschidere și pregătire, metodelor de exploatare utilizate, transportului, aerajului, asecării, metodelor de prelucrare/preparare, construcției haldelor, iazurilor, saleductelor, stațiilor de epurare a apelor, conținutului acestora în elemente nocive la evacuarea în emisar, măsurilor de protecție a zăcământului și securității muncii, precum și a mediului, gradelor de recuperare și valorificare, produselor obținute și calității acestora, indicatorilor economici etc.), operatorul economic va prezenta și aprobările/avizele obținute de la Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în vederea utilizării soluțiilor propuse;

- măsuri specifice noilor propuneri făcute privind protecția zăcământului, a muncii și a mediului;

b) partea grafică:

- planul topografic, cu situația lucrărilor miniere existente și cu cele prevăzute în programul anual de exploatare aprobat, scara 1:2.000 sau 1:1.000;

- planul topografic de situație, cu lucrările miniere propuse pentru modificarea programului aprobat, încadrate în ansamblul lucrărilor din zonă, scara 1:2.000, 1:1.000, iar după caz, 1:500, 1:200, respectiv 1:100;

- zonele cu modificările propuse să fie reprezentate grafic, după caz, în plan orizontal, vertical (planul cu înclinarea generală a zăcământului), profile longitudinale și transversale, la scări adecvate, menționate mai sus;

- planurile zonei (minei) vor fi completate cu cote, curenții de aer, construcțiile de aeraj, precum și cu cele speciale existente, prevăzute în programul aprobat și nou-propuse.

SECȚIUNEA a III-a Avizarea programelor anuale de exploatare

Compartimentele de inspecție teritoriale pentru resurse minerale avizează programele anuale de exploatare în conformitate cu prevederile prezentelor instrucțiuni și ale celorlalte acte normative în vigoare.

Programele anuale de exploatare, elaborate potrivit prevederilor acestor instrucțiuni, se depun de operatorii economici la compartimentele de inspecție teritoriale pentru resurse minerale la care este arondat perimetrul pentru care s-a întocmit programul anual de exploatare.

Programele anuale de exploatare, respectiv modificările acestora vor fi depuse având aprobarea conducerii societății (semnătura și ștampila) atât pe memoriul tehnic, cât și pe anexele cu volumul și eșalonarea lucrărilor, precum și pe anexele grafice.

Compartimentele de inspecție teritoriale pentru resurse minerale respective analizează și avizează programele anuale de exploatare din punctul de vedere al protecției și exploatării raționale, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii acestora. Acestea emit avizul numai dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții obligatorii:

a) operatorii economici dețin licență de exploatare aprobată prin hotărâre a Guvernului pentru perimetrul în cauză;

b) Agenția Națională pentru Resurse Minerale a înaintat licența și nota de fundamentare pentru aprobare, în situația în care concesiunea sau darea în administrare pentru exploatare a fost acordată în temeiul art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998*).

Compartimentele de inspecție teritoriale pentru resurse minerale resping de la avizare programele de exploatare prezentate, dacă:

*) Legea minelor nr. 61/1998 a fost abrogată prin Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003.

1. programul de exploatare nu respectă prevederile din documentația tehnico-economică ce a stat la baza acordării licenței, iar operatorul economic nu a prezentat dovada că Agenția Națională pentru Resurse Minerale a aprobat respectivele adaptări, reeșalonări, modificări etc.;

2. în programul de exploatare sunt cuprinse metode de exploatare care nu sunt avizate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale;

3. nu este prevăzută recuperarea restanțelor la executarea lucrărilor de deschidere, pregătire, protecție a zăcământului și refacerea mediului;

4. operatorul economic nu a virat la bugetul de stat taxa pentru activitatea minieră (aferentă anului pentru care s-a elaborat programul de exploatare), are restanțe la achitarea redevenței miniere sau nu a constituit garanția bancară pentru refacerea mediului, sub formă de depozit bancar, scrisoare de garanție bancară sau alte forme prevăzute de legislația în vigoare;

5. este prevăzută sistarea exploatării în unele panouri fără aprobarea prealabilă a Agenției Naționale pentru Resurse Minerale;

6. nu au fost prezentate odată cu programul de exploatare planul de prevenire și lichidare a avariilor și proiectul de asecare a formațiunilor acvifere, în special la zăcămintele de lignit, astfel încât acestea să poată fi exploatate în condiții de siguranță;

7. încalcă orice alte prevederi sau dispoziții legale în domeniul exploatării rezervelor de substanțe minerale utile și/sau de protecție și refacere a mediului, în toate componentele sale;

8. programul de exploatare nu ține seama de măsurile stabilite în avize și în actele de control ale compartimentului de inspecție teritorial pentru resurse minerale sau ale organelor de protecție a mediului și ale celor din domeniul gospodăririi apelor;

9. nu sunt descrise terenurile ce vor fi utilizate pentru activități miniere și nu se prezintă formele legale de dobândire a dreptului de folosință a terenurilor necesare efectuării activităților miniere programate (act de proprietate, închiriere, asociere etc.).

În situația în care nu sunt îndeplinite prevederile lit. a) și b), precum și ale pct. 1-9, compartimentul de inspecție teritorial pentru resurse minerale va restitui programul de exploatare operatorului economic pentru refacere, stabilind totodată termen (maximum 30 de zile) pentru reînaintare la compartiment, în vederea unor analize și avizări.

Avizul compartimentului de inspecție teritorial pentru resurse minerale va avea următorul conținut:

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Direcția generală inspecție și supraveghere teritorială a activităților miniere și a operațiunilor petroliere

C.I.T.R.M. ......................

AVIZ
Nr. ........./Data ...........

Obiect: Avizarea programului de exploatare pe anul ........................, pentru ........................................ (substanța, obiectivul), aparținând ............................... (denumirea completă a operatorului economic), localitatea, județul (de reședință a operatorului economic).

CAPITOLUL I Generalități

- numărul adresei de înaintare a programului anual de exploatare de la operatorul economic și numărul de înregistrare la compartimentul de inspecție teritorial pentru resurse minerale;

- datele privind operatorul economic: denumirea societății comerciale, numărul de înregistrare la registrul comerțului, codul fiscal, banca (filiala) și numărul contului, adresa completă; numărul de telefon/fax și activitatea pe care o desfășoară;

- denumirea perimetrului de exploatare;

- substanța minerală utilă exploatată și principalele utilizări;

- numărul și data eliberării licenței de exploatare de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale;

- numărul și data hotărârii Guvernului de aprobare a licenței;

- perioada de valabilitate a licenței;

- data începerii derulării licenței;

- localizarea geografic-administrativă a perimetrului de exploatare, descrierea reliefului, căilor de comunicație, alimentarea cu energie etc.;

- descrierea terenurilor ce vor fi utilizate pentru activități miniere și prezentarea formelor legale de dobândire a dreptului de folosință a terenurilor necesare efectuării activităților miniere programate (act de proprietate, închiriere, asociere etc.), în conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL II Cuprinsul programului de exploatare

Se vor reda succint conținutul fiecărui capitol din programul de exploatare și în special indicatorii tehnico-economici prevăzuți în documentația pentru acordarea licenței, situația rezervelor, gradele de asigurare, coeficienții de transformare cantitativă și calitativă, de recuperare în metal (la zăcămintele de minereuri), de confirmare a rezervelor, gradele de recuperare și valorificare, nivelul producției extrase, prelucrate/preparate, al lucrărilor geologice, de deschidere și pregătire, pierderi de exploatare, diluții, randamente la instalațiile de prelucrare/preparare etc. De asemenea, vor fi prezentate lucrările executate pentru protecția zăcământului și a mediului, precum și măsurile luate pentru refacerea mediului.

CAPITOLUL III Observații și constatări

Se vor face referiri privind respectarea/nerespectarea conținutului programului anual de exploatare, stabilit prin prezentele instrucțiuni tehnice, precum și la alte aspecte importante rezultate din analiza programului de exploatare respectiv.

CAPITOLUL IV Aviz

Față de cele de mai sus, Agenția Națională pentru Resurse Minerale Compartimentul de inspecție teritorial pentru resurse minerale ................. avizează, din punctul de vedere al protecției și exploatării raționale a rezervelor de ......................... (substanța), programul de exploatare pe anul ....... la ........(obiectivul), prezentat de ............................. (denumirea completă a operatorulului economic), localitatea, județul, condiționat de îndeplinirea următoarelor măsuri: ...............................

Măsurile vor fi numerotate, vor avea o exprimare clară și vor prevedea responsabilități și termene de executare. Măsurile sunt obligatorii și se vor referi la unele completări, modificări, rectificări etc., menite să îmbunătățească protecția și exploatarea rațională a zăcământului, protecția și refacerea mediului, precum și măsuri de securitate a muncii, direct referitoare la exploatarea zăcământului.

Măsurile stabilite mai sus nu se referă la condițiile obligatorii care constituie motive de respingere pentru avizare a programului (preliminarului) prezentat.

Consilier (Expert),
........................................
(numele și prenumele)

SECȚIUNEA a IV-a Dispoziții finale

Urmărirea realizării programului anual de exploatare se va efectua pe tot parcursul anului, prin controale periodice, rezultatele acestora fiind prezentate în actele de control/notele de constatare întocmite cu aceste ocazii.

Operatorii economici au obligația să raporteze compartimentelor de inspecție teritoriale la care este arondat perimetrul respectiv, semestrial și anual, activitatea desfășurată și rezultatele obținute, conform anexelor la prezentele instrucțiuni tehnice, până la data de 10 a lunii următoare semestrului/anului raportat.

Operatorii economici pot completa documentațiile la care se referă prezentele instrucțiuni tehnice cu alte capitole, anexe, planuri de situații și schițe, documente etc., pe care le consideră necesare desfășurării activității lor sau care sunt prevăzute de alte acte normative în vigoare. Modificarea, completarea sau renunțarea la unele capitole din aceste instrucțiuni tehnice, care se referă la aplicarea prevederilor actelor normative privind protecția și exploatarea rațională a zăcămintelor de substanțe minerale utile, poate fi efectuată numai cu aprobarea expresă a Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.

Programul anual de exploatare se depune în două exemplare la compartimentul de inspecție teritorial pentru resurse minerale unde este arondat perimetrul, compartimentul urmând să restituie operatorului economic, odată cu avizul acordat, un exemplar al programului de exploatare purtând, pe fiecare filă, ștampila "pentru neschimbare".

În cazul în care titularul de licență nu este de acord cu avizul compartimentului de inspecție teritorial pentru resurse minerale la programul anual de exploatare și se consideră îndreptățit legal, poate face contestație temeinic motivată la Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în termen de 30 de zile de la primirea avizului, care va analiza și va decide în consecință.

ANEXELE
la Instrucțiunile tehnice privind elaborarea și avizarea
programelor anuale de exploatare

ANEXA Nr. I.a

OPERATORUL ECONOMIC

SITUAȚIA REZERVELOR GEOLOGICE

SUBSTANȚA:

SPECIFICAȚIE Categ. Rezerve la începutul anului Rezerve la sfârșitul anului
Rezerve de bilanț Rezerve în afară de bilanț Rezerve de bilanț Rezerve în afară de bilanț
Cantitate mii t (mii m3) Grad asig. ani Cantitate mii t (mii m3) Grad asig. ani Cantitate mii t (mii m3) Grad asig. ani Cantitate mii t (mii m3) Grad asig. ani
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mina (Salina) 1 A
Mina (Salina) 2 B
Mina (Salina) 3 C1
. A+B+C1
. C2
.
TOTAL SUBTERAN A
B
C1
A+B+C1
C2
Cariera 1 A
Cariera 2 B
Cariera 3 C1
. A+B+C1
. C2
.
TOTAL CARIERE A
B
C1
A+B+C1
C2
Câmpuri de sonde 1 A
Câmpuri de sonde 2 B
Câmpuri de sonde 3 C1
. A+B+C1
. C2
.
TOTAL SARE A
SOLUȚIE B
C1
A+B+C1
C2
Balastiera 1 A
Balastiera 2 B
Balastiera 3 C1
. A+B+C1
. C2
.
TOTAL BALASTIERE A
B
C1
A+B+C1
C2
TOTAL ZĂCĂMÂNT CONCESIONAT A
B
C1
A+B+C1
C2
Notă: Situația se va întocmi separat pentru fiecare substanță prevăzută în licență.
CONDUCĂTORUL
OPERATORULUI ECONOMIC,
CONDUCĂTORUL
COMP. GEOLOGIC,

ANEXA Nr. I.b

OPERATORUL ECONOMIC

SITUAȚIA REZERVELOR DESCHISE

a) Situația pe mine (sectoare), saline, cariere și câmpuri de sonde

Specificație Rezerve la începutul anului mii t (mii m3) Grad asig. ani Creșteri de rezerve mii t (mii m3) Rezerve exploatate mii t (mii m3) Rezerve la sfârșitul anului mii t (mii m3) Grad asig. ani
1 2 3 4 5 6 7
SUBTERAN
Sector 1
2
3
etc.
TOTAL (mina I, salină)
Sector 1
2
3
etc.
TOTAL (mina II, salină)
.
.
TOTAL SUBTERAN
CARIERE
Cariera I
Treapta 1
Treapta 2
Treapta 3
etc.
TOTAL CARIERA I
Cariera II
Treapta 1
Treapta 2
Treapta 3
etc.
TOTAL CARIERA II
.
.
TOTAL CARIERE
SARE ÎN SOLUȚIE
Câmp sonde sare I
Sonda 1
Sonda 2
Sonda 3
etc.
TOTAL CÂMP SONDE SARE I
Câmp sonde sare II
Sonda 1
Sonda 2
Sonda 3
etc.
TOTAL CÂMP SONDE SARE II
.
.
TOTAL SARE ÎN SOLUȚIE
BALASTIERE
Balastiera I
Sectorul 1
Sectorul 2
Sectorul 3
etc.
TOTAL BALASTIERA I
Balastiera II
Sectorul 1
2
3
etc.
TOTAL BALASTIERA II
.
.
.
TOTAL BALASTIERE
TOTAL ZĂCĂMÂNT CONCESIONAT
Notă: Situația se va întocmi separat pentru fiecare substanță prevăzută în licență.
CONDUCĂTORUL
OPERATORULUI ECONOMIC,
CONDUCĂTORUL
COMP. GEOLOGIC,

ANEXA Nr. I.c

OPERATORUL ECONOMIC

SITUAȚIA REZERVELOR PREGĂTITE

b) Situația pe mine (sectoare), saline, cariere și câmpuri de sonde

Specificație Rezerve la începutul anului mii t (mii m3) Grad asig. ani Creșteri de rezerve mii t (mii m3) Rezerve exploatate mii t (mii m3) Rezerve la sfârșitul anului mii t (mii m3) Grad asig. ani
1 2 3 4 5 6 7
Sector 1
Sector 2
Sector 3
.
.
TOTAL MINA I (salină)
Sector 1
Sector 2
Sector 3
TOTAL MINA II (salină)
TOTAL SUBTERAN
Cariera I
Treapta 1
Treapta 2
Treapta 3
TOTAL CARIERA I
Cariera II
Treapta 1
Treapta 2
Treapta 3
TOTAL CARIERA II
TOTAL CARIERE
Câmp sonde I
Sonda 1
Sonda 2
Sonda 3
TOTAL CÂMP SONDE I
Câmp sonde II
Sonda 1
Sonda 2
Sonda 3
TOTAL CÂMP SONDE II
TOTAL SARE ÎN SOLUȚIE
Balastiera I
Sectorul 1
Sectorul 2
Sectorul 3
TOTAL BALASTIERA I
Balastieră II
Sectorul 1
Sectorul 2
Sectorul 3
TOTAL BALASTIERA II
TOTAL BALASTIERE
TOTAL ZĂCĂMÂNT CONCESIONAT
Notă: Situația se va întocmi separat pentru fiecare substanță prevăzută în licență.
CONDUCĂTORUL
OPERATORULUI ECONOMIC,
CONDUCĂTORUL
COMP. GEOLOGIC,

ANEXA Nr. I.d

OPERATORUL ECONOMIC

GRADUL DE ASIGURARE
cu rezerve deschise și pregătire

Specificație separat pe: Rezerve deschise (ani) Rezerve pregătite (luni)
Stabilit Existent Programat Stabilit Existent Programat
1 2 3 4 5 6 7
SUBTERAN
- Straturi (1, 2, 3 ...)
- Filoane (1, 2, 3 ...)
- Blocuri (corpuri) tectonice
- Orizonturi (1, 2, 3 ...)
- Etaje (1, 2, 3 ...)
TOTAL mină I (salină)
Mina II (salina II) . .
TOTAL SUBTERAN
CARIERE
- Straturi (1, 2, 3 ...)
- Filoane (1, 2, 3 ...)
- Blocuri (corpuri) tectonice
- Trepte/subtrepte (1, 2, 3 ...)
TOTAL CARIERA I
Cariera II . .
TOTAL CARIERE
SARE ÎN SOLUȚIE
Câmp sonde 1
Câmp sonde 2
Câmp sonde 3 . .
TOTAL SARE SOLUȚIE
BALASTIERE
Balastiera 1
Balastiera 2
Balastiera 3 . .
TOTAL BALASTIERE
TOTAL ZĂCĂMÂNT CONCESIONAT
Notă: Situația se va întocmi separat pentru fiecare substanță prevăzută în licență.
CONDUCĂTORUL
OPERATORULUI ECONOMIC,
CONDUCĂTORUL
COMP. GEOLOGIC,

ANEXA Nr. II

OPERATORUL ECONOMIC

LUCRĂRI DE CERCETARE GEOLOGICĂ

Specificație U/M Perioada anterioară Diferențe +/- Programat în anul
Trimestrul
P R
I II III IV TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lucrări miniere m
- galerii mil. lei
- plane înclinate m
- suitori mil. lei
- etc.
TOTAL LUCRĂRI MINIERE m
mil. lei
Foraje m
. mil. lei
. m
. mil. lei
TOTAL FORAJE m
mil. lei
TOTAL GENERAL mil. lei
Notă: Situația se va întocmi separat pentru fiecare substanță prevăzută în licență.
CONDUCĂTORUL
OPERATORULUI ECONOMIC,
CONDUCĂTORUL
COMP. GEOLOGIC,

ANEXA Nr. III.a

OPERATORUL ECONOMIC

LUCRĂRI DE DESCHIDERE ÎN SUBTERAN ÎN ANUL .......

Denumirea lucrării U/M Unit. fizice valoric Cumulat de la începutul licenței Diferența +/- Realizat m/1.000 t PROGRAMAT ÎN ANUL .......
TRIMESTRUL
P R I II III IV TOTAL AN m/1000 t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a) DESCHIDERI ÎN UTIL
1
2
.
.
n
TOTAL VALORIC
b) DESCHIDERI ÎN STERIL
1
2
.
.
n
TOTAL VALORIC
c) DESCHIDERI ÎN MIXT
1
2
.
.
n
TOTAL VALORIC
TOTAL GENERAL DESCHIDERI (a + b + c)
Notă: Lucrările se vor grupa și totaliza pe tipuri (galerii, puțuri, plane înclinate, suitori etc.), iar la final pe total mină, salină, respectiv total subteran.
CONDUCĂTORUL
OPERATORULUI ECONOMIC,
CONDUCĂTORUL
COMP. TEHNIC-PRODUCȚIE,

ANEXA Nr. III.b

OPERATORUL ECONOMIC

LUCRĂRI DE DESCHIDERE ÎN CARIERE (BALASTIERE)
ÎN ANUL .............

Denumirea lucrării U/M unit. fizice valoric Cumulat de la începutul licenței Diferențe +/- Realizat m/1.000 t PROGRAMAT ÎN ANUL .......
TRIMESTRUL
P R I II III IV TOTAL AN m/1000 t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a) DESCHIDERI ÎN STERIL
- drumuri de acces la carieră
- tranșee de atac
- plane înclinate
- alte lucrări
TOTAL LUCRĂRI ÎN STERIL
b) DESCHIDERI ÎN UTIL
- tranșee de atac
- plane înclinate
- alte lucrări
TOTAL LUCRĂRI ÎN UTIL
c) DESCHIDERI ÎN MIXT
- drumuri de acces la carieră
- tranșee de atac
- plane înclinate
TOTAL LUCRĂRI ÎN MIXT
TOTAL GENERAL DESCHIDERI (a + b + c)
Notă: Se va întocmi pe fiecare carieră în parte, pe total licență, respectiv, total operator economic.
CONDUCĂTORUL
OPERATORULUI ECONOMIC,
CONDUCĂTORUL
COMP. TEHNIC-PRODUCȚIE,

ANEXA Nr. III.c

OPERATORUL ECONOMIC

LUCRĂRI DE DESCHIDERE LA EXPLOATAREA SĂRII ÎN SOLUȚIE
ÎN ANUL ...............

Denumirea lucrării U/M unit. fizice valoric Cumulat de la începutul licenței Diferențe col. 4 - 3 Prev. ÎN licență pt. ANUL prelim. PROGRAMAT în anul ...... Dif. +/- col. 11 - 6 Dif. totală +/- col. 5 + 12
TRIMESTRUL
I II III IV TOTAL
P R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. FORAJUL nr. 1
- săpat
- tubat
- pilier ancoraj
- alte elemente de construcție a forajului
TOTAL F1 VALORIC
2. FORAJUL nr. 2
.
.
.
n
TOTAL F2 VALORIC
3
.
.
.
n
TOTAL FORAJE VALORIC
Notă: Se va întocmi pe câmpuri, licență și, după caz, total operator economic.
CONDUCĂTORUL
OPERATORULUI ECONOMIC,
CONDUCĂTORUL
COMP. TEHNIC-PRODUCȚIE,

ANEXA Nr. IV.a

OPERATORUL ECONOMIC

LUCRĂRI DE PREGĂTIRE ÎN SUBTERAN

Specificație U/M Perioada anterioară Diferențe +/- Realiz. m/1000 t Programat în anul TOTAL AN Program m/1.000 t
Trimestrul
P R I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PREGĂTIRI ÎN UTIL
Sector 1 m
Sector 2 m
Sector 3 m
TOTAL UTIL m
PREGĂTIRI ÎN STERIL
Sector 1 m
Sector 2 m
Sector 3 m
TOTAL STERIL m
PREGĂTIRI ÎN MIXT
Sector 1 m
Sector 2 m
Sector 3 m
TOTAL ÎN MIXT m
TOTAL PREGĂTIRI ÎN SUBTERAN m
Notă: Situația se va întocmi separat pe mine (saline) și pe total subteran.
CONDUCĂTORUL
OPERATORULUI ECONOMIC,
CONDUCĂTORUL
COMP. TEHNIC-PRODUCȚIE,

ANEXA Nr. IV.b

OPERATORUL ECONOMIC

LUCRĂRI DE PREGĂTIRE - ÎN CARIERE (BALASTIERE)

Specificație U/M Perioada anterioară Diferențe +/- Realiz. m3/1000 t Programat în anul TOTAL AN Program m3/1000 t
Trimestru]
P R I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tranșee treapta I descopertă m3
Treapta I descopertă m3
Treapta II descopertă m3
Treapta III descopertă m3
. m3
. m3
. m3
Total trepte
Curățire acoperiș zăcământ, (strat, bloc, corp etc.) m3
Total descopertă m3
Stații de pompare, jompuri m3
Canale de colectare a apelor m3
Alte lucrări m3
TOTAL lucrări de pregătire m3
Notă: Situația se va întocmi separat pe cariere și pe total cariere.
CONDUCĂTORUL
OPERATORULUI ECONOMIC,
CONDUCĂTORUL
COMP. TEHNIC-PRODUCȚIE,

ANEXA Nr. IV.c

OPERATORUL ECONOMIC

LUCRĂRI DE PREGĂTIRE PENTRU EXPLOATAREA SĂRII ÎN SOLUȚIE
ÎN ANUL ...............

Denumirea lucrării U/M unit. fizice valoric Cumulat de la începutul licenței Diferențe +/- col. 4 - 3 Prev. ÎN licență pt. ANUL PROGRAMAT programat în anul ...... Dif. +/- col. 11 - 6 Dif. totală +/- col. 5 + 12
TRIMESTRUL
I II III IV TOTAL
P R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. FORAJUL nr. 1
- apă introdusă
- fluidul izolant introdus
- saramură extrasă
- concentrația saramurii g/l
- diametrul de dizolvare atins m
TOTAL F1 VALORIC
2. FORAJUL Nr. 2
.
.
.
n
TOTAL F2 VALORIC
3
.
.
.
n
TOTAL FORAJE VALORIC
Notă: Se va întocmi pe câmpuri, licență și, după caz, total operator economic.
CONDUCĂTORUL
OPERATORULUI ECONOMIC,
CONDUCĂTORUL
COMP. TEHNIC-PRODUCȚIE,

ANEXA Nr. V.a

OPERATORUL ECONOMIC

EȘALONAREA PRODUCȚIEI - DIN SUBTERAN

Specificație U/M Cumulați anii de la începutul licenței PROGRAMAT ÎN ANUL ... În preliminar pe trimestre și total
P R Dif. +/- În licență Total an I II III IV An
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sector 1 Tone
2 t/zi
3
etc.
TOTAL mină (salina) I Tone t/zi
Mina (salina II) Tone
Sector 1 t/zi
2
3
etc.
TOTAL mina (salina II) Tone t/zi
Mina III Tone
Sector 1 t/zi
2
3
etc.
TOTAL Tone t/zi
din care:
Supus prelucrării/preparării Tone t/Zi
CONDUCĂTORUL
OPERATORULUI ECONOMIC,
CONDUCĂTORUL
COMP. TEHNIC-PRODUCȚIE,

ANEXA Nr. V.b

OPERATORUL ECONOMIC

EȘALONAREA PRODUCȚIEI LA EXPLOATAREA ÎN CARIERE (BALASTIERE)
ÎN ANUL ......

Specificare U/M Cumulat de la începutul licenței Dif. +/- col. 4-3 Prev. ÎN licență pt. ANUL prelim. PROGRAMAT în anul ... TRIMESTRUL Dif. +/- col. 11-6 Dif. totală +/- col. 5+12
P R I II III IV TOTAL AN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Treapta 1
- extras industrial (minereu)
- util extras (metale)
- steril extras selectiv
2. Treapta 2
- extras industrial (minereu)
- util extras (metale)
- steril extras selectiv
3. Treapta 3
4. .
.
.
n
TOTAL TREPTE
- extras industrial
- util extras (metale)
- steril extras selectiv
UTIL REZULTAT DIN:
- lucrări geologice
- lucrări de deschidere
- lucrări de pregătire
TOTAL UTIL EXTRAS (METALE)
TOTAL EXTRAS INDUSTRIAL
- Supus prelucrării/preparării
Notă: Se va întocmi pe substanțe (metale), cariere, licențe și pe total operator economic. Ca unități de măsură se vor folosi cele prevăzute în licența pentru produsul respectiv.
CONDUCĂTORUL
OPERATORULUI ECONOMIC,
CONDUCĂTORUL
COMP. PRODUCȚIE,

ANEXA Nr. V.c

OPERATORUL ECONOMIC

EȘALONAREA PRODUCȚIEI LA EXPLOATAREA SĂRII ÎN SOLUȚIE
ÎN ANUL .......

SONDA/CÂMPUL U/M Cumulat de la începutul licenței Diferența +/- col. 4-3 Prev. ÎN licență pt. ANUL prelim. PROGRAMAT în anul ... TRIMESTRUL Dif. +/- col. 11-6 Dif. totală +/- col. 5+12
P R I II III IV TOTAL AN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. SONDA NR. 1
- saramura extrasă m3
- concentrația saramurii g/l
- sare extrasă t
- fluid izolant utilizat t
- diametrul de dizolvare m
- înălțimea de ridicare a coloanei de extracție m
1. SONDA 2
.
.
.
3.
.
.
.
n
TOTAL - saramură extrasă m3
- concentrația medie a saramurii g/l
- sare extrasă t
- fluid izolant utilizat t
Notă: Se va întocmi pe câmpuri, metode-cadru de exploatare, pe licență, respectiv pe total operator economic.
CONDUCĂTORUL
OPERATORULUI ECONOMIC,
CONDUCĂTORUL
COMP. TEHNIC-PRODUCȚIE,

ANEXA Nr. V.d

OPERATORUL ECONOMIC

PRODUCȚIA PE METODE DE EXPLOATARE

Metoda de exploatare Cumulați anii de la începutul licenței Prevăzut în licență pt. anul preliminat PRELIMINAT % cal. 10/5
Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Total an
tone tone tone tone tone
P R % Tone
tone tone
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Metoda de exploatare
Cadru 1
2
3
etc.
TOTAL METODE DE EXPLOATARE CADRU
Alte metode de exploatare
Pregătiri în util
Alte lucrări în util
TOTAL
Notă: Se întocmește pe mine (saline), total subteran, cariere, total cariere, câmpuri de sonde, total sare soluție.
CONDUCĂTORUL
OPERATORULUI ECONOMIC,
CONDUCĂTORUL
COMP. TEHNIC-PRODUCȚIE,

ANEXA Nr. VI.a

OPERATORUL ECONOMIC

REZERVA EXTRASĂ, PIERDERI DE EXPLOATARE, DILUȚII, GRADE DE RECUPERARE
ÎN ANUL .......

Specificație Cumulat de la începutul licenței Programat în anul ......
Rezerva exploatată*) Rezerva extrasă Prod. brută**) Diluție Pierderi Grad de recupe- rare***) Rezerva exploa- tată Rezerva extrasă Prod. brută Diluție Pierderi Grad de recu- perare***)
tone tone tone tone % tone % % tone tone tone tone % tone % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Abatajele grupate pe metode de exploatare cadru
Similar se va proceda și în cazul carierelor (balastierelor)
Pregătiri în util
Alte lucrări în util
TOTAL UTIL
Steril în flux
Steril eliminat (claubat)
TOTAL MINĂ (CARIERĂ, BALASTIERĂ)
*) Rezervă exploatată = Rezerva retrasă + pierderi exploatare.
**) Producția brută (extras industrial) = Rezerva extrasă + diluție.
***) Grad de recuperare = rezerva extrasă: rezerva exploatată.
CONDUCĂTORUL
OPERATORULUI ECONOMIC,
CONDUCĂTORUL
COMP. GEOLOGIC ȘI PRODUCȚIE,

ANEXA Nr. VI.b

ZĂCĂMÂNTUL

REZERVA GEOLOGICĂ DE MINEREU A PANOULUI Nr. ............
CATEGORIA DE REZERVE

Început exploatare la ------------- L I S Gr Vol. Gr. vol. Tone CONȚINUTURI MEDII METALE
Au Ag Pb. Zn Cu S Au Ag Pb Zn Cu S
Terminat exploatare la ------------- m m m2 m m3 t/m3
g/t g/t % % % % kg kg t t t t
8x9 8x10 8x11 8x12 8x13 8x14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rez. inițială a panoului
Rez. exploatată la data terminării panoului
Coeficient de confirmare, %
CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI GEOLOGIC, CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI TOPOGRAFIC,

ANEXA Nr. VI.c

ZĂCĂMÂNTUL

FIȘA DE CALCUL A PANOULUI DE MINEREU Nr. ......

Filonul .................. orizontul/treapta .................. categoria ........ rezerve (masa filoniană) ............ conținuturi metalice medii: Au, g/t ...... Ag, g/t ....... Pb, % ....... Zn, % ....... Cu, % ........ S, % ............. Lungimea panoului/(treptei/subtreptei pe distanța care aceasta se exploatează), m ............. înălțimea panoului/treptei, subtreptei, m ............. grosimea medie a filonului, m ............
anul Categ. de rez. Specificare REZULTATE CALCULATE*) REZERVE REGĂSITE PRIN EXPLOATARE
Cantitate a, t CONȚINUTURI Cantitate a, t CONȚINUTURI METALE Recalc. 3 - 10 +/-
Au Ag Pb Zn Cu S Au Ag Pb Zn Cu S Au Ag Pb Zn Cu S
g/t g/t % % % % B/t B/t % % % % 10x11 10x12 10x13 10x14 10x15 10x16
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Situația la 01.01
Total an sem. I Rezerve excavate - Tz 1
Pierderi în pilieri
Rezerve exploatate - Tz
Minereu extras - Te
Rezerve excavate - Tz1
Pierderi în pilieri
Rezerve exploatate - Tz
Minereu extras Te
Situația la 01.01.
Total an sem. I
*) Rezerve recalculate cu luarea în calcul și a datelor obținute din lucrările de cercetare, deschidere și pregătire executate în panoul respectiv după luarea în evidență a rezervelor de ANRM.
DIRECTOR TEHNIC, (INGINER ȘEF) GEOLOG-ȘEF, (GEOLOG)

ANEXA Nr. VI.d

ZĂCĂMÂNTUL

DATELE FELIILOR (TREPTELOR/SUBTREPTELOR) DE MINEREU PROBATE

Nr. crt. SPECIFICAȚIE Înălțimea față de talpa gal. de bază, sau cota treptei/ subtreptei) m Grosimea medie a filonului m CONȚINUTURI DESCRIEREA GEOLOGICĂ
Au g/l Ag g/t Pb % Zn % Cu % S %
CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC, CONDUCĂTORUL COMP. GEOLOGIC,

ANEXA Nr. VI.e

ZĂCĂMÂNTUL

SITUAȚIA REZERVELOR DE MINEREU PIERDUTE
ÎN PILIERI DATORITĂ METODEI DE EXPLOATARE APLICATĂ

SPECIFICAȚII Dimensiuni Vol. m3 Rez. Geol., CONȚINUTURI METALE
L, G, I, Au, Ag. Pb, Zn Cu S Au, Ag, Pb, Zn, Cu, S,
m m m t g/t g/t % % % % kg kg t t t t
6x7 6x8 6x9 6x10 6x11 6x12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Situația inițială a panoului
Situația finală (după exploatare) a panoului
Rez. rămase în pilieri la:
GAL. DE BAZĂ
GAL. DE CAP
SUITORI Nr.
SUITOR Nr.
TOTAL
% în pilieri față de situația inițială
% în pilieri față de situația finală (după expl.) a panoului
CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC, CONDUCĂTORUL
COMP. TOPOGRAFIC,
CONDUCĂTORUL
COMP. GEOLOGIC,

ANEXA Nr. VII

OPERATORUL ECONOMIC

CENUȘA PE STRAT ȘI BLOCURI LA CĂRBUNI
ÎN ANUL ........

STRATUL BLOCUL Producția Tone Cenușa % Steril (prod x Cenușa) tone Cenușa medie pe strat % cenușa prevăzută în licență %
1 ......
......
TOTAL STR. 1
n ......
......
TOTAL STR. n
TOTAL STRATE
STERIL ÎN FLUX
STERIL ELIMINAT (CLAUBAT)
TOTAL MINĂ (CARIERĂ)
Situația se va întocmi pe trimestre și media anuală.
CONDUCĂTORUL
OPERATORULUI ECONOMIC,
CONDUCĂTORUL
COMP. CALITATE,

ANEXA Nr. VIII

OPERATORUL ECONOMIC

RAMBLEU - ÎNNĂMOLIRE
ÎN ANUL ............

Specificație Cumulat de la începutul licenței TRIMESTRUL
P R I II III IV TOTAL
m3 m3 m3/1.000 t m3 m3 m3 m3 m3/1.000 t
RAMBLEU
abataj nr.
-''-
TOTAL ABATAJE
galeria nr.
-''-
TOTAL GALERII
alte lucrări
TOTAL RAMBLEU
ÎNNĂMOLIRE
abataj nr.
-''-
TOTAL ABATAJE
galeria nr.
-''-
TOTAL GALERII
alte lucrări
TOTAL ÎNNĂMOLIRE
CONDUCĂTORUL
OPERATORULUI ECONOMIC,
CONDUCĂTORUL
COMP. PRODUCȚIE,

ANEXA Nr. IX

OPERATORUL ECONOMIC

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE
ÎN ANUL ..............

Denumirea lucrării U/M Cumulat de la începutul licenței TRIMESTRUL
P R I II III IV Total
REARMĂRI m
Lucrarea nr. mii lei
TOTAL REARMĂRI m
mii lei
PLANĂRI m
Lucrarea nr. m3
-''- mii lei
TOTAL PLANĂRI m
m3
mii lei
TOTAL GENERAL mii lei
Notă: Lucrările se vor grupa și totaliza pe tipuri (galerii, puțuri, plane înclinate, suitori, etc.), iar în final pe total mină, salină, respectiv total subteran.
CONDUCĂTORUL
OPERATORULUI ECONOMIC,
CONDUCĂTORU
COMP. PRODUCȚIE,

ANEXA Nr. X

OPERATORUL ECONOMIC

ACTIVITATEA DE PREPARARE/PRELUCRARE
ÎN ANUL ...............

Specificație U/M unit. fizice Cumulat de la începutul licenței Prev. ÎN lic. pt. ANUL progr. PROGRAMAT în anul .... Dif. +/-**) Dif. Totală +/-***)
TRIMESTRUL
% P R Dif. +/-*) I II III IV TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Util supus preparării/prelucrării conținut în util Fizic
%
- Consum de reactivi
- Consum specific de reactivi
- Pierderi la preparare/prelucrare
- Randamentul instalației
- Concentrate (sorturi) obținute
- Conținutul concentratelor în util (metale)
- Coeficient (extracție) de recuperare în util (metal)
- Sterile evacuate la haldă/iaz
- Apă evacuată în emisar cantitate conținut în subs. nocive
Notă:
*) col. 5 = col. 4 - col. 3
**) col. 12 = col. 11 -col. 6
***) col. 13 = col. 5 +col. 12
Se va întocmi separat pe fiecare substanță, instalații preparare/prelucrare și, dacă este cazul, și cumulat pe total operator economic.
CONDUCĂTORUL
OPERATORULUI ECONOMIC,
CONDUCĂTORUL INSTALAȚIEI DE PREP./PRELUCRARE,

ANEXA Nr. XI

OPERATORUL ECONOMIC

LUCRĂRI DE PROTECȚIE ȘI REFACERE A MEDIULUI
ÎN ANUL .............

Denumirea lucrării Cumulat de la începutul licenței PROGRAMAT ÎN ANUL ....... Prev. în lic. în anul programat Diferența totală +/-**)
TRIMESTRUL
P R Dif. +/-*) I II III IV TOTAL
mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LUCRĂRI DE PROTECȚIA MEDIULUI
1
2
3
.
.
.
n
TOTAL LUCRĂRI
LUCRĂRI DE REFACERE A MEDIULUI
1
2
3
.
.
.
n
TOTAL LUCRĂRI
Notă:
*) col. 4 = col. 3 - 2
**) col. 11 = (col. 2 + col. 10) - (col. 3 + col. 9)
CONDUCĂTORUL
OPERATORULUI ECONOMIC,
CONDUCĂTORUL
COMP. MEDIULUI,

ANEXA Nr. XII

OPERATORUL ECONOMIC

LUCRĂRI DE CONSERVARE
ÎN ANUL .............

Obiectiv Lucrări ce trebuie efectuate pentru conservarea minei (carierei, sondei de exploatare a sării U/M fizic/valoric TRIMESTRUL
I II III IV TOTAL
Mină Salină Carieră Sondele pentru extragerea sării (individuale sau în câmpuri - întreținerea lucrărilor miniere (sondei) fizic
valoric
- închiderea unor lucrări fizic
valoric
- rambleu (uscat, hidraulic, cu saramură), înnămolire fizic
valoric
- aeraj fizic
valoric
- evacuarea apelor fizic
valoric
- alte lucrări fizic
valoric
TOTAL CHELTUIELI DE CONSERVARE VALORIC
CONDUCĂTORUL
OPERATORULUI ECONOMIC,
CONDUCĂTORUL
COMP. TEHNIC-PRODUCȚIE,

ANEXA Nr. XIII

OPERATORUL ECONOMIC

SITUAȚIA CHELTUIELILOR DE PRODUCȚIE
ÎN ANUL ......

- mii lei -
SPECIFICAȚIE Cumulat de la începutul licenței Dif. +/- col. 3 - 2 Prevederi în lic. pt. anul preliminat PRELIMINAT Diferența col. +/- 10 - 5 Diferența totală 4 +/- 11
Trimestrul
P R I II III IV TOTAL AN
Cheltuieli pentru materiale
Cheltuieli pentru energie
Cheltuieli pentru amortisment
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu protecția și refacerea mediului
Garanția de mediu consemnată la bancă
Redevența minieră
Taxa pe suprafață pt. activitatea de explorare (conform licenței)
Taxa pe suprafață pt. activitatea de exploatare (conform licenței)
Alte cheltuieli
TOTAL CHELTUIELI
Total cheltuieli la 1000 lei producție marfă
Notă: Se va întocmi separat pe licențe și, dacă este cazul, și cumulat pe total operator economic.
CONDUCĂTORUL
OPERATORULUI ECONOMIC,
CONDUCĂTORUL
ECONOMIC AL AGENTULUI ECONOMIC,

ANEXA Nr. XIV

OPERATORUL ECONOMIC

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL ...............

- mii lei -
SPECIFICAȚIE Cumulat de la începutul licenței Dif. +/- col. 3 - 2 Prevederi în lic. pt. anul preliminat PRELIMINAT Diferența col. +/- 10 - 5 Diferența totală 4 +/- 11
Trimestrul
P R I II III IV TOTAL AN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A. VENITURI
Valoarea producției marfa comercializată
Subvenții
Servicii prestate
Alte surse de venituri
TOTAL VENITURI
B. CHELTUIELI
Total costuri producție (anexa XIII)
Investiții
Lucrări de conservare (anexa XII)
Alte cheltuieli
TOTAL CHELTUIELI
PROFIT BRUT sau PIERDERI (A - B)
Notă: Se va întocmi separat pe licențe și, dacă este cazul, și cumulat pe total operator economic.
CONDUCĂTORUL
OPERATORULUI ECONOMIC,
CONDUCĂTORUL
ECONOMIC AL OPERATORULUI ECONOMIC,

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...