Ministerul Justiției - MJ

Înțelegerea privind cooperarea dintre Ministerul Justiției din România și Ministerul Justiției din Republica Coreea din 11.09.2008

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 februarie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Ministerul Justiției din România și Ministerul Justiției din Republica Coreea, denumite în continuare părți,

dorind să întărească cooperarea dintre România și Republica Coreea în domeniul justiției,

fiind convinse de rolul important pe care îl au autoritățile din domeniul justiției la nivel național și internațional,

având în vedere complexitatea și dinamismul fenomenului juridic, precum și faptul că schimbul de informații și de experiență în domeniul juridic este în interesul ambelor state,

ținând cont de angajamentele internaționale, de legislația internă și de competențele părților,

au ajuns la următoarea înțelegere:

ARTICOLUL 1

Prezenta înțelegere se aplică următoarelor activități:

a) schimbul reciproc de informații în problemele juridice de interes comun;

b) schimbul reciproc de informații cu privire la infracțiunile transfrontaliere, cum ar fi traficul de persoane, traficul de droguri, terorism, corupție, criminalitate organizată, criminalitate informatică etc.;

c) schimbul de informații cu privire la elaborarea legislației și aplicarea dispozițiilor legale;

d) schimbul de experiență în domeniul de activitate al părților și instituțiilor subordonate acestora;

e) schimburi periodice de experiență la nivelul personalului propriu;

f) colaborarea în domeniul administrației penitenciarelor;

g) schimbul de informații și de experiență în domeniul fenomenului infracțional;

h) cooperarea în alte probleme juridice și judiciare de interes pentru părți.

ARTICOLUL 2

Părțile pot încheia aranjamente adiționale care să contribuie la lărgirea cooperării bilaterale în domeniul justiției.

ARTICOLUL 3

Pentru soluționarea problemelor privind cooperarea, dezvoltarea programelor de cooperare și aplicarea programelor, părțile înființează grupuri de lucru la nivel de experți.

ARTICOLUL 4

Părțile creează condiții pentru stabilirea căilor de comunicare direct între autoritățile competente ale ambelor state.

ARTICOLUL 5

Părțile facilitează realizarea de seminarii și conferințe științifice pe probleme de interes comun.

ARTICOLUL 6

Părțile promovează schimbul de experți care să realizeze studii pe probleme de interes comun.

ARTICOLUL 7

Părțile își suportă toate cheltuielile ocazionate de aplicarea prezentei înțelegeri, cu excepția situațiilor în care nu decid altfel de comun acord pentru anumite cazuri particulare.

ARTICOLUL 8

Orice diferențe de interpretare sau de aplicare a prezentei înțelegeri se soluționează prin consultări între părți.

ARTICOLUL 9

Prezenta înțelegere se aplică în baza legislației interne a fiecărei părți și va beneficia de cele mai adecvate resurse materiale și de personal.

ARTICOLUL 10

(1) Prezenta înțelegere intră în vigoare la 30 de zile de la data primirii ultimei notificări prin care părțile își comunică reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a acesteia.

(2) Fiecare parte poate denunța înțelegerea printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți. Denunțarea va produce efecte la 3 luni de la data primirii notificării de către cealaltă parte.

Semnată la Seul la 11 septembrie 2008, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, coreeană și engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergență prevalează textul în limba engleză.

Pentru Ministerul Justiției din România, Pentru Ministerul Justiției din Republica Coreea,
Cătălin Marian Predoiu, Kyung-han Kim,
ministrul justiției ministrul justiției

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...