Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

Înțelegerea între Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului din România și Ministerul Învățământului, Tineretului și Sportului al Republicii Cehe privind colaborarea în domeniul învățământului din 22.01.2008

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 iulie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului din România și Ministerul Învățământului, Tineretului și Sportului al Republicii Cehe, denumite în continuare părți contractante,

în scopul dezvoltării și aprofundării colaborării pe bază de reciprocitate în domeniul învățământului și convinse că această colaborare va contribui la dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre statele lor, au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Părțile contractante se vor informa atât asupra modificărilor importante din sistemele lor de învățământ, în special asupra celor care au intervenit în învățământul preuniversitar - primar, gimnazial și liceal - și superior de profil teoretic și tehnic, cât și asupra programelor analitice, planurilor de învățământ, sistemelor de formare, instruire și perfecționare a corpului profesoral.

ARTICOLUL 2

Părțile contractante vor realiza, la cerere, schimburi de informații privind conducerea și cercetarea în domeniul învățământului, precum și privind domeniile specifice față de care își manifestă interesul cealaltă parte contractantă.

ARTICOLUL 3

Părțile contractante vor realiza, la cerere, schimb de informații și materiale documentare asupra civilizației, istoriei, culturii și geografiei statelor părților contractante.

ARTICOLUL 4

Părțile contractante vor sprijini și stimula în limita posibilităților lor financiare și logistice și în conformitate cu legislația lor internă:

a) schimbul de literatură științifică și pedagogică;

b) participarea elevilor și studenților la concursuri, olimpiade și alte competiții cu caracter științific, artistic și sportiv;

c) participarea experților din cele două ministere la congrese, conferințe, seminarii și simpozioane internaționale organizate în statul celeilalte părți contractante.

ARTICOLUL 5

Părțile contractante vor coopera în cadrul programului "Lifelong Learning" în vederea creșterii mobilităților educaționale dintre cele două state.

ARTICOLUL 6

Părțile vor face schimb de opinii în vederea pregătirii reuniunilor Consiliului pentru educație.

ARTICOLUL 7

Părțile contractante vor sprijini colaborarea directă dintre instituțiile de învățământ de toate gradele, pe bază de parteneriate ce vor fi convenite la nivelul acestor instituții.

ARTICOLUL 8

Partea română va continua să sprijine învățământul în limba maternă pentru minoritatea cehă din România. În acest sens, la cererea minorității cehe, partea română va primi, în conformitate cu legislația sa internă, cadre didactice trimise în România pentru a preda limba cehă în școli și va sprijini activitatea lor.

ARTICOLUL 9

1. Pentru o mai bună cunoaștere a civilizației celor două state, părțile contractante vor susține funcționarea lectoratelor de limbă și literatură română la Universitatea Carolina din Praga și, respectiv, de limbă și literatură cehă la Universitatea din București, inclusiv prin trimiterea unui lector de limbă, literatură și civilizație română și a unui lector de limbă, literatură și civilizație cehă.

2. În funcție de interesul existent pentru studiul limbii cehe în România și al limbii române în Republica Cehă, părțile contractante vor susține înființarea de lectorate și în alte universități ale statelor părților contractante.

ARTICOLUL 10

Părțile contractante vor face schimb de specialiști în domeniul învățământului pentru un număr total de 10 zile anual, în scopul studierii sistemelor lor de învățământ, precum și a identificării unor noi modalități de diversificare și optimizare a colaborării.

ARTICOLUL 11

Părțile contractante vor susține schimburile de cadre universitare pentru stagii de studiu și prelegeri, pentru o perioadă totală de 3 luni anual. Durata unui stagiu nu va depăși o lună.

ARTICOLUL 12

1. Părțile contractante își vor acorda anual, pe bază de reciprocitate, câte 27 de luni-bursă pentru studenții, masteranzii și doctoranzii instituțiilor de învățământ superior de stat. Numărul total al lunilor-bursă poate fi împărțit în perioade cu durata între minimum 2 luni și maximum 9 luni.

2. La cererea uneia dintre părțile contractante, acordarea bursei se poate prelungi, în limitele cotei stabilite, pe baza nominalizării repetate.

ARTICOLUL 13

Părțile contractante vor sprijini în continuare studierea limbii, literaturii și civilizației statului celeilalte părți contractante. În acest scop, părțile contractante își vor acorda anual:

a) 4 locuri la cursurile de vară de limbă, literatură și civilizație din România;

b) 4 locuri la cursurile de vară de studii slave din Republica Cehă.

PREVEDERI GENERALE ȘI FINANCIARE

ARTICOLUL 14

Partea contractantă trimițătoare va plăti cheltuielile de transport internațional dus-întors până la locul de destinație pentru toate persoanele trimise pe baza prezentei înțelegeri.

ARTICOLUL 15

1. Activitatea lectorilor de limbă, literatură și civilizație, prevăzuți la art. 9, se va desfășura în conformitate cu reglementările interne în vigoare ale statului părții contractante primitoare, în special din domeniul raporturilor juridice de muncă.

2. Remunerarea lectorilor se va efectua în conformitate cu reglementările interne în vigoare ale statului părții contractante primitoare. Partea contractantă primitoare va acorda lectorilor prevăzuți la art. 9 un salariu în conformitate cu pregătirea profesională și vechimea în muncă.

3. Partea contractantă primitoare va acorda sprijin lectorilor prevăzuți la art. 9 pentru asigurarea unei locuințe gratuite. Lectorii vor suporta cheltuielile legate de utilizarea telefonului, radioului și televizorului.

4. Nominalizarea lectorilor sau prelungirea activității acestora va fi confirmată celeilalte părți contractante, pe canal diplomatic, până la data de 31 mai a fiecărui an calendaristic.

ARTICOLUL 16

1. Partea contractantă trimițătoare va trimite părții contractante primitoare nominalizările persoanelor propuse la art. 10 și 11, inclusiv datele personale și proiectul programului de stagiu, cu cel puțin două luni înainte de data propusă de începere a stagiului.

2. Partea contractantă primitoare va comunica punctul de vedere în legătură cu propunerea de primire cu cel puțin o lună înainte de data propusă pentru începerea stagiului.

3. Partea contractantă trimițătoare va comunica data sosirii și mijlocul de transport cu două săptămâni înainte de începerea stagiului.

4. Primirea persoanelor este condiționată de cunoașterea limbii statului părții contractante primitoare sau a unei limbi de circulație internațională - engleză sau franceză.

ARTICOLUL 17

Partea contractantă primitoare va asigura persoanelor propuse la art. 10:

a) în România - cheltuieli zilnice de masă, în conformitate cu legislația internă în vigoare;

în Republica Cehă - cheltuieli zilnice de masă și diurnă, în conformitate cu legislația internă în vigoare;

b) cazare în conformitate cu legislația internă în vigoare.

ARTICOLUL 18

Pentru persoanele prevăzute la art. 11, partea contractantă trimițătoare va asigura:

a) în România - salariu lunar, conform reglementărilor sale interne în vigoare;

b) în Republica Cehă - bursă, conform reglementărilor sale interne în vigoare.

Partea contractantă primitoare va asigura cazare gratuită conform reglementărilor interne în vigoare.

ARTICOLUL 19

1. Partea contractantă trimițătoare va transmite părții contractante primitoare dosarele persoanelor prevăzute la art. 12 și 13 până la 31 martie a fiecărui an calendaristic.

2. Partea contractantă primitoare va informa partea contractantă trimițătoare despre acceptarea persoanelor prevăzute la art. 12 cel mai târziu la 1 iulie a fiecărui an calendaristic și despre acceptarea persoanelor prevăzute la art. 13 cel mai târziu la data de 15 iunie a fiecărui an calendaristic.

3. Partea contractantă trimițătoare va informa partea contractantă primitoare data sosirii candidaților cu cel puțin două săptămâni înainte de începerea stagiului de studii.

4. Acceptarea la stagiu de studiu este condiționată de cunoașterea limbii statului părții contractante primitoare sau a unei limbi de circulație internațională - engleză sau franceză.

ARTICOLUL 20

Pentru persoanele prevăzute la art. 12, partea contractantă primitoare va asigura:

a) proces de învățământ gratuit;

b) acces în căminele și cantinele studențești, în aceleași condiții ca pentru cetățenii proprii.

Partea contractantă trimițătoare va oferi o bursă în conformitate cu legislația internă în vigoare.

ARTICOLUL 21

Persoanele prevăzute la art. 13 vor fi acceptate de partea contractantă primitoare fără taxă de participare și vor beneficia, în condiții de gratuitate, de cazare, masă, proces de învățământ și excursiile aferente programului.

ARTICOLUL 22

Asistența medicală va fi acordată tuturor persoanelor în cauză în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității, precum și cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 574/72 ce reglementează procedurile de implementare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408/71.

ARTICOLUL 23

Prezenta înțelegere nu exclude organizarea altor acțiuni în domeniul învățământului, asupra cărora părțile contractante vor conveni în scris pe canale diplomatice.

ARTICOLUL 24

Textul prezentei înțelegeri poate fi modificat și completat pe baza acordului reciproc al părților contractante. Modificările și completările vor fi comunicate, în scris, pe cale diplomatică.

ARTICOLUL 25

1. Prezenta înțelegere va intra în vigoare la data ultimei notificări, făcută pe cale diplomatică, prin care părțile contractante își comunică reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a Înțelegerii.

Prezenta înțelegere va fi valabilă de la data intrării sale în vigoare până la 31 decembrie 2010 și va fi reînnoită în mod automat pentru perioade succesive de câte un an, dacă niciuna dintre părți nu o denunță, cu 6 luni înainte, printr-o notificare transmisă pe căi diplomatice.

2. Programele și activitățile începute în perioada de valabilitate a prezentei înțelegeri vor continua și după expirarea perioadei de valabilitate a acesteia, până la finalizarea lor.

Semnată la Praga la 22 ianuarie 2008, în câte două exemplare originale, fiecare în limbile română și cehă, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Ministerul Educației, Cercetării Pentru Ministerul Învățământului, Tineretului
și Tineretului din România, și Sportului din Republica Cehă,
Anton Anton, Vlastimil Ruzicka,
secretar de stat viceministrul pentru învățământ superior

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...