Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

Instrucțiunea tehnică privind clasificarea și evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile din 20.05.2008

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 mai 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Considerații generale

Art. 1. -

Prezentele instrucțiuni tehnice au ca scop utilizarea în activitatea de explorare și exploatare a resurselor/rezervelor de ape minerale naturale, ape minerale terapeutice, ape geotermale, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile a unor principii unitare de evaluare și de clasificare a acestora.

Art. 2. -

În sensul prezentelor instrucțiuni, resursele minerale la care se fac referiri se definesc astfel:

a) ape minerale naturale - substanța minerală utilă regenerabilă, reprezentată de totalitatea apelor subterane care îndeplinesc condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare și comercializare a apelor minerale naturale și care au fost cercetate în acest sens;

b) ape minerale terapeutice - substanța minerală utilă regenerabilă, reprezentată de totalitatea apelor subterane, cu proprietăți curative, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2004 privind aprobarea Normelor tehnice unitare pentru realizarea documentațiilor complexe de atestare a funcționării stațiunilor balneare, climatice și balneoclimatice și de organizare a întregii activități de utilizare a factorilor naturali și care au fost cercetate în acest sens;

c) ape geotermale - substanța minerală utilă regenerabilă, reprezentată de totalitatea apelor subterane care au rol de transport al căldurii din scoarța terestră, utilizate în scopuri energetice sau ca ape minerale terapeutice, cu temperaturi la sursă mai mari de 20° C;

d) gaze necombustibile - substanța minerală utilă regenerabilă și/sau neregenerabilă, reprezentată prin acumulări de gaze naturale, cu excepția hidrocarburilor, dizolvate în apele subterane sau acumulate în stare gazoasă în roci colectoare, valorificabile în condiții economice.

CAPITOLUL II Resursele și rezervele de ape minerale naturale, ape minerale terapeutice, ape geotermale, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile

Art. 3. -

Resursa de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică și apă geotermală reprezintă debitul de apă care poate fi cedat dintr-un acvifer la un moment dat, determinat prin testări hidrodinamice sau prin măsurători expediționale la gura sondelor arteziene sau a emergențelor naturale, care nu poate fi folosit ca atare în activitatea economică.

Art. 4. -

Resursa de gaze necombustibile sau de gaze care însoțesc apele minerale naturale, apele minerale terapeutice și apele geotermale reprezintă cantitatea de gaze care poate fi cedată dintr-un colector, determinată la sursă.

Art. 5. -

Rezerva de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică și de apă geotermală reprezintă debitul de apă subterană, determinat cantitativ și calitativ prin lucrări de explorare și exploatare, care poate fi extras dintr-un zăcământ, în anumite condiții tehnice, economice, de conservare și de protecție a zăcământului respectiv.

Art. 6. -

(1) Rezerva de gaze necombustibile sau de gaze care însoțesc apele minerale naturale, apele minerale terapeutice și apele geotermale este determinată, cantitativ și calitativ, prin lucrări de explorare și exploatare și reprezintă debitul de gaze, uscate și/sau asociate cu o fracție de apă subterană, posibil de obținut la capul de exploatare a sondelor sau la emergențele naturale, după ce fracția de apă este degazată la presiunea corespunzătoare condițiilor tehnice și economice de exploatare acceptate, de conservare și protecție a zăcământului respectiv. Aceasta poate fi utilizată ca atare sau prin prelucrare, conform legislației în vigoare, în activitatea economică.

(2) Rezervele de gaze care însoțesc apele minerale naturale, apele minerale terapeutice și apele geotermale se vor calcula doar în cazul în care gazele urmează să fie valorificate separat de apa extrasă din colectorul respectiv.

CAPITOLUL III Cercetarea acumulărilor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile

Art. 7. -

Cercetarea pentru cunoașterea și evaluarea resurselor și/sau rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile se va face astfel încât să se determine condițiile litostratigrafice, tectonice, proprietățile colectoare și filtrante ale rocii-magazin, condițiile și valorile de exploatare în limitele acceptate de conservarea acumulărilor de substanțe minerale utile și datele de stabilire a zonelor de protecție a acestora, precum și datele privind aspectele calitative referitoare la substanța minerală.

Art. 8. -

Lucrările și studiile de specialitate ale căror rezultate se folosesc pentru evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile sunt:

a) lucrări de prospecțiune și explorare, respectiv: Modificări (1)

- cercetări geologice și geomorfologice;

- cercetări hidrogeologice și hidrologice, efectuate pe o perioadă de cel puțin un an;

- investigații geofizice;

- ridicări topografice;

- investigații hidrochimice și microbiologice, efectuate pe o perioadă de cel puțin un an;

- studii privind dimensionarea zonelor de protecție a surselor de apă subterană;

- studii privind relația dintre compoziția mineralogică a apei și natura rocilor traversate;

- evaluarea și monitorizarea resurselor/rezervelor de substanță minerală utilă;

b) studii complementare, respectiv:

- studii privind influența lucrărilor inginerești asupra rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile;

- studii privind fiabilitatea captărilor existente;

- studii de interferență a surselor în exploatare;

- studii privind compoziția apei în izotopi de mediu;

- modelarea numerică a dinamicii apelor subterane.

Se poate renunța la efectuarea unora dintre cercetările enumerate sau se pot efectua și alte cercetări specifice, în funcție de necesități și de complexitatea acumulării studiate;

c) lucrări de exploatare experimentală;

d) lucrări de exploatare.

Art. 9. -

(1) Cercetarea geologică se execută în etape de lucru care, de regulă, se succedă, conducând progresiv la creșterea gradului de cunoaștere a resurselor/rezervelor.

(2) Etapele pentru cercetarea complexă a resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile sunt:

a) prospecțiunea;

b) explorarea și exploatarea experimentală;

c) exploatarea.

Art. 10. -

Prin lucrările de prospecțiune se urmărește:

a) cunoașterea condițiilor geologice, morfologice și hidrogeologice care determină acumularea apei minerale naturale, a apei minerale terapeutice, apei geotermale, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile;

b) localizarea rocilor-magazin în succesiunea stratigrafică existentă în zona cercetată;

c) obținerea unor date necesare evaluării resurselor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile.

Art. 11. -

Prin lucrările de explorare se urmărește creșterea gradului de cunoaștere a condițiilor geologice și hidrogeologice, pe baza cărora se determină resursele/rezervele de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile, în condiții de protecție și conservare a zăcămintelor.

Art. 12. -

Prin lucrările de exploatare experimentală care se realizează cu foraje și/sau prin alte lucrări de captare se completează cunoașterea de detaliu și se obțin date cantitative și calitative privind substanța exploatată. De asemenea, se evaluează resursele/rezervele de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile, precum și comportarea în exploatare a zăcământului, în condiții de conservare și de protecție a zăcămintelor, și se proiectează exploatarea acestora.

Art. 13. -

Prin lucrările de exploatare cu valorificare se monitorizează caracteristicile specifice ale zăcământului și ale variației lui în spațiu și timp, se verifică comportarea zăcământului față de sistemul de exploatare ales, corectitudinea măsurilor de conservare și de protecție a acestuia, adoptate conform normelor în vigoare, și, după caz, se reevaluează resursele/rezervele de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile.

CAPITOLUL IV Evaluarea resurselor/rezervelor

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile se bazează pe datele obținute direct prin metode de cercetare adecvate, urmărite și reevaluate periodic, în funcție de condițiile concrete de exploatare a surselor de apă subterană, prezentându-se următoarele:

a) date geologice, prezentate sub formă de hărți, secțiuni, bloc-diagrame și curbe granulometrice, folosite la caracterizarea și la delimitarea acumulărilor de substanțe minerale utile;

b) date hidrogeologice prezentate sub formă de hărți, tabele și grafice, folosite pentru caracterizarea acviferului și a dinamicii apelor subterane, acolo unde se consideră necesar, în vederea realizării unei exploatări raționale a zăcământului, a delimitării zonelor protejate, specifice acestuia, precum și a perimetrului de exploatare.

(2) Datele obținute în urma testării forajelor sunt luate în considerare numai după aplicarea metodologiei complete de punere în funcțiune a acestora, cuprinzând testul de eficacitate, testul de performanță și realizarea diagramei de indicație, executate în condiții similare celor în care se va realiza exploatarea.

(3) Pentru fluide polifazice (apă + gaz) și/sau pentru curgere neizotermală se vor lua în considerare doar testările în cadrul cărora s-au înregistrat presiunile (temperaturile) atât la nivelul colectorului, cât și în lungul găurii de sondă, până la capul de exploatare, precum și rația gaz/apă.

a) date topografice, prezentate în sistem STEREO '70, corespunzătoare scopului urmărit, prezentate sub formă de coordonate și de planuri;

b) date privind calitatea apei, obținute prin măsurători la sursă și prin analize de laborator, pe probe de apă prelevate, transportate și conservate corespunzător și prezentate sub formă de buletine de analiză, certificate pentru conformitate cu originalele, de tabele, diagrame sau hărți.

(4) Măsurătorile, prelevarea probelor și analizele se vor face în conformitate cu normele în vigoare.

(5) Probele pentru caracterizarea fizico-chimică, microbiologică și de radioactivitate a apei, altele decât cele cu periodicitate zilnică și săptămânală, vor fi prelevate și analizate de către laboratoare autorizate, certificate și acreditate în acest sens.

(6) Pentru apele geotermale se vor analiza și procesele de coroziune și de depunere de crustă în coloanele tubate, în țevile de extracție, de transport și în recipientele de stocare a apei;

a) date geofizice, obținute din cercetări atât la suprafață, cât și din foraje, prezentate sub formă de diagrafii și de hărți;

b) date hidrologice, climatice și meteorologice, prezentate sub formă de hărți, tabele sau grafice, necesare în aplicarea metodei de bilanț, acolo unde se consideră necesar;

c) date generale privind captările existente, coordonatele și planul de situație cu amplasarea acestora, caracteristicile constructive și schițele de detaliu cu acestea;

d) date privind influența lucrărilor inginerești care pot reprezenta surse de poluare, de alimentare și/sau descărcare a acviferului cercetat (captări de apă din surse subterane, dezafectate total sau parțial, lucrări de realimentare artificială pentru surse de apă subterană, lucrări cu caracter hidrotehnic, din care se pot produce pierderi de apă, sisteme de irigații sau de desecări, cariere etc.), acolo unde este cazul;

e) date privind metodologia de explorare și/sau de exploatare aplicată, tipul și volumul lucrărilor executate, tipul și materialele din care sunt realizate coloanele și celelalte piese componente ale sistemului de exploatare a apei minerale naturale, apei minerale terapeutice, apei geotermale, gazele care le însoțesc și a gazelor necombustibile, compatibilitatea tipodimensiunilor pompelor existente și diametrul coloanei de exploatare, subansamblurile și construcțiile componente ale sistemului de exploatare a apei, sistemul de urmărire a parametrilor de exploatare și de intervenție la emergențe, în caz de necesitate, posibilitatea combaterii eficiente a coroziunii echipamentelor și a depunerii de crustă în țevile de extracție etc.

Art. 15. -

(1) Prin prelucrarea și interpretarea datelor obținute din lucrările de cercetare a resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile se urmărește realizarea următoarelor obiective:

a) definirea și delimitarea acumulărilor și/sau a zăcămintelor;

b) caracterizarea regimului apelor minerale naturale, apelor minerale terapeutice, apelor geotermale, gazele care le însoțesc și a gazelor necombustibile din acvifer, condiții de alimentare, tranzit subteran, descărcare etc.;

c) stabilirea modelului hidrodinamic al acviferului, acolo unde se consideră necesar;

d) stabilirea domeniilor de utilizare a apei minerale naturale, apei minerale terapeutice, apei geotermale, gazele care le însoțesc și a gazelor necombustibile;

e) stabilirea zonelor de protecție a surselor și zăcămintelor, precum și, acolo unde este cazul, a gradului de vulnerabilitate la poluare a acviferului și factorii de risc asociați;

f) stabilirea regimului de exploatare rațională a zăcămintelor.

(2) Prezentarea rezultatelor obținute din cercetări, interpretarea lor și evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile se realizează conform anexei care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni tehnice.

Art. 16. -

Pe măsura creșterii volumului de date și a gradului de cunoaștere a resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile, precum și în cazul modificării condițiilor tehnice sau a modificării în timp a compoziției fizico-chimice a apei, se va face reevaluarea resurselor și/sau a rezervelor.

Art. 17. -

(1) În documentul privind înregistrarea resurselor/rezervelor pentru apele minerale naturale și apele minerale terapeutice se vor prezenta principalii constituenți fizico-chimici care le caracterizează, atât în miligrame/litru, cât și în miliechivalenți/litru.

(2) Aceștia vor fi calculați și înregistrați ca medie aritmetică a valorilor din buletinele de analize fizico-chimice generale efectuate pe parcursul monitorizării, care au stat la baza eliberării actului de încheiere, dar nu mai puțin de 3 analize pentru fiecare sursă.

(3) Pentru înregistrarea de resurse/rezerve de gaze necombustibile libere sau asociate, va fi prezentată și analiza constituenților gazului respectiv, aceștia urmând a fi înscriși în documentul de înregistrare a resurselor/rezervelor.

Art. 18. -

(1) Principali constituenți fizico-chimici care caracterizează stabilitatea apei la sursă, în cadrul fluctuației ei naturale, sunt următorii:

a) temperatura apei la sursă;

b) concentrația ionilor de hidrogen (pH);

c) conductivitatea (TDS);

d) reziduu sec la 180°C;

e) reziduu sec solubil (reziduu sec la 180°C+1/2 din hidrogencarbonatul);

f) cloruri;

g) sulfați;

h) hidrogencarbonatul;

i) calciu;

j) magneziu;

k) sodiu;

l) potasiu;

m) dioxid de carbon, pentru apele minerale carbogazoase.

(2) Pentru indicatorii chimici prevăzuți la alin. (1) lit. (f)-(l), valorile determinate și prezentate în buletinele de analiză vor fi atât în miligrame/litru, cât și în miliechivalenți/litru.

Art. 19. -

(1) Limita maximă admisă a fluctuațiilor naturale a unei ape minerale naturale sau a unei ape minerale terapeutice o reprezintă o variație de +/-50% a dioxidului de carbon și o variație de +/- 20% a următorilor constituenți fizico-chimici:

a) conductivitate (TDS);

b) concentrația ionilor de hidrogen (pH);

c) hidrogencarbonatul;

d) reziduu sec solubil total;

e) oricare dintre indicatorii chimici prevăzuți la art. 18 alin. (1) lit. (f) - (l), care au o pondere mai mare de 10% în miliechivalenți/litru în compoziția apei minerale naturale sau a apei minerale terapeutice.

(2) Pentru apele geotermale, în încheierea de resurse/rezerve se va înscrie temperatura medie, pe surse, temperatură calculată ca medie aritmetică a temperaturilor măsurate pe perioada de urmărire.

(3) Limita maximă acceptată a fluctuației naturale a acesteia este considerată ca fiind de +/- 20% față de temperatura medie înregistrată, fără a se coborî sub limita de temperatură care definește apa geotermală.

Art. 20. -

(1) În cazul în care se constată, în timpul exploatării, o depășire a domeniului de variație stabilit conform art. 19, titularul licenței de exploatare are obligația de a înainta la Agenția Națională pentru Resurse Minerale propuneri privind reevaluarea de resurse și rezerve pentru zăcământul respectiv, cu condiția ca apele minerale naturale și apele minerale terapeutice să îndeplinească celelalte condiții prevăzute pentru apele minerale naturale și apele terapeutice.

(2) În cazul apelor minerale terapeutice, documentația de reevaluare a resurselor/rezervelor va fi însoțită de buletine cu indicații terapeutice reactualizate, eliberate de autoritățile abilitate în acest sens.

Art. 21. -

Resursele/rezervele de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică și apă geotermală se calculează cu ajutorul metodei volumetrice și se exprimă în unități volumetrice, raportate la unitatea de timp (m3/zi).

Art. 22. -

(1) Resursele și rezervele de gaze necombustibile libere sau care sunt însoțite de ape minerale naturale, ape minerale terapeutice și ape geotermale se exprimă în normal metri cubi pe unitatea de timp (N m3/zi), iar metoda de evaluare trebuie să permită calculul evoluției debitelor de gaze în raport cu presiunile dinamice la gura sondei.

(2) În cazul mofetelor, resursele/rezervele de gaz se vor calcula prin metoda volumetrică.

(3) Pentru rezervele și resursele de gaze necombustibile care însoțesc apele minerale naturale, apele minerale terapeutice și apele geotermale se va ține cont de rația gaz/apă, pentru debite diferite de apă exploatată, iar cantitatea de gaz rămas dizolvat în apă, în condiții de presiune și temperatură normale, nu va fi înregistrată ca resursă/rezervă de gaz. Resursele/rezervele de gaze necombustibile, în acest caz, se exprimă în normal metri cubi pe unitatea de timp (N m3/zi).

(4) Resursele/rezervele de gaze combustibile și hidrocarburi care însoțesc sau sunt însoțite de ape minerale naturale, ape minerale terapeutice, ape geotermale sau gaze necombustibile vor fi calculate conform Instrucțiunilor tehnice privind evaluarea, clasificarea, confirmarea resurselor geologice și rezervelor de petrol și conținutul-cadru al studiilor de evaluare a resurselor geologice și rezervelor de petrol, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 101/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 26 ianuarie 1998.

CAPITOLUL V Clasificarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică și apă geotermală

Art. 23. -

Gradul de cunoaștere a resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică și apă geotermală reprezintă certitudinea ce poate fi atribuită cantității și calității acestora și este determinat de volumul, de complexitatea și de calitatea datelor obținute cu privire la acumulările de acest tip de apă și la exploatarea lor în condiții de conservare și protecție a zăcămintelor.

SECȚIUNEA 1 Clasificarea resurselor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică și apă geotermală

Art. 24. -

Resursele de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică și apă geotermală se clasifică, după gradul de cunoaștere, în următoarele categorii:

a) indicate;

b) măsurate.

Art. 25. -

(1) Resursele indicate de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică și apă geotermală reprezintă debitul de apă care poate fi cedat dintr-un acvifer, printr-o sursă sau prin mai multe surse, evaluat pe baza datelor obținute în lucrări de explorare, cu indicații hidrogeologice pozitive, respectiv prin măsurători expediționale ale debitelor arteziene din foraje sau a debitelor emergențelor naturale (izvoare) și pentru care s-a efectuat cel puțin o analiză fizico-chimică și microbiologică completă pentru apele minerale naturale și ape minerale terapeutice. În plus, pentru apele minerale terapeutice trebuie să se prezinte și indicații terapeutice eliberate de institutele de specialitate abilitate în acest sens.

(2) Pentru apele geotermale se vor prezenta și măsurători expediționale de temperatură a apei la gura sursei.

(3) Aceste resurse justifică oportunitatea efectuării în continuare de lucrări de cercetare hidrogeologică pentru estimarea parametrilor tehnici și economici de exploatare în condiții de calitate corespunzătoare a apei și de conservare și protecție a acviferului.

Art. 26. -

(1) Resursele măsurate de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică și apă geotermală reprezintă volumul de apă care poate fi cedat dintr-un acvifer, din unul sau mai multe foraje, evaluate pe baza datelor obținute în cadrul lucrărilor de explorare, prin testarea hidrodinamică a acviferelor (teste de eficacitate și performanță în foraje).

(2) Pentru apele minerale naturale și apele minerale terapeutice se prezintă cel puțin o analiză fizico-chimică și microbiologică completă.

(3) În plus, pentru apele minerale terapeutice trebuie să se prezinte și indicații terapeutice eliberate de către institutele de specialitate abilitate în acest sens.

(4) Pentru apele geotermale se vor prezenta și măsurători expediționale de temperatură a apei la gura sursei.

Art. 27. -

(1) Resursele indicate și măsurate de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică și apă geotermală, ca atare, nu pot fi valorificate din cauza gradului redus de cunoaștere hidrodinamică și hidrochimică a acviferelor.

(2) Pentru începerea valorificării acestora trebuie continuată explorarea, conform legislației în vigoare, până la promovarea acestora în categoria de rezerve.

(3) Se exceptează sursele care se încadrează la art. 32. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Clasificarea rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică și apă geotermală

Art. 28. -

Rezervele de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică și apă geotermală se clasifică după gradul de cunoaștere în următoarele categorii:

a) probabile;

b) dovedite.

Art. 29. -

(1) Rezervele probabile de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică și apă geotermală se înregistrează numai pentru izvoare și reprezintă diferența dintre debitul maxim și debitul minim măsurat pe o perioadă de cel puțin 18 luni de monitorizare.

(2) În cazul rezervelor probabile de ape geotermale, perioada de monitorizare se poate reduce, cu acordul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, la un an, perioadă în care se urmăresc zilnic debitul și temperatura la sursă.

(3) Debitul maxim zilnic valorificat nu va depăși debitul maxim înregistrat în perioada de monitorizare, cu condiția ca volumul anual valorificat să nu depășească valoarea de 365 de zile înmulțită cu debitul mediu al izvorului, debit mediu calculat ca medie aritmetică a debitelor zilnice înregistrate în perioada de monitorizare.

(4) Variațiile de debit la izvoare nu trebuie să afecteze compoziția fizico-chimică a apei, aceasta trebuind să rămână stabilă în timp, conform art. 19, pentru apele minerale naturale și apele minerale terapeutice.

(5) Pentru apele geotermale, indicatorul obligatoriu de monitorizat este temperatura la izvor.

Art. 30. -

(1) Rezervele dovedite de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică și apă geotermală reprezintă:

a) în cazul forajelor, debitul de apă confirmat prin pompare cu un debit constant, cu monitorizarea continuă a calității apei, pe o perioadă de cel puțin un an, cu condiția ca acest debit să nu depășească 80% din debitul critic determinat la testările hidrodinamice ale acviferului, sau debitul minim înregistrat, tot pe o perioadă de un an de zile, la forajele explorate artezian. Pentru apele geotermale, indicatorul obligatoriu de monitorizat este temperatura, care va fi măsurată zilnic, în condițiile unei exploatări a sursei, cu un debit constant pe toată această perioadă; Modificări (2)

b) pentru izvoare, ca rezervă dovedită, va fi înregistrat debitul minim măsurat pentru o perioadă de 18 luni de monitorizare. Perioada de urmărire și monitorizare continuă pentru înregistrarea de rezerve dovedite este de cel puțin 18 luni, iar rezerva dovedită se înregistrază ca fiind debitul minim înregistrat pentru sursa respectivă pe toată perioada de monitorizare. Pentru apele geotermale, în acest caz, perioada de monitorizare se poate reduce, cu acordul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, la un an, cu obligativitatea măsurătorilor zilnice de temperatură a apei la gura sursei.

(2) În funcție de rezultatele obținute pe perioada explorării, Agenția Națională pentru Resurse Minerale poate impune prelungirea perioadei de urmărire în perioada de valabilitate a licenței de explorare, până la atingerea unui grad de cunoaștere necesar înregistrării de resurse/rezerve.

(3) Rezerva dovedită de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică și apă geotermală satisface regimul de exploatare prevăzut în condiții de calitate, conform legislației în domeniu, corespunzătoare domeniului de valorificare, de conservare și protecție a zăcământului.

(4) Datele referitoare la rezerva dovedită de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică și apă geotermală permit verificarea modelului hidrodinamic, acolo unde s-a considerat necesar realizarea acestuia, folosit în procesul de exploatare și realizarea simulării previzionale privind diferite situații de exploatare.

Art. 31. -

(1) Pentru un foraj de apă minerală naturală sau apă minerală terapeutică pentru care au fost înregistrate atât rezerve dovedite care se valorifică, cât și resurse măsurate, cu acordul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale se poate trece la valorificarea resurselor măsurate, cu condiția monitorizării pe o perioadă de minimum 6 luni a indicatorilor fizico-chimici și microbiologici, conform legislației în vigoare, dar nu mai puțin de 3 analize fizico-chimice și microbiologice generale și una de radioactivitate.

(2) În condițiile în care pe parcursul acestei perioade de monitorizare apele minerale naturale și apele minerale terapeutice îndeplinesc condițiile de compoziție și de constanță prevăzute în prezentele instrucțiuni, se fac propuneri de reînregistrare de resurse/rezerve la Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

(3) Pentru forajele de apă geotermală pentru care au fost înregistrate atât rezerve dovedite care se valorifică, cât și resurse măsurate pentru aceeași sursă, cu acordul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale se poate trece la valorificarea resurselor măsurate, cu condiția monitorizării pe o perioadă de minimum 6 luni a temperaturii apei la gura forajului. Modificări (1)

(4) Pentru apa minerală terapeutică se acceptă o variație de +/- 20% a temperaturii față de temperatura înregistrată la omologarea de resurse/rezerve, dar nu mai mică decât temperatura minimă care definește apa geotermală. Modificări (1)

(5) În propunerea de înregistrare de resurse/rezerve se va înscrie ca temperatură media aritmetică a temperaturilor înregistrate în această perioadă. În acest caz, valorificarea resursei măsurate atât pentru apa minerală naturală, apa minerală terapeutică, cât și pentru apa geotermală se va face în limita resursei măsurate înregistrate.

Art. 32. -

(1) Forajele de înlocuire a celor aflate în exploatare cu valorificare pentru apă minerală naturală și apă minerală terapeutică pot trece imediat la valorificarea rezervelor dovedite înregistrate, cu acordul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, dacă îndeplinesc condițiile de calitate, conform legislației în vigoare. Apa minerală naturală exploatată din aceste noi foraje nu trebuie să prezinte o variație mai mare de +/- 20% a indicatorilor menționați la art. 19, înregistrați pentru sursa înlocuită.

(2) Pentru forajele care înlocuiesc foraje aflate în exploatare pentru apă minerală terapeutică se vor prezenta buletine noi de analize fizico-chimice, microbiologice și cu indicații terapeutice, eliberate de instituțiile abilitate în acest sens, care să certifice că această apă și-a păstrat constantă compoziția fizico-chimică, microbiologică și proprietățile balneoterapeutice pentru care au fost înregistrate resurse/rezerve de apă minerală terapeutică.

(3) Pentru apa minerală geotermală se acceptă o variație de +/- 20% a temperaturii față de temperatura înregistrată la omologarea de resurse/rezerve, dar nu mai mică decât temperatura minimă care definește apa geotermală. În acest caz, valorificarea apei minerale naturale, a apei minerale terapeutice și a apei geotermale se va face în limita rezervei dovedite înregistrate.

(4) La aceste foraje de înlocuire se poate trece la valorificarea resursei măsurate, dacă forajul înlocuit avea înregistrată resursă măsurată, în condițiile art. 31.

(5) În cazul în care se constată la forajele de înlocuire o creștere a debitelor maxime exploatabile, diferența va fi înregistrată ca resursă măsurată, iar valorificarea ei poate fi făcută conform art. 31.

Art. 33. -

În cazul forajelor care deschid în cadrul unui zăcământ, pentru care au fost înregistrate resurse/rezerve de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică și apă geotermală, alte acvifere decât cele pentru care au fost înregistrate resurse/rezerve vor fi considerate ca foraje noi de cercetare.

CAPITOLUL VI Clasificarea resurselor și rezervelor de gaze necombustibile

Art. 34. -

Resursele de gaze necombustibile considerate regenerabile și evaluate ca debite de gaze se clasifică după gradul de cunoaștere și se evaluează, în conformitate cu art. 23, cu metode specifice acumulărilor polifazice sau monofazice și primesc categoria de cunoaștere corespunzătoare.

Art. 35. -

Resursele de gaze necombustibile considerate neregenerabile și evaluate ca volume de gaze se evaluează conform metodologiei care se aplică gazelor naturale combustibile și primesc categoria de cunoaștere corespunzătoare.

Art. 36. -

(1) Rezervele de gaze necombustibile considerate regenerabile și evaluate ca debite de gaze se clasifică ca rezerve dovedite.

(2) Acestea se evaluează atât cu metode specifice acumulărilor polifazice sau monofazice, cât și în conformitate cu art. 23.

Art. 37. -

Rezervele de gaze necombustibile considerate neregenerabile și evaluate ca volume de gaze se clasifică după gradul de cunoaștere și se evaluează conform metodologiei care se aplică gazelor naturale combustibile, primind categoria de cunoaștere corespunzătoare.

CAPITOLUL VII Documentațiile de evaluare a resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile

Art. 38. -

(1) Documentațiile de evaluare a resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile se întocmesc, conform anexei, pe baza datelor obținute din lucrările de cercetare și din studiile prevăzute la art. 8.

(2) Documentațiile trebuie să cuprindă toate informațiile necesare evaluării și clasificării resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc sau de gaze necombustibile, precum și verificării tuturor calculelor efectuate.

Art. 39. -

Documentațiile de evaluare a resurselor/rezervelor se întocmesc pe zăcămintele cercetate, iar evaluarea resurselor/rezervelor se face, pentru substanța cercetată, pe surse.

Art. 40. -

Evaluarea resurselor sau a rezervelor și justificarea clasificării în categorii se fac separat pe surse, iar rezultatele calculului și clasificării se prezintă pe zăcăminte.

ANEXĂ la instrucțiunile tehnice

CONȚINUTUL-CADRU
pentru documentațiile privind evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile

Documentațiile privind evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile trebuie să aibă un conținut corespunzător gradului de cunoaștere a acumulării de substanțe minerale utile și să conțină text și anexe.

1. TEXTUL DOCUMENTAȚIILOR

1.1. Introducere

Partea introductivă a documentației va cuprinde date succinte cu privire la:

- obiectul și scopul documentației;

- date geografice și administrativ-sociale;

- situația rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile și a resurselor din care provin, luate în evidență anterior, și a celor calculate în documentație;

- modul în care au fost îndeplinite măsurile și recomandările înscrise cu ocazia ultimei verificări și luări în evidență;

- menționarea operatorilor economici care au executat lucrările de cercetare pentru apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și pentru gaze necombustibile, a celor care au proiectat și au executat lucrările de captare a apei minerale naturale, a apei minerale terapeutice, a apei geotermale, gazele care le însoțesc și a gazelor necombustibile, a celor care au urmărit evoluția în timp a caracteristicilor acviferului și de exploatare, precum și a celor care au interpretat rezultatele.

1.2. Considerații generale

Sunt prezentate principalele elemente cu privire la condițiile regionale de acumulare a apei minerale naturale, a apei minerale terapeutice, a apei geotermale, gazele care le însoțesc și a gazelor necombustibile, în structura geologică care include perimetrul studiat:

- natura și volumul lucrărilor de cercetare geologică-hidrogeologică executate și perioadele în care au fost executate;

- datele geologice generale privind litostratigrafia, tectonica, precum și alte caracteristici ale acviferelor, la o scară adecvată, cu referire specială la orizonturile permeabile, elementele geometrice ale orizonturilor permeabile și elementele geologice specifice pentru evaluarea zăcămintelor;

- caracteristicile hidrogeologice și dinamica generală a apelor subterane din acviferul studiat;

- caracteristicile fizico-chimice, organoleptice și microbiologice ale apei minerale naturale, apei minerale terapeutice (inclusiv proprietăți curative și efecte benefice asupra organismului pentru apele minerale terapeutice), distribuția spațială a diferitelor tipuri de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică și apă geotermală, temperatura, agresivitatea, eventuala evoluție în timp a anumitor componente;

- date cu privire la factorii hidrologici și hidrometeorologici;

- date cu privire la exploatarea și la valorificarea apei minerale naturale, a apei minerale terapeutice, a apei geotermale, gazele care le însoțesc sau a gazelor necombustibile în perimetrul studiat.

1.3. Detalii privind acumulările de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc sau de gaze necombustibile

a) Lucrările de cercetare executate și modul de obținere a datelor, în cadrul cărora se vor menționa:

- metodele de cercetare folosite și perioadele în care au fost executate lucrările de prospecțiuni, explorare și de exploatare experimentală;

- tipul și volumul lucrărilor de cercetare executate după ultima verificare și luare în evidență a resurselor/rezervelor, pe categorii de lucrări:

- geologice (cartare de suprafață și analiza datelor din foraje);

- hidrogeologice;

- analize privind calitatea apei minerale naturale și a apei minerale terapeutice;

- temperaturi ale apelor geotermale;

- indicațiile terapeutice, pentru apele minerale terapeutice;

- topografice;

- geofizice.

b) Geologia:

- litostratigrafia, tectonica zonei cercetate, cu referire specială asupra orizonturilor posibil acvifere;

- elementele geologice specifice pentru evaluarea acviferelor;

- granulometria, pentru acviferele granulare;

- sistemele de fisurare și alte discontinuități structurale, pentru acviferele fisurate.

c) Hidrogeologia:

- delimitarea acviferului în care este inclus zăcământul, cu domeniile de alimentare și descărcare de la suprafață și/sau subterane a apei minerale naturale, a apei minerale terapeutice și a apei geotermale;

- definirea tipului de acvifer în zona studiată și în cadrul regional și a cotei nivelului apei minerale naturale, a apei minerale terapeutice și a apei geotermale, separat pentru fiecare strat în parte;

- identificarea orizonturilor semipermeabile (care permit fenomene de drenanță) și a celor practic impermeabile;

- identificarea zonelor de aflux;

- calculul parametrilor hidrogeologici principali ai acviferului;

- date caracteristice apelor geotermale (temperatura apei în strat și la capul de exploatare, rația gaz/apă, presiunea de zăcământ);

- date caracteristice acumulărilor de gaze necombustibile (distribuția saturației în apă în cadrul formațiunii colectoare, presiunea de zăcământ, rația gazelor dizolvate în apa din zăcământ, fracția de apă din fluidul debitat la capul sondelor);

- variațiile în timp ale debitului specific;

- direcțiile de curgere, gradienții hidraulici, viteza medie reală de curgere, debitul unitar al curentului acvifer, relațiile dintre acvifer și cursurile de apă ce îl alimentează sau îl drenează (condiții de margine), acolo unde se pot determina sau se consideră necesară determinarea lor;

- eficacitatea hidrodinamică (E) a forajelor folosite pentru testări hidrogeologice sau exploatare;

- diagramele de indicație la forajele de exploatare, stabilite pe baza datelor din pompări în regim staționar;

- factorii de risc în ceea ce privește poluarea și datele referitoare la instituirea zonelor protejate, specifice apei minerale naturale, apei minerale terapeutice și apei geotermale.

d) Interpretarea hidrogeologică a datelor obținute prin investigațiile geofizice

Se vor interpreta datele geofizice, cantitativ și/sau calitativ, și se vor corela cu datele obținute prin alte metode de cercetare.

e) Caracterizarea calitativă a apei minerale naturale și a apei minerale terapeutice

Se va realiza pe baza următoarelor date obținute din analize efectuate, conform legislației în vigoare, la gura sondei sau pe probe de apă prelevate, transportate și conservate corespunzător de către reprezentanții laboratorului care urmează să efectueze analizele și care își asumă răspunderea pentru corectitudinea rezultatelor:

- caracteristicile fizico-chimice, microbiologice, biologice și eventual clinice și farmacodinamice;

- distribuția spațială (în plan orizontal și vertical) a tipurilor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică și apă geotermală și a principalelor lor caracteristici;

- agresivitatea apelor;

- estimarea evoluției în timp a calității apei minerale naturale, apei minerale terapeutice și apei geotermale, în condiții de exploatare a acesteia;

- destinația apelor din punct de vedere economic și medical, în conformitate cu normele în vigoare.

Pentru apele minerale utilizate (utilizabile) ca substanțe terapeutice sunt necesare recomandări medicale specifice acestui tip de substanță. Acestea vor fi făcute conform legislației în vigoare.

f) Descrierea lucrărilor executate pentru captarea de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc sau de gaze necombustibile

Se vor face referiri atât la perioada de execuție a captărilor, la cea anterioară intrării în regim de exploatare, cât și la cea din timpul exploatării, menționându-se elementele caracteristice fiecărei etape: metodologia aplicată pentru exploatarea de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală și gazele care le însoțesc sau de gaze necombustibile, tipul și volumul lucrărilor executate, tipul și materialele din care sunt realizate coloanele și celelalte piese componente ale sistemului de exploatare a apei minerale naturale, a apei minerale terapeutice, a apei geotermale, gazele care le însoțesc sau de gaze necombustibile, compatibilitatea tipodimensiunilor pompelor existente cu diametrul coloanei de exploatare, subansambluri și construcții componente ale sistemului de exploatare a apei minerale naturale, a apei minerale terapeutice, a apei geotermale, gazele care le însoțesc sau de gaze necombustibile, sistemul de urmărire a parametrilor de exploatare și de intervenție la foraje în caz de necesitate, posibilitatea combaterii eficiente a coroziunii echipamentelor și a depunerii de crustă în țevile de extracție.

Se vor menționa, de asemenea, lucrările curente și periodice de testare și de întreținere a lucrărilor de captare a apei minerale naturale, a apei minerale terapeutice, a apei geotermale, gazele care le însoțesc sau de gaze necombustibile și datele obținute astfel.

g) Influența lucrărilor inginerești asupra surselor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală și gazele care le însoțesc sau de gaze necombustibile

Se vor analiza datele despre: captările de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc sau de gaze necombustibile, dezafectate total sau parțial, lucrări pentru alimentarea artificială a unor surse de apă subterană, lucrări cu caracter hidrotehnic, din care se pot produce pierderi de apă, sisteme de irigații sau de desecări, cariere de balast, de argilă etc. și alte lucrări ce se pot manifesta ca surse de poluare etc.

h) Modelarea hidrodinamică, acolo unde se consideră necesar, a exploatării de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc sau de gaze necombustibile și care va sta la baza deciziilor privind regimul de exploatare a acviferelor și a zăcămintelor a căror exploatare este importantă din punct de vedere social, economic sau financiar. După verificarea calării modelului, dacă este cazul, acesta va fi utilizat și pentru prognozarea evoluției caracteristicilor hidrogeologice în diferite situații de exploatare necesare pentru întocmirea planurilor de dezvoltare a exploatării.

1.4. Evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile

a) Evaluarea resurselor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile se face pe baza datelor obținute din cercetarea hidrogeologică, prezentându-se:

- metoda de calcul adoptată și justificarea alegerii acesteia, în funcție de natura, de volumul și de calitatea informațiilor obținute până la data de referință a calculului, precum și de definirea și delimitarea acviferului;

- modul de obținere a parametrilor de calcul și justificarea alegerii valorilor adoptate;

- valorile admise pentru calculul resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică și apă geotermală;

- parametrii necesari pentru evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică și apă geotermală, ca bază pentru simularea comportării acviferului în diferite condiții de exploatare.

b) Evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică și apă geotermală se face pe baza datelor obținute din cercetarea hidrogeologică, prezentându-se:

- metoda de calcul adoptată și justificarea alegerii acesteia, în funcție de natura, de volumul și de calitatea informațiilor obținute până la data de referință a calculului, de definirea, de delimitarea și de caracteristicile acviferului, respectiv ale zăcămintelor, de regimul apelor minerale naturale, apelor minerale terapeutice și apelor geotermale, de condițiile actuale tehnice și economice de exploatare, precum și de necesitățile de conservare și de protecție a acviferelor;

- modul de obținere a parametrilor de calcul, a variațiilor acestora și justificarea alegerii valorilor adoptate pentru pantele hidraulice (niveluri piezometrice), coeficienți de filtrare, debite specifice, debite critice cu denivelările corespunzătoare, viteze de curgere, transmisivități sau, după caz, dacă se consideră necesar, debite de descărcare sau de alimentare a zăcămintelor;

- valorile admise pentru calculul resurselor dinamice sau al rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică și apă geotermală, ținând seama de condițiile actuale tehnice și economice de exploatare (pentru rezerve), precum și de necesitățile privind conservarea și protecția acviferelor;

- evaluarea debitului potențial al acviferelor și a consecințelor, pe termen lung sau scurt, ale exploatării acestora.

c) Metoda de calcul adoptată și justificarea alegerii acesteia, în funcție de natura, de volumul și de calitatea informațiilor obținute până la data de referință a calculului, de definirea, de delimitarea și de caracteristicile acviferului, respectiv ale zăcămintelor, de regimul apelor minerale naturale, apelor minerale terapeutice și apelor geotermale, de condițiile actuale tehnice și economice de exploatare (pentru rezerve) și de necesitățile de conservare și de protecție a acviferelor;

- modul de obținere a parametrilor de calcul, a variațiilor acestora și justificarea alegerii valorilor adoptate (medii, caracteristice, eventual cu asigurările respective) pentru pantele hidraulice (niveluri piezometrice), presiunea de fund, (statice + dinamice), coeficienți de filtrare, debite specifice, debite critice cu denivelările corespunzătoare, viteze de curgere, transmisivități, temperatura de strat (în cazul apelor geotermale), pierderea liniară de temperatură în lungul sondei, temperatura la capul sondei de exploatare, pentru apele geotermale și variațiile ei în funcție de debitul extras și de rația de gaze, după caz;

- modelul hidrodinamic privind diagnosticarea performanțelor termice ale unei sonde de apă geotermală (zone de aflux, corelațiile dintre debitul extras cu temperatura de strat, pierderea de temperatură în lungul sondei, temperatura la capul sondei de exploatare); diagnosticarea pierderilor de presiune în lungul sondei și a rației de gaze asociate apei geotermale; diagnosticarea productivității colectorului (analiza interferenței sondelor individuale, evoluția nivelului apei din sondă, evoluția presiunii de fund pentru sonda oprită și în producție, evoluția presiunii la capul de exploatare); prognoza performanțelor sondelor care produc în interferență în cadrul unui zăcământ exploatat prin mai multe foraje care deschid același acvifer, folosind variante de exploatare optimizată.

d) Evaluarea resurselor sau a rezervelor de gaze necombustibile regenerabile cuprinde calculul debitului de gaze necombustibile, exploatabil în unitatea de timp, prezentându-se:

- metoda de calcul adoptată și justificarea alegerii acesteia, în funcție de natura, de volumul și de calitatea informațiilor obținute până la data de referință a calculului, de definirea, de delimitarea și de caracteristicile acumulărilor și ale regimului gazelor necombustibile și eventual de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică sau apă geotermală asociate lor, pentru condițiile tehnice și economice de exploatare acceptate (pentru rezerve) și a necesităților de protecție a acumulărilor de gaze;

- modelul matematic privind diagnosticarea pierderilor de presiune în lungul sondei, diagnosticarea productivității colectorului (analiza interferenței sondelor individuale, evoluția nivelului apei din sondă, evoluția saturației în apă în formațiunea colectoare, evoluția presiunii de fund pentru sonda oprită și în producție, evoluția presiunii la capul de exploatare); prognoza performanțelor sondelor care produc în interferență în cadrul unei acumulări de gaze, folosind variante de exploatare optimizată;

- modul de obținere a parametrilor de calcul, a variațiilor acestora și justificarea alegerii valorilor adoptate (medii, caracteristice, eventual cu asigurările respective) pentru presiunea de fund (statică + dinamică), porozitatea, permeabilitatea și saturația în apă a colectorului, extinderea pe verticală și pe orizontală a acestuia, indicii de productivitate a sondelor, debitul de gaze, debitul de apă, rația de gaze/apă, calitatea gazelor, plaja de debite pentru care rația gaze/apă este maximă, sistemul de extracție și de echipare a sondelor etc.

e) Evaluarea resurselor sau a rezervelor de gaze necombustibile neregenerabile se va face și va fi prezentată conform Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 101/1997.

1.5. Concluzii și propuneri

Se vor menționa principalele concluzii care rezultă din prelucrarea datelor și din evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile privitor la:

- delimitarea zăcământului;

- caracterizarea geologică, hidrogeologică și a calității apelor minerale naturale și apelor minerale terapeutice care formează obiectul documentației;

- condițiile tehnice de exploatare;

- valorile resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile propuse pentru avizarea evaluării.

Propuneri privind:

- luarea în evidență a resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile, evaluate, clasificate pe categorii;

- continuarea activității de cercetare hidrogeologică pentru creșterea gradului de cunoaștere a acumulărilor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile;

- urmărirea calității apelor minerale naturale și a apelor minerale terapeutice, precum și a parametrilor hidrogeologici ai acestora, în cazul forajelor, în timpul exploatării.

2. ANEXE GRAFICE

Anexele grafice vor cuprinde materialele necesare pentru justificarea, completarea și detalierea datelor prezentate în textul documentațiilor, astfel:

a) Hărți, planuri, secțiuni etc., care vor reprezenta:

- localizarea zăcământului pe harta administrativă;

- perimetrul zăcământului delimitat în coordonate STEREO '70, cu amplasarea lucrărilor de captare cu coordonatele lor, în același sistem, la scara 1:25.000 sau 1:50.000;

- harta geologică-hidrogeologică, cu localizarea zăcământului, pentru care se calculează rezervele de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală și gazele care le însoțesc sau de gaze necombustibile și, eventual, a resurselor totale de ape subterane, măsurate la o scară convenabilă;

- hărți hidrogeologice-hidrochimice speciale, în cazul în care elementele necesar a fi evidențiate nu pot fi cuprinse pe harta geologică-hidrogeologică generală;

- harta vulnerabilității la poluare a acviferelor, în cazul în care în zonă există studii speciale de protecție a mediului;

- schema modelului hidrodinamic, dacă se consideră necesar;

- secțiuni, la scara hărții sau la scări grafice convenabile.

b) Fișele forajelor, tabele, buletine de analiză, diagrame, grafice etc.

b1) fișele forajelor (lucrărilor de captare a apei) de exploatare, pentru care se evaluează resurse/rezerve de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile, vor cuprinde:

- codul forajului din documentație, executantul, beneficiarul, amplasamentul (localizare, coordonatele pe direcțiile x, y și z), intervalul de timp în care a fost executat;

- diagrafia geofizică, în gaura liberă, a forajului;

- diagrafia geofizică în gaura tubată, acolo unde se consideră necesar;

- caracteristicile tehnice și constructive ale forajului (lucrărilor de captare de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală și gazele care le însoțesc sau de gaze necombustibile) și date privind operațiunile de decolmatare-desnisipare;

- descrierea coloanelor litologice (constituția litologică și vârsta formațiunilor);

- adâncimile și grosimile straturilor străbătute;

- existența apei în straturi și poziția nivelurilor piezometrice, existența acumulărilor de gaze necombustibile;

- investigarea forajului cu sonda multisensor, dacă se consideră necesar;

- date privind testarea hidrogeologică a acviferelor, pentru fiecare interval de acvifer străbătut;

b2) tabele care conțin date ce reprezintă:

- caracteristicile principalelor captări de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile studiate;

- testarea hidrodinamică a forajelor;

- caracteristicile hidrogeologice ale acviferelor;

- evoluția în timp a caracteristicilor de exploatare;

- variația nivelurilor piezometrice în punctele de observație (valorile și datele la care au fost înregistrate);

- variația în timp a compoziției apelor minerale naturale și a apelor minerale terapeutice, în conformitate cu legislația în vigoare;

- valorile pe baza cărora s-au stabilit parametrii de calcul al resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile;

- situația rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoțesc și de gaze necombustibile, din zăcământul propus spre confirmare, defalcate pe calități de ape, și gaze, în funcție de domeniul de utilizare, pe categorii de rezerve;

b3) diagrame, buletine de analiză certificate pentru conformitate, grafice, reprezentând:

- alte investigații geofizice, unde se consideră necesar;

- raportul dintre denivelarea specifică - debit;

- diagramele de indicație pentru determinarea debitului optim de exploatare;

- buletine de analize fizico-chimice, microbiologice și de radioactivitate, certificate pentru conformitate, care să caracterizeze din punct de vedere fizico-chimic, organoleptic și microbiologic apa;

- buletine de analize de izotopi de mediu, certificate pentru conformitate, acolo unde se consideră necesar;

- indicații terapeutice pentru apele minerale terapeutice, certificate pentru conformitate;

- termodiagrame;

- curbele granulometrice pentru straturile colectoare ale substanțelor minerale utile studiate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...