Guvernul României

Hotărârea nr. 856/2008 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive

Modificări (...), Referințe (2), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 august 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Domeniul de aplicare

Art. 1. -

Prezenta hotărâre stabilește cadrul legal privind liniile directoare, măsurile și procedurile și pentru prevenirea sau reducerea pe cât posibil a oricăror efecte negative asupra mediului, în special asupra apei, aerului, solului, faunei, florei și peisajului, precum și a oricăror riscuri asupra sănătății populației, rezultate ca urmare a gestionării deșeurilor din industriile extractive.

Art. 2. -

(1) Prezenta hotărâre reglementează gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea de prospecțiune, explorare, extracție din subteran sau de exploatare a carierelor, tratare și stocare a resurselor minerale, denumite în continuare deșeuri extractive.

(2) Prezenta hotărâre nu se aplică:

a) deșeurilor care rezultă în mod indirect din activitățile de prospecțiune, explorare, extracție și tratare a resurselor minerale și din activitățile din cariere;

b) deșeurilor rezultate din activitățile marine de prospecțiune, explorare, extracție și tratare a resurselor minerale;

c) injectării de apă și reinjectării apei subterane pompate, așa cum sunt definite în art. 20 alin. (2) și (3) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care sunt permise de articolul respectiv.

(3) Deșeurile inerte și solul nepoluat, rezultate din prospecțiunea, explorarea, extracția, tratarea și stocarea resurselor minerale, precum și din exploatarea carierelor și deșeurile rezultate din extracția, tratarea și stocarea turbei nu se supun prevederilor art. 21-30, 34, 36-43, 49 și art. 50-56, cu excepția celor depozitate în instalații de categoria A pentru deșeuri.

(4) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile poate reduce sau renunța la cerințele pentru depozitarea deșeurilor nepericuloase provenite din activitatea de prospecțiune pentru resurse minerale, cu excepția petrolului și a evaporitelor, altele decât ipsosul și anhidritul, precum și la cele pentru depozitarea solurilor nepoluate și a deșeurilor rezultate din extracția, tratarea și stocarea turbei atât timp cât prevederile art. 5-7 sunt respectate.

(5) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile poate reduce sau renunța la cerințele art. 36, 37, 42, 43, 49 și art. 50-56 pentru deșeurile noninerte nepericuloase, cu excepția celor depozitate în instalații de categoria A pentru deșeuri.

Art. 3. -

Fără a aduce atingere altor prevederi ale legislației comunitare, pentru deșeurile din domeniul de aplicare al prezentei hotărâri nu se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu completările ulterioare.

Art. 4. -

În sensul prezentei hotărâri termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. deșeu - conform anexei nr. 1A lit. b) la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare;

2. deșeuri periculoase - conform anexei nr. 1A lit. g) la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare;

3. deșeu inert - deșeul care nu suferă nicio transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu arde ori nu reacționează în niciun fel fizic sau chimic, nu este biodegradabil și nu afectează materialele cu care vine în contact într-un mod care să poată duce la poluarea mediului ori să dăuneze sănătății omului. Cantitatea totală de levigat și conținutul de poluanți al deșeului, precum și ecotoxicitatea levigatului trebuie să fie nesemnificative și, în special, să nu pericliteze calitatea apelor de suprafață și/sau subterane;

4. sol nepoluat - solul care este îndepărtat din stratul superior al unei suprafețe de pământ în perioada activității extractive desfășurate în suprafața respectivă și care nu este considerat poluat conform Ordinului ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare, sau legislației comunitare incidente;

5. resursă minerală sau mineral - depozit natural existent în scoarța terestră, format din compuși organici sau anorganici, cum ar fi combustibilii energetici, minereurile metalifere, mineralele industriale și de construcții, cu excepția apei;

6. industrii extractive - toate întreprinderile și instalațiile angajate în extracția de suprafață sau subterană a resurselor minerale în scop comercial, inclusiv extracția prin foraje ori pentru tratarea materialului extras;

7. platou continental - suprafață a mării și a fundului marin care se întinde de la limita apei la mareele ordinare sau medii spre larg;

8. tratare - procesul mecanic, fizic, biologic, termic sau chimic ori o combinație de procese aplicate resurselor minerale, inclusiv pentru cele rezultate din exploatarea carierelor, în scopul extracției de mineral, inclusiv schimbarea granulației, clasarea, separarea și leșierea, precum și reprocesarea deșeurilor înlăturate anterior, dar excluzând procesele de topire, prelucrare termică, alta decât calcinarea, și procesele metalurgice;

9. steril de procesare - deșeuri solide sau șlamuri care rămân după tratarea substanțelor minerale prin procese de separare (de exemplu: măcinare, zdrobire, sortare după mărime, flotație și alte tehnici fizico-chimice) pentru recuperarea substanțelor minerale valoroase dintr-o rocă mai puțin valoroasă;

10. haldă - amenajare tehnică pentru depozitarea deșeurilor solide la suprafață;

11. baraj - structură tehnică proiectată să rețină sau să limiteze apa și/sau deșeul într-un iaz de decantare;

12. iaz de decantare - configurație naturală sau amenajare tehnică pentru depozitarea deșeurilor cu granulație fină, în principal steril de procesare, împreună cu cantități variabile de apă liberă, rezultate din tratarea resurselor minerale și din limpezirea și recircularea apei de proces;

13. cianuri disociabile în mediu slab acid - cianuri și compuși cianurici care disociază în mediu slab acid la un pH definit;

14. levigat - orice lichid care percolează deșeul depozitat și care deversează din sau este conținut în cadrul unei instalații pentru gestionarea deșeurilor, inclusiv scurgerile poluate, care poate dăuna mediului dacă nu este tratat corespunzător;

15. instalație pentru deșeuri - orice zonă destinată acumulării ori depozitării deșeurilor extractive fie în stare solidă sau lichidă, fie în soluție sau suspensie, pentru următoarele perioade de timp:

a) o perioadă de timp nedeterminată pentru instalațiile de categoria A pentru deșeuri și instalațiile pentru deșeurile caracterizate ca periculoase în planul de gestionare a deșeurilor extractive;

b) o perioadă mai mare de 6 luni pentru instalațiile pentru deșeuri periculoase rezultate în mod neprevăzut;

c) o perioadă mai mare de un an pentru instalațiile pentru deșeuri noninerte nepericuloase;

d) o perioadă mai mare de 3 ani pentru instalații pentru soluri nepoluate, deșeuri nepericuloase provenite din activități de prospecțiune și explorare, deșeuri rezultate din extracția, tratarea și stocarea turbei și pentru deșeuri inerte.

Astfel de instalații includ orice baraj sau altă structură care conține, reține, limitează sau servește în orice alt mod o astfel de instalație și care include, de asemenea, dar nu se limitează la halde și iazuri de decantare, dar care exclude golurile de excavare în care deșeul este reamplasat, după extracția substanțelor minerale, în scopuri de reabilitare și construcție;

16. accident major - un eveniment apărut în zonă în cursul unei operațiuni care implică gestionarea deșeurilor extractive în orice amplasament aflat sub incidența prezentei hotărâri, care conduce la apariția, imediată sau întârziată, a unor pericole grave asupra sănătății populației și/sau asupra mediului în zonă ori în împrejurimi;

17. substanță periculoasă - substanță, amestec sau preparat care este considerat periculos în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările ulterioare, sau ale Hotărârii Guvernului nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea și ambalarea preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

18. cele mai bune tehnici disponibile - conform art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006;

19. corp de apă receptor - apele de suprafață, subterane, apele tranzitorii și apele costiere, așa cum sunt definite în anexa nr. 1 pct. 7, 8, 9 și 10 din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

20. reabilitare - tratarea terenului afectat de o instalație pentru deșeuri astfel încât starea acestuia să fie adusă la un nivel satisfăcător, în special în ceea ce privește calitatea solului, viața sălbatică, habitatele naturale, sistemele hidrologice, peisajul și posibilitățile adecvate de utilizare;

21. prospecțiune - căutarea zăcămintelor minerale cu valoare economică, inclusiv prelevarea de probe și de probe în vrac, execuția de foraje și săpături, dar cu excluderea oricăror lucrări necesare pentru exploatarea unor asemenea zăcăminte și a oricăror activități asociate direct cu o activitate de extracție existentă;

22. explorare - conform definiției din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;

23. public - una sau mai multe persoane fizice ori juridice și, în conformitate cu legislația sau practica națională, organizațiile, asociațiile ori grupurile constituite de aceste persoane;

24. public interesat - publicul afectat sau care poate fi afectat ori care are un interes în deciziile de mediu conform art. 13-24; în sensul acestei definiții, organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului sunt considerate ca având un asemenea interes;

25. operator - orice persoană fizică sau juridică responsabilă pentru gestionarea deșeurilor extractive, pentru stocarea temporară a deșeurilor extractive, precum și pentru etapele de operare și postînchidere;

26. deținător de deșeuri - generatorul de deșeuri extractive ori persoana fizică sau juridică care este în posesia acestora;

27. persoană competentă - persoana fizică care are experiența și cunoștințele tehnice necesare pentru realizarea sarcinilor ce rezultă din prezenta hotărâre;

28. autorități competente - Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Ministerul Internelor și Reformei Administrative și Ministerul Economiei și Finanțelor;

29. amplasament - întregul teren situat într-o anumită zonă geografică aflat sub controlul administrativ al unui operator;

30. schimbare substanțială - modificare în structura ori în modul de operare al unei instalații pentru deșeuri, care, în opinia autorității competente, poate avea efecte negative semnificative asupra sănătății populației sau mediului.

CAPITOLUL II Dispoziții generale

Art. 5. -

(1) Autoritățile competente iau măsurile necesare pentru a se asigura că deșeurile extractive sunt gestionate astfel încât sănătatea populației să nu fie pusă în pericol și fără să utilizeze procese tehnologice sau metode care pot pune în pericol mediul, în special fără a constitui un risc pentru apă, aer, sol, faună și floră ori să dăuneze prin zgomot sau miros ori să aducă un prejudiciu peisajului sau locurilor de interes special.

(2) Abandonarea, aruncarea sau depozitarea necontrolată a deșeurilor extractive este interzisă.

Art. 6. -

Autoritățile competente se asigură că operatorii iau toate măsurile necesare pentru prevenirea sau reducerea pe cât posibil a oricăror efecte adverse asupra sănătății populației și mediului ca urmare a gestionării deșeurilor extractive. Aceasta include gestionarea oricărei instalații pentru deșeuri, inclusiv în etapa postînchidere, precum și prevenirea accidentelor majore care implică instalația respectivă și limitarea consecințelor asupra sănătății populației și mediului.

Art. 7. -

Măsurile prevăzute la art. 6 se bazează, între altele, pe cele mai bune tehnici disponibile, fără impunerea utilizării unei tehnici sau tehnologii specifice, dar ținând cont de caracteristicile tehnice ale instalației pentru deșeuri, localizarea geografică și condițiile locale de mediu.

CAPITOLUL III Planul de gestionare a deșeurilor

Art. 8. - Reviste (1)

(1) Operatorii elaborează planul de gestionare a deșeurilor extractive pentru reducerea, tratarea, valorificarea și eliminarea acestora, având în vedere principiul dezvoltării durabile.

(2) Obiectivele planului de gestionare a deșeurilor extractive sunt:

a) prevenirea sau reducerea generării de deșeuri și a efectelor nocive ale acesteia, avându-se în vedere în special:

(i) gestionarea deșeurilor din faza de proiectare și în alegerea metodei utilizate pentru extracția și tratarea mineralului;

(ii) modificările pe care deșeurile extractive le pot suferi ca urmare a extinderii suprafeței de depozitare și expunerii acestora la condițiile de depozitare la suprafață;

(iii) reamplasarea deșeurilor extractive în golurile de excavare după extracția mineralului, în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic și economic și cu respectarea deplină a cerințelor de mediu, în conformitate cu standardele de mediu în vigoare la nivel comunitar și cu prevederile prezentei hotărâri, acolo unde este relevant;

(iv) punerea la loc a stratului de sol vegetal după închiderea instalației pentru deșeuri sau, dacă acest lucru nu este fezabil din punct de vedere practic, reutilizarea stratului de sol în altă parte;

(v) utilizarea unor substanțe mai puțin periculoase pentru tratarea resurselor minerale;

b) încurajarea valorificării deșeurilor extractive prin reciclarea, reutilizarea sau recuperarea acestora, acolo unde această activitate este viabilă din punctul de vedere al mediului, în conformitate cu standardele de mediu în vigoare la nivel comunitar și cu prevederile prezentei hotărâri, unde este relevant;

c) asigurarea eliminării în siguranță a deșeurilor extractive pe termen scurt și lung, ținându-se cont în mod special, încă din faza de proiectare, de gestionarea în timpul exploatării și în perioada postînchidere a instalației pentru deșeuri și prin alegerea unui proiect care:

(i) necesită condiții minime de monitorizare, control și management al instalației pentru deșeuri în etapa postînchidere sau, în final, nu necesită astfel de condiții;

(ii) previne sau cel puțin minimizează orice efect negativ pe termen lung cauzat, de exemplu, de migrarea poluanților atmosferici sau acvatici care provin din instalațiile pentru deșeuri; și

(iii) asigură, pe termen lung, stabilitatea geotehnică a oricăror baraje sau halde care sunt construite deasupra nivelului preexistent al terenului.

Art. 9. - Reviste (1)

Planul de gestionare a deșeurilor trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

a) clasificarea propusă pentru instalația pentru deșeuri în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3, acolo unde este cazul:

(i) în cazul în care se impune o instalație de categoria A pentru deșeuri, operatorul elaborează un document care demonstrează că o politică de prevenire a accidentelor majore, un sistem de management de securitate pentru aplicarea acesteia și un plan de urgență intern sunt puse în aplicare în conformitate cu art. 15 și 16;

(ii) în cazul în care operatorul consideră că nu este necesară o instalație de categoria A pentru deșeuri, acesta furnizează informații suficiente pentru a justifica acest lucru, inclusiv identificarea unor posibile riscuri de accidente;

b) caracterizarea deșeului în conformitate cu anexa nr. 2 și o declarație privind cantitatea totală estimată de deșeuri extractive generată în faza de exploatare;

c) o descriere a procesului care generează astfel de deșeuri și a oricărei tratări ulterioare la care acestea sunt supuse;

d) o descriere a modului în care depozitarea unor astfel de deșeuri poate afecta sănătatea populației și mediul și măsurile preventive care trebuie luate pentru minimizarea impactului asupra mediului în timpul exploatării și în etapa postînchidere a instalației, inclusiv aspectele la care se face referire la art. 35 alin. (1) lit. a), b), d) și e);

e) procedurile de monitorizare și control propuse în conformitate cu prevederile art. 32 și 33, după caz, și ale art. 35 alin. (1) lit. c);

f) planul propus pentru închidere, inclusiv reabilitarea, procedurile postînchidere și de monitorizare, conform prevederilor art. 38-43;

g) măsurile pentru prevenirea deteriorării calității apelor, potrivit Legii nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru prevenirea sau minimizarea gradului de deteriorare a aerului și solului, conform art. 44-49;

h) o evaluare a stării terenului ce poate fi afectat de instalația pentru deșeuri.

Art. 10. -

(1) Planul de gestionare a deșeurilor trebuie să furnizeze informații suficiente pentru a permite Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, și Agenției Naționale pentru Resurse Minerale să evalueze capacitatea operatorului de a îndeplini obiectivele din planul de gestionare a deșeurilor, prevăzute la art. 8 alin. (2), și obligațiile sale conform prezentei hotărâri.

(2) Planul de gestionare a deșeurilor trebuie să specifice în ce mod opțiunea și metoda aleasă, conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) pct. (i) îndeplinesc obiectivele planului de gestionare a deșeurilor, prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a).

(3) Planul de gestionare este revizuit la fiecare 5 ani și/sau modificat corespunzător, în cazul în care sunt schimbări substanțiale în exploatarea instalației pentru deșeuri ori ale caracteristicilor deșeurilor depozitate. Orice modificări se comunică Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, și Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.

Art. 11. -

Planurile elaborate conform altor prevederi din legislația națională sau legislația comunitară și care conțin informațiile prevăzute la art. 9 pot fi utilizate dacă astfel se înlătură orice suprapunere de informații și repetarea activității operatorului, cu condiția ca toate prevederile art. 8-10 să fie respectate.

Art. 12. -

(1) Procedura pentru aprobarea planului de gestionare a deșeurilor se stabilește prin ordin comun al ministrului mediului și dezvoltării durabile, al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și al ministrului economiei și finanțelor, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

(2) În baza procedurii prevăzute la alin. (1), Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, aprobă planurile de gestionare a deșeurilor, avizate în prealabil de Agenția Națională pentru Resurse Minerale, și monitorizează aplicarea acestora.

CAPITOLUL IV Prevenirea accidentelor majore și informarea

Art. 13. -

(1) Prevederile prezentului capitol se aplică instalațiilor de categoria A pentru deșeuri.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) instalațiile pentru deșeuri care intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

Art. 14. -

(1) Fără a aduce atingere prevederilor altei legislații comunitare sau legislației naționale armonizate și, în special, Hotărârii Guvernului nr. 1.049/2006 privind cerințele minime pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de suprafață sau subteran și Hotărârii Guvernului nr. 1.050/2006 privind cerințele minime pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de foraj, se identifică posibilele accidente majore și se includ aspectele specifice în normativele de proiectare, construcție, exploatare și întreținere, închidere și postînchidere a instalației pentru deșeuri, pentru a preveni asemenea accidente și a limita consecințele lor dăunătoare asupra sănătății populației și/sau mediului, inclusiv orice impact transfrontier.

(2) Normativele prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului mediului și dezvoltării durabile și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.

Art. 15. -

(1) Pentru conformarea la prevederile din normativele prevăzute la art. 14, fiecare operator, înainte de începerea exploatării, are următoarele obligații:

a) elaborează un plan de prevenire a accidentelor majore pentru gestionarea deșeurilor extractive;

b) implementează un sistem de management al securității pentru aplicarea planului prevăzut la lit. a), în concordanță cu elementele prevăzute în pct. 1 al anexei nr. 1;

c) implementează un plan de urgență intern care să includă măsurile ce trebuie luate pe amplasament în cazul unui accident.

(2) Ca parte a planului prevăzut la alin (1) lit. a), operatorul numește un manager responsabil cu securitatea pentru aplicarea și supervizarea periodică a planului de prevenire a accidentelor majore.

Art. 16. -

(1) Inspectoratele județene pentru situații de urgență elaborează un plan de urgență extern, specificând măsurile care se iau în afara amplasamentului în cazul unui accident.

(2) Ca parte a documentației prin care operatorul solicită obținerea autorizației/autorizației integrate de mediu, acesta are obligația să furnizeze inspectoratelor județene pentru situații de urgență informațiile necesare care să permită elaborarea planului prevăzut la alin. (1).

Art. 17. -

Planurile de urgență prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c) și art. 16 au următoarele obiective:

a) să controleze și să limiteze accidentele majore și alte incidente, astfel încât să se minimizeze efectele acestora și, în special, să se limiteze daunele asupra sănătății populației și mediului;

b) să pună în aplicare măsurile necesare pentru protecția sănătății populației și mediului împotriva efectelor accidentelor majore sau a altor incidente;

c) să comunice informațiile necesare publicului, autorităților teritoriale de protecție a mediului și inspectoratelor județene pentru situații de urgență;

d) să includă prevederi cu privire la depoluarea, reabilitarea și refacerea mediului după un accident major.

Art. 18. -

În cazul unui accident major operatorul are obligația să furnizeze imediat inspectoratelor județene pentru situații de urgență și autorităților teritoriale pentru protecția mediului toate informațiile necesare care conduc la minimizarea consecințelor acestuia asupra sănătății populației și la evaluarea și minimizarea extinderii, actuale sau potențiale, a daunelor aduse mediului.

Art. 19. -

(1) Inspectoratele județene pentru situații de urgență asigură că publicului interesat i se oferă în timp util și în mod efectiv posibilitatea de a participa la pregătirea sau revizuirea planului de urgență extern care trebuie să fie elaborat conform art. 16.

(2) În acest scop, publicul interesat este informat asupra:

a) oricărei propuneri de plan de urgență extern, informația relevantă fiindu-i pusă la dispoziție;

b) dreptului de a participa în procesul de luare a deciziei;

c) coordonatelor inspectoratelor județene pentru situații de urgență cărora le pot fi transmise comentarii și întrebări.

(3) Inspectoratele județene pentru situații de urgență asigură cadrul pentru ca publicul interesat să își exprime comentariile într-o perioadă rezonabilă de timp, iar aceste comentarii să fie luate în considerare în luarea deciziei referitoare la planul de urgență extern.

Art. 20. -

(1) Inspectoratele județene pentru situații de urgență se asigură că informațiile privind măsurile de siguranță și acțiunile necesare în cazul unui accident, conținând cel puțin elementele prevăzute la pct. 2 al anexei nr. 1, sunt furnizate gratuit și în cel mai scurt timp publicului interesat.

(2) Aceste informații sunt revizuite la fiecare 3 ani și actualizate ori de câte ori este necesar.

CAPITOLUL V Solicitarea și emiterea autorizației

Art. 21. -

(1) Este interzisă funcționarea instalației pentru deșeuri fără autorizație/autorizație integrată de mediu emisă de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului.

(2) Autorizația prevăzută la alin. (1) conține elementele specificate în alin. (4) și stabilește în mod clar categoria instalației pentru deșeuri, în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 31.

(3) Pentru conformarea cu prevederile alin. (1) și (2), precum și cu prevederile art. 22-24, orice autorizație/autorizație integrată de mediu este completată cu cerințele specifice instalațiilor pentru deșeuri, prevăzute la alin. (4), înlăturându-se astfel orice suprapunere de informație, repetări ale activității operatorului și repetarea autorizării acestuia de către autoritatea competentă.

(4) Documentația prin care operatorul solicită autorizarea conține cel puțin următoarele informații:

a) identitatea operatorului;

b) amplasamentul propus pentru instalația pentru deșeuri, inclusiv orice amplasamente alternative posibile;

c) planul de gestionare a deșeurilor conform art. 8-12;

d) modalitățile de constituire a garanției financiare sau a unui echivalent, conform prevederilor art. 50-53;

e) informațiile furnizate de operator în conformitate cu art. 11 alin. (1), (2) și (4), art. 12 și art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private, dacă se solicită o evaluare a impactului asupra mediului conform acestei hotărâri.

Art. 22. -

Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, emite autorizația/autorizația integrată de mediu numai dacă sunt respectate următoarele cerințe:

a) conformarea operatorului la cerințele relevante ale prezentei hotărâri;

b) gestionarea deșeurilor nu este în conflict direct sau nu interferează cu implementarea planului ori planurilor de gestionare a deșeurilor elaborate conform prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 23. -

Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, revizuiește periodic și, acolo unde este necesar, reactualizează condițiile de autorizare:

a) atunci când sunt modificări substanțiale în exploatarea instalației pentru deșeuri sau ale deșeurilor depozitate;

b) în baza rezultatelor de monitorizare raportate de operator conform art. 36-37 sau a inspecțiilor realizate în conformitate cu art. 57 și 58;

c) pe baza schimbului de informații cu privire la schimbările substanțiale intervenite referitor la cele mai bune tehnici disponibile, al cărui rezultat este publicat de Comisia Europeană.

Art. 24. -

Informațiile conținute în autorizația/autorizația integrată de mediu emisă în baza art. 21-23 sunt puse de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului, la dispoziția Institutului Național de Statistică și a autorităților competente de statistică la nivel comunitar, atunci când acestea sunt solicitate în scop statistic. Informațiile sensibile cu caracter pur comercial, cum ar fi informațiile referitoare la relațiile de afaceri, componentele de cost și volumul rezervelor minerale economice nu sunt făcute publice.

CAPITOLUL VI Participarea publicului

Art. 25. -

Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului asigură informarea publicului, încă de la începutul procedurii de acordare a autorizației/autorizației integrate de mediu sau cel mai târziu imediat ce informația poate fi furnizată în mod rezonabil, prin anunțuri publice sau alte mijloace corespunzătoare, cum ar fi prezentarea în mass-media în format electronic, acolo unde este posibil, cu privire la următoarele aspecte:

a) solicitarea autorizației/autorizaței integrate de mediu;

b) faptul că o decizie privind solicitarea unei autorizații/autorizații integrate de mediu este subiectul unei consultări între statele membre, conform art. 54-56, după caz;

c) coordonatele autorităților competente responsabile cu luarea deciziei prevăzute la lit. b), ale autorităților competente care pot furniza informații relevante, ale celor către care pot fi transmise comentarii sau întrebări, precum și informații referitoare la calendarul de transmitere a acestora;

d) natura posibilelor decizii;

e) detalii referitoare la propunerea de reactualizare a autorizației/autorizației integrate de mediu sau a condițiilor de autorizare, după caz;

f) indicarea datei, locului și mijloacelor prin care informațiile relevante sunt disponibile;

g) detalii referitoare la modalitățile de participare a publicului la luarea deciziei, conform art. 30.

Art. 26. -

Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, se asigură că, într-o perioadă de timp corespunzătoare, sunt puse la dispoziția publicului interesat următoarele:

a) în conformitate cu legislația națională, principalele rapoarte și recomandări transmise de acestea, de la data când publicul a fost informat potrivit art. 25;

b) orice informație adițională celei prevăzute la art. 25, care este relevantă pentru decizia care se ia conform art. 21-24 și care devine disponibilă numai după ce publicul a fost informat potrivit art. 25, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul.

Art. 27. -

Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că publicul este informat, potrivit art. 25, asupra actualizării condițiilor de autorizare în conformitate cu art. 23.

Art. 28. -

(1) Publicul interesat are dreptul să transmită comentariile și opiniile Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, înainte de luarea deciziei.

(2) Rezultatele consultărilor desfășurate potrivit art. 25-30 sunt luate în considerare în mod corespunzător la luarea deciziei.

Art. 29. -

Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, pune la dispoziția publicului interesat decizia luată în conformitate cu procedurile corespunzătoare și următoarele informații:

a) conținutul deciziei, inclusiv o copie a autorizației;

b) motivele și considerentele care au stat la baza deciziei.

Art. 30. -

Participarea publicului se realizează în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare, și cu Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.

CAPITOLUL VII Sistemul de clasificare a instalațiilor pentru deșeuri

Art. 31. -

Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, clasifică o instalație pentru deșeuri ca fiind de categoria A în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3.

CAPITOLUL VIII Umplerea golurilor de excavare

Art. 32. -

Când deșeurile extractive provenite din extracția de suprafață sau subterană sunt puse la loc în golurile de excavare în vederea reabilitării ori reconstrucției acestora, operatorul ia măsurile corespunzătoare pentru:

a) asigurarea stabilității deșeurilor extractive, conform art. 35, mutatis mutandi;

b) prevenirea poluării solului, apei de suprafață și subterane, conform art. 44, 46 și 48, mutatis mutandi;

c) asigurarea monitorizării deșeurilor extractive și a golurilor de excavare, conform art. 41 și 42, mutatis mutandi.

Art. 33. -

Deșeurilor, altele decât cele extractive, utilizate pentru umplerea golurilor de excavare, le sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile Hotărârii Guvernului nr. 349/2005, cu completările ulterioare.

CAPITOLUL IX Construcția și gestionarea instalațiilor pentru deșeuri

Art. 34. -

(1) Gestionarea instalației pentru deșeuri se realizează numai de către persoane competente.

(2) Operatorul este obligat să asigure instruirea și perfecționarea tehnică a angajaților din acest domeniu.

Art. 35. -

(1) La construirea unei noi instalații pentru deșeuri sau la modificarea uneia existente, operatorul este obligat să asigure că:

a) instalația pentru deșeuri este amplasată corespunzător, având în vedere obligațiile naționale și comunitare cu privire la ariile protejate, factorii geologici, hidrologici, hidrogeologici, seismici și geotehnici și este proiectată astfel încât să respecte condițiile necesare pe termen scurt și lung de prevenire a poluării solului, aerului, apei subterane sau de suprafață, ținând cont în special de Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase, cu modificările și completările ulterioare, și asigurând colectarea eficientă a apei contaminate și a levigatului în condițiile prevăzute în autorizație/autorizația integrată de mediu, precum și reducerea eroziunii cauzate de apă sau vânt, pe cât este posibil din punct de vedere tehnic și viabil din punct de vedere economic;

b) instalația pentru deșeuri este corespunzător construită, administrată și întreținută pentru a-i asigura stabilitatea fizică și a preveni poluarea ori contaminarea solului, aerului, apei de suprafață sau subterane pe termen scurt și lung, precum și pentru a minimiza pe cât posibil prejudiciul asupra peisajului;

c) există planuri și programe corespunzătoare pentru monitorizarea și inspecția periodică a instalației pentru deșeuri de către persoane competente și pentru a acționa în cazul în care rezultatele indică instabilitatea ori contaminarea solului sau a apei;

d) sunt întocmite programe corespunzătoare pentru reabilitarea terenului și închiderea instalației pentru deșeuri;

e) sunt întocmite programe corespunzătoare pentru faza postînchidere a instalației pentru deșeuri.

(2) Înregistrările cu privire la monitorizare și inspecțiile prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt păstrate, împreună cu documentația de autorizare, pentru a asigura transmiterea corespunzătoare a informațiilor, în special în cazul schimbării operatorului.

Art. 36. -

(1) Operatorul notifică în termen de 3 ore de la un eveniment inspectoratele județene pentru situații de urgență, autoritățile teritoriale pentru protecția mediului și structurile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Resurse Minerale asupra oricărui eveniment care poate să afecteze stabilitatea instalației pentru deșeuri sau în cazul unor efecte negative semnificative asupra mediului, constatate ca urmare a procedurilor de monitorizare și inspecție ale instalației pentru deșeuri.

(2) Operatorul pune în aplicare planul de urgență intern, acolo unde este cazul, și urmează orice alte instrucțiuni ale inspectoratelor județene pentru situații de urgență, ale Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și ale Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, pentru luarea măsurilor corective.

(3) Operatorii cu capital de stat notifică evenimentele prevăzute la alin. (1) și Ministerului Economiei și Finanțelor și urmează inclusiv instrucțiunile acestuia pentru luarea măsurilor corective.

(4) Operatorul suportă costurile măsurilor care sunt luate.

Art. 37. -

(1) Operatorul raportează, conform prevederilor autorizației/autorizației integrate de mediu, dar cel puțin o dată pe an, către autoritatea competentă emitentă a autorizației/autorizației integrate de mediu, pe baza unor date cumulate, toate rezultatele monitorizării pentru a demonstra conformarea cu condițiile din autorizația/autorizația integrată de mediu și creșterea gradului de cunoaștere cu privire la deșeuri și la comportamentul instalației pentru deșeuri.

(2) În baza raportului prevăzut la alin. (1), Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, poate decide dacă este necesară validarea acestuia de către un expert independent.

CAPITOLUL X Proceduri de închidere și postînchidere ale instalațiilor pentru deșeuri

Art. 38. -

Pentru conformarea cu prevederile art. 39-42, procedurile de închidere și postînchidere pentru instalațiile pentru deșeuri, avizate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale, se aprobă de către Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile și se aplică de către operatori.

Art. 39. -

Procedura de închidere a unei instalații pentru deșeuri poate începe numai dacă una dintre condițiile următoare este realizată:

a) sunt întrunite cerințele relevante cuprinse în autorizație/ autorizația integrată de mediu;

b) operatorul solicită și obține în acest scop decizia Agenției Naționale pentru Resurse Minerale;

c) Agenția Națională pentru Resurse Minerale emite o decizie motivată în acest scop.

Art. 40. -

(1) O instalație pentru deșeuri poate fi considerată ca închisă definitiv numai după ce Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, și Agenția Națională pentru Resurse Minerale au realizat fără întârziere o inspecție finală a amplasamentului, au evaluat toate rapoartele transmise de operator, au certificat că amplasamentul afectat de instalația pentru deșeuri a fost reabilitat și au comunicat operatorului aprobarea închiderii. Agenția Națională pentru Resurse Minerale comunică operatorului aprobarea închiderii.

(2) Aprobarea prevăzută la alin. (1) nu reduce în niciun fel obligațiile operatorului prevăzute în autorizație/autorizația integrată de mediu sau în legislația în vigoare.

Art. 41. -

(1) Operatorul este responsabil pentru întreținerea, monitorizarea, inspecția și măsurile corective pentru faza postînchidere pe toată perioada stabilită de Agenția Națională pentru Resurse Minerale, ținând cont de natura și durata pericolului.

(2) Ministerul Economiei și Finanțelor poate decide să preia responsabilitățile prevăzute la alin. (1) de la operator după ce instalația pentru deșeuri a fost închisă definitiv și fără să prejudicieze legislația națională sau legislația comunitară care guvernează responsabilitatea deținătorului de deșeuri.

Art. 42. -

Când se consideră necesar de către Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, pentru a îndeplini cerințele relevante de mediu prevăzute de legislația națională, în special în Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și în Hotărârea Guvernului nr. 351/2005, cu modificările și completările ulterioare, după închiderea unei instalații pentru deșeuri, operatorul are obligația, printre altele, de a verifica stabilitatea fizică și chimică a instalației și de a minimiza orice efect negativ asupra mediului, în special în ceea ce privește apa de suprafață și subterană, asigurând următoarele:

a) monitorizarea și conservarea tuturor structurilor instalației, cu aparatura de măsurare și control permanent pregătită pentru utilizare;

b) menținerea canalelor de descărcare și a deversoarelor curate și libere, acolo unde este cazul.

Art. 43. -

(1) După închiderea instalației pentru deșeuri, operatorul:

a) notifică fără întârziere inspectoratele județene pentru situații de urgență și Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, asupra oricărui eveniment sau oricărei împrejurări care poate afecta stabilitatea instalației pentru gestionarea deșeurilor și oricăror efecte adverse semnificative asupra mediului care apar în cursul procedurilor relevante de inspecție și monitorizare;

b) pune în aplicare, acolo unde este cazul, planul de urgență intern;

c) urmează orice alte instrucțiuni ale autorităților competente cu privire la măsurile corective ce trebuie luate.

(2) Operatorul suportă costurile măsurilor ce trebuie luate.

(3) În cazurile și cu frecvențele stabilite de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, operatorul raportează, în baza unor date cumulate, toate rezultatele monitorizării pentru a demonstra conformarea cu condițiile din autorizație/autorizația integrată de mediu și creșterea gradului de cunoaștere cu privire la deșeuri și la comportamentul instalației pentru deșeuri.

CAPITOLUL XI Prevenirea deteriorării calității apei, poluării aerului și solului

Art. 44. - Reviste (1)

Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, se asigură că operatorul ia măsurile necesare pentru a respecta standardele de mediu comunitare, în special pentru a preveni deteriorarea calității apei, în conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, printre altele, prin:

a) evaluarea potențialului de generare a levigatului, inclusiv conținutul contaminant al acestuia, a deșeurilor depozitate atât în faza de exploatare, cât și în faza postînchidere a instalației pentru gestionarea deșeurilor și determinarea bilanțului apei pentru instalația pentru deșeuri;

b) prevenirea ori minimizarea generării levigatului și a contaminării cu deșeuri a apelor de suprafață sau subterane și a solului;

c) colectarea și tratarea apei contaminate și a levigatului provenite din instalația pentru deșeuri la nivelul corespunzător normativului tehnic privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în receptorii naturali, NTPA 001, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 45. -

Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, se asigură că operatorul a luat măsurile adecvate pentru prevenirea sau reducerea pulberilor și a emisiilor de gaz.

Art. 46. -

Acolo unde, în baza unei evaluări a riscurilor asupra mediului, ținând cont în special de prevederile Legii nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 351/2005, cu modificările și completările ulterioare, după caz, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, decide că nu sunt necesare colectarea și tratarea levigatului sau stabilește că instalația pentru gestionarea deșeurilor nu prezintă pericol potențial asupra solului, apei subterane ori de suprafață, atunci cerințele stabilite la art. 44 lit. b) și c) pot fi reduse sau eliminate.

Art. 47. -

Se interzice operatorului să depoziteze deșeurile extractive, în stare solidă, lichidă sau șlam, în orice corp de apă receptor, altul decât cel construit în scopul eliminării acestor deșeuri, dacă operatorul nu asigură conformarea cu prevederile relevante din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și din Hotărârea Guvernului nr. 351/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 48. -

(1) În cazul în care deșeurile extractive sunt reamplasate în golurile de excavație create fie prin exploatare de suprafață sau subteran, care pot fi inundate după închidere, operatorul trebuie să ia măsurile necesare de prevenire sau de reducere a contaminării apei și poluării solului, în conformitate cu art. 44 și 46.

(2) Operatorul furnizează Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, informațiile necesare pentru asigurarea conformării cu cerințele de mediu și, în special, cu cele prevăzute în Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 49. -

(1) În cazul unui iaz de decantare care implică prezența cianurilor, operatorul asigură reducerea concentrației de cianuri disociabile în mediu slab acid la cel mai mic nivel posibil prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile.

(2) La instalațiile pentru deșeuri prevăzute la alin. (1), care au obținut autorizație/autorizație integrată de mediu anterior datei de intrare în vigoare a prezentei hotărâri sau care sunt deja în funcțiune la data de 1 mai 2008, concentrația de cianuri disociabile în mediu slab acid la punctul de descărcare a sterilului de la uzina de preparare a minereurilor în iaz nu trebuie să depășească:

a) 50 ppm, începând cu 1 mai 2008;

b) 25 ppm, începând cu 1 mai 2013;

c) 10 ppm, începând cu 1 mai 2018.

(3) La instalațiile pentru deșeuri prevăzute la alin. (1), care obțin autorizație/autorizație integrată de mediu după data de 1 mai 2008, concentrația de cianuri disociabile în mediu slab acid la punctul de descărcare în iaz a sterilului de la uzina de preparare a minereurilor nu trebuie să depășească 10 ppm.

(4) Dacă Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, solicită, operatorul are obligația să demonstreze, printr-o evaluare de risc care ia în considerare condițiile specifice ale amplasamentului, că nu este necesară reducerea în continuare a limitelor de concentrație prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL XII Garanția financiară

Art. 50. -

(1) Înainte de începerea oricărei operații care implică acumularea sau depozitarea deșeurilor extractive într-o instalație pentru deșeuri, Agenția Națională pentru Resurse Minerale solicită dovada constituirii unei garanții financiare.

(2) Procedura privind constituirea garanției financiare este elaborată, astfel încât:

a) toate obligațiile din autorizația/autorizația integrată de mediu emisă în baza prezentei hotărâri, inclusiv prevederile postînchidere, să fie acoperite financiar;

b) să existe fonduri disponibile în orice moment pentru reabilitarea amplasamentului afectat de instalațiile pentru deșeuri, așa cum apare în planul de gestionare a deșeurilor elaborat potrivit prevederilor art. 8-12 și 21-24.

(3) Procedura prevăzută la alin. (2) se aprobă prin ordin comun al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, al ministrului mediului și dezvoltării durabile și al ministrului economiei și finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.

Art. 51. -

Calcularea garanției prevăzute la art. 50 alin. (1) se realizează avându-se în vedere:

a) posibilul impact al instalației pentru deșeuri asupra mediului, ținându-se cont în special de categoria instalației pentru deșeuri, caracteristicile deșeului și de viitoarea utilizare a terenului reabilitat;

b) prezumția că terțe părți independente și cu calificare corespunzătoare evaluează și realizează orice lucrare de reabilitare necesară.

Art. 52. -

Periodic, cuantumul garanției se modifică în conformitate cu orice lucrare de reabilitare necesar a fi realizată pe terenul afectat de instalația pentru deșeuri, astfel cum este prevăzut în planul de gestionare a deșeurilor, potrivit art. 8-12, și cum este solicitat prin autorizația/autorizația integrată de mediu prevăzută la art. 21-24.

Art. 53. -

Acolo unde a fost aprobată închiderea instalației pentru deșeuri conform art. 40 și pe baza unor rapoarte de situație elaborate de celelalte autorități, Agenția Națională pentru Resurse Minerale furnizează operatorului o declarație scrisă prin care acesta este absolvit de obligația garanției financiare prevăzute la art. 50 alin. (1) și (2), cu excepția obligațiilor postînchidere, așa cum se prevede la art. 41.

CAPITOLUL XIII Efecte transfrontiere

Art. 54. -

(1) În situația în care există informații că exploatarea unei instalații de categoria A pentru deșeuri poate afecta semnificativ mediul sau prezintă riscuri pentru sănătatea populației altui stat membru sau la cererea autorității competente din statul membru potențial afectat, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile transmite acelui stat membru informațiile conținute în solicitarea de autorizație/autorizație integrată de mediu, emisă conform art. 21-24, în momentul în care informațiile respective sunt disponibile publicului interesat pe plan național.

(2) Aceste informații servesc ca bază pentru orice consultări necesare în contextul relațiilor bilaterale dintre România și alt stat membru, pe bază de reciprocitate și echivalență.

Art. 55. -

În cadrul relațiilor bilaterale, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile asigură că, în cazurile în care se face referire la art. 54, solicitările de autorizare sunt disponibile într-o perioadă de timp care să permită publicului interesat al statului membru potențial afectat să formuleze comentarii mai înainte ca autoritatea competentă să ia o decizie.

Art. 56. -

În eventualitatea unui accident care implică instalația pentru deșeuri la care se face referire în art. 54, informațiile furnizate de operator Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, prin inspectoratele județene de urgență, Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, și Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, în baza art. 17 și 18, sunt imediat transmise de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență către autoritatea competentă a celuilalt stat membru, pentru a minimiza consecințele accidentului asupra sănătății populației și pentru evaluarea și reducerea la minimum a daunei de mediu efective sau potențiale.

CAPITOLUL XIV Controalele autorității competente

Art. 57. -

(1) Înainte de începerea operațiilor de depozitare și apoi la intervale de 6 luni, inclusiv în faza postînchidere, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin Garda Națională de Mediu, controlează orice instalație pentru deșeuri aflată sub incidența art. 21-24 pentru a asigura conformarea cu condițiile relevante din autorizația/autorizația integrată de mediu.

(2) O evaluare pozitivă nu reduce în niciun fel responsabilitatea operatorului referitoare la respectarea condițiilor din autorizația/autorizația integrată de mediu.

(3) Inspectoratele județene de urgență controlează cel puțin o dată pe an instalațiile pentru deșeuri prevăzute la art. 31.

Art. 58. -

Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, solicită operatorului prin autorizația/autorizația integrată de mediu să țină evidența la zi a înregistrărilor referitoare la gestionarea tuturor deșeurilor, să le pună la dispoziția controlului autorității competente și să asigure că, în cazul unei schimbări a operatorului în timpul administrării instalației pentru deșeuri, există un transfer corespunzător al datelor și informațiilor la zi referitoare la instalația pentru deșeuri.

CAPITOLUL XV Obligația de raportare

Art. 59. -

(1) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, în colaborare cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale și cu Ministerul Economiei și Finanțelor, la interval de 3 ani, elaborează și transmite Comisiei Europene un raport privind aplicarea prezentei hotărâri.

(2) Raportul se elaborează în baza unui chestionar sau a unei scheme adoptate de Comisia Europeană. Raportul se transmite Comisiei Europene în termen de 9 luni de la sfârșitul perioadei de 3 ani pentru care se face raportarea.

Art. 60. -

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență transmite anual Comisiei Europene informarea asupra evenimentelor notificate de operatori în conformitate cu prevederile art. 36, 37 și 43. La cerere, Comisia Europeană pune la dispoziție această informație celorlalte state membre. Fără a aduce atingere legislației naționale privind accesul publicului la informația de mediu, autoritățile competente, la cererea publicului interesat, fac cunoscută informația.

CAPITOLUL XVI Sancțiuni contravenționale

Art. 61. -

(1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.

(2) Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2), art. 15 alin. (1), art. 35 alin. (2), art. 36 alin. (2), art. 37 alin. (1), art. 42, art. 48 alin. (2), cu amendă contravențională de la 10.000 lei la 30.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (3), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 18, art. 21 alin. (1), art. 32, art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), art. 39 lit. a) și b), art. 43 alin. (1) și (3), art. 47, art. 48 alin. (1) și ale art. 49, cu amendă contravențională de la 30.000 lei la 50.000 lei.

(3) Constatarea și aplicarea contravențiilor prevăzute la alin. (2) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, conform competențelor stabilite de legislația națională.

(4) Contravențiilor prevăzute la art. 61 alin. (2) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL XVII Inventarul instalațiilor pentru deșeuri care au fost închise

Art. 62. -

Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Ministerul Economiei și Finanțelor elaborează și actualizează periodic inventarul instalațiilor pentru deșeuri care au fost închise, inclusiv cele abandonate, care cauzează impact negativ grav asupra mediului sau au potențialul de a deveni pe termen scurt ori mediu o amenințare gravă asupra sănătății populației și mediului. Acest inventar este făcut public și se realizează până la data de 1 mai 2012, pe baza metodologiilor elaborate de Comisia Europeană, dacă sunt disponibile.

Art. 63. -

Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Ministerul Economiei și Finanțelor se informează în permanență asupra evoluției celor mai bune tehnici disponibile și fac publice rezultatele schimbului de informații publicate de Comisia Europeană cu privire la cele mai bune tehnici disponibile.

CAPITOLUL XVIII Dispoziții tranzitorii

Art. 64. -

(1) Orice instalație pentru deșeuri care a primit o autorizație/autorizație integrată de mediu sau este în exploatare la 1 mai 2008 se conformează cu prevederile prezentei hotărâri până la data de 1 mai 2012.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), termenul pentru conformarea instalațiilor pentru deșeuri este:

a) 1 mai 2014, pentru instalațiile prevăzute la art. 50;

b) conform calendarului prevăzut la art. 49 alin. (2), pentru instalațiile prevăzute la art. 49 alin. (1).

(3) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică instalațiilor pentru deșeuri închise până la data de 1 mai 2008.

Art. 65. -

Prevederile art. 8-12, art. 15-19, art. 21-30, art. 38, 39 și ale art. 50-52 nu se aplică acelor instalații pentru deșeuri care:

a) au oprit depozitarea de deșeuri înainte de 1 mai 2006,

b) sunt în curs de finalizare a procedurilor de închidere în conformitate cu legislația națională sau legislația comunitară aplicabilă ori cu programele aprobate de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile; și

c) vor fi închise efectiv până la data de 31 decembrie 2010.

Art. 66. -

(1) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, în colaborare cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale și cu Ministerul Economiei și Finanțelor, notifică Comisiei Europene, până la 1 august 2008, lista instalațiilor pentru deșeuri prevăzute la art. 65.

(2) Autoritățile competente, după caz, se asigură că aceste instalații sunt gestionate într-un mod care nu aduce atingere îndeplinirii obiectivelor prezentei hotărâri, în special prevederilor art. 5, și celor prevăzute în legislația națională armonizată, inclusiv ale Legii nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 67. -

Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile comunică Comisiei Europene textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.

Art. 68. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și se pot actualiza prin ordin comun al ministrului mediului și dezvoltării durabile, al ministrului economiei și finanțelor și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, în funcție de evoluția acquis-ului comunitar.

*

Prezenta hotărâre transpune în legislația națională Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene nr. L102 din 11 aprilie 2006.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Lucia Ana Varga,
secretar de stat
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Bogdan Găbudeanu
p. Secretarul de stat al Departamentului pentru Afaceri
Europene,
Aurel Ciobanu-Dordea

București, 13 august 2008.

Nr. 856.

ANEXA Nr. 1

PLANUL
de prevenire a accidentelor majore și informațiile care trebuie
comunicate publicului interesat

1. Planul de prevenire a accidentelor majore

Planul de prevenire a accidentelor majore și sistemul de management al securității ale operatorului trebuie să fie proporționale cu pericolul de accident major prezentat de instalația pentru deșeuri. În scopul implementării acestora, se iau în considerare următoarele elemente:

1. planul de prevenire a accidentelor majore include toate obiectivele și principiile de acțiune pentru controlul pericolelor de accident major;

2. sistemul de management al securității integrează partea sistemului de management general, care include structura organizatorică, responsabilitățile, practicile, procedurile, procesele și resursele pentru determinarea și implementarea planului de prevenire a accidentelor majore;

3. următoarele probleme sunt abordate de sistemul de management al securității:

a) organizarea și personalul - rolul și responsabilitățile personalului implicat în managementul pericolelor majore la toate nivelurile organizației; identificarea necesităților de instruire a acestui personal și asigurarea instruirii astfel identificate, implicarea angajaților, iar acolo unde este cazul, a subcontractorilor;

b) identificarea și evaluarea pericolelor majore - adoptarea și implementarea de proceduri pentru identificarea sistematică a pericolelor majore care pot apărea în operațiuni obișnuite și anormale și evaluarea probabilității de apariție și a gravității acestora;

c) controlul operațional - adoptarea și implementarea procedurilor și instrucțiunilor pentru funcționarea în condiții de securitate, inclusiv a celor referitoare la întreținerea instalației, procese, echipament și opriri temporare;

d) managementul schimbării - adoptarea și implementarea procedurilor pentru planificarea modificărilor ce urmează a fi aduse noilor instalații pentru deșeuri sau pentru proiectarea acestora;

e) planificarea pentru situații de urgență - adoptarea și implementarea procedurilor de identificare a urgențelor previzibile prin analize sistematice și pregătirea, testarea și revizuirea planurilor de urgență pentru a răspunde unor astfel de situații de urgență;

f) performanța monitorizării - adoptarea și implementarea procedurilor pentru evaluarea permanentă a conformării cu obiectivele stabilite de operator în planul de prevenire a accidentelor majore și în sistemul de management al securității și a mecanismelor pentru investigarea și luarea de măsuri corective în caz de neconformare. Procedurile acoperă sistemul operatorului pentru raportarea accidentelor majore sau a celor evitate la limită, în special atunci când se constată eșecul măsurilor de protecție, investigarea acestora și urmărirea lor pe baza experiențelor acumulate;

g) audit și revizuire - adoptarea și implementarea procedurilor pentru evaluarea periodică, sistematică a planului de prevenire a accidentelor majore, a eficacității și a gradului de adecvare a sistemului de management al securității; revizuirea documentată a performanței planului și sistemului de management al securității și actualizarea acestora de către conducere.

2. Informațiile care trebuie comunicate publicului interesat:

1. numele operatorului și adresa instalației pentru deșeuri;

2. identificarea, prin poziția deținută, a persoanei care furnizează informații;

3. confirmarea că instalația pentru deșeuri este subiectul reglementărilor și/sau prevederilor administrative care pun în aplicare prezenta hotărâre și, acolo unde este cazul, că informația privind elementele la care se face referire la art. 14 din hotărâre a fost transmisă autorității competente;

4. o explicație în termeni clari și simpli a activității sau activităților desfășurate pe amplasament;

5. denumirea comună sau generică ori clasificarea generală a substanțelor și preparatelor periculoase implicate în instalația pentru deșeuri, precum și deșeul care poate conduce la apariția unui accident major, cu indicarea principalelor caracteristici de periculozitate ale acestora;

6. informații generale privind natura pericolelor de accidente majore, inclusiv efectele lor potențiale asupra populației și mediului din împrejurimi;

7. informația adecvată asupra modului în care populația interesată din împrejurimi este avertizată și informată în cazul unui accident major;

8. informația adecvată asupra acțiunilor pe care populația interesată trebuie să le întreprindă și asupra comportamentului pe care trebuie să îl adopte în cazul unui accident major;

9. confirmarea că operatorul este solicitat să realizeze aranjamentele adecvate pe amplasament, în special în legătură cu serviciile de urgență, pentru a putea face față accidentelor majore și a minimiza efectele acestora;

10. o referință la planul de urgență extern elaborat pentru a se face față oricăror efecte ale accidentului în afara amplasamentului. Aceasta trebuie să includă o recomandare de a coopera în cazul oricăror instrucțiuni sau solicitări primite din partea inspectoratelor județene pentru situații de urgență în timpul accidentului;

11. detalii despre cum pot fi obținute informații suplimentare, cu condiția respectării regimului de confidențialitate, prevăzut în legislația națională.

ANEXA Nr. 2

CARACTERIZAREA DEȘEURILOR

Deșeurile depozitate într-o instalație sunt caracterizate în asemenea mod, încât să garanteze stabilitatea fizică și chimică pe termen lung a structurii instalației și să prevină accidentele majore. Caracterizarea deșeurilor include, unde este necesar și în conformitate cu categoria de instalație pentru deșeuri, următoarele aspecte:

a) descrierea caracteristicilor fizice și chimice așteptate ale deșeurilor care sunt depozitate pe termen scurt și lung, în special cu privire la stabilitatea acestora în condițiile meteorologice/atmosferice de suprafață, ținându-se cont de tipul mineralului sau mineralelor care urmează a fi extrase și de natura materialului de descopertare și/sau steril care vor fi dizlocate pe perioada extracțiilor;

b) clasificarea deșeurilor conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare, avându-se în vedere caracteristicile care determină gradul de periculozitate;

c) descrierea substanțelor chimice care trebuie utilizate în timpul tratării resurselor minerale și stabilitatea acestora;

d) descrierea metodei de depozitare;

e) sistemul utilizat pentru transportul deșeurilor.

ANEXA Nr. 3 Reviste (1)

CRITERII
privind determinarea clasificării instalațiilor pentru deșeuri
în categoria A

O instalație pentru deșeuri este clasificată ca fiind în categoria A, dacă:

a) un eșec sau o operare incorectă, cum ar fi prăbușirea unei halde sau fisurarea unui baraj, ar putea conduce la apariția unui accident major, așa cum rezultă în baza unei evaluări de risc, care ține cont de factori, cum ar fi mărimea actuală sau viitoare a instalației pentru deșeuri, amplasamentul și impactul acesteia asupra mediului; sau

b) conține deșeuri clasificate ca periculoase conform Ordonanței de urgență Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările și completările ulterioare, deasupra unor anumite praguri; sau

c) conține substanțe ori preparate clasificate ca periculoase conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările și completările ulterioare, sau Hotărârii Guvernului nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea și ambalarea preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare, deasupra unor anumite praguri.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Obligațiile de mediu în faliment
;
se încarcă...