Guvernul României

Hotărârea nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice

Modificări (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 august 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă actul constitutiv-cadru și statutul-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

(2) Se aprobă actul constitutiv-cadru și statutul-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ce se vor constitui în vederea delegării gestiunii serviciului către un operator regional prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii conform Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexele nr. 3 și 4.

(3) În situațiile în care și pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitară prevăzute la alin. (1) contractul de delegare a gestiunii serviciului se va atribui direct unui operator regional, în statutul asociației se vor prelua în mod corespunzător prevederile art. 4 alin. (2), art. 12, 13, art. 16 alin. (4), art. 17 alin. (2) lit. a) și art. 20 alin. (4) din Statutul-cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare prevăzut în anexa nr. 4.

(4) Actele constitutive-cadru și statutele-cadru cuprinse în anexele la prezenta hotărâre conțin prevederi minimale și vor fi adaptate specificului fiecărui serviciu comunitar de utilități publice.

Art. 2. -

(1) O asociație de dezvoltare intercomunitară înființată și organizată în temeiul Legii nr. 51/2006, cu modificarile și completările ulterioare, poate să aibă ca obiect de activitate unul sau mai multe servicii comunitare de utilități publice, respectiv:

a) serviciul de alimentare cu apă;

b) serviciul de canalizare și epurare a apelor uzate;

c) serviciul de colectare, canalizare și evacuare a apelor pluviale;

d) serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat;

e) serviciul de salubrizare a localităților;

f) serviciul de iluminat public;

g) serviciul de administrare a domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale;

h) serviciul de transport public local.

(2) Face excepție de la prevederile alin. (1) serviciul de alimentare cu apă și de canalizare pentru care se pot constitui numai asociații de dezvoltare intercomunitară cu un singur obiect de activitate, distinct.

Art. 3. -

Asociațiile constituite anterior intrării în vigoare a prezentei hotarâri în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, care au ca scop gestionarea în comun a serviciilor de utilități publice, administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice, înființarea, reabilitarea, modernizarea, extinderea și/sau, după caz, dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii, își vor modifica actul constitutiv și statutul în conformitate cu actul constitutiv-cadru și statutul-cadru aplicabile, aprobate prin prezenta hotărâre, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Lucia Ana Varga,
secretar de stat
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 13 august 2008.

Nr. 855.

ANEXA Nr. 1

ACTUL CONSTITUTIV-CADRU
al Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru
serviciul/serviciile de ...........
"......................................................."
(denumirea asociației)

I. Asociații:

1. județul .........., prin Consiliul Județean ......................, cu sediul în ........., str. .................... nr. ........, județul ............, cod ...................., reprezentat de ............, în calitate de președinte al Consiliului Județean ................................, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean ........ nr. ...... din.......;

2. municipiul/orașul/comuna .............., prin Consiliul Local al ......................, cu sediul în ........................., str. ................... nr. ...., județul ................., cod ............................., reprezentat de ........................, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ................................. nr. ... din.......;

3. municipiul/orașul/comuna .............., prin Consiliul Local al .........., cu sediul în .................................., str. ................................. nr. ...., județul ................, cod ........................, reprezentat de ............, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........ nr. ...... din .....................;

4. municipiul/orașul/comuna .............., prin Consiliul Local al .........., cu sediul în .............. str. .......... nr. .........., județul ........................, cod ......................., reprezentat de ........................., în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........ nr. ...... din.......;

5. .........................................................................;

6. .................................................................... etc.,

denumiți colectiv asociații și individual asociatul,

s-au asociat și au înființat Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul/serviciile de "............................................" (denumirea) (denumită în continuare Asociația), în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr...../... (se menționează legea specială/legile speciale care reglementează serviciul/serviciile de utilități publice respectiv/respective), precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

II. Denumirea

Denumirea Asociației este "...............", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. ........ din ............., eliberată de Ministerul Justiției.

III. Sediul

Sediul Asociației este în România, ...................................... . (adresa)

IV. Durata

Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei .................... .

V. Voința de asociere/Scopul Asociației

(1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociații își exprimă voința de a se asocia în cadrul Asociației "............................" (denumirea) constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului/serviciilor de ................................................ (Se indică serviciul/serviciile de utilități publice.) (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Acest scop se va completa de la caz la caz, în funcție de specificul fiecărui serviciu și de particularitățile locale.

(2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza în baza unui/mai multor contract/contracte de delegare a gestiunii, atribuit (e) operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale legilor speciale aplicabile.

În funcție de specificul fiecărui serviciu se vor prevedea categoriile de contracte determinate pe baza activităților componente ale Serviciului și, eventual, numărul de contracte din fiecare categorie.

VI. Patrimoniul inițial

(1) Patrimoniul inițial al Asociației este de ...................... lei, constituit din contribuția în numerar și/sau în natură a asociaților, după cum urmează:

Pentru fiecare membru al Asociației se specifică în ce constă contribuția - în numerar și/sau în natură, cu indicarea în acest caz a bunurilor cu care contribuie - și valoarea contribuției.

(2) Patrimoniul inițial al Asociației include și dreptul de folosință gratuită, pe termen limitat, a următoarelor bunuri aparținând domeniului public și/sau privat al asociaților, altele decât bunurile ce compun sistemele publice aferente Serviciului:

- ....................................................................., (datele de identificare ale bunului) aparținând patrimoniului public/privat al ....................................., (Se indică unitatea administrativ-teritorială.) conform Hotărârii Consiliului Județean/ Local ......... nr. ....../.... .

(Se specifică bunurile care se dau în folosință gratuită Asociației, dacă sunt din domeniul public sau privat, local ori județean, termenul pentru care sunt date în folosință - dreptul de folosință nu poate fi acordat pentru o durată nedeterminată, conform art. 124 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu indicarea hotărârii autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale membre prin care se aprobă darea în folosință a acestora.)

- ..........................................................................;

- etc.

Alin. (2) al acestui articol este opțional, după cum asociații dau în folosință gratuită sau nu Asociației bunuri aflate în domeniul public ori privat al unităților administrativ-teritoriale membre.

(3) Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

c) donații, sponsorizări sau legate;

d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociației.

(4) Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

VII. Primele organe de conducere, administrare și control

Conducerea Asociației

Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

Se recomandă ca acești reprezentanți să fie primarii, pentru municipii, orașe și comune, respectiv președintele consiliului județean, pentru județe.

Sunt numiți în calitate de membri ai primei adunări generale:

- dl ....., numit de Consiliul Județean .............;

- dl ....., numit de Consiliul Local al ...............;

- dl ....., numit de Consiliul Local al ...............;

- dl ....., numit de Consiliul Local al ...............;

- etc.

Adunarea generală alege dintre membrii săi președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în statutul Asociației și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

Administrarea Asociației

Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației, format din președintele Asociației și încă 2 (doi) membri (Asociații pot să prevadă și un alt număr de membri, cu condiția ca numărul total de membri în consiliul director, inclusiv președintele, să fie impar.) numiți de adunarea generală pe o perioada de ........... ani. (Durata mandatului este convenită de asociați, dar nu va fi mai mare de 4 ani.) Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație.

Sunt numiți în calitate de membri ai primului consiliu director:

............................................... (datele de identificare) - președintele Asociației;
.........................................................................; (datele de identificare)
......................................................................... . (datele de identificare)

Controlul financiar al Asociației

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 membri numiți de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociației sunt:

- ........................................................................... [datele de identificare: nume, prenume, cetățenie, data nașterii, domiciliu, titular al b.i./c.i. seria ............ nr. ..., eliberat(ă) de .............. la data de ...]

-

-

..............................

VIII. Pentru desfășurarea procedurilor de dobândire a personalității juridice se împuternicește dl .........................., cetățean ............, domiciliat în ........, titular al B.I/C.I., seria ........ nr. ........, eliberat(ă) de ........ la data de ........ .

Prezentul act constitutiv a fost redactat în ................ (....) exemplare originale, azi, data autentificării.

ASOCIAȚII:

Județul ...........................,

Prin președintele Consiliului Județean .......................

[semnătura și ștampila]

Municipiul/Orașul/Comuna ...............................,

Prin primar...................................................

[semnătura și ștampila]

Municipiul/Orașul/Comuna ....................................,

Prin primar ..................................................

[semnătura și ștampila]

........... etc.

ANEXA Nr. 2

STATUTUL-CADRU
al Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru
serviciul/serviciile de ........................
"................................."
(denumirea asociației)

Asociații:

1. județul .........., prin Consiliul Județean ......................, cu sediul în ........., str. .... nr. ...., județul ......., cod ..., reprezentat de ............, în calitate de președinte al Consiliului Județean ............, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean ........ nr. ...... din .......;

2. municipiul/orașul/comuna .............., prin Consiliul Local al .........., cu sediul în ........., str. ............ nr. .........., județul .................., cod ...................., reprezentat de ......................, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ..................... nr. ................ din ...............................;

3. municipiul/orașul/comuna .............., prin Consiliul Local al .........., cu sediul în ........., str. .............. nr. ...., județul ......., cod ...................., reprezentat de .................., în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........ nr. ...... din ....;

4. municipiul/orașul/comuna .............., prin Consiliul Local al .........., cu sediul în ........., str. .............. nr. ...., județul ......., cod ..., reprezentat de ........., în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........ nr. ...... din .......;

5. ..............................................................:

6. ......................................................... etc.,

denumiți colectiv asociații și individual asociatul,

ne exprimăm voința de a coopera și de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.........../.......... (Se menționează legea specială/legile speciale care reglementează serviciul/serviciile de utilități publice respectiv/respective.), precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul/serviciile de............................... (denumirea) (denumită în continuare Asociația), persoana juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul statut.

CAPITOLUL I Denumirea, sediul și durata Asociației

Art. 1. -

Denumirea Asociației este "...............", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. ........ din ............., eliberată de Ministerul Justiției. Asociația va avea ștampilă și însemne proprii.

Art. 2. -

(1) Sediul Asociației este în România, ........................................................................... . (adresa)

(2) Sediul Asociației va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unei hotărâri a adunării generale a Asociației sau a consiliului director, conform prezentului statut.

Art. 3. -

Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAPITOLUL II Scopul și obiectivele Asociației

Art. 4. -

(1) Asociația se constituie în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de .............................................................. (Se indică serviciul/serviciile de utilități publice.) (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare Strategia de dezvoltare).

Acest scop se va completa de la caz la caz, în funcție de specificul fiecărui Serviciu și de particularitățile locale.

(2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza unui/mai multor contract/contracte de delegare a gestiunii [denumit (e) în continuare contract (e) de delegare] atribuit (e) operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale legilor speciale aplicabile.

În funcție de specificul fiecărui serviciu se vor prevedea categoriile de contracte determinate pe baza activităților componente ale Serviciului și, eventual, numărul de contracte din fiecare categorie.

(3) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife și/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul "poluatorul plătește", atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

Art. 5. -

(1) Obiectivele Asociației sunt următoarele:

a) să elaboreze și să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;

b) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

c) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general;

d) să elaboreze și să aprobe caietul/caietele de sarcini și regulamentul/regulamentele Serviciului;

e) să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire a contractului/contractelor de delegare și să stabilească condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor, cu excepția situației atribuirii directe conform prevederilor art. 311 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

f) să încheie contractul/contractele de delegare cu operatorii, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare. (În funcție de specificul activităților care compun Serviciul, delegatar pot fi toți membrii Asociației pentru toate activitățile sau numai o parte din aceștia pentru anumite activități.);

g) să monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare și să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate operatorilor și calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;

h) să identifice și să propună orice acțiuni vizând creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

i) să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

Acest articol poate fi completat și cu alte obiective, în funcție de condițiile specifice Serviciului și de particularitățile locale.

(2) Pentru realizarea obiectivelor Asociației, prin prezentul statut asociații mandatează Asociația să exercite în numele și pe seama lor următoarele atribuții legate de Serviciu:

a) .................................................;

b) .................................................;

c) .................................................;

etc.

Se completează cu atribuțiile, drepturile și obligațiile pentru a căror exercitare uniățile administrativ-teritoriale membre conferă Asociației mandat, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III Patrimoniul Asociației

Art. 6. -

(1) Patrimoniul Asociației este compus din bunurile și resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare și desfășurării activităților proprii, pe de o parte, și din dreptul de folosință gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaților, acordat sau ce va fi acordat Asociației de către asociați, pe de altă parte.

(2) Patrimoniul inițial al Asociației este de ................... lei, constituit din contribuția în numerar și/sau în natură a asociaților, după cum urmează:

.................................................;

.................................................;

.................................................;

Pentru fiecare membru al Asociației se specifică în ce constă contribuția - în numerar și/sau în natură, cu indicarea în acest caz a bunurilor cu care contribuie - și valoarea contribuției.

(3) Patrimoniul inițial al Asociației include și dreptul de folosință gratuită, pe termen limitat, a următoarelor bunuri aparținând domeniului public și/sau privat al asociaților, altele decât bunurile ce compun sistemele publice aferente Serviciului:

- .........................................................................., (datele de identificare ale bunului) aparținând patrimoniului public/privat al ....................................., (Se indică unitatea administrativ-teritorială.) conform Hotărârii Consiliului Județean/ Local ........................... nr. ...../... .

(Se specifică bunurile care se dau în folosință gratuită Asociației, dacă sunt din domeniul public sau privat, local ori județean, termenul pentru care sunt date în folosință - dreptul de folosință nu poate fi acordat pentru o durată nedeterminată, conform art. 124 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu indicarea hotărârii autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale membre prin care se aprobă darea în folosință a acestora.)

- ..........................................................................;

- etc.

Alin. (3) al acestui articol este opțional, după cum asociații dau în folosință gratuită sau nu Asociației bunuri aflate în domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale membre.

Art. 7. -

Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

c) donații, sponsorizări sau legate;

d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut.

Art. 8. -

Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

Art. 9. -

Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc și se publică în conformitate cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL IV Asociații

Art. 10. -

Asociații au următoarele drepturi:

a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației, prin reprezentanții lor în aceste organe;

b) să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociației, conform prevederilor prezentului statut;

c) să primească, la cerere, toate informațiile disponibile care privesc activitatea Asociației.

Art. 11. -

Asociații au următoarele obligații:

a) să respecte statutul, actul constitutiv și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;

b) să plătească cotizația anuală, plata urmând să se facă până la ................ . Cotizația pentru primul an este fixată prin prezentul statut la suma de .......... lei/an;

c) să promoveze și să participe activ la acțiunile desfășurate de Asociație;

d) să participe, prin reprezentanții lor, la ședințele adunării generale a Asociației.

Art. 12. -

(1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociație, conform prevederilor prezentului articol.

(2) Retragerea din Asociație nu poate avea loc decât în situația în care asociatul respectiv se retrage unilateral din contractul de delegare la care este parte în calitate de delegatar. Dacă oricare dintre asociați dorește să se retragă din contractul de delegare și, respectiv, din Asociație, aceasta va notifica președintelui Asociației și celorlalți asociați intenția sa. Președintele Asociației va convoca adunarea generală a Asociației în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.

(3) Adunarea generală a Asociației va analiza consecințele retragerii și modificările ce se impun la contractele de delegare (în special în ceea ce privește investițiile), conform prevederilor fiecărui contract de delegare, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut și a actului constitutiv al Asociației.

(4) În cazul în care un asociat nu aprobă contractul de delegare ce urmează să fie încheiat cu operatorul desemnat sau se retrage unilateral din acest contract (indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a respectivului contract de delegare), acesta va fi exclus din Asociație. Președintele Asociației va convoca adunarea generală în cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat cunoștință despre respectiva situație. Adunarea generală va hotărî excluderea din Asociație, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun la contractele de delegare (în special cu privire la investiții), în conformitate cu prevederile contractelor de delegare respective, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut și a actului constitutiv al Asociației. Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului și neadoptarea, în două ședințe consecutive ale autorității deliberative a respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii Serviciului către operatorul prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. g) din alte motive decât un vot negativ.

(5) Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociație este obligat să plătească:

a) sumele corespunzătoare investițiilor (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri) în infrastructura aferentă Serviciului delegat, de care a beneficiat pe durata cât a fost membru al Asociației;

b) sumele prevăzute ca despăgubiri în contractele de delegare.

Art. 13. -

(1) Asociația poate accepta, cu acordul asociaților, noi membri. Aceștia au dreptul și obligația să atribuie gestiunea Serviciului operatorului cu care Asociația a încheiat sau va încheia contractul de delegare în numele și pe seama asociaților, în condițiile legii. Pentru a vota o astfel de hotărâre, reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităților administrativ-teritoriale, pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau județean, după caz.

(2) În urma adoptării hotărârii adunării generale a Asociației de a accepta un nou membru, se va încheia un act adițional la prezentul statut, prin care noul membru va fi menționat în preambulul statutului.

(3) Se consideră că orice nou membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile statutului și ale actului constitutiv ale Asociației la data aderării sale.

(4) În situația în care noul membru are dreptul, conform prevederilor legale, să atribuie direct gestiunea Serviciului său către operatorul cu care Asociația a încheiat contractul de delegare în numele și pe seama asociaților, acesta va delega gestiunea Serviciului său respectivului operator și se va încheia un act adițional la contractul de delegare, care va fi semnat de Asociație în numele și pe seama asociatului respectiv.

CAPITOLUL V Organele Asociației

Adunarea generală a Asociației

Art. 14. -

(1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

Se recomandă ca acești reprezentanți să fie primarii, pentru municipii, orașe și comune, respectiv președintele consiliului județean, pentru județe.

(2) Fiecare asociat va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul adunării generale a Asociației.

(3) Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanților vor fi transmise, în copie, asociaților și președintelui Asociației, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.

Art. 15. -

Adunarea generală alege dintre membrii săi președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în prezentul statut și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

Art. 16. -

(1) Adunarea generală a Asociației îndeplinește atribuțiile care îi revin conform art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, precum și atribuțiile speciale prevăzute de prezentul statut în exercitarea competențelor privind Serviciul, conform mandatului încredințat de către asociați prin prezentul statut.

(2) Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la activitatea proprie sunt: Practică judiciară (1)

a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;

b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliul director;

c) aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar;

d) alegerea și revocarea membrilor consiliului director;

e) alegerea și revocarea membrilor comisiei de cenzori și stabilirea regulilor generale de organizare și funcționare a comisiei de cenzori;

f) aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociației, și, dacă este cazul, a comisiilor/comitetelor*);

g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de ............................ euro;

h) modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației;

i) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

j) aprobarea primirii de noi membri în Asociație, a retragerii și excluderii unor membri din Asociație;

k) aprobarea cotizației anuale;

l) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

Acestea constituie clauze minimale care pot fi completate cu alte atribuții.

(3) Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați conform art. 5 alin. (2) sunt:

a) ..........................;

b) ..........................;

c) ..........................;

etc.

Se completează cu acele atribuții pentru a căror exercitare este nevoie de adoptarea unei hotărâri de către adunarea generală a Asociației.

*) Prin statutul Asociației se pot stabili reguli privind componența, atribuțiile și modul de funcționare a acestor comitete/comisii ce vor asista consiliul director al Asociației în exercitarea atribuțiilor de elaborare a strategiilor, de monitorizare, de supraveghere, de organizare a licitațiilor publice pentru atribuirea contractelor de delegare etc.

Art. 17. -

(1) În temeiul art. 16 alin. (3), adunarea generală a Asociației hotărăște asupra aspectelor legate de obiectivele Asociației, având în vedere interesul comun al asociaților, în special:

a) strategia de dezvoltare;

b) politica tarifară;

c) contractele de delegare.

(2) În legătură cu acestea, asociații convin:

a) Asociația va asigura elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare a Serviciului. Pe baza strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investițiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie și prioritizarea acestora, precum și planul de implementare și analiza macrosuportabilității. Planurile de investiții vor fi actualizate periodic ținând seama de strategia de dezvoltare;

b) sursele de finanțare a investițiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau de instituții financiare, fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale ale asociaților, fondurile proprii sau atrase ale operatorului/operatorilor;

c) listele de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora vor fi discutate în ședințele adunării generale a Asociației și aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și ale asociaților deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor. În funcție de investițiile la care se referă, listele de investiții prioritare și planurile de finanțare vor fi anexate și vor face parte integrantă din contractele de delegare corespunzătoare;

d) studiile de fezabilitate aferente listelor de investiții vor fi supuse avizului Asociației înainte de a fi aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor);

e) în funcție de specificul Serviciului, de activitățile componente ale acestuia aflate sub responsabilitatea fiecărui asociat și de strategia de dezvoltare, gestiunea Serviciului, respectiv a activităților componente ale Serviciului, după caz, precum și concesiunea sistemelor de utilități publice aferente Serviciului/activităților componente ale Serviciului vor fi încredințate unuia sau mai multor operatori în baza unui/unor contract/contracte de delegare;

f) contractul/contractele de delegare a gestiunii Serviciului/activităților componente ale Serviciului va/vor fi atribuite conform prevederilor legale în vigoare și va/vor fi încheiat(e) cu operatorul de către Asociație, în numele și pe seama asociaților/acelor asociați care deleagă împreună prin același contract de delegare activitățile componente ale Serviciului aflate sub responsabilitatea acestora;

g) operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiții stabilite prin contractul/contractele de delegare, va întreține, va moderniza, va reabilita și va extinde infrastructura concesionată și va gestiona Serviciul/activitățile componente ale Serviciului pe riscul și răspunderea sa, conform clauzelor contractului de delegare;

h) Asociația va monitoriza îndeplinirea de către operator(i) a obligațiilor care îi/le incumbă în temeiul contractului de delegare;

i) Asociația va exercita, în numele și pe seama asociaților, drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în calitate de delegatar, conform prevederilor prezentului statut.

În situația în care la data constituirii Asociației membrii acesteia au convenit asupra politicii tarifare, contractului/contractelor de delegare ce urmează a fi încheiat/încheiate și asupra modului de atribuire a acestuia/acestora, punctele de mai sus vor fi particularizate.

Art. 18. -

Reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației sunt responsabili pentru activitatea lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 19. -

(1) Adunarea generală a Asociației va fi convocată, ori de câte ori este necesar, de către președintele Asociației sau de un număr de cel puțin ........ asociați.

(2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice (Acesta este un termen minim, asociații putând stabili și un termen mai mare.) înainte de data ședinței și va cuprinde data, ora, locul și ordinea de zi ale ședinței.

(3) În funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, convocarea va fi trimisă numai reprezentanților asociaților care au dreptul să participe și să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului statut.

(4) Ședințele adunării generale a Asociației vor fi conduse de președintele Asociației sau, în absența acestuia, de persoana desemnată de adunarea generală dintre participanți. Modificări (1)

(5) Adunarea generală a Asociației va alege dintre participanții la ședință un secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței.

(6) Procesul-verbal este semnat de președinte și de secretar. O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice (Acesta este un termen maxim, asociații putând stabili și un termen mai mic.) de la data ședinței, fiecărui asociat convocat conform prevederilor alin. (2), indiferent dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la ședință.

(7) Hotărârile adunării generale a Asociației se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Art. 20. - Practică judiciară (1)

(1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în adunarea generală a Asociației.

(2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiți asociați, respectiv asociații în competența cărora este organizat și funcționează Serviciul la data ședinței adunării generale, asociații beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și asociații deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor, denumiți în prezentul statut asociați implicați, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul ședinței adunării generale doar reprezentanții acestora.

(3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) și l) se iau în prezența a trei pătrimi din numărul asociaților și cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenți. Modificări (1)

(4) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) lit...... (Se vor indica acele litere de la art. 16 alin. (3) care prevăd atribuții pentru a căror exercitare nu este necesar un mandat special prealabil, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.) se iau în prezența tuturor asociaților/asociaților implicați și cu votul favorabil fie a cel puțin jumătate din numărul asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin două treimi din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați, fie a cel puțin două treimi din numărul asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin jumătate din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați.

Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de asociați implicați prezenți și va hotărî cu majoritatea asociaților/asociaților implicați prezenți.

(5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) - k) și la art. 16 alin. (3) lit...... (Se vor indica acele litere de la art. 16 alin. (3) care prevăd atribuții pentru a căror exercitare este necesar un mandat special prealabil, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.) se iau în prezența și cu votul favorabil al tuturor asociaților, cvorum și majoritate obligatorii la oricare convocare. Modificări (1)

(6) În oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (3)-(5), dacă o hotărâre a adunării generale a Asociației privește în mod direct Serviciul sau bunurile care aparțin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără prezența și votul favorabil al reprezentantului acestuia.

(7) În cazul în care reprezentantul unuia dintre Asociați nu poate participa la ședința unei adunări generale a Asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unității administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop. Modificări (1)

Art. 21. -

(1) Hotărârile adunării generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)-k) și art. 16 alin. (3) lit. ..... (Se vor indica acele litere de la art. 16 alin. (3) care prevăd atribuții pentru a căror exercitare este necesar un mandat special prealabil, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.) nu pot fi votate de reprezentanții asociaților decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. Modificări (1)

(2) Hotărârile luate de adunarea generală a Asociației trebuie aduse la cunoștința autorităților deliberative ale asociaților sau asociaților implicați, după caz, în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice (Acesta este un termen maxim, asociații putând stabili și un termen mai mic.) de la data ședinței. De asemenea, Asociația este obligată să publice toate hotărârile adunării generale pe propria pagină de internet. Practică judiciară (1)

(3) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a adunării generale a Asociației dintre cele luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) din prezentul statut poate iniția acțiune în justiție în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4) Adunarea generală a Asociației poate delega consiliului director, prin hotărâre adoptată în aceleași condiții ca cele prevăzute la art. 20 alin. (3), atribuția privind aprobarea schimbării sediului Asociației.

Consiliul director

Art. 22. -

(1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației, format din președintele Asociației și încă 2 (doi) membri (Asociații pot să prevadă și un alt număr de membri, cu condiția ca numărul total de membri în consiliul director, inclusiv președintele, să fie impar.) numiți de adunarea generală, pe o perioadă de ....... (Durata mandatului este convenită de asociați, dar nu va fi mai mare de 4 ani.) ani. Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație.

(2) Președintele Asociației este și președinte al consiliul director.

(3) Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 23. -

(1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale a Asociației și exercită atribuțiile prevăzute de prezentul statut și cele ce îi vor fi delegate de adunarea generală.

(2) Consiliul director exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației:

a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al exercițiului financiar viitor și proiectul programelor Asociației;

b) propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus spre aprobare adunării generale;

c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, cu excepția contractelor a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de ......... euro;

d) angajează personalul Asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de adunarea generală a Asociației și ținând cont de bugetul aprobat de aceasta;

e) în relația cu asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia la bugetul Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaților care nu și-au achitat cotizația datorată în termenul prevăzut de prezentul statut;

f) orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

(3) Consiliul director are următoarele atribuții cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociați conform art. 5 alin. (2):

a) ..........................;

b) ..........................;

c) ..........................;

etc.

Se completează cu acele atribuții a căror exercitare nu presupune adoptarea unei hotărâri de către adunarea generală, de exemplu: elaborarea strategiei de dezvoltare a Serviciului, caietului de sarcini al Serviciului și regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului ce vor fi supuse aprobării adunării generale, consultarea asociațiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Serviciului; medierea conflictelor dintre utilizatori și operator, la cererea uneia dintre părți; solicitarea de informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, încredințate pentru realizarea Serviciului; invitarea operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii Serviciului.

Art. 24. -

(1) Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociația va constitui un aparat tehnic propriu.

(2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de consiliul director. Membrii aparatului tehnic vor avea statutul de salariați ai Asociației.

(3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puțin următoarele persoane:

a) un secretar;

b) un contabil;

c) unul sau mai mulți consilieri juridici;

d) un număr suficient de specialiști pentru monitorizarea executării contractului/contractelor de delegare, conform mandatului acordat Asociației prin prezentul statut.

(4) La calculul cuantumului propus al cotizației anuale, consiliul director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a aparatului tehnic al Asociației.

Art. 25. -

(1) Consiliul director se întrunește în ședințe, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui Asociației.

(2) Deciziile consiliului director se iau în prezența și cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului director.

(3) Consiliul director va alege dintre participanții la ședință un secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței. Procesele-verbale se semnează de toți membrii consiliului director prezenți. Deciziile consiliului director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Controlul financiar al Asociației

Art. 26. -

(1) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 membri numiți de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

(2) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

(3) Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare

(4) Comisia de cenzori are atribuțiile prevăzute la art. 272 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

CAPITOLUL VI Dizolvarea și lichidarea

Art. 27. -

Asociația se dizolvă:

a) de drept;

b) prin hotărârea instanței judecătorești competente;

c) prin hotărârea adunării generale.

Art. 28. -

Asociația se dizolvă de drept prin:

a) imposibilitatea realizării scopului și obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu prezentul statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;

c) reducerea numărului de asociați sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop.

Art. 29. -

Asociația se dizolvă prin hotărârea instanței judecătorești competente, când:

a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită, sau contrară ordinii publice;

b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) asociația a devenit insolvabilă.

Art. 30. -

(1) Lichidarea Asociației se va face în condițiile prevăzute de legislația privind asociațiile.

(2) Bunurile Asociației rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii adunării generale sau a instanței judecătorești competente.

Art. 31. -

(1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(2) Asociația își încetează existența la data radierii ei din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 32. -

(1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor asociaților, special împuterniciți în acest scop.

(2) Prezentul statut este guvernat de legea română. În situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu, prezentul statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

(3) Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente. Prezentul statut a fost semnat în ... (...) exemplare originale, astăzi, data autentificării sale.

ASOCIAȚII

Județul ....................,

Prin președintele Consiliului Județean ...............................

[semnătura și ștampila]

Municipiul/Orașul/Comuna ..............................,

Prin primar ...........................

[semnătura și ștampila]

Municipiul/Orașul/Comuna ..............................,

Prin primar ............................

[semnătura și ștampila]

................................. etc.

ANEXA Nr. 3

ACTUL CONSTITUTIV-CADRU
al Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru
serviciul de alimentare cu apă și de canalizare
"................................."
(denumirea asociației)

I. Asociații:

1. județul .................., prin Consiliul Județean ..................., cu sediul în ........, str. .... nr. ...., județul ......., cod ..., reprezentat de ............................, în calitate de președinte al Consiliului Județean ......................, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean ........ nr. ...... din .......;

2. municipiul/orașul/comuna ....................., prin Consiliul Local al .........., cu sediul în ........., str. ........ nr. ...., județul ......., cod ....................., reprezentat de ......................., în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ................. nr. ............ din ...................;

3. municipiul/orașul/comuna .................., prin Consiliul Local al .........., cu sediul în ........., str. .... nr. ...., județul ......., cod ..., reprezentat de ............, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ................. nr. ...... din ....................;

4. municipiul/orașul/comuna ...................., prin Consiliul Local al .........., cu sediul în ........., str. .... nr. ...., județul ........, cod ..................., reprezentat de ........................., în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........ nr. ...... din .......;

5. .................................;

6. ................................... etc.,

denumiți colectiv asociații și individual asociatul,

s-au asociat și au înființat Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare "............................................." (denumirea) (denumită în continuare Asociația), în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

II. Denumirea

Denumirea Asociației este ".........................", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. ........................ din ............., eliberată de Ministerul Justiției.

III. Sediul

Sediul Asociației este în România, ............................... . (adresa)

IV. Durata

Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei ..................... .

V. Voința de asociere/scopul Asociației

(1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociații își exprimă voința de a se asocia în cadrul Asociației "........................", (denumirea) constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

(2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza unui contract de delegare a gestiunii, atribuit direct, conform prevederilor art. 311 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 211 din Legea nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare, unui operator regional, astfel cum este acesta definit de art. 2 lit. g1) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, al cărui capital social va fi deținut integral de unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației.

VI. Patrimoniul inițial

(1) Patrimoniul inițial al Asociației este de ............... lei, constituit din contribuția în numerar și/sau în natură a asociaților, după cum urmează:

- ...............;

- ...............;

- ...............;

Pentru fiecare membru al Asociației se specifică în ce constă contribuția - în numerar și/sau natură, cu indicarea în acest caz a bunurilor cu care contribuie - și valoarea contribuției.

(2) Patrimoniul inițial al Asociației include și dreptul de folosință gratuită, pe termen limitat, a următoarelor bunuri aparținând domeniului public și/sau privat al asociaților, altele decât bunurile ce compun sistemele de alimentare cu apă și de canalizare aferente Serviciului:

- .........................................................................., (datele de identificare ale bunului) aparținând patrimoniului public/privat al ........................................... (Se indică unitatea administrativ-teritorială.) conform Hotărârii Consiliului Județean/ Local .............. nr. ....../..... .

(Se specifică care sunt bunurile care se dau în folosință gratuită Asociației, dacă sunt din domeniul public sau privat, local ori județean, termenul pentru care sunt date în folosință - dreptul de folosință nu poate fi acordat pentru o durată nedeterminată, conform art. 124 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu indicarea hotarârii autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale membre prin care se aprobă darea în folosință a acestora.)

- ..........................................................................;

- etc.

Alin. (2) al acestui articol este opțional, după cum asociații dau în folosință gratuită sau nu Asociației bunuri aflate în domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale membre.

(3) Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

c) donații, sponsorizări sau legate;

d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociației.

(4) Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

VII. Primele organe de conducere, administrare și control

Conducerea Asociației

Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

Se recomandă ca acești reprezentanți să fie primarii, pentru municipii, orașe și comune, respectiv președintele consiliului județean, pentru județe.

Sunt numiți în calitate de membri ai primei adunări generale:

- dl ....., numit de Consiliul Județean ......................;

- dl ....., numit de Consiliul Local al .........................;

- dl ....., numit de Consiliul Local al .........................;

- dl ....., numit de Consiliul Local al .........................;

- etc.

Adunarea generală alege dintre membrii săi președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în statutul Asociației și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

Administrarea Asociației

Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației, format din președintele Asociației și încă 2 (doi) membri (Asociații pot să prevadă și un alt număr de membri, cu condiția ca numărul total de membri în consiliul director, inclusiv președintele, să fie impar.) numiți de adunarea generală, pe o perioadă de ............... ani. (Durata mandatului este convenită de asociați, dar nu va fi mai mare de 4 ani.) Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație.

Sunt numiți în calitate de membri ai primului consiliu director:

............................................... (datele de identificare) - președintele Asociației;
...........................................................; (datele de identificare)
.................................................................... . (datele de identificare)

Controlul financiar intern al Asociației

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 membri numiți de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociației sunt:

- .......................................................................... (datele de identificare: nume, prenume, cetățenie, data nașterii, domiciliu, titular al B.I./C.I. seria ... nr. ..., eliberat(ă) de ............. la data de .........................)

- ...........................................................................

- ...........................................................................

.............................................................................

VIII. Pentru desfășurarea procedurilor de dobândire a personalității juridice se împuternicește dl ............................, cetățean ........, domiciliat în ........, titular B.I/C.I., seria ................. nr. ........, eliberat(ă) de ........ la data de ......... .

Prezentul act constitutiv a fost redactat în .... (....) exemplare originale, azi, data autentificării.

ASOCIAȚII:

Județul ...............,

Prin președintele Consiliului Județean ...............

[semnătura și ștampila]

Municipiul/Orașul/Comuna ...............,

Prin primar ...............

[semnătura și ștampila]

Municipiul/Orașul/Comuna ...............,

Prin primar ...............

[semnătura și ștampila]

........................ etc.

ANEXA Nr. 4

STATUTUL-CADRU
al Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice
pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare
"................................."
(denumirea asociației)

Asociații:

1. județul ...................., prin Consiliul Județean ......................, cu sediul în........., str. .... nr. ...., județul ......., cod ..., reprezentat de ............, în calitate de președinte al Consiliului Județean ....................., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean ........ nr. ...... din .......;

2. municipiul/orașul/comuna .............., prin Consiliul Local al .........., cu sediul în ........., str. .... nr. ...., județul ......., cod ..., reprezentat de ............, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........ nr. ...... din ................;

3. municipiul/orașul/comuna .............., prin Consiliul Local al .........., cu sediul în ........., str. .... nr. ...., județul ......., cod ..., reprezentat de ............, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local .................... nr. ... din .......................;

4. municipiul/orașul/comuna ...................., prin Consiliul Local al .........., cu sediul în ........., str. .... nr. ...., județul ........, cod ..................., reprezentat de ......................., în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........ nr. ...... din .................;

5. ........................................................ etc.,

denumiți colectiv asociații și individual asociatul,

ne exprimăm voința de a coopera și de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completprile ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare "..................................................................."

(denumirea asociației) (denumită în continuare Asociația), persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul statut.

CAPITOLUL I Denumirea, sediul și durata Asociației

Art. 1. -

Denumirea Asociației este "...............", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. ........ din ............., eliberată de Ministerul Justiției. Asociația va avea ștampilă și însemne proprii.

Art. 2. -

(1) Sediul Asociației este în România,....................... (adresa)

(2) Sediul Asociației va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unei hotărâri a adunării generale a Asociației sau a consiliului director, conform prezentului statut.

Art. 3. -

Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAPITOLUL II Scopul și obiectivele Asociației

Art. 4. -

(1) Asociația se constituie în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre (denumită în continuare aria Serviciului), precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare strategia de dezvoltare);

(2) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul "poluatorul plătește", atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnicoedilitară aferentă Serviciului.

(3) Modalitatea de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza în baza unui contract de delegare a gestiunii (denumit în continuare contractul de delegare) atribuit direct, conform prevederilor art. 311 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 211 din Legea nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare, unui operator regional, astfel cum este acesta definit de art. 2 lit. g1) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, al cărui capital social va fi deținut integral de unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației (denumit în continuare operatorul).

Art. 5. -

(1) Obiectivele Asociației sunt următoarele:

a) să încheie contractul de delegare cu operatorul, prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din prezentul statut, în numele și pe seama asociaților, care vor avea împreună calitatea de delegatar, conform art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) să exercite drepturile specifice de control și informare privind operatorul, conform prezentului statut și actului constitutiv al acestuia;

c) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes intercomunitar;

d) să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;

e) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

f) să monitorizeze executarea contractului de delegare și să informeze regulat asociații despre aceasta;

g) să identifice și să propună orice acțiuni vizând realizarea obiectivelor Asociaților în legătură cu Serviciul:

1. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depășească limitele de suportabilitate ale populației;

2. aplicarea principiului solidarității;

3. implementarea și aplicarea permanentă a principiului "poluatorul plătește";

4. creșterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului;

5. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului și gestiunea administrativă și comercială eficientă a acestuia;

6. menținerea calității tehnice și întreținerea eficientă a echipamentelor și lucrărilor legate de Serviciu;

7. buna gestiune a resurselor umane;

h) să acorde sprijin asociaților și operatorului în vederea obținerii resurselor financiare necesare implementării strategiei de dezvoltare.

Acest articol poate fi completat și cu alte obiective, în funcție de condițiile specifice Serviciului și de particularitățile locale.

(2) Pentru realizarea obiectivelor Asociației, prin prezentul statut asociații mandatează Asociația, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, să exercite în numele și pe seama lor următoarele drepturi și obligații legate de Serviciu:

a) elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului;

b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

c) urmărirea, monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță ai Serviciului, stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii în vederea asigurării gestionării și administrării Serviciului de către operator pe criterii de eficiență economică și managerială și aplicarea măsurilor corective și a penalităților prevăzute de contractul de delegare, în situația în care operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanță și eficiență la care s-a obligat și nu asigură continuitatea Serviciului;

d) consultarea asociațiilor de utilizatori în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Serviciului;

e) medierea conflictelor dintre utilizatori și operator, la cererea uneia dintre părți;

f) monitorizarea și controlul modului de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operator prin contractul de delegare cu privire la:

(i) modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operator, în special respectarea indicatorilor de performanță, inclusiv în relația cu utilizatorii;

(ii) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice, mai ales exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al asociaților, afectate Serviciului;

(iii) asigurarea protecției mediului și a domeniului public;

(iv) asigurarea protecției utilizatorilor;

g) solicitarea de informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a asociaților, încredințate pentru realizarea Serviciului;

h) invitarea operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii Serviciului;

i) stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a delegării prevăzute în contractul de delegare;

j) aprobarea, de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic, a modulului de formare și a stabilirii prețurilor și tarifelor, respectiv ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor propuse de operator;

k) monitorizarea respectării angajamentelor asumate de către delegatar față de operator prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii Serviciului;

l) elaborarea și aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului Serviciului, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului;

m) păstrarea, în condițiile legii, a confidențialității datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea Operatorului, altele decât cele de interes public.

CAPITOLUL III Patrimoniul Asociației

Art. 6. -

(1) Patrimoniul Asociației este compus din bunurile și resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare și desfășurării activităților proprii, pe de o parte, și din dreptul de folosință gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaților, acordat sau ce va fi acordat Asociației de către asociați.

(2) Patrimoniul inițial al Asociației este de ..................... lei, constituit din contribuția în numerar și/sau în natură a asociaților, după cum urmează:

Pentru fiecare membru al Asociației se specifică în ce constă contribuția - în numerar și/sau natură, cu indicarea în acest caz a bunurilor cu care contribuie - și valoarea contribuției.

(3) Patrimoniul inițial al Asociației include și dreptul de folosință gratuită, pe termen limitat, a următoarelor bunuri aparținând domeniului public și/sau privat al asociaților, altele decât bunurile ce compun sistemele de alimentare cu apă și de canalizare aferente Serviciului:

- .........................................................................., (datele de identificare ale bunului) aparținând patrimoniului public/privat al ...................................... (Se indică unitatea administrativ-teritorială.) conform Hotărârii Consiliului Județean/Local nr. .../...

(Se specifică bunurile care se dau în folosință gratuită Asociației, dacă sunt din domeniul public sau privat, local ori județean, termenul pentru care sunt date în folosință - dreptul de folosință nu poate fi acordat pentru o durată nedeterminată, conform art. 124 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu indicarea hotarârii autorității deliberative a asociatului, prin care se aprobă darea în folosință a acestora.)

- ..........................................................................;

- etc.

Alin. (3) al acestui articol este opțional, după cum asociații dau în folosință gratuită sau nu Asociației bunuri aflate din domeniul public sau privat al lor.

Art. 7. -

Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale acestora;

b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

c) donații, sponsorizări sau legate;

d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut.

Art. 8. -

Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

Art. 9. -

Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc și se publică în conformitate cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL IV Asociații

Art. 10. -

Asociații au următoarele drepturi:

a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației, prin reprezentanții lor în aceste organe;

b) să participe la luarea hotărârilor care privesc activitatea Asociației, conform prevederilor prezentului statut;

c) să primească, la cerere, toate informațiile disponibile care privesc activitatea Asociației.

Art. 11. -

Asociații au următoarele obligații:

a) să respecte statutul, actul constitutiv și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;

b) să plătească cotizația anuală, plata urmând să se facă până la................ . Cotizația pentru primul an este fixată prin prezentul statut la suma de....................... lei/an;

c) să promoveze și să participe activ la acțiunile desfășurate de Asociație;

d) să participe, prin reprezentanții lor, la ședințele adunării generale a Asociației.

Art. 12. -

(1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociație, conform prevederilor prezentului articol.

(2) Retragerea din Asociație nu poate avea loc decât în situația în care asociatul respectiv se retrage unilateral din contractul de delegare. Dacă oricare dintre asociați dorește să se retragă din contractul de delegare și, respectiv, din Asociație, acest asociat va notifica președintelui Asociației și celorlalți asociați intenția sa. Președintele Asociației va convoca adunarea generală a Asociației în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.

(3) Adunarea generală a Asociației va analiza consecințele retragerii și modificările care se impun la actul constitutiv al operatorului căruia i s-a atribuit direct contractul de delegare a gestiunii serviciului și/sau la contractul de delegare (în special în ceea ce privește investițiile), conform prevederilor contractului de delegare, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut și a actului constitutiv al Asociației.

(4) În cazul în care un asociat nu aprobă contractul de delegare ce urmează să fie încheiat cu operatorul prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din prezentul statut sau se retrage unilateral din contractul de delegare după semnarea acestuia, indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a contractului de delegare, acest asociat va fi exclus din Asociație.

Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului și neadoptarea, în două ședințe consecutive ale autorității deliberative a respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii Serviciului către operatorul prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din alte motive decât un vot negativ.

Adunarea generală va hotărî excluderea din Asociație, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun la contractul de delegare (în special cu privire la investiții), conform prevederilor acestuia, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut și a actului constitutiv al Asociației.

(5) Orice asociat care se retrage sau este exclus din Asociație este obligat să plătească:

a) sumele corespunzătoare rambursării de către operator a împrumuturilor contractate pentru finanțarea dezvoltării (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri) infrastructurii aferente Serviciului respectivului asociat, de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al Asociației, plus cheltuielile aferente acestor împrumuturi;

b) sumele corespunzătoare investițiilor de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al Asociației, altele decât cele prevăzute la lit. a);

c) sumele prevăzute ca despăgubiri în contractul de delegare.

Art. 13. - Modificări (1)

Asociația poate accepta noi membri, cu acordul tuturor asociaților și cu încheierea unui act adițional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menționați în preambulul statutului. Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile prezentului statut și deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act adițional la contractul de delegare ce va fi semnat de Asociație în numele și pe seama unității administrativ-teritoriale respective.

CAPITOLUL V Organele Asociației

Adunarea generală a Asociației

Art. 14. -

(1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

Se recomandă ca acești reprezentanți să fie primarii, pentru municipii, orașe și comune, respectiv președintele consiliului județean, pentru județe.

(2) Fiecare asociat va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul adunării generale a Asociației.

(3) Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanților vor fi transmise în copie asociaților și președintelui Asociației în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.

Art. 15. -

Adunarea generală a Asociației alege dintre membrii săi președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în prezentul statut și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

Art. 16. -

(1) Adunarea generală a Asociației îndeplinește atribuțiile care îi revin conform art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, precum și atribuțiile speciale prevăzute de prezentul statut, în exercitarea competențelor privind Serviciul delegat conform mandatului încredințat de către asociați prin prezentul statut, precum și drepturile speciale de control asupra operatorului prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din prezentul statut.

(2) Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la activitatea proprie sunt:

a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;

b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliul director;

c) aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar;

d) alegerea și revocarea membrilor consiliului director;

e) alegerea și revocarea membrilor comisiei de cenzori și stabilirea regulilor generale de organizare și funcționare a comisiei de cenzori;

f) aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociației;

g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de......... euro;

h) modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației;

i) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

j) aprobarea primirii de noi membri în Asociație, precum și a retragerii și excluderii unor membri din Asociație;

k) aprobarea cotizației anuale;

l) orice alte atribuții prevăzute de lege sau de prezentul statut.

Acestea constituie clauze minimale care pot fi completate cu alte atribuții.

(3) Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați, conform art. 5 alin. (2), sunt:

a) aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului, elaborate și prezentate de consiliul director al Asociației, conform art. 23 alin. (3) lit. a);

b) aprobarea măsurilor propuse în rapoartele de monitorizare a executării contractului de delegare, elaborate și prezentate de consiliul director, conform art. 23 alin. (3) lit. g);

c) aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Serviciului prevăzute în contractul de delegare;

d) aprobarea stabilirii, ajustării și modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic;

e) adoptarea de hotărâri privind aplicarea măsurilor corective și a penalităților prevăzute de contractul de delegare în situația în care operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanță;

f) aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului Serviciului, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului, elaborate și prezentate de consiliul director conform art. 23 alin. (3) lit. b).

(4) Adunarea generală a Asociației adoptă, de asemenea, orice hotărâri în exercitarea drepturilor speciale de informare și de control asupra operatorului, acordate Asociației conform art. 17 alin. (2) lit. a) pct. 4 din prezentul statut.

Art. 17. -

(1) În temeiul art. 16 alin. (3), adunarea generală a Asociației hotărăște asupra aspectelor legate de obiectivele Asociației, având în vedere interesul comun al asociaților, în special:

a) operatorul;

b) strategia de dezvoltare;

c) politica tarifară;

d) contractul de delegare.

(2) În legătură cu acestea, asociații convin:

a) Operatorul

1. Operatorul, înființat potrivit art. 311 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, va fi o societate comercială înființată în una dintre formele prevăzute de legislația privind societățile comerciale, având ca acționari/asociați toate sau o parte din unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației.

2. Operatorul va avea ca obiect principal de activitate furnizarea Serviciului pentru asociați.

3. Asociația va fi consultată cu privire la propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de aprobarea acestora. Autoritățile deliberative ale asociaților care sunt în același timp și acționari/asociați ai operatorului vor respecta avizul Asociației.

4. În aplicarea prevederilor art. 311 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile și completările ulterioare, în vederea exercitării de către Asociație a controlului direct și a influenței dominante asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului, asociații care sunt acționari/asociați ai operatorului acorda Asociației, potrivit prezentului statut, dreptul de a:

a) propune lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administrație al operatorului;

b) propune revocarea membrilor consiliului de administrație al operatorului;

c) propune introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor consiliului de administrație al operatorului pentru prejudiciile aduse acestuia;

d) acorda avizul conform asupra regulamentului de organizare și funcționare al operatorului înainte de aprobarea acestuia de către consiliul de administrație al societății;

e) acorda avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de consiliul de administrație al societății înainte de aprobarea acestora de către adunarea generală a operatorului;

f) acorda avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale, cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700);

g) acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de legea societăților comerciale și a celor prevăzute în contractul de delegare, asupra destinației și cuantumului acestora, necesar pentru ca adunarea generală a Operatorului să poata lua o hotărâre în acest domeniu;

h) aviza propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de adoptarea lor;

i) fi informată, în aceeași măsură ca oricare acționar/asociat al operatorului, despre activitatea acestuia.

b) Strategia de dezvoltare

1. Asociația va asigura elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare. Pe baza strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investițiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie și prioritizarea acestora, precum și planul de implementare și analiza macrosuportabilității. Planurile de investiții vor fi actualizate periodic, ținând seama de strategia de dezvoltare.

2. Sursele de finanțare a investițiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau de instituții financiare, fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ale asociaților, fondurile proprii sau atrase ale operatorului.

3. Listele de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora vor fi discutate în ședințele adunării generale a Asociației și aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și ale asociaților deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor. Acestea vor fi anexate la contractul de delegare și fac parte integrantă din acesta.

4. Studiile de fezabilitate aferente listelor de investiții vor fi supuse avizului consultativ al Asociației înainte de a fi aprobate de autoritățile deliberative ale Asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor).

c) Politica tarifară

1. Fiecare autoritate deliberativă a asociaților va aproba tarifele care vor fi aplicate de operator pentru furnizarea Serviciului aflat în competența acesteia, conform politicii tarifare stabilite de Asociație și după consultări prealabile în cadrul acesteia. Tarifele vor fi stabilite, ajustate și modificate conform legislației în vigoare.

2. De îndată ce asociații vor hotărî trecerea la un sistem de tarif unic în cadrul contractului de delegare, Asociația va avea atribuția de a aproba stabilirea, ajustarea și modificarea acestui tarif unic, în numele și pe seama acestora.

d) Contractul de delegare a gestiunii Serviciului

1. Contractul de delegare va fi semnat, pe de o parte, de Asociație, în numele și pe seama asociaților care vor avea împreună calitatea de delegatar, și, pe de altă parte, de operator.

2. Prin contractul de delegare Asociația, în numele și pe seama asociaților, va conferi operatorului dreptul exclusiv de a furniza Serviciul ca serviciu comunitar de utilități publice pe raza lor de competență teritorială, precum și concesiunea exclusivă asupra bunurilor publice, care constituie sistemele de alimentare cu apă și de canalizare aferente Serviciului. Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiții, va întreține, moderniza, reabilita și extinde sistemele de alimentare cu apă și de canalizare și va gestiona Serviciul pe riscul și răspunderea sa, conform dispozițiilor contractului de delegare. Realizarea acestor responsabilități se face prin indicatori de performanță care pot monitoriza implementarea sistemului.

3. Asociația va monitoriza îndeplinirea de către operator a obligațiilor ce îi incumbă în temeiul contractului de delegare.

4. Asociația, în temeiul mandatului conferit de asociați prin prezentul statut, va exercita în numele și pe seama acestora drepturile și obligațiile contractuale care le revin în calitate de delegatar.

Art. 18. -

Reprezentanții în adunarea generală sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 19. -

(1) Adunarea generală a Asociației va fi convocată, ori de câte ori este necesar, de către președintele Asociației sau de un număr de cel puțin ..................... membri.

(2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data ședinței (Acesta este un termen minim, părțile putând stabili și un termen mai mare.) și va cuprinde data, ora, locul și ordinea de zi ale ședinței.

(3) În funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, convocarea va fi trimisă numai reprezentanților asociaților care au dreptul să participe și să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului statut.

(4) Ședințele adunării generale a Asociației vor fi conduse de președintele Asociației sau, în absența acestuia (inclusiv în cazul în care asociatul al cărui reprezentant este președintele Asociației nu participă la ședință deoarece nu este asociat implicat), de persoana desemnată de adunarea generală dintre membrii săi.

(5) Adunarea generală va alege dintre participanții la ședință un secretar, care va redacta procesul-verbal al ședinței.

(6) Procesul-verbal este semnat de președinte și de secretar. O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data ședinței (Acesta este un termen maxim, părțile putând stabili și un termen mai mic.), fiecărui asociat, indiferent dacă reprezentantul acestuia a fost sau nu prezent la ședință.

(7) Hotărârile adunării generale a Asociației se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Art. 20. -

(1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în adunarea generală a Asociației.

(2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiți asociați, respectiv asociații în competența cărora este organizat și funcționează Serviciul la data ședinței adunării generale, asociații beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și asociații deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor, denumiți în prezentul statut asociați implicați, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul ședinței adunării generale doar pe reprezentanții acestora.

(3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) și l) se iau în prezența a [trei pătrimi] din numărul asociaților și cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de asociați prezenți. Modificări (1)

(4) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. b) și e) și la art. 16 alin. (4) se iau în prezența tuturor asociaților/asociaților implicați și cu votul favorabil fie a cel puțin jumătate din numărul asociaților/asociaților implicați, care însumează cel puțin două treimi din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați, fie a cel puțin două treimi din numărul asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin jumătate din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați.

Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenți.

(5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)-k) și art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) și f) se iau în prezența și cu votul favorabil al tuturor asociaților, cvorum și majoritate obligatorii la orice convocare. Modificări (1)

(6) În oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (3)-(5) de mai sus, dacă o hotărâre a adunării generale a Asociației privește în mod direct Serviciul propriu sau bunurile care aparțin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără prezența și votul favorabil al reprezentantului acestuia. Modificări (1)

Pentru adoptarea hotărârilor în exercitarea atribuției prevăzute de art. 16 alin. (3) lit. a) din prezentul statut este necesar votul favorabil al reprezentantului județului, dacă acesta este membru al Asociației.

(7) În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociați nu poate participa la ședința unei adunări generale la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unității administrativteritoriale, împuternicit în acest scop. Modificări (1)

Art. 21. -

(1) Hotărârile adunării generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)-k) și art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) și f) nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. Modificări (1)

(2) Hotărârile luate de adunarea generală a Asociației trebuie aduse la cunoștința asociaților în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței (Acesta este un termen maxim, părțile putând stabili și un termen mai mic.). De asemenea, Asociația este obligată să publice toate hotărârile adunării generale pe propria pagină de internet sau pe pagina de internet a consiliului județean.

(3) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a adunării generale a Asociației, dintre cele luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) din prezentul statut, poate iniția acțiune în justiție, conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Adunarea generală a Asociației poate delega consiliului director, prin hotărâre adoptată în aceleași condiții ca cele prevăzute la art. 20 alin. (3), atribuția privind aprobarea schimbării sediului Asociației.

Consiliul director

Art. 22. -

(1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației, format din președintele Asociației și încă 2 (doi) membri (Asociații pot să prevadă și un alt număr de membri, cu condiția ca numărul total de membri în consiliul director, inclusiv președintele, să fie impar.) numiți de adunarea generală, pe o perioada de ....... ani (Durata mandatului este convenită de asociați, dar nu va fi mai mare de 4 ani.). Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor asociaților, utilizând principiul reprezentării prin rotație.

(2) Președintele Asociației este și președinte al consiliul director.

(3) Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 23. -

(1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale și exercită atribuțiile prevăzute de prezentul statut și cele ce îi vor fi delegate de adunarea generală.

(2) Consiliul director exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației:

a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al exercițiului financiar viitor și proiectul programelor Asociației;

b) propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus spre aprobare adunării generale;

c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, cu excepția contractelor a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de......... euro;

d) angajează personalul Asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de adunarea generală și ținând cont de bugetul aprobat de adunarea generală;

e) în relația cu Asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia la bugetul Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaților care nu și-au achitat cotizația datorată în termenul prevăzut de prezentul statut;

f) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

(3) Consiliul director are următoarele atribuții cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați, conform art. 5 alin. (2):

a) asigură elaborarea strategiei de dezvoltare, utilizând principiul planificării strategice multianuale, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorului, precum și a programelor de protecție a mediului, pe care le supune spre aprobare adunării generale a Asociației;

b) asigură elaborarea caietului de sarcini și a regulamentului Serviciului, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului, pe care le supune spre aprobare adunării generale;

c) asigură coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

d) asigură consultarea asociațiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Serviciului;

e) solicită informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a asociaților, încredințate pentru realizarea Serviciului;

f) monitorizează și controlează modul de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operator prin contractul de delegare, cu privire la:

(i) modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operator, în special respectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de delegare, inclusiv în relația cu utilizatorii;

(ii) gestionarea și administrarea Serviciului de către operator pe criterii de eficiență economică și managerială;

(iii) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice, mai ales exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al asociaților, afectate Serviciului;

(iv) asigurarea protecției mediului și a domeniului public;

(v) asigurarea protecției utilizatorilor, și în acest sens elaborează rapoarte de monitorizare trimestriale pe care le prezintă adunării generale a Asociației;

g) asigură medierea conflictelor dintre utilizatori și operator, la cererea uneia dintre părți;

h) invită operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii.

Art. 24. -

(1) Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociația va constitui un aparat tehnic propriu.

(2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de consiliul director. Membrii aparatului tehnic vor avea statut de salariați ai Asociației.

(3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puțin următoarele persoane:

a) un secretar;

b) un contabil;

c) unul sau mai mulți consilieri juridici;

d) un număr suficient de specialiști pentru monitorizarea executării contractului de delegare, conform mandatului acordat Asociației prin prezentul statut.

(4) La calculul cuantumului propus al cotizației anuale, consiliul director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a aparatului tehnic al Asociației.

Art. 25. -

(1) Consiliul director se întrunește în ședințe, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui Asociației.

(2) Deciziile consiliului director se iau în prezența și cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului director.

(3) Consiliul director va alege dintre participanții la ședință un secretar, care va redacta procesul-verbal al ședinței. Procesele-verbale se semnează de toți membrii consiliului director prezenți. Deciziile consiliului director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Controlul financiar intern al Asociației

Art. 26. -

(1) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 membri numiți de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

(2) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

(3) Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare.

(4) Comisia de cenzori are atribuțiile prevăzute la art. 272 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

CAPITOLUL VI Dizolvarea și lichidarea

Art. 27. -

Asociația se dizolvă:

a) de drept;

b) prin hotărârea instanței judecătorești competente;

c) prin hotărârea adunării generale.

Art. 28. -

Asociația se dizolvă de drept prin:

a) imposibilitatea realizării scopului și obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu prezentul statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;

c) reducerea numărului de asociați sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop.

Art. 29. -

Asociația se dizolvă prin hotărârea instanței judecătorești competente când:

a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) asociația a devenit insolvabilă.

Art. 30. -

(1) Lichidarea Asociației se va face în condițiile prevăzute de legislația privind asociațiile.

(2) Bunurile Asociației rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii adunării generale sau a instanței judecătorești competente.

Art. 31. -

(1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(2) Asociația își încetează existența la data radierii ei din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 32. -

(1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor asociaților, special împuterniciți în acest scop.

(2) Prezentul statut este guvernat de legea română. În situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu, prezentul statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

(3) Toate disputele născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Prezentul statut a fost semnat în... (...) exemplare originale, astăzi, data autentificării sale.

ASOCIAȚII:

Județul ............................................,

Prin președintele Consiliului Județean ............................,

[semnătura și ștampila]

Municipiul/Orașul/Comuna ................................................,

Prin primar

........................................................................

[semnătura și ștampila]

Municipiul/Orașul/Comuna ......................................,

Prin primar ...............................................................

[semnătura și ștampila]

........................................... etc.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...