Guvernul României

Hotărârea nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, a criteriilor de selecție-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilități publice și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice

Modificări (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 iulie 2008 până la 25 noiembrie 2016, fiind abrogat prin Lege 225/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă Procedura-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Criteriile de selecție-cadru a ofertelor pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, prevăzute în anexa nr. 2a), și Criteriile de selecție-cadru a ofertelor pentru serviciul public de alimentare cu energie termică, prevăzute în anexa nr. 2b).

(3) Se aprobă Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 2. -

Anexele nr. 1, 2a), 2b) și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat
Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Attila Korodi
Președintele Autorității Naționale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
Marian Cristinel Bîgiu

București, 2 iulie 2008.

Nr. 717.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ-CADRU
privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare
a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice

ANEXA Nr. 2a)

CRITERII DE SELECȚIE-CADRU
a ofertelor pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare

Nr. crt. Criteriul Nr. de puncte
A. CRITERIUL ECONOMICO-FINANCIAR
A.1. Capitalul social. Dacă valoarea capitalului social este în euro, valoarea în lei se stabilește luând în considerare cursul de schimb comunicat de BNR pentru prima zi din luna anterioară termenului de depunere al ofertei 10
A.2. Cifra de afaceri în ultimul exercițiu financiar încheiat 10
A.3. Investiții din surse proprii 10
A.4. Investiții din alte surse 10
TOTAL: 40
B. NIVELUL PREȚURILOR/TARIFELOR
B.1. Prețul serviciului de alimentare cu apă*) 50
B.2. Tariful serviciului de canalizare*) 50
TOTAL: 100
C. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ (Stabiliți de delegatar în acord cu cei din strategia de dezvoltare și din regulamentul serviciului)
C.1.-C.n. ....
TOTAL: 40
D. GARANȚII PROFESIONALE
D.1. Numărul de locuitori echivalenți deserviți 20
D.2. Numărul de salariați/km rețea deservită 10
D.3. Pierderi procentuale în sistemele de alimentare cu apă deservite 10
TOTAL: 40
E. CRITERII TEHNICE
E.1. Indicatorii tehnico-economici ai echipamentelor și instalațiilor avute în vedere în soluția tehnico-economică ofertată pentru realizarea indicatorilor de performanță de la lit. C 70
E.2. Termenele de realizare al indicatorilor de performanță de la lit. C 30
TOTAL: 100
F. CRITERII PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI
F.1. Reducerea termenelor de conformare pentru asigurarea nivelurilor de calitate a apei potabile*) 20
F.2. Reducerea termenelor de conformare pentru asigurarea nivelurilor de calitate a apelor epurate*) 20
TOTAL: 40
G. CRITERII JURIDICE
G.1. Valoarea despăgubirilor plătite pentru daune cauzate utilizatorilor 20
TOTAL: 20
H. ALTE CRITERII (Stabilite de delegatar)
... ...
TOTAL: 20

*) În situația delegării unui singur serviciu, punctajele celor 2 indicatori se cumulează.

MODALITATEA DE CALCUL AL PUNCTAJULUI

Pentru criteriile A.1-A.4 punctajul se calculează astfel:

 Vn
||||| x 10             Unde: Vn - valoarea dovedită din ofertă;
V max                  V max - valoarea cea mai mare dovedită.

Pentru criteriul B punctajul se calculează astfel:

V min
||||| x 100 (50, după caz)     Unde: Vx - valoarea propusă de ofertant;
 Vx                   V min - valoarea cea mai mică ofertată.

Pentru criteriul C punctajul se calculează astfel:

Pentru îndeplinirea fiecărui criteriu se acordă numărul maxim de puncte aferent criteriului.

Pentru criteriul D.1 punctajul se calculează astfel:

 N
||||| x 20             Unde: N - numărul de locuitori echivalenți deserviți;
N max                  N max - cel mai mare număr de locuitori echivalenți deserviți.

Pentru criteriul D.2 punctajul se calculează astfel:

R min               Unde: R - numărul de salariați declarați pe propria răspundere de
||||| x 10                  către conducătorul ofertantului/km de rețea deservită,
 R                     în anul anterior depunerii ofertei;
                     R min - raportul cel mai mic.

Pentru criteriul D.3 punctajul se calculează astfel:

P min
||||| x 10             Unde: P - raportul dovedit între cantitatea totală de apă furnizată
 P                     și cea totală intrată în sistemele deservite, exprimat în %;
                     P min - cel mai mic raport dovedit exprimat în %.

Pentru criteriul E.1 punctajul se calculează astfel:

!||¬
§ §epsilon°
      i
|||||||||||| x 70         Unde: epsilon° - eficiența tehnică caracteristică utilajului sau
 !||¬                     i  instalației din ofertă, exprimată în %;
 § §MAX                !||¬
                     § §MAX - cel mai mare produs al eficiențelor tehnice din
                          ofertele analizate, exprimat în %.

Pentru criteriul E.2 punctajul se calculează astfel:

T°                 Unde: T°  - termenul minim ofertat exprimat în luni;
 MIN                   MIN
|||| x 30
 T°                   T° - termenul ofertat exprimat în luni.

Pentru criteriul F punctajul se calculează astfel:

  reducerea ofertată       Unde: - reducerea ofertată - perioada de conformare propusă;
|||||||||||||||||||||||||| x 20     - reducerea maximă ofertată - perioada minimă de conformare
reducerea maximă a ofertei                       propusă de un ofertant.

Pentru criteriul G.1 punctajul se calculează astfel:

S min               Unde: S min - suma totală cea mai mică plătită ca despăgubiri;
||||| x 20                S - suma despăgubirilor propuse.
 S

ANEXA Nr. 2b)

CRITERII DE SELECȚIE-CADRU
a ofertelor pentru serviciul public de alimentare cu energie termică

Nr. crt. Criteriul Nr. de puncte
A. CRITERIUL ECONOMICO-FINANCIAR
A.1. Capitalul social. Dacă valoarea capitalului social este în euro, valoarea în lei se stabilește luând în considerare cursul de schimb comunicat de BNR pentru prima zi din luna anterioară termenului de depunere al ofertei 10
A.2. Cifra de afaceri în ultimul exercițiu financiar încheiat 10
A.3. Investiții din surse proprii 10
A.4. Investiții din alte surse 10
TOTAL: 40
B. NIVELUL PREȚURILOR/TARIFELOR
B.1. Prețul/tariful serviciului de alimentare cu energie termică 100
TOTAL: 100
C. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ (Stabiliți de delegatar în acord cu cei din strategia de dezvoltare și din regulamentul serviciului)
C.1.-C.n. ...
TOTAL: 40
D. GARANȚII PROFESIONALE
D.1. Puterea termică totală instalată în localitățile deservite 10
D.2. Numărul de salariați/MWh produși anual 10
D.3. Pierderi procentuale în sistemele de alimentare cu energie termică deservite 20
TOTAL: 40
E. CRITERII TEHNICE
E.1. Indicatorii tehnico-economici ai echipamentelor și instalațiilor avute în vedere în soluția tehnico-economică ofertată pentru realizarea indicatorilor de performanță de la lit. C 70
E.2. Termenele de realizare a indicatorilor de performanță de la lit. C 30
TOTAL: 100
F. CRITERII PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI
F.1 Reducerea termenelor de conformare la cerințele de mediu 20
F.2 Cheltuielile aferente lucrărilor de protecție a mediului (milioane euro) 20
TOTAL: 40
G. CRITERII JURIDICE
G.1. Valoarea despăgubirilor plătite pentru daune cauzate utilizatorilor 20
TOTAL: 20
H. ALTE CRITERII (Stabilite de delegatar)
... ...
TOTAL: 20

MODALITATEA DE CALCUL AL PUNCTAJULUI

Pentru criteriile A.1-A.4 punctajul se calculează conform formulei:

 Vn
||||| x 10             Unde: Vn - valoarea dovedită din ofertă;
V max                  V max - valoarea cea mai mare dovedită.

Pentru criteriul B punctajul se calculează astfel:

V min
||||| x 100 (50, după caz)     Unde: Vx - valoarea propusă de ofertant;
 Vx                   V min - valoarea cea mai mică ofertată.

Pentru criteriul C punctajul se calculează astfel:

Pentru îndeplinirea fiecărui criteriu se acordă numărul maxim de puncte.

Pentru criteriul D.1 punctajul se calculează astfel:

 P inst              Unde: P inst - puterea termică instalată, dovedită, din localitățile deservite;
|||||||||| x 15             P max inst - cea mai mare putere termică instalată, dovedită,
P max inst                      din localitățile deservite.

Pentru criteriul D.2 punctajul se calculează astfel:

R min               Unde: R - numărul de salariați declarați pe propria răspundere de către
||||| x 10                  conducătorul ofertantului/MWh produși în anul anterior depunerii ofertei;
 R                R min - raportul cel mai mic.

Pentru criteriul D.3 punctajul se calculează astfel:

P min               Unde: P - raportul dovedit între cantitatea totală de energie termică furnizată
||||| x 10                  și cea totală intrată în sistemele deservite, exprimat în %;
 P                P min - cel mai mic raport dovedit exprimat în %.

Pentru criteriul E.1 punctajul se calculează astfel:

!||¬
§ §epsilon°
      i
|||||||||||| x 70         Unde: epsilon° - eficiența energetică din ofertă pentru echipamente,
 !||¬                     i  instalații, inclusiv rețele, exprimată în %;
 § §MAX                !||¬
                     § §MAX - cel mai mare produs al eficiențelor energetice ofertate,
                          exprimat în %.

Pentru criteriul E.2 punctajul se calculează astfel:

T°                 Unde: T°  - termenul minim ofertat exprimat în luni;
 MIN                   MIN
|||| x 20
 T°                   T° - termenul ofertat exprimat în luni.

Pentru criteriul F.1 punctajul se calculează astfel:

  reducerea ofertată       Unde: - reducerea ofertată - perioada de conformare propusă;
|||||||||||||||||||||||||| x 20     - reducerea maximă ofertată - perioada minimă de conformare
reducerea maximă a ofertei         propusă de un ofertant.

Pentru criteriul F.2 punctajul se calculează astfel:

cheltuieli ofertate
||||||||||||||||||| x 20
 cheltuieli maxime

Pentru criteriul G.1 punctajul se calculează astfel:

S min               Unde: S min - suma totală cea mai mică plătită ca despăgubiri;
||||| x 20                S - suma despăgubirilor propuse.
 S

ANEXA Nr. 3 Practică judiciară (2)

CONTRACT-CADRU
de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice
(model orientativ)

CAPITOLUL I Părți contractante

Unitatea administrativ-teritorială/Asociația de dezvoltare intercomunitară ........................, cu sediul în ........................, str. .................. nr. ...., bl. ......., sc. ......., et. ....., ap. ...., județul/sectorul ................................................., reprezentată prin ............................................................, având funcția de ..................................., pe de o parte, în calitate de delegatar,

și

Operatorul ..................................................., codul unic de înregistrare ................., cu sediul principal în ........................, str. ........................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ..., județul/sectorul ................................................., reprezentată prin ............................................................, având funcția de .............................................., pe de altă parte, în calitate de delegat,

au încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii.

CAPITOLUL II Obiectul contractului de delegare a gestiunii

Art. 1. -

Obiectul contractului de delegare a gestiunii constă în dreptul și obligația de a furniza/presta serviciul/activitatea/activitățile (după caz) ................................., inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activității/activităților în aria administrativ-teritorială ........................................ .

Art. 2. -

Obiectivele delegatarului sunt:

a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale utilizatorilor prin promovarea calității și eficienței acestor servicii;

b) dezvoltarea durabilă a serviciilor;

c) protecția mediului înconjurător.

Art. 3. -

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea contractului sunt următoarele:

a) bunuri de retur, în conformitate cu anexa nr. 1, sunt bunurile publice transmise cu titlu gratuit în administrarea delegatului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de delegare în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării și care, la încetarea contractului, revin de plin drept gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații delegatarului. În cazul încetării contractului înainte de termen, delegatarul este îndreptățit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale;

b) bunuri de preluare - sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea contractului de delegare pot reveni delegatarului, în măsura în care acesta din urma își manifestă intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații, în condițiile legii;

c) bunuri proprii - sunt bunuri proprii acele bunuri care la încetarea contractului rămân în proprietatea delegatului.

CAPITOLUL III Dispoziții generale

Art. 4. -

Contractul de delegare a gestiunii are ca anexe obligatorii următoarele:

a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;

b) regulamentul serviciului;

c) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților dministrativ-teritoriale, aferente serviciului;

d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).

CAPITOLUL IV Durata contractului

Art. 5. -

Durata contractului de delegare a gestiunii este de ...... ani (la stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesară amortizării investițiilor în sarcina operatorului/ operatorului regional).

Art. 6. -

Contractul de delegare a gestiunii poate fi prelungit doar o singură dată, pentru o perioadă care nu poate depăși jumătate din durata inițială, cu condiția ca durata totală să nu depășească 49 de ani.

CAPITOLUL V Redevența

Art. 7. -

Redevența este de .... lei și va fi plătită anual/trimestrial/lunar.

Art. 8. - Practică judiciară (2)

Delegatul are obligația ca, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului, să depună cu titlu de garanție o sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligației de plată a redevenței datorate pentru primul an de activitate.

Art. 9. - Practică judiciară (3)

Suma prevăzută la art. 7 va fi plătită prin filă cec, ordin de plată, în contul nr. ............, deschis la ................. .

CAPITOLUL VI Drepturile părților

Drepturile delegatului

Art. 10. -

Delegatul are următoarele drepturi:

a) să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile, activitățile și serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii;

b) să încaseze contravaloarea serviciului/activității prestat/prestate;

c) să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

d) să aplice prețul/tariful aprobat conform legislației în vigoare;

e) să încheie contracte de furnizare/prestare a serviciului/activității cu toți utilizatorii;

f) să propună ajustarea și modificarea prețurilor/tarifelor.

Drepturile delegatarului

Art. 11. - Practică judiciară (1)

Delegatarul are următoarele drepturi:

a) de a stabili și de a aproba programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente, cu consultarea delegatului;

b) de a corela cu programele de dezvoltare economicosocială a localităților și de amenajare a teritoriului efectuarea lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora într-o conceptie unitară;

c) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice delegate;

d) de a realiza investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice delegate;

e) de a finanța realizarea de lucrări necesare serviciilor publice delegate;

f) de a-și manifesta intenția de a dobândi bunurile de preluare și de a solicita delegatului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri. În termen de ........ delegatarul este obligat să își exercite dreptul de opțiune sub sancțiunea decăderii;

g) de a inspecta bunurile, activitățile și serviciile publice delegate; de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public; de a verifica respectarea obligațiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a delegatului și în condițiile prevăzute în caietul de sarcini și în regulamentul serviciului;

h) de a aproba structura și ajustările de tarife propuse de către delegat, în baza avizului autorității de reglementare și în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

i) de a rezilia contractul, în condițiile legii, în cazul în care delegatul nu respectă obligațiile asumate prin contractul de delegare.

CAPITOLUL VII Obligațiile părților

Obligațiile delegatului

Art. 12. -

Delegatul are următoarele obligații:

a) să obțină de la autoritățile competente avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării/furnizării serviciului/activității delegate;

b) să respecte angajamentele luate prin contractele de delegare a gestiunii;

c) să respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, caietului de sarcini al serviciului și ale celorlalte reglementări specifice serviciului delegat;

d) să servească toți utilizatorii din unitatea administrativ-teritorială unde i-a fost delegat/delegată serviciul/activitatea;

e) să respecte indicatorii de performanță prevăzuți în anexa la regulamentul serviciului delegat;

f) să furnizeze delegatarului informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor publice delegate în conformitate cu clauzele contractului de delegare și cu prevederile legale în vigoare;

g) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare;

h) să preia de la delegatar, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul, precum și personalul angajat, aferent realizării serviciilor delegate;

i) să efectueze serviciul public delegat conform prevederilor regulamentului serviciului și caietului de sarcini, în condiții de calitate și eficiență;

j) să fundamenteze și să supună aprobării prețurile/tarifele ce vor fi utilizate pentru serviciul/activitatea delegat/delegată;

k) să nu subdelege serviciul și bunurile care fac obiectul delegării, cu excepția situației prevăzute la art. 211 alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare;

l) să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în contractul de delegare a gestiunii;

m) să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de delegare, să nu fie afectată capacitatea delegatarului de a realiza serviciul;

n) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii;

o) să propună delegatarului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului delegat în baza legislației în vigoare;

p) să transmită delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acesteia;

r) să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii;

s) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât termenul, forța majoră, delegatul este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile;

ș) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

t) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii;

ț) să predea la încheierea contractului toată documentația tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat;

u) să realizeze investiții, conform angajamentelor asumate, anexă la contract;

v) să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc.) .....................................................;

x) în cazul în care delegatul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt autorității publice, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public;

y) să mențină, după caz, un număr de ... de angajați, conform politicii de menținere, recalificare și protecție socială;

...............................................................................................................................

Obligațiile delegatarului

Art. 13. -

Delegatarul are următoarele obligații:

a) să predea delegatului la data intrării în vigoare a contractului de delegare toate bunurile, instalațiile, echipamentele și dotările aferente întregii activități, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;

b) să notifice părților interesate, la cerere, informații referitoare la încheierea prezentului contract de delegare;

c) să faciliteze delegatului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

d) să își asume pe perioada derulării contractului de delegare toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;

e) să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în așa fel încât să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat;

f) să nu îl tulbure pe delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;

g) să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

h) să notifice delegatului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

i) să verifice periodic următoarele: serviciile publice furnizate și nivelul de calitate al acestora; îndeplinirea indicatorilor de performanță și aplicarea penalităților pentru neîndeplinirea acestora; menținerea echilibrului contractual rezultat prin licitație; asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între delegat și utilizatori; clauzele de administrare, întreținere și predare a bunurilor publice, planul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor.

CAPITOLUL VIII Prețurile/tarifele practicate și procedura de stabilire,
modificare sau ajustare a acestora

Art. 14. -

Stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor se vor efectua în conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a prețurilor și tarifelor specifică serviciului delegat și cu respectarea prevederilor legilor speciale.

Art. 15. -

Prețurile/tarifele la serviciile delegate la data semnării prezentului contract sunt de ... lei.

Art. 16. -

Contravaloarea serviciilor publice delegate se va determina în baza prețurilor în vigoare și a cantităților stabilite conform procedurii de facturare.

CAPITOLUL IX Încetarea contractului de delegare a gestiunii

Art. 17. -

Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situații:

a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile legii;

b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina delegatarului;

c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către părți, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina părții în culpă;

d) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a sistemului sau în cazul imposibilității obiective a delegatului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

e) în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului delegatului;

f) alte clauze de încetare a contractului de delegare a gestiunii, convenite de părți, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL X Clauze speciale privind menținerea echilibrului contractual

Art. 18. ..................................................................................

CAPITOLUL XI Clauze contractuale referitoare la împărțirea responsabilităților
de mediu între părți

Art. 19. ..................................................................................

CAPITOLUL XII Politica de menținere și recalificare a forței de muncă,
precum și protecția acesteia

Art. 20. ...................................................................................

CAPITOLUL XIII Forța majoră

Art. 21. -

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de ... producerea evenimentului, precum și dovada forței majore și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Dacă în termen de ... de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să își notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL XIV Administrarea patrimoniului public și privat

Art. 22. ...................................................................................

CAPITOLUL XV Rezilierea contractului de delegare a gestiunii

Art. 23. ................................................................................... Practică judiciară (1)

CAPITOLUL XVI Răspunderea contractuală

Art. 24. -

Nerespectarea dovedită de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract de delegare a gestiunii atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

Partea în culpă este obligată la plata penalităților prevăzute în caietul de sarcini, iar dacă acestea nu acoperă paguba, pentru partea neacoperită este obligată suplimentar la daune-interese.

Părțile contractante vor stabili în mod explicit care sunt penalitățile pentru neîndeplinirea fiecăreia dintre obligațiile asumate în prezentul contract.

CAPITOLUL XVII Litigii

Art. 25. -

Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de delegare a gestiunii se supun instanței judecătorești competente, potrivit legii.

CAPITOLUL XVIII Alte clauze

(de exemplu: clauze de reziliere convențională, clauze penale)

Art. 26. ...................................................................................

Art. 27. -

Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Prezentul contract de delegare a gestiunii intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în ... exemplare.

Delegatar, Delegat,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 18, 19, 20, 22, 23 și 26 vor fi completate în funcție de interesele părților și de situația concretă, în condițiile legii.

Prevederile prezentului contract-cadru se aplică în mod corespunzător la subdelegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice potrivit legii.

Prevederile prezentului contract-cadru se completează în mod corespunzător cu dispozițiile Codului civil, ~Codului~ comercial și ale altor reglementări aplicabile seviciului de alimentare cu apă și de canalizare și serviciului de alimentare cu energie termică produsă centralizat.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...