Guvernul României

Hotărârea nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate și de panificație acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore și pentru aprobarea conținutului/specificațiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate și de panificație pentru elevi și preșcolari

Modificări (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 iulie 2008 până la 12 septembrie 2017, fiind abrogat prin Hotărâre 640/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Începând cu data de 1 septembrie 2008 se actualizează limita valorii zilnice pentru produsele lactate și de panificație acordate pentru un elev, respectiv pentru un preșcolar, la 1,17 lei/elev, respectiv preșcolar.

Art. 2. -

Se aprobă conținutul/specificațiile tehnice al/ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate și de panificație pentru elevi și preșcolari, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. -

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătății Publice și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, împreună cu consiliile județene, consiliile locale ale municipiilor, orașelor și comunelor, consiliile sectoarelor municipiului București și instituțiile prefecților, vor lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 2 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat
Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 2 iulie 2008.

Nr. 714.

ANEXĂ Modificări (1), Jurisprudență

CAIET DE SARCINI
pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a
produselor lactate și de panificație pentru elevi și preșcolari

Specificații tehnice

1. Caracteristici generale

Se vor furniza:

- produse lactate (lapte UHT, lapte pasteurizat, lapte bătut, iaurt simplu integral) în ambalaje de 200 g/unitate;

- produse de panificație (cornuri, batoane, biscuiți) în ambalaje de 80 g/unitate.

Se vor asigura transportul și distribuția zilnic, bisăptămânal sau săptămânal la destinatar (școală, grădiniță), conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare.

2. Cantități solicitate

Cantitățile totale zilnice, bisăptămânale sau săptămânale sunt stabilite de fiecare consiliu judetean, cu nominalizarea localităților, școlilor și grădinițelor de stat cu program normal de 4 ore și a numărului de elevi care urmează să beneficieze de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare, și se anexează la prezentul caiet de sarcini.

3. Calitatea produselor

Calitatea produselor lactate și de panificație va respecta parametrii microbiologici de calitate prevăzuți la art. 70 pct. 3, 4, 5, 7, 68, 69, 72 și 73 din cap. III "Norme microbiologice" din Normele igienico-sanitare pentru alimente, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 975/1998, cu modificările ulterioare. De asemenea, vor fi respectate condițiile prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii și alimentației și al ministrului de stat, ministrul sănătății nr. 327/166/2000 pentru aprobarea utilizării laptelui reconstituit din lapte praf la fabricarea laptelui de consum, precum și condițiile minime de calitate, și anume:

- lapte de consum STAS 143-84;

- lapte bătut S.P. 504-2000;

- lapte praf STAS 5559-83;

- iaurt SR 3665-1999;

- cornuri și batoane S.P. 1489-97;

- biscuiți SR 1227-93.

Pentru menținerea stării de sănătate și nutriție a copiilor, laptele de consum care se va administra trebuie să aibă minimum 3,2% proteine și minimum 1,8% grăsime.

În cazul produselor lactate, acestea vor fi păstrate până la servire la temperatura maximă de 8°C.

Pentru grupele speciale de consumatori - copii cu diabet, intoleranță la lactoză etc. - se va asigura regimul alimentar prescris de medicul specialist. Tipul de hrană de regim și cantitatea necesară se prevăd în anexa la contractul de servicii, fiind specificate pentru fiecare școală și elev.

4. Siguranță și perisabilitate

Data-limită minimă de consum care va fi stabilită de producător va fi de:

- 24 de ore pentru lapte dulce;

- 5 zile pentru lapte bătut și iaurt;

- 48 de ore pentru produse de panificație.

Pentru zonele în care se face distribuție săptămânal se vor putea distribui produse lactate rezistente o perioadă de 5 zile (brânzeturi echivalente, iaurt, lapte praf, lapte UHT) și produse de panificație de tip biscuiți uscați, napolitane etc.

5. Mijloace necesare pentru transport și distribuție (precum și spații de depozitare)

Pentru transport și distribuție se vor utiliza autovehicule speciale termoizolate și dotate cu instalații frigorifice pe timpul perioadei de vară, conform prevederilor cap. IV "Norme privind depozitarea și transportul alimentelor" din Normele de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății ~nr. 976/1998~, cu modificările ulterioare.

Pentru depozitare în școli se vor folosi spații special amenajate pentru păstrarea produselor în condiții de igienă, asigurate de către beneficiar (școală sau grădiniță).

6. Metode de testare și control

Metodele de testare sau de control vor fi conform standardelor de metode de control folosite de laboratoarele direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și vor fi efectuate numai în rețeaua sanitară sau sanitar-veterinară.

7. Modul de distribuție în școli și grădinițe Jurisprudență

Distribuția se va face zilnic, bisăptămânal sau săptămânal, conform unei scheme-cadru și unui orar întocmit la nivel județean, care vor conține:

zone cu distribuție zilnică;
zone cu distribuție bisăptămânală (localități aflate la distanță de maximum 50 km de sediul distribuitorului);
zone cu distribuție săptămânală (localități aflate la o distanță mai mare de 50 km de sediul distribuitorului).

Distribuția alimentelor se va face numai de către persoane având cunoștințe de igiena alimentelor sau instruite în acest sens și având carnetul de sănătate avizat.

8. Ambalare, etichetare, marcare

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările și completările ulterioare, produsele alimentare preambalate trebuie să aibă inscripționate pe ambalaj următoarele elemente obligatorii:

1. denumirea produsului (lapte de consum, lapte bătut, corn etc.);

2. lista ingredientelor (valabilă numai în cazul cornurilor - în funcție de rețeta de fabricație);

3. cantitatea netă;

4. data de consum sub forma: "Expiră la data de ...", cu înscrierea necodificată a zilei, lunii și anului;

5. condiții de depozitare;

6. denumirea și adresa producătorului sau ale distribuitorului;

7. mențiune privind lotul (în cazul în care data-limită de consum se înscrie sub forma zi, luna, an, nu este necesară înscrierea lotului);

8. mențiuni suplimentare de etichetare, respectiv în cazul produselor lactate: lapte de consum - produs pasteurizat, iar la toate produsele menționate, conținutul de grăsime exprimat în %;

9. având în vedere destinația acestor produse, este necesară inscripționarea unor elemente de avertizare, astfel: "PRODUS DISTRIBUIT GRATUIT CONFORM ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI Nr. 96/2002. ESTE INTERZISĂ COMERCIALIZAREA!".

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...