Solicitarea avizului și înștiințarea Agenției | Hotărâre 611/2008

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea carierei funcționarilor publici - Organizarea concursului de recrutare a funcționarilor publici -
SECȚIUNEA a 2-a
Solicitarea avizului și înștiințarea Agenției

Art. 21. - Jurisprudență

(1) În vederea organizării și desfășurării concursurilor, în cazul concursurilor de recrutare pentru care competența de organizare aparține Agenției sau autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală, acestea au obligația de a solicita avizul Agenției cu cel puțin 45 de zile înainte de data organizării probei scrise a concursului. Modificări (1)

(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele:

a) denumirea fiecărei funcții publice vacante, cu evidențierea clasei și gradului, precum și încadrarea acesteia în structura organizatorică a instituției;

b) probele stabilite pentru concurs;

c) condițiile de desfășurare a concursului, respectiv data până la care se pot depune dosarele de înscriere, data, ora și locul organizării probei scrise sau, după caz, a probei suplimentare și a probei scrise; Modificări (1)

d) condițiile de participare la concurs, respectiv condițiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și alte condiții specifice prevăzute în fișa postului aferentă respectivei funcții publice;

e) bibliografia și, dacă este cazul, tematica stabilită de către conducătorul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate;

f) numele membrilor propuși pentru a face parte din comisia de concurs și din comisia de soluționare a contestațiilor, cu evidențierea funcției publice deținute de fiecare persoană în parte și a compartimentului în care își desfășoară activitatea;

g) alte mențiuni referitoare la organizarea concursului sau la condițiile de participare la concurs.

(3) Bibliografia cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare și documentare expres indicate, cu relevanță pentru funcția publică vacantă pentru care se organizează concursul. Tematica concursului se stabilește pe baza bibliografiei.

(4) Bibliografia conține, în mod obligatoriu, Legea nr. 188/1999, republicată, și Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată. Modificări (1)

Art. 22. -

(1) În cazul concursului de recrutare pentru care competența de organizare aparține autorităților și instituțiilor publice din administrația publică locală în al căror stat de funcții se află funcția publică vacantă, acestea au obligația să înștiințeze Agenția cu cel puțin 40 de zile înainte de data organizării probei scrise a concursului.

(2) Înștiințarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă elementele prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a)-d) și f). Modificări (1)

Art. 23. - Modificări (1)

Agenția poate acorda:

a) aviz favorabil;

b) aviz favorabil cu observații, în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile legale sau nu sunt respectate principiile care stau la baza organizării și dezvoltării carierei, iar efectele nerespectării acestora pot fi remediate fără a afecta desfășurarea procedurii în condițiile prevăzute de lege. În acest caz, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a-și însuși observațiile Agenției;

c) aviz nefavorabil, în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile legale sau nu sunt respectate principiile care stau la baza organizării și dezvoltării carierei, iar efectele nerespectării acestora împiedică desfășurarea procedurii în condițiile prevăzute de lege. În acest caz autoritățile și instituțiile publice au obligația de a relua procedura privind organizarea concursului, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 24. -

(1) În situația concursului de recrutare pentru care competența de organizare aparține Agenției sau autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală, Agenția emite avizul solicitat în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. Modificări (1)

(2) În cazul concursului de recrutare pentru care competența de organizare aparține autorităților și instituțiilor publice din administrația publică locală în al căror stat de funcții se află funcția publică vacantă, dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale sau nu sunt respectate principiile care stau la baza organizării și dezvoltării carierei, Agenția dispune amânarea organizării și desfășurării concursului, în condițiile prezentei hotărâri.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 611/2008:
Dispoziții generale privind organizarea concursului de recrutare a funcționarilor publici
Solicitarea avizului și înștiințarea Agenției
Constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor
Publicitatea concursului
Atribuțiile comisiei de concurs, ale comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretarului
Organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție temporar vacante
Dispoziții generale privind desfășurarea concursului de recrutare
Dosarul de concurs
Selecția dosarelor de concurs
Proba scrisă a concursului
Interviul
Notarea probelor și comunicarea rezultatelor
;
se încarcă...