Guvernul României

Hotărârea nr. 595/2008 pentru aprobarea participării României la Expoziția Mondială 2010 Un Oraș Mai Bun, O Viață Mai Bună, Shanghai, China

Modificări (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 439 din 11 iunie 2008.

În vigoare de la 11 iunie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă participarea României, în perioada 1 mai-31 octombrie 2010, la Expoziția Mondială 2010 "Un Oraș Mai Bun, O Viață Mai Bună", Shanghai, China, denumită în continuare expoziție mondială.

Art. 2. -

(1) Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, denumit în continuare MIMMCTPL, coordonează procesul de pregătire și de participare a României la expoziția mondială. Modificări (1)

(2) Reprezentarea Guvernului României în ceea ce privește organizarea și participarea României la expoziția mondială se asigură de comisarul general al Secțiunii române, ajutat de comisarul general adjunct al Secțiunii române. Calitatea de comisar general al Secțiunii române este îndeplinită de secretarul general al MIMMCTPL, iar calitatea de comisar general adjunct al Secțiunii române, de secretarul general adjunct al MIMMCTPL. Modificări (1)

Art. 3. -

(1) În vederea elaborării conceptului de participare a României la expoziția mondială se constituie o comisie de organizare.

(2) Comisia de organizare este condusă de comisarul general al Secțiunii române și are în componență reprezentanți, la nivel de secretar general, din cadrul următoarelor ministere: Modificări (1)

a) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor;

b) Ministerul Afacerilor Externe;

c) Ministerul Culturii și Cultelor;

d) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației;

e) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile;

f) Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului;

g) Ministerul Internelor și Reformei Administrative;

h) Ministerul Economiei și Finanțelor.

(3) Desemnarea reprezentanților prevăzuți la alin. (2) se face prin ordin al ministrului de resort, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Comisia de organizare va coopera și cu alte instituții publice și private, precum și cu organizații guvernamentale și neguvernamentale.

(5) Comisia de organizare va putea constitui colective tehnice de lucru, formate din reprezentanți ai autorităților prevăzute la alin. (2), ai altor autorități și instituții publice, precum și ai persoanelor juridice de drept privat.

Art. 4. -

(1) În vederea realizării demersurilor și luării măsurilor necesare pentru pregătirea și participarea României la expoziția mondială, precum și pentru coordonarea demersurilor întreprinse de MIMMCTPL în contextul participării României la alte expoziții mondiale se constituie, în cadrul MIMMCTPL, Direcția generală expoziții mondiale, denumită în continuare DGEM, în subordinea secretarului general al MIMMCTPL. Modificări (1)

(2) DGEM are următoarele atribuții principale: Modificări (1)

a) implementează conceptul și programul de participare a României la expoziția mondială și asigură ilustrarea tematicii propuse de organizatori;

b) colaborează cu organizatorii expoziției mondiale pentru pregătirea și la realizarea activităților cuprinse în programul acestora și realizează în numele statului român toate procedurile necesare pentru pregătirea și participarea României la expoziția mondială;

c) participă la elaborarea caietului de sarcini și la organizarea licitațiilor, în condițiile legii, pentru proiectarea, organizarea și realizarea pavilionului și a celorlalte manifestări prin care România va fi reprezentată la expoziția mondială;

d) asigură managementul organizatoric și monitorizarea realizării proiectului de participare a României la expoziția mondială, pe parcursul etapelor de pregătire, desfășurare a participării, închidere a expoziției, inclusiv pe perioada de dezafectare a pavilionului și de predare a locației;

e) elaborează propunerile privind bugetul necesar pentru desfășurarea propriei activități, precum și pentru asigurarea participării României la expoziția mondială;

f) coordonează activitățile de editare, tipărire, difuzare a materialelor promoționale, precum și realizarea evenimentelor speciale de promovare a participării României la expoziția mondială;

g) asigură îndeplinirea altor atribuții și sarcini stabilite de ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale pentru participarea în bune condiții la expoziția mondială;

h) prezintă periodic ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale rapoarte privind stadiul pregătirii și desfășurării participării României la expoziția mondială, precum și modul de gestionare a fondurilor aferente.

Art. 5. -

(1) DGEM se constituie în cadrul aparatului propriu al MIMMCTPL, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la art. 7 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, cu modificările ulterioare.

(2) Personalul care își desfășoară activitatea în cadrul DGEM este selectat dintre angajații MIMMCTPL, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului, sau este angajat prin concurs ori examen.

(3) Structura posturilor și încadrarea personalului se stabilesc, în condițiile legii, prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale.

Art. 6. -

(1) Cheltuielile aferente pregătirii și participării României la expoziția mondială se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul MIMMCTPL. Modificări (1)

(2) Suma necesară pentru anul 2008 se asigură din prevederile bugetare aprobate pentru MIMMCTPL pentru acest an, la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă".

(3) Organizarea acțiunilor de reprezentare și protocol în China, pe durata desfășurării expoziției mondiale, se realizează în conformitate cu legislația în vigoare privind modul și condițiile în care misiunile diplomatice, oficiile consulare și celelalte reprezentanțe ale României în străinătate pot să organizeze acțiuni de protocol și de reprezentare și se efectuează cu aprobarea comisarului general pentru Secțiunea română la expoziția mondială.

(4) În bugetul prevăzut la alin. (1) sunt incluse și cheltuielile cu diurnele legale, cazarea și transportul ziariștilor, al membrilor colectivelor artistice, sportive, științifice și altele asemenea, care vor participa la evenimentele organizate de România pe toată durata expoziției mondiale.

(5) Cheltuielile prevăzute la alin. (4) se suportă de la titlul "Bunuri și servicii", capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă". Modificări (1)

(6) Scăderea din contabilitate a contravalorii eventualelor pagube care pot apărea în timpul participării la expoziția mondială și care nu se datorează culpei vreunei persoane se face, în condițiile legii, pe baza aprobării ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale, în calitatea sa de ordonator principal de credite.

(7) În urma închiderii expoziției mondiale, bunurile de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aparținând pavilionului României, inclusiv structurile de construcție și amenajare, se scot din funcțiune, se casează, se transferă la birourile de promovare comercial-economică sau la birourile de promovare turistică, se donează, se repatriază sau se valorifică în China, după caz, cu respectarea legislației în vigoare. Modificări (1)

(8) Lista bunurilor prevăzute la alin. (7) și destinația acestora se aprobă prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale.

(9) În completarea alocațiilor bugetare prevăzute la alin. (1) și (2) se pot atrage fonduri provenite din donații și sponsorizări ale persoanelor fizice și ale persoanelor juridice, din țară și din străinătate, precum și alte surse atrase în condițiile legii.

(10) Elaborarea conceptului de participare la expoziția mondială se realizează prin dezbatere publică, cu consultarea institutelor de arhitectură, institutelor de cercetare-dezvoltare, a principalelor instituții culturale etc.

(11) Comisarul general pentru Secțiunea română răspunde de utilizarea fondurilor aferente organizării și participării României la expoziția mondială, potrivit prevederilor legale.

(12) Structura detaliată a bugetului aferent pregătirii și participării României la expoziția mondială se aprobă prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale.

Art. 7. -

Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale" la Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 2 mai 2007, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și
profesii liberale,
Ștefan Imre,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
Laszlo Borbely
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Karoly Borbely
Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Attila Korodi
Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat

București, 4 iunie 2008.

Nr. 595.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...