Guvernul României

Hotărârea nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale

Modificări (3), Referințe (16), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 mai 2008 până la 02 iulie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 398/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de creare a Fondului de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.164/1994, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.784/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 371 din 27 decembrie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispozițiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate și de parteneriat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 310 din 9 noiembrie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de punere în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate și de parteneriat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 210 din 10 august 2007, ale Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 170 din 29 iunie 2007, ale Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 277 din 21 octombrie 2005, ale Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 223 din 15 august 2006, ale Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.995/2006 al Consiliului din 13 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 390 din 30 decembrie 2006, și ale Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 478/2007 al Comisiei din 23 aprilie 2007 de modificare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 2.342/2002 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 111 din 28 aprilie 2007

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. -

Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului instituțional și procedural de coordonare și de gestionare a asistenței financiare comunitare acordate României prin instrumentele structurale.

CAPITOLUL I Definiții

Art. 2. -

(1) Termenii obiectivul convergență, obiectivul cooperare teritorială europeană, adiționalitate, neregulă, autoritate de management, organism intermediar, autoritate de certificare, autoritate de audit, comitet de monitorizare, Comitet de coordonare a fondurilor structurale și de coeziune (COCOF), Program național de reformă, program operațional, axa prioritară, operațiune, beneficiar, raport anual de implementare și raport final de implementare au înțelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.

(2) Termenul Fond European de Dezvoltare Regională, denumit în continuare FEDR, are înțelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului.

(3) Termenul Fond Social European, denumit în continuare FSE, are înțelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului.

(4) Termenul Fond de coeziune, denumit în continuare FC, are înțelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.084/2006 al Consiliului.

(5) Termenul Fond European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, denumit în continuare FEADR, are înțelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului.

(6) Termenul Fond European pentru Pescuit, denumit în continuare FEP, are înțelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului.

(7) Termenul instrument european de vecinătate și de parteneriat, denumit în continuare ENPI, are înțelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului.

(8) Termenul instrument de asistență pentru preaderare, denumit în continuare IPA, are înțelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului.

(9) Termenul plan de comunicare are înțelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei.

(10) Pentru obiectivul cooperare teritorială europeană, termenii autoritate comună de management, secretariat tehnic comun, comitet comun de monitorizare, controlori și grup al auditorilor au înțelesurile prevăzute în regulamentele specifice obiectivului cooperare teritorială europeană.

(11) Termenii autoritate națională, punct de informare și punct de contact au înțelesurile prevăzute în documentele de programare aferente obiectivului cooperare teritorială europeană.

Art. 3. -

Termenul Plan Național de Dezvoltare are înțelesul prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Național de Dezvoltare.

Art. 4. -

Termenul comitet regional de evaluare strategică și corelare, denumit în continuare CRESC, are înțelesul prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 764/2007 pentru aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică și corelare și a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a acestora.

Art. 5. -

Termenii instrumente structurale, autoritate de certificare și plată, unitate de plată, cofinanțare publică, cofinanțare privată și cheltuială eligibilă au înțelesurile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 249/2007, cu completările ulterioare.

Art. 6. -

În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) Cadrul strategic național de referință 2007-2013, denumit în continuare CSNR, reprezintă documentul de referință pentru programarea instrumentelor structurale, asigurând conformitatea intervențiilor acestor fonduri cu orientările strategice comunitare privind coeziunea și prioritățile naționale de dezvoltare, precum și legătura dintre prioritățile la nivel comunitar și Programul național de reformă;

b) documentul-cadru de implementare a programului operațional pentru obiectivul convergență, denumit în continuare DCI, reprezintă documentul elaborat de autoritatea de management și aprobat prin ordin comun al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului coordonator al autorității de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operațional; Modificări (1)

c) Documentul-cadru de implementare/documentele echivalente documentului-cadru de implementare pentru obiectivul cooperare teritorială europeană reprezintă documentele prin care sunt stabilite detaliile de implementare ale programului operațional, elaborate de autoritatea de management și aprobate în cadrul comitetului de monitorizare aferent;

d) domeniul major de intervenție reprezintă sfera de activitate dintr-o axă prioritară, în cadrul căruia se pot finanța diferite operațiuni cu obiective similare;

e) ghidul solicitantului reprezintă un îndrumar pentru completarea corectă a unei cereri de finanțare de către solicitanții de finanțare nerambursabilă în cadrul programelor operaționale, incluzând informații referitoare la condițiile de finanțare, procedurile de evaluare și selecție a proiectelor și reglementarea unor aspecte detaliate privind implementarea proiectelor;

f) Comitetul național de coordonare pentru instrumentele structurale, denumit în continuare CNC, reprezintă structura interinstituțională de coordonare și planificare strategică a implementării instrumentelor structurale;

g) Comitetul de management pentru coordonarea instrumentelor structurale, denumit în continuare CMC, reprezintă structura interinstituțională de analiză și identificare a soluțiilor pentru problemele operaționale cu relevanță orizontală ce rezultă din implementarea instrumentelor structurale;

h) Planul național multianual de evaluare reprezintă documentul de planificare multianuală a activităților de evaluare de natură strategică și/sau operațională ce urmează a fi realizate pe parcursul implementării instrumentelor structurale, care privesc CSNR sau aspecte orizontale ce acoperă două ori mai multe programe operaționale;

i) Planul multianual de evaluare reprezintă documentul de planificare multianuală a activităților de evaluare de natură strategică și/sau operațională privitoare la un program operațional și care urmează a fi realizate în perioada de implementare a acestuia;

j) Strategia națională de comunicare privind instrumentele structurale este documentul strategic prin care se fundamentează planurile de comunicare pentru programele operaționale și pentru ansamblul instrumentelor structurale și prin care se asigură coordonarea integrată a activităților de informare și publicitate;

k) Raportul național anual privind implementarea instrumentelor structurale, denumit în continuare RNA, reprezintă documentul de sinteză elaborat de Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitate de coordonator național al instrumentelor structurale, pe baza rapoartelor anuale de implementare elaborate de autoritățile de management și a altor documente relevante, prezentând stadiul implementării instrumentelor structurale în anul precedent;

l) Sistemul unic de management al informației privind instrumentele structurale din cadrul obiectivului convergență, denumit în continuare SMIS - CSNR, reprezintă sistemul informatic centralizat, dezvoltat de către Ministerul Economiei și Finanțelor, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informațiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului și evaluării programelor din cadrul obiectivului convergență, în conformitate cu prevederile art. 60 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

m) Sistemul de management al informației aferent obiectivului cooperare teritorială europeană, denumit în continuare SMIS - CTE, reprezintă sistemul informatic dezvoltat de instituțiile responsabile, sub coordonarea și cu finanțarea Ministerului Economiei și Finanțelor, pentru a asigura colectarea informațiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului și evaluării programelor din cadrul obiectivului cooperare teritorială europeană, în conformitate cu prevederile art. 60 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.

CAPITOLUL II Instituții implicate în coordonarea și gestionarea instrumentelor structurale

Art. 7. -

Se desemnează Ministerul Economiei și Finanțelor ca autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale, având responsabilitatea coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării și funcționării cadrului legislativ, instituțional, procedural și programatic pentru gestionarea instrumentelor structurale.

Art. 8. -

Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, denumită în continuare ACIS, are următoarele atribuții principale:

1. inițiază, elaborează și modifică legislația privind cadrul instituțional și procedural de coordonare și implementare a instrumentelor structurale, urmărind asigurarea eficienței și armonizării procesului de gestionare a acestora, cu consultarea autorităților cu atribuții în domeniu;

2. formulează puncte de vedere și propuneri de modificare cu privire la legislația cu impact direct sau indirect asupra procesului de gestionare a instrumentelor structurale;

3. asigură dezvoltarea și funcționarea mecanismului de coordonare a gestionării instrumentelor structurale;

4. asigură secretariatul CNC;

5. asigură președinția și secretariatul CMC;

6. coordonează și prezidează grupurile de lucru înființate în contextul mecanismului de coordonare a instrumentelor structurale;

7. participă la reuniunile CRESC;

8. coordonează, monitorizează și sprijină, prin instrumentele pe care le are la dispoziție, dezvoltarea capacității administrative a tuturor structurilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale, elaborând și actualizând în acest sens planuri de acțiune și raportând anual CNC progresele înregistrate în implementarea acestora;

9. elaborează ghiduri și îndrumare pentru dezvoltarea procedurilor de gestionare a instrumentelor structurale, asigurând o abordare unitară a cadrului procedural, și analizează și formulează recomandări pentru îmbunătățirea procedurilor de implementare a programelor operaționale;

10. elaborează, modifică, avizează, după caz, legislația privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate din instrumente structurale;

11. asigură armonizarea procedurilor de gestionare a instrumentelor structurale și corelarea acestora cu SMIS - CSNR, colaborând în acest scop cu autoritățile responsabile;

12. coordonează elaborarea și actualizarea Planului Național de Dezvoltare (PND), ca instrument de bază pentru elaborarea CSNR;

13. coordonează elaborarea și modificarea CSNR, asigurând corelarea acestuia cu programele și politicile naționale și comunitare;

14. coordonează elaborarea și modificarea programelor operaționale și a DCI aferente, asigurând corelarea acestora, precum și concordanța cu regulamentele comunitare și cu CSNR;

15. analizează, împreună cu Autoritatea de certificare și plată și cu autoritățile de management, necesitatea și oportunitatea realocării de fonduri între programele operaționale și formulează propuneri în acest sens către CNC;

16. avizează, împreună cu Autoritatea de certificare și plată, documentele elaborate de autoritățile de management în vederea fundamentării programării bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din instrumentele structurale, precum și a celor alocate de bugetul de stat pentru prefinanțare, cofinanțare și finanțare a cheltuielilor neeligibile;

17. coordonează procesul de negociere cu Comisia Europeană a CSNR și a programelor operaționale;

18. analizează, avizează și asigură aprobarea, prin ordin comun al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului coordonator al autorității de management, a documentelor-cadru de implementare a programelor operaționale și a modificărilor acestora; Modificări (1)

19. coordonează și monitorizează cadrul partenerial dezvoltat în procesul de programare, precum și în toate fazele procesului de implementare a programelor operaționale și a CSNR, în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

20. urmărește și sprijină dezvoltarea de către autoritățile de management a portofoliului de proiecte aferente programelor operaționale și asigură coordonarea la nivel național a Programului de asistență tehnică JASPERS (Asistență comună pentru promovarea proiectelor în regiunile europene);

21. monitorizează implementarea CSNR și coordonează procesul de monitorizare a programelor operaționale;

22. asigură armonizarea cadrului legal și procedural pentru funcționarea comitetelor de monitorizare ale programelor operaționale și participă ca membru la reuniunile acestora;

23. coordonează metodologic elaborarea rapoartelor anuale de implementare și a rapoartelor finale de implementare privind programele operaționale;

24. participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării programelor operaționale și coordonează acțiunile întreprinse în urma observațiilor formulate de Comisia Europeană asupra rapoartelor anuale de implementare, în conformitate cu prevederile art. 68 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

25. elaborează RNA privind implementarea instrumentelor structurale și îl supune aprobării CNC;

26. coordonează elaborarea rapoartelor strategice în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, pentru a fi prezentate CNC, Guvernului României și Comisiei Europene, și participă la elaborarea secțiunii din rapoartele anuale de implementare a Programului național de reformă (PNR), care prezintă contribuția programelor operaționale finanțate din instrumentele structurale;

27. coordonează verificarea ex-ante, monitorizarea anuală și verificarea ex-post a respectării principiului adiționalității, în conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cooperând în acest sens cu instituțiile cu atribuții în domeniu ale administrației publice centrale și cu alte direcții de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor;

28. asigură realizarea, dezvoltarea și funcționarea sistemului SMIS - CSNR, cu contribuția instituțiilor utilizatoare, precum și gestionarea drepturilor de acces în acest sistem informatic;

29. asigură managementul, supervizarea tehnică, dezvoltarea, precum și utilizarea continuă și sigură a infrastructurii de comunicații a sistemului informatic SMIS - CSNR și SMIS-CTE, până la nivelul rețelei locale a instituțiilor utilizatoare;

30. asigură servicii de suport (help desk) pentru instituțiile utilizatoare și instruirea necesară personalului acestora în utilizarea sistemului SMIS - CSNR;

31. monitorizează acuratețea, disponibilitatea, integritatea și nivelul de completare a datelor introduse în sistemul SMIS - CSNR;

32. asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate în SMIS - CSNR a informațiilor aferente CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a acestora;

33. îndeplinește rolul de autoritate centrală de legătură cu sistemul informatic al Comisiei Europene (SFC 2007) pentru instrumentele structurale;

34. asigură dezvoltarea interfeței SMIS - CSNR - SFC 2007, în măsura posibilităților tehnice asigurate de serviciile Comisiei Europene;

35. coordonează procesul de evaluare a gestionării instrumentelor structurale, inclusiv prin evaluări de natură operațională și/sau strategică, precum și activitățile de construcție și întărire a capacității de evaluare;

36. elaborează standarde și ghiduri de evaluare pentru intervențiile finanțate din instrumentele structurale;

37. asigură cadrul legal și procedural pentru utilizarea analizei cost-beneficiu în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de investiții depuse pentru finanțare din instrumentele structurale;

38. coordonează sistemul de indicatori utilizați în monitorizarea și evaluarea programelor operaționale și a CSNR, în vederea măsurării progresului și efectelor acestora;

39. coordonează elaborarea și implementarea planurilor multianuale de evaluare și asigură corelarea acestora cu Planul național multianual de evaluare;

40. elaborează și implementează Planul național multianual de evaluare și se asigură că acesta este utilizat ca instrument strategic și de management pe parcursul implementării instrumentelor structurale;

41. coordonează elaborarea, actualizarea și implementarea Strategiei naționale de comunicare privind instrumentele structurale și asigură coordonarea activităților de informare, comunicare și publicitate în domeniul instrumentelor structurale în scopul corelării acțiunilor și armonizării mesajelor;

42. gestionează procesul de realizare, dezvoltare și funcționare a Centrului de informare privind instrumentele structurale, dotat cu pagină web dedicată instrumentelor structurale www.fonduri-ue.ro și call center, asigurând, în colaborare cu autoritățile de management, accesul potențialilor beneficiari și al publicului larg la informații actualizate specifice;

43. îndeplinește rolul de punct de contact pentru instrumentele structurale în România pentru Comisia Europeană și pentru Comitetul de coordonare a fondurilor structurale și de coeziune (COCOF), asigurând reprezentarea României, elaborarea mandatului pe baza consultărilor cu autoritățile cu atribuții în domeniu, precum și diseminarea informațiilor rezultate din reuniunile acestora;

44. coordonează formularea poziției României cu privire la propunerile de politici și reglementări comunitare în domeniul instrumentelor structurale și al politicii de coeziune, în urma consultării autorităților cu atribuții în domeniu.

Art. 9. -

Se desemnează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor ca autoritate de management pentru Programul operațional regional, având responsabilitatea gestionării și implementării asistenței financiare nerambursabile alocate acestui program.

Art. 10. -

Se desemnează Ministerul Economiei și Finanțelor ca autoritate de management pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice", având responsabilitatea gestionării și implementării asistenței financiare nerambursabile alocate acestui program.

Art. 11. -

Se desemnează Ministerul Transporturilor ca autoritate de management pentru Programul operațional sectorial "Transport", având responsabilitatea gestionării și implementării asistenței financiare nerambursabile alocate acestui program.

Art. 12. -

Se desemnează Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile ca autoritate de management pentru Programul operațional sectorial "Mediu", având responsabilitatea gestionării și implementării asistenței financiare nerambursabile alocate acestui program.

Art. 13. - Referințe în jurisprudență (5)

Se desemnează Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse ca autoritate de management pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", având responsabilitatea gestionării și implementării asistenței financiare nerambursabile alocate acestui program.

Art. 14. -

Se desemnează Ministerul Internelor și Reformei Administrative ca autoritate de management pentru Programul operațional "Dezvoltarea capacității administrative", având responsabilitatea gestionării și implementării asistenței financiare nerambursabile alocate acestui program.

Art. 15. -

Se desemnează Ministerul Economiei și Finanțelor ca autoritate de management pentru Programul operațional "Asistență tehnică", având responsabilitatea gestionării și implementării asistenței financiare nerambursabile alocate acestui program.

Art. 16. -

Se desemnează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor ca autoritate de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 și Programul de cooperare transfrontalieră România-Serbia, ca autoritate comună de management pentru Programul operațional comun de cooperare în bazinul Mării Negre și Programul operațional comun România-Ucraina-Moldova, ca autoritate națională pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Programul operațional comun Ungaria-Slovacia-România-Ucraina și Programul pentru rețeaua de dezvoltare urbană URBACT-II, ca autoritate națională și punct național de contact pentru Programul de cooperare transnațională "Sud Estul Europei", Programul de cooperare interregională INTERREG IVC, Programul de cooperare teritorială interregională ESPON 2013 și Programul de cooperare interregională INTERACT 2007-2013.

Art. 17. -

Autoritatea de management are următoarele atribuții principale:

1. asigură îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din funcțiile prevăzute la art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

2. contribuie la elaborarea și modificarea CSNR și răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a fondurilor din care se finanțează programul operațional gestionat, precum și pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate organismelor intermediare; Referințe în jurisprudență (3)

3. elaborează și negociază cu Comisia Europeană programul operațional pe care îl gestionează, în conformitate cu prevederile art. 32, 33 și 37 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

4. analizează și propune modificări ale programului operațional și le înaintează comitetului de monitorizare aferent;

5. asigură corelarea operațiunilor din programul operațional aflat în gestiune cu cele din celelalte programe finanțate din instrumente structurale și, dacă este cazul, cu programele operaționale finanțate din FEADR și FEP, sub coordonarea ACIS;

6. pentru programele operaționale aferente obiectivului convergență elaborează și modifică DCI, în concordanță cu obiectivele și prioritățile stabilite prin programul operațional, și îl supune avizării Ministerului Economiei și Finanțelor; Modificări (1)

7. pentru programele operaționale aferente obiectivului cooperare teritorială europeană elaborează și modifică DCI/documentele echivalente, în concordanță cu obiectivele și prioritățile stabilite prin programul operațional, și îl supune aprobării comitetului de monitorizare;

8. asigură dezvoltarea capacității administrative a structurilor implicate în derularea programului operațional respectiv, sub coordonarea și cu sprijinul ACIS;

9. elaborează proceduri pentru gestionarea programului operațional, în vederea asigurării îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin potrivit dispozițiilor pct. 1;

10. elaborează ghidurile solicitantului corespunzătoare cererilor de proiecte;

11. urmărește dezvoltarea parteneriatelor în procesul de programare și în fazele de implementare a programului operațional, în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

12. asigură constituirea și organizarea comitetului de monitorizare pentru programul operațional gestionat, în conformitate cu prevederile art. 63 și 64 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

13. elaborează criteriile de evaluare și selecție a proiectelor pentru programul operațional aflat în gestiune și supune aprobării comitetului de monitorizare aferent criteriile de selecție; Referințe în jurisprudență (1)

14. asigură monitorizarea implementării programului operațional și prezintă comitetului de monitorizare progresul în atingerea obiectivelor specifice ale acestuia, precum și a țintelor stabilite pentru fiecare axă prioritară, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

15. elaborează Raportul anual de implementare, precum și Raportul final de implementare pentru programul operațional gestionat, în conformitate cu prevederile art. 67 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului și le supune aprobării comitetului de monitorizare, ulterior consultării ACIS și a Autorității de certificare și plată;

16. participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării programului operațional gestionat, în conformitate cu prevederile art. 68 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, informează comitetul de monitorizare cu privire la observațiile Comisiei Europene și colaborează cu ACIS și Autoritatea de certificare și plată pentru întreprinderea acțiunilor necesare în soluționarea observațiilor;

17. furnizează ACIS informațiile solicitate pentru verificarea ex-ante, monitorizarea anuală și verificarea ex-post a respectării principiului adiționalității, în conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

18. furnizează, în limita competențelor, informațiile necesare ACIS și Autorității de certificare și plată pentru îndeplinirea de către acestea a atribuțiilor prevăzute la art. 8 și la 20;

19. pune la dispoziția Comisiei Europene, la cerere, lista operațiunilor încheiate care fac obiectul închiderii parțiale în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

20. asigură prevenirea neregulilor, identifică neregulile, constată creanțele bugetare și asigură recuperarea sumelor rezultate din nereguli, în limita competențelor; Referințe în jurisprudență (2)

21. transmite Autorității de certificare și plată rapoarte privind neregulile identificate și sumele plătite necuvenit, precum și rapoarte privind recuperarea sumelor plătite necuvenit, a celor neutilizate și a celor rezultate din nereguli;

22. elaborează, cu sprijinul celorlalte structuri implicate, descrierea sistemelor de management și control pentru programul operațional gestionat;

23. elaborează și implementează Planul multianual de evaluare și se asigură că acesta este utilizat ca instrument strategic și de management pe parcursul implementării programului operațional;

24. informează comitetul de monitorizare asupra rezultatelor evaluărilor și asupra modalităților propuse pentru implementarea acestora;

25. elaborează și implementează Planul de comunicare pentru programul operațional de care este responsabilă;

26. asigură îndeplinirea obligațiilor legate de informare și publicitate, în conformitate cu prevederile secțiunii 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei;

27. contribuie, împreună cu ACIS, la dezvoltarea SMIS - CSNR;

28. pentru obiectivul cooperare teritorială europeană asigură dezvoltarea SMIS - CTE, sub coordonarea ACIS;

29. asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS - CSNR/SMIS-CTE, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat;

30. colaborează cu ACIS în vederea asigurării unui cadru procedural eficient și armonios pentru implementarea instrumentelor structurale;

31. colaborează cu ACIS pentru realizarea activităților de informare privind instrumentele structurale;

32. încheie contracte de finanțare cu beneficiarii proiectelor aprobate, prin care se asigură de respectarea condițiilor specifice referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu regulamentele comunitare aplicabile și cu legislația națională în vigoare; Referințe în jurisprudență (2)

33. elaborează decizii/ordine de finanțare, prin care se stabilesc obligațiile structurilor cu rol de autoritate de management/organism intermediar/beneficiar;

34. elaborează documentele necesare în vederea fundamentării programării bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din instrumentele structurale, precum și a celor alocate de bugetul de stat pentru prefinanțare, cofinanțare și finanțare a cheltuielilor neeligibile;

35. verifică îndeplinirea condițiilor pentru plata prefinanțării către beneficiari, autorizează plata acesteia, efectuează plata, după caz, și, ulterior, asigură recuperarea prefinanțării;

36. în urma verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului și ale art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei autorizează plățile, elaborează și transmite Autorității de certificare și plată cereri de rambursare și/sau declarații de cheltuieli validate și efectuează plățile către beneficiar, după caz; Referințe (1), Referințe în jurisprudență (1)

37. elaborează și transmite Autorității de certificare și plată previziuni realiste pentru contractările și plățile aferente programului operațional, în vederea respectării de către Autoritatea de certificare și plată a prevederilor art. 76 alin. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

38. verifică și avizează proiectele legislative inițiate de alte structuri implicate în gestionarea instrumentelor structurale la nivel național și care ar putea afecta direct sau indirect implementarea programului operațional pe care îl gestionează;

39. inițiază și promovează propuneri legislative în vederea îmbunătățirii condițiilor de implementare a programului operațional pe care îl gestionează;

40. pentru obiectivul cooperare teritorială europeană îndeplinește orice alte atribuții menționate în regulamentele specifice.

Art. 18. - Referințe în jurisprudență (5)

În cadrul instituțiilor desemnate conform art. 9-16, se organizează la nivel de direcție generală/direcție, după caz, câte o structură distinctă care îndeplinește funcția de autoritate de management.

Art. 19. -

Se desemnează Ministerul Economiei și Finanțelor ca Autoritate de certificare și plată pentru programele operaționale finanțate din instrumente structurale, respectiv din instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA), potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) lit. b) și ale art. 76 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, precum și ale art. 102 alin. (1) și ale art. 122 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei.

Art. 20. - Referințe în jurisprudență (1)

Autoritatea de certificare și plată are următoarele atribuții principale:

1. asigură îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 61 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului și la art. 104 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei;

2. asigură transmiterea către Comisia Europeană a documentelor prevăzute la art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei, la art. 104 și 133 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei;

3. asigură transmiterea la Comisia Europeană, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, a previziunilor cererilor de plată care vor fi transmise pentru acel an, precum și pentru anul următor;

4. în cazul proiectelor în care nu a fost posibilă estimarea veniturilor în avans, asigură deducerea sumelor reprezentând veniturile obținute din proiecte, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea unei operațiuni, din declarațiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană, până cel târziu la închiderea parțială sau finală a programului, și corectează corespunzător cererea de plată finală;

5. asigură deschiderea și gestionarea contului/conturilor necesare primirii de la Comisia Europeană a prefinanțării, plăților intermediare și finale aferente programelor operaționale pentru care autoritatea de management se află în România;

6. efectuează plățile către beneficiari din instrumente structurale și din cofinanțarea asigurată de la bugetul de stat, în cazul Programului operațional sectorial "Transport" și Programului operațional sectorial "Mediu"; Modificări (1)

7. efectuează transferul sumelor din FEDR, FSE și IPA către unitățile de plată ale autorităților de management pentru restul programelor operaționale;

8. efectuează corecțiile financiare, în conformitate cu prevederile art. 98 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului și ale art. 138 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei;

9. avizează și, după caz, propune modificarea legislației privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale;

10. colaborează cu ACIS și cu autoritățile de management la analizarea necesității și oportunității realocării de fonduri între programele operaționale;

11. avizează proiectul de ordin comun al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului coordonator al autorității de management pentru aprobarea documentelor-cadru de implementare a programelor operaționale și a modificărilor acestora;

12. participă la comitetele de monitorizare pentru programele operaționale organizate de autoritățile de management;

13. participă la reuniunile COCOF, în situația în care pe ordinea de zi se află subiecte în legătură cu activitatea Autorității de certificare și plată;

14. contribuie, împreună cu ACIS, la dezvoltarea SMIS - CSNR;

15. asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS - CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor aferente activității sale;

16. avizează, împreună cu ACIS, documentele elaborate de autoritățile de management în vederea fundamentării programării bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din instrumentele structurale, precum și a celor alocate de bugetul de stat pentru prefinanțare, cofinanțare și finanțare a cheltuielilor neeligibile;

17. centralizează și comunică Departamentului pentru lupta antifraudă (DLAF) neregulile ce i-au fost raportate de către autoritățile de management, organismele intermediare și/sau autoritatea de audit, precum și cele rezultate din constatările proprii.

Art. 21. -

Rolul de autoritate de audit și funcțiile aferente, așa cum sunt prevăzute la art. 59, 62 și la art. 71 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, la art. 102, 105 și 116 din Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei, la art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei și la art. 53 b alin. (3) din Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1.995/2006 al Consiliului sunt îndeplinite de către Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, desemnată potrivit prevederilor art. 141 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 22. -

Se desemnează agențiile pentru dezvoltare regională și Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale pentru îndeplinirea funcției de organisme intermediare pentru Programul operațional regional.

Art. 23. - Modificări (1)

Se desemnează Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și Ministerul Economiei și Finanțelor drept organisme intermediare pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice".

Art. 24. -

Se desemnează Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin structurile subordonate acestuia, fără personalitate juridică, organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, drept organisme intermediare pentru Programul operațional sectorial "Mediu".

Art. 25. - Referințe în jurisprudență (1)

Se desemnează Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, prin cele 8 structuri subordonate acestuia, cu personalitate juridică, organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare, drept organisme intermediare pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane".

Art. 26. -

În cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași funcționează Secretariatul tehnic comun, în conformitate cu prevederile legislației comunitare și cu documentele comune de programare pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013.

Art. 27. -

În cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara funcționează Secretariatul tehnic comun, în conformitate cu prevederile legislației comunitare și cu documentele comune de programare pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Serbia.

Art. 28. -

În cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava funcționează Secretariatul tehnic comun, în conformitate cu prevederile legislației comunitare și cu documentele comune de programare pentru Programul operațional comun România - Ucraina - Moldova.

Art. 29. -

În cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea funcționează Punctul de informare, în conformitate cu prevederile legislației comunitare și cu documentele comune de programare pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013.

Art. 30. -

Pe lângă Consiliul Județean Satu Mare se constituie Biroul din România al Secretariatului tehnic comun, în conformitate cu prevederile legislației comunitare și cu documentele comune de programare pentru Programul operațional comun Ungaria -Slovacia - România -Ucraina.

Art. 31. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Organismele intermediare au atribuții delegate de la autoritatea de management pentru implementarea programului operațional aflat în gestiune. Referințe în jurisprudență (3)

(2) Pentru obiectivul cooperare teritorială europeană, secretariatul tehnic comun și punctul de informare/biroul secretariatul tehnic comun au atribuții delegate de autoritatea comună de management/secretariatul tehnic comun pentru implementarea programului operațional aflat în gestiune.

(3) Delegarea de atribuții către un organism intermediar/secretariat tehnic comun și reglementarea mecanismelor de coordonare și control ale acestuia de către autoritatea care deleagă se realizează pe bază de acord. Referințe în jurisprudență (3)

(4) Autoritățile de management rămân responsabile pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor delegate. Referințe în jurisprudență (3)

Art. 32. - Referințe în jurisprudență (1)

În cadrul instituțiilor desemnate conform art. 22-30 se organizează la nivel de direcție generală/direcție/serviciu, după caz, câte o structură distinctă care îndeplinește funcția de organism intermediar/secretariat tehnic comun.

CAPITOLUL III Mecanismul de coordonare

Art. 33. -

CNC asigură corelarea intervențiilor finanțate din instrumentele structurale cu cele finanțate din FEADR și FEP, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.

Art. 34. -

Membrii CNC sunt miniștri coordonatori ai ACIS, ai Autorității de certificare și plată și ai autorităților de management pentru programele operaționale finanțate din instrumentele structurale.

Art. 35. -

CNC are următoarele atribuții principale:

1. definește strategia de dezvoltare a cadrului instituțional, legislativ și procedural necesar implementării instrumentelor structurale și monitorizează funcționarea acestuia;

2. stabilește măsuri de creștere a capacității administrative pentru implementarea instrumentelor structurale, de îmbunătățire a managementului și de creștere a eficienței programelor operaționale;

3. stabilește măsuri de corelare între intervențiile din cadrul programelor operaționale în scopul creșterii impactului instrumentelor structurale în România;

4. aprobă realocări de fonduri între programele operaționale finanțate din instrumentele structurale, anterior supunerii spre aprobare Comisiei Europene;

5. analizează și aprobă RNA, rapoarte privind capacitatea administrativă, rapoarte strategice, precum și alte tipuri de planuri, rapoarte și informări;

6. analizează și aprobă Planul național multianual de evaluare și examinează rezultatele evaluărilor cuprinse în acesta;

7. ia decizii privind aspectele ridicate de CMC, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (3);

8. analizează și aprobă măsuri de corelare între intervențiile din cadrul programelor operaționale, inclusiv cu intervențiile finanțate din FEADR și FEP.

Art. 36. -

(1) Președinția CNC este asigurată de primul-ministru al României.

(2) În lipsa președintelui, conducerea CNC este asigurată de președintele executiv, ministrul economiei și finanțelor. Modificări (1)

(3) Secretariatul CNC este asigurat de ACIS.

(4) În funcție de problematica reuniunilor, la lucrările CNC pot fi invitați alți miniștri, președintele Autorității de audit, șeful DLAF și reprezentanți ai altor organisme cu atribuții în domeniu.

Art. 37. -

(1) Deciziile CNC se transmit membrilor săi de către ministrul economiei și finanțelor, în calitate de președinte executiv al acestuia. Modificări (1)

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, CNC poate propune Guvernului României măsuri de îmbunătățire a implementării instrumentelor structurale, prin memorandum comun al miniștrilor membri ai CNC.

Art. 38. -

(1) CNC se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

(2) CNC își desfășoară activitatea pe baza regulamentului de organizare și funcționare, care va fi elaborat în maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, fiind aprobat în cadrul primei reuniuni a acestuia.

Art. 39. -

Membrii CMC sunt reprezentați de coordonatorii ACIS, ai Autorității de certificare și plată și ai autorităților de management.

Art. 40. -

(1) CMC stabilește măsuri de ordin tehnic, procedural sau instituțional, care vor contribui la creșterea eficienței, eficacității și coerenței implementării instrumentelor structurale.

(2) Membrii CMC asigură ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute la alin. (1).

(3) În condițiile în care soluțiile agreate în CMC implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau presupun modificarea unor legi, ordonanțe ori hotărâri ale Guvernului României, CMC le poate aduce la cunoștința CNC, în vederea emiterii unei decizii sau recomandări a acestuia.

(4) CMC poate formula recomandări către CNC.

(5) Membrii CMC pot propune discutarea în cadrul reuniunilor a recomandărilor formulate de CRESC, constituite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 764/2007.

Art. 41. -

(1) Președinția CMC este asigurată de coordonatorul ACIS.

(2) Secretariatul CMC este asigurat de ACIS.

(3) La lucrările CMC pot fi invitați reprezentanți ai altor organisme cu atribuții în domeniu, în funcție de problematica reuniunilor.

Art. 42. -

(1) CMC se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie.

(2) CMC își desfășoară activitatea conform regulamentului de organizare și funcționare, care va fi elaborat în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, fiind aprobat în cadrul primei reuniuni a acestuia.

Art. 43. -

(1) La inițiativa membrilor săi, CMC poate decide înființarea de grupuri de lucru tematice, la nivel tehnic, cu reprezentanți ai tuturor membrilor, pe teme specifice care necesită o coordonare interinstituțională.

(2) Președinția și secretariatul grupurilor de lucru tematice sunt asigurate de către ACIS.

(3) Membrii CMC desemnează reprezentanți permanenți în grupurile de lucru, în vederea asigurării continuității și coerenței lucrărilor.

(4) Regulamentul de organizare și funcționare al fiecărui grup de lucru nou-constituit se adoptă în cadrul primei reuniuni a acestuia.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 44. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritățile și instituțiile publice prevăzute în prezenta hotărâre vor supune aprobării Guvernului modificarea și completarea actelor normative privind atribuțiile, organizarea și funcționarea acestora.

Art. 45. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea instrumentelor structurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 20 aprilie 2004, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 1.200/2004 pentru constituirea, organizarea și funcționarea Comitetului național de coordonare a procesului de pregătire pentru gestionarea instrumentelor structurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 4 august 2004.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
Laszlo Borbely
Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Attila Korodi
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat
p. Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Remus Pricopie,
Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și
profesii liberale,
Ovidiu Ioan Silaghi
p. Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Constantin Teodorescu,
secretar de stat
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat

București, 21 aprilie 2008.

Nr. 457.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...