Guvernul României

Hotărârea nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naționale de sănătate în anul 2008

Modificări (3), Referințe (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 aprilie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 48 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) În anul 2008, programele naționale de sănătate se derulează în mod distinct sau în comun de către Ministerul Sănătății Publice și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, după caz.

(2) Programele naționale de sănătate se finanțează de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice, din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătății Publice către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Structura programelor naționale de sănătate, obiectivele anuale și necesarul de resurse ale acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Art. 3. -

(1) Programele naționale de sănătate prevăzute în anexă sunt elaborate, implementate și coordonate la nivel național de Agenția Națională pentru Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății Publice.

(2) Casa Națională de Asigurări de Sănătate implementează și derulează programele naționale de sănătate prevăzute la lit. B din anexă, conform strategiei aprobate de Ministerul Sănătății Publice.

Art. 4. -

(1) Coordonatorii regionali și locali din cadrul institutelor și centrelor de sănătate publică, respectiv din cadrul autorităților de sănătate publică, asigură pentru programele prevăzute la lit. A din anexă implementarea și monitorizarea la nivel regional, respectiv local.

(2) Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate, răspunde de asigurarea, urmărirea, evidențierea și controlul utilizării fondurilor aprobate, precum și de monitorizarea, controlul și analiza indicatorilor fizici și de eficiență pentru programele prevăzute la lit. B din anexă.

(3) Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite Agenției Naționale pentru Programe de Sănătate, lunar, în termen de 30 de zile de la încheierea lunii, indicatorii fizici și de eficiență pentru programele prevăzute la lit. B din anexă.

Art. 5. -

(1) Repartizarea fondurilor destinate programelor naționale de sănătate finanțate de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice se face în condițiile legii.

(2) Ministerul Sănătății Publice calculează o cotă de rezervă de până la 5% din fondurile rezultate după aplicarea prevederilor alin. (1), pe care o reține la dispoziția sa din veniturile proprii alocate programelor naționale de sănătate. Această sumă se utilizează cu aceeași destinație, în situații justificate, pe parcursul execuției bugetare și se repartizează până la data de 31 octombrie a anului curent.

Art. 6. -

(1) Din sumele alocate programelor naționale de sănătate prevăzute în anexă se finanțează lunar instituțiile și furnizorii de servicii medicale prin care se derulează programele și subprogramele, pe baza cererilor justificative ale acestora și în limita fondurilor aprobate.

(2) Pentru realizarea atribuțiilor referitoare la programele naționale de sănătate prevăzute la lit. A din anexă, autoritățile de sănătate publică pot încheia contracte cu furnizori de servicii medicale autorizați și evaluați, după caz.

(3) Sumele prevăzute în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanțarea programelor naționale de sănătate cu scop curativ prevăzute la lit. B pct. I din anexă se alocă în baza contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale sau cu farmaciile cu circuit deschis prin care se derulează aceste programe, precum și în baza contractelor încheiate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru servicii de hemodializă și dializă peritoneală cu centre-pilot sau cu alți furnizori privați de servicii medicale de specialitate, în condițiile legii.

Art. 7. -

(1) Sumele alocate pentru programele naționale de sănătate sunt cuprinse în bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților sanitare publice, respectiv în veniturile furnizorilor de servicii medicale privați prin care acestea se derulează și se utilizează potrivit destinațiilor stabilite.

(2) Unitățile și instituțiile sanitare publice care derulează programe naționale de sănătate au obligația gestionării eficiente a mijloacelor materiale și bănești și a organizării evidenței contabile a cheltuielilor pentru fiecare program sau subprogram, pe subdiviziunile clasificației bugetare, precum și a organizării evidenței nominale, pe baza codului numeric personal, a beneficiarilor programului/subprogramului.

(3) Furnizorii privați de servicii medicale care derulează programe naționale de sănătate au obligația gestionării eficiente a mijloacelor materiale și bănești și a organizării evidenței nominale, pe baza codului numeric personal, a beneficiarilor programului/subprogramului.

Art. 8. -

(1) Pentru realizarea obiectivelor și activităților cuprinse în unele programe naționale de sănătate finanțate de la bugetul de stat și din venituri proprii, Ministerul Sănătății Publice organizează licitații la nivel național. Produsele și serviciile pentru care se organizează licitații la nivel național sunt prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor. Pentru realizarea celorlalte obiective și activități cuprinse în programele naționale de sănătate finanțate de la bugetul de stat, din venituri proprii și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru care nu se organizează licitații la nivel național, achiziționarea bunurilor și produselor specifice, a medicamentelor și a materialelor sanitare se face de către instituțiile/unitățile sanitare care derulează programele respective.

(2) Lista cuprinzând denumirile comerciale ale medicamentelor, pentru care nu se stabilește preț de referință, aferente denumirilor comune internaționale aprobate prin hotărâre a Guvernului, precum și materialele sanitare specifice care se acordă în spital și ambulatoriu în cadrul programelor naționale de sănătate se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

(3) Medicamentele eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluși în unele programe naționale de sănătate, se suportă la nivelul prețului de decontare, aprobat prin ordin al ministrului sănătății publice. Prescrierea acestor medicamente în ambulatoriu se face utilizând denumirea comercială. Modificări (1)

(4) Medicamentele utilizate în unitățile sanitare cu paturi pentru tratamentul specific al bolnavilor cuprinși în unele programe naționale de sănătate se achiziționează de către acestea la un preț care nu poate depăși prețul de decontare, în condițiile prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice. Modificări (1)

(5) Pentru asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cu diabet zaharat, al celor care au efectuat transplant și al pacienților cu unele boli rare aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice, medicamentele antidiabetice specifice - antidiabetice orale și de tipul insulinelor, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant, precum și medicamentele pentru unele boli rare se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Contravaloarea acestor medicamente se asigură prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătății Publice către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

(6) Sumele aferente testelor de automonitorizare a glicemiei pentru bolnavii insulinodependenți se asigură prin transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. În trimestrul al II-lea al anului 2008, sumele pentru testele de automonitorizare a glicemiei se suportă din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii prevăzute în bugetul Ministerului Sănătății Publice, în condițiile stabilite prin normele tehnice de realizare a programelor.

(7) Pentru asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice, eliberarea medicamentelor specifice de tip oral și injectabile pentru tratamentul ambulatoriu se face prin farmaciile cu circuit deschis, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

(8) Medicamentele utilizate în unitățile sanitare cu paturi pentru tratamentul specific al bolnavilor cu afecțiuni oncologice și al celor cu diabet zaharat, medicamente care se eliberează și prin farmacii cu circuit deschis și pentru care se stabilește preț de decontare, se achiziționează de către aceste unități la un preț care nu poate depăși prețul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătății publice.

(9) Contravaloarea medicamentelor necesare atât pentru tratamentul în ambulatoriu, cât și în spital al bolnavilor cu afecțiuni oncologice se asigură prin transferuri de la bugetul de stat și din venituri proprii prevăzute în bugetul Ministerului Sănătății Publice către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

(10) Pentru asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cu HIV/SIDA, eliberarea medicamentelor specifice necesare pentru tratamentul ambulatoriu se face prin farmaciile cu circuit deschis, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum și prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare prin care se derulează programul, în condițiile prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor de sănătate. Contravaloarea acestor medicamente se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

(11) Medicamentele pentru bolnavii cu HIV/SIDA cuprinși în programul național de boli transmisibile, utilizate în unitățile sanitare cu paturi pentru tratamentul specific pe perioada spitalizării, precum și pentru tratamentul ambulatoriu, eliberate prin farmacia cu circuit închis a unității sanitare, se achiziționează de către aceste unități la un preț care nu poate depăși prețul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătății publice; pentru restul medicamentelor, specifice tratamentului bolnavilor cuprinși în acest program, achiziția se face de către unitățile sanitare, în condițiile legii. În condițiile în care prin farmaciile cu circuit închis se eliberează medicamente specifice pentru tratamentul ambulatoriu, medicamentele se vor elibera în baza prescripțiilor medicale. În vederea decontării, aceste prescripții se depun la casele de asigurări de sănătate, împreună cu documentele justificative prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate.

(12) Contravaloarea materialelor sanitare necesare monitorizării bolnavilor cu HIV/SIDA cuprinși în programul național de boli transmisibile, utilizate în unitățile sanitare, se suportă din transferuri din bugetul Ministerului Sănătății Publice către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

(13) Casa Națională de Asigurări de Sănătate și casele de asigurări de sănătate realizează activitățile și obiectivele din Programul național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primară, prevăzute la lit. B pct. II din anexă. Casa Națională de Asigurări de Sănătate achiziționează servicii de tipărire și expediere a taloanelor securizate, precum și a scrisorilor de informare a populației, pentru situațiile prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor de sănătate, în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice.

(14) Taloanele necesare populației pentru prezentarea la medicul de familie și la furnizorul de servicii medicale paraclinice pot fi utilizate numai până la data de 31 decembrie 2008, după care se anulează și se distrug. Modificări (1)

(15) În vederea realizării activităților și obiectivelor din Programul național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primară, casele de asigurări de sănătate încheie contracte pentru derularea programului cu furnizorii de servicii medicale în asistența medicală primară și ambulatorie de specialitate paraclinică, care îndeplinesc criteriile de selecție stabilite prin Normele metodologice pentru realizarea și raportarea activităților specifice din cadrul Programului național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primară, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 994/354/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 19 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

(16) Ministerul Sănătății Publice achiziționează tehnica de calcul, programele informatice necesare colectării, validării, raportării, preluării raportărilor privind serviciile acordate în cadrul programului, centralizării și prelucrării datelor colectate, necesare derulării Programului național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primară, în condițiile prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice. Tehnica de calcul se dă în folosință gratuită cabinetelor de medicină de familie, prin autoritățile de sănătate publică, pentru derularea Programului național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primară.

(17) Întreținerea și actualizarea programelor informatice prevăzute la alin. (13) se realizează de către Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar București, în baza contractelor încheiate cu Ministerul Sănătății Publice.

(18) Ministerul Sănătății Publice asigură, prin autoritățile de sănătate publică, sumele necesare pentru desfășurarea activității unităților județene de implementare a programului, pe baza cererilor fundamentate ale acestora și în limita fondurilor aprobate.

Art. 9. -

(1) Sumele aferente obiectivului prevăzut la lit. b) din structura Programului național de boli cardiovasculare, Programului național de oncologie, Programului național de diabet zaharat, Programului național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană, Programului național de hemofilie, talasemie și alte boli rare, Programului de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, programe din cadrul Programului național de boli netransmisibile, prevăzute la lit. A pct. II din anexă, se asigură prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătății Publice către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Sumele pentru controlul bolnavilor cu diabet zaharat, constând în efectuarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c), aferente obiectivului prevăzut la lit. a) din cadrul Programului național de diabet zaharat din structura programelor naționale privind bolile netransmisibile, prevăzut la lit. A pct. II.4 din anexă, se asigură prin transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) Sumele pentru automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependent, constând în teste, aferente obiectivului prevăzut la lit. c) din cadrul aceluiași program prevăzut la lit. A pct. II.4 din anexă, se asigură prin transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Testele se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, în baza actelor adiționale la contractele pentru furnizare de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, încheiate de casele de asigurări de sănătate cu farmaciile. Bolnavul cu diabet zaharat insulinodependent beneficiază de o sumă fixă pentru teste de automonitorizare. Suma fixă, documentele justificative și condițiile de acordare a testelor se stabilesc prin normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate. Modificări (1)

(4) Sumele aferente obiectivelor prevăzute la lit. a)-e) din cadrul Programului național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primară, prevăzut la lit. A pct. VIII din anexă, se asigură prin transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Sumele aferente obiectivelor prevăzute la lit. f)-h) din cadrul aceluiași program se asigură din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice, de la titlul "Active nefinanciare".

Art. 10. -

(1) Pentru realizarea unor activități specifice programelor naționale de sănătate derulate de Ministerul Sănătății Publice, unitățile sanitare finanțate integral din venituri proprii și instituțiile publice care derulează programe de sănătate pot finanța cheltuieli de personal.

(2) Activitățile pentru care se utilizează personalul prevăzut la alin. (1) se nominalizează în normele tehnice de realizare a programelor, aprobate în condițiile legii.

Art. 11. -

În sumele prevăzute pentru finanțarea programelor naționale de sănătate se cuprind și cheltuielile ocazionate de monitorizarea și controlul acestora.

Art. 12. -

(1) Ministerul Sănătății Publice poate realiza studii, activități și lucrări aferente programelor naționale de sănătate, prin contracte încheiate, în condițiile prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice, cu unitățile din coordonarea sau aflate sub autoritatea sa.

(2) În contractele încheiate cu unitățile prevăzute la alin. (1) se vor preciza următoarele: activitățile care fac obiectul contractului, sumele aferente fiecărei activități, modul de raportare și valorificare a rezultatelor, termenele intermediare și termenul final de predare. În funcție de îndeplinirea acestor cerințe, va fi aprobată decontarea contravalorii lucrărilor sau a prestațiilor, după caz.

Art. 13. -

(1) Sumele utilizate de Ministerul Sănătății Publice și Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru finanțarea programelor naționale de sănătate de la data de 1 ianuarie 2008 până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri sunt cuprinse în sumele aprobate pe anul 2008 pentru programele respective.

(2) Cheltuielile angajate, lichidate și ordonanțate în cadrul prevederilor bugetare aprobate pentru programele naționale de sănătate în anul 2007 și neplătite până la data de 31 decembrie 2007 se vor plăti în contul bugetului pe anul 2008.

Art. 14. -

În vederea derulării în bune condiții a programelor naționale de sănătate, în urma evaluărilor trimestriale ale indicatorilor specifici și în funcție de realizarea obiectivelor și activităților propuse se stabilește modul de alocare a resurselor rămase neutilizate.

Art. 15. - Modificări (1)

Instituțiile, furnizorii publici și privați de servicii medicale, precum și farmaciile cu circuit deschis care derulează programe naționale de sănătate sunt obligate să respecte prevederile legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Art. 16. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2008.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Vasile Ciurchea
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 26 martie 2008.

Nr. 357.

ANEXĂ

STRUCTURA PROGRAMELOR NAȚIONALE DE SĂNĂTATE, OBIECTIVELE ANUALE ȘI
NECESARUL DE RESURSE

A. PROGRAME NAȚIONALE DE SĂNĂTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE ȘI CU SCOP CURATIV FINANȚATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII PUBLICE

NECESAR RESURSE:

I. Pentru realizarea programelor naționale de sănătate în anul 2008: Modificări (3)

1. Buget de stat: total - 346.810 mii lei, din care:

a) bunuri și servicii: 118.060 mii lei;

b) transferuri: 228.750 mii lei, din care:

- transferuri FNUASS: 147.000 mii lei.

2. Venituri proprii: total - 1.279.864 mii lei, din care:

a) bunuri și servicii: 20.000 mii lei;

b) transferuri: 1.259.864 mii lei

- transferuri FNUASS: 1.131.364 mii lei.

II. Pentru plata în anul 2008 a cheltuielilor angajate, lichidate și ordonanțate în anul 2007 în cadrul programelor naționale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor naționale de sănătate în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare:

Buget de stat: total - 32.490 mii lei, din care:

a) bunuri și servicii: 31.847 mii lei;

b) transferuri: 643 mii lei.

STRUCTURA:

I. Programele naționale privind bolile transmisibile

Structura:

1. Programul național de imunizare

Obiectiv:

Protejarea sănătății populației împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare

2. Programul național de boli transmisibile (infecție HIV, tuberculoză, hepatite virale, infecții cu transmitere sexuală și alte boli transmisibile prioritare)

Obiectiv:

Supravegherea și controlul infecției HIV/SIDA, tuberculozei, hepatitelor virale, infecțiilor cu transmitere sexuală și ale altor boli transmisibile prioritare

Structura:

2.1. Subprogramul de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare

2.2. Subprogramul de supraveghere și control al infecției HIV

2.3. Subprogramul de supraveghere și control al tuberculozei

2.4. Subprogramul de supraveghere și control al hepatitelor virale

2.5. Subprogramul de supraveghere și control al bolilor cu transmitere sexuală

3. Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale

Obiectiv:

Creșterea calității serviciilor medicale în spitale prin îmbunătățirea managementului infecțiilor nosocomiale

4. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă

Obiectiv:

Protejarea sănătății publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanți din mediul de viață și muncă

5. Programul național de hematologie și securitate transfuzională

Obiective:

a) Asigurarea securității transfuzionale

b) Promovarea donării benevole, recrutarea și menținerea donatorilor

II. Programele naționale privind bolile netransmisibile

Structura:

1. Programul național de boli cardiovasculare

Obiective:

a) Prevenția primară și secundară a bolilor cardiovasculare

b) Tratamentul pacienților cu afecțiuni cardiovasculare, prin chirurgie cardiovasculară, cardiologie intervențională și electrofiziologie

2. Programul național de oncologie

Obiective:

a) Prevenirea și diagnosticarea în stadii incipiente a afecțiunilor oncologice (cancer de col uterin, mamar, colo-rectal și prostată)

b) Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice

3. Programul național de sănătate mintală

Obiective:

a) Asigurarea continuității și creșterea accesibilității și calității îngrijirilor de sănătate mintală

b) Prevenirea consumului de droguri și asigurarea tratamentului specific la persoanele cu toxicodependență

Structura:

a) Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatrică și psihosocială*)

b) Subprogramul de prevenire și tratament ale toxicodependențelor

*) Sumele pentru reabilitarea centrelor de sănătate mintală, precum și a secțiilor și unităților sanitare de psihiatrie sunt prevăzute în Programul de administrație sanitară și politici de sănătate al Ministerului Sănătății Publice.

4. Programul național de diabet zaharat

Obiective:

a) Prevenția primară și secundară a diabetului zaharat [inclusiv prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c)]

b) Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat

c) Automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulino-dependenți (teste)

5. Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană

Obiective:

a) Asigurarea condițiilor pentru efectuarea procedurilor de transplant

b) Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților cu transplant

6. Programul de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță

Obiective:

a) Asigurarea investigațiilor diagnostice și a tratamentului chirurgical al unor afecțiuni complexe cu ajutorul dispozitivelor de înaltă performanță

b) Tratamentul surdității congenitale prin implant cohlear și proteze auditive

7. Programul național de boli endocrine

Obiectiv:

Prevenirea și diagnosticarea precoce a afecțiunilor endocrine cu impact major asupra stării de sănătate a populației

8. Programul național de hemofilie, talasemie și alte boli rare

a) Diagnosticarea precoce și prevenirea complicațiilor la bolnavii cu hemofilie, talasemie și alte boli rare

b) Tratamentul medicamentos la bolnavii cu hemofilie, talasemie și alte boli rare

9. Programul de management al registrelor naționale

Obiectiv:

Realizarea și implementarea la nivel național a evidenței informatizate a bolnavilor și a registrelor pentru afecțiunile cu impact major asupra stării de sănătate a populației**)

**) Sumele pentru realizarea infrastructurii registrelor pentru afecțiunile cu impact major asupra stării de sănătate a populației sunt prevăzute în Programul de administrație sanitară și politici de sănătate al Ministerului Sănătății Publice.

10. Programul de urgență prespitalicească

Obiectiv:

Creșterea accesului populației la servicii medicale de urgență

III. Programul național de promovare a sănătății

Obiectiv:

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin promovarea unui stil de viață sănătos și combaterea principalilor factori de risc

1. Programul de promovare a unui stil de viață sănătos

2. Programul de comunicare, informare și promovare a acțiunilor din cadrul programelor naționale de sănătate

3. Programul de scădere a consumului de tutun

IV. Programul național de sănătate a femeii și copilului

Obiectiv:

Creșterea accesului și calității serviciilor specifice de sănătate a femeii și copilului

V. Programul național de tratament în străinătate

Obiectiv:

Asigurarea accesului la investigații și tratament în străinătate pentru afecțiunile care nu pot fi tratate în țară

VI. Programul național de asistență comunitară și acțiuni pentru sănătate

Obiectiv:

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației, prin creșterea accesului la servicii medicale furnizate la nivel comunitar al populației vulnerabile, din zone defavorizate

VII. Rezerva Ministerului Sănătății Publice

VIII. Programul național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primară

Obiective:

a) Asigurarea tipăririi și securizării cu elemente împotriva falsificării sau contrafacerii, precum și expedierea poștală a taloanelor necesare populației pentru prezentarea la medicul de familie și la furnizorul de servicii medicale paraclinice și a scrisorilor de informare a populației

b) Evaluarea stării de sănătate a populației și a factorilor de risc, în vederea păstrării și promovării sănătății, precum și a prevenirii îmbolnăvirilor și complicațiilor acestora

c) Cunoașterea ponderii factorilor de risc pentru bolile cu impact major asupra sănătății populației

d) Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin creșterea accesului populației la servicii de asistență medicală preventivă și creșterea speranței de viață

e) Efectuarea de consiliere și screening clinico-biologic, în vederea depistării precoce a afecțiunilor oncologice, cardiovasculare etc., în funcție de factorii de risc identificați în urma activității de evaluare a stării de sănătate a populației

f) Asigurarea cabinetelor de medicină de familie cu tehnică de calcul și programe informatice, necesare derulării programului*)

g) Asigurarea programelor informatice necesare colectării, validării, raportării, preluării raportărilor privind serviciile acordate în cadrul programului, centralizarea și prelucrarea datelor colectate*)

h) Asigurarea programului informatic pentru gestionarea serviciilor acordate în asistența medicală primară

i) Monitorizarea și controlul activităților prevăzute în contractele încheiate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale în asistența medicală primară și ambulatorie de specialitate paraclinică, în cadrul programului

*) Sumele pentru obiectivele prevăzute la lit. f) și g) sunt cuprinse în Programul de administrație sanitară și politici de sănătate al Ministerului Sănătății Publice.

B. PROGRAME NAȚIONALE DE SĂNĂTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE ȘI CU SCOP CURATIV FINANȚATE DIN BUGETUL FONDULUI NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

NECESAR RESURSE: Modificări (1)

Buget FNUASS: 2.143.417 mii lei, din care:

- transferuri din bugetul Ministerului Sănătății Publice: 1.278.364 mii lei.

STRUCTURA:

I. Programele naționale de sănătate cu scop curativ

1. Programul național de boli transmisibile

a) Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere

b) Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză

2. Programul național de boli cardiovasculare

Obiectiv:

Tratamentul pacienților cu afecțiuni cardiovasculare, prin chirurgie cardiovasculară, cardiologie intervențională și electrofiziologie

3. Programul național de oncologie

Obiectiv:

Tratamentul pacienților cu afecțiuni oncologice

4. Programul național de boli neurologice

a) Subprogramul de tratament al sclerozei multiple

b) Subprogramul de tratament al surdității congenitale prin implant cohlear și proteze auditive

5. Programul național de diabet zaharat

Obiective:

a) prevenția secundară a diabetului zaharat [prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c)]

b) tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat

c) automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependenți (teste)

6. Programul național de hemofilie, talasemie și alte boli rare

Obiectiv:

Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu hemofilie, talasemie și alte boli rare

7. Programul național de boli endocrine

Obiectiv:

Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferări maligne

8. Programul național de ortopedie

Obiectiv:

Tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afecțiuni articulare și tratamentul prin implant segmentar de coloană al pacienților cu diformități de coloană

9. Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană

Obiectiv:

Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților cu transplant

10. Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică

II. Programul național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primară

Structura: pe activități, după cum urmează:

Activități în cadrul derulării și implementării programului

Obiective:

1. asigurarea tipăririi și securizării cu elemente împotriva falsificării sau contrafacerii a taloanelor necesare populației pentru prezentarea la medicul de familie și la furnizorul de servicii medicale paraclinice și a scrisorilor de informare a populației, însoțite de documentele necesare informării acestora

2. asigurarea expedierii poștale a taloanelor necesare populației pentru prezentarea la medicul de familie și la furnizorul de servicii medicale paraclinice și a scrisorilor de informare a populației

3. îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin creșterea accesului populației la servicii de asistență medicală preventivă și creșterea speranței de viață

4. efectuarea de consiliere și screening clinico-biologic, în vederea depistării precoce a afecțiunilor oncologice, cardiovasculare, neurologice etc., în funcție de factorii de risc identificați în urma activității de evaluare a stării de sănătate a populației

5. monitorizarea și controlul activităților prevăzute în contractele încheiate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale în asistența medicală primară și ambulatorie de specialitate paraclinică, în cadrul programului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...