Guvernul României

Hotărârea nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Referințe (16), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 februarie 2008 până la 26 februarie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 907/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor publice, după cum urmează:

a) conținutul-cadru al studiului de prefezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1; Practică judiciară (1)

b) conținutul-cadru al studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 2; Practică judiciară (1)

c) conținutul-cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, prevăzut în anexa nr. 3. Practică judiciară (1)

Art. 2. - Practică judiciară (3)

(1) Se aprobă Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, prevăzută în anexa nr. 4.

(2) Se aprobă structura devizului general, prevăzută în anexa nr. 5.

(3) Se aprobă structura devizului pe obiect, prevăzută în anexa nr. 6.

Art. 3. - Practică judiciară (1)

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) analiză cost-beneficiu: instrumentul de evaluare a avantajelor investițiilor din punctul de vedere al tuturor grupurilor de factori interesați, pe baza valorilor monetare atribuite tuturor consecințelor pozitive și negative ale investiției;

b) documentație de avizare pentru lucrări de intervenții: documentația tehnico-economică similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică și, după caz, ale raportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți lucrărilor de intervenții la construcții existente; Practică judiciară (1)

c) investiție publică majoră: investiția publică al cărei cost total depășește echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investițiilor promovate în domeniul protecției mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investițiilor promovate în alte domenii;

d) lucrări de intervenții: lucrările la construcții existente, inclusiv instalațiile aferente, asimilate obiectivelor de investiții, care constau în: reparații capitale, transformări, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări termice, precum și lucrări de intervenții pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale, efectuate în scopul asigurării cerințelor esențiale de calitate și funcționale ale construcțiilor, potrivit destinației lor; Practică judiciară (1)

e) studiu de fezabilitate: documentația tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții pe baza necesității și oportunității realizării acestuia și care cuprinde soluțiile funcționale, tehnologice, constructive și economice ce urmează a fi supuse aprobării; Practică judiciară (4)

f) studiu de prefezabilitate: documentația tehnico-economică prin care se fundamentează necesitatea și oportunitatea investiției pe bază de date tehnice și economice.

Art. 4. - Practică judiciară (1)

Prevederile prezentei hotărâri se aplică pentru realizarea obiectivelor de investiții noi, precum și lucrărilor de intervenții la construcții existente, finanțate, total sau parțial, din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. - Practică judiciară (9)

(1) Proiectarea lucrărilor de construcții pentru obiective de investiții noi, inclusiv extinderi, se elaborează în următoarele faze: Practică judiciară (7)

a) studiu de fezabilitate;

b) proiect tehnic; Practică judiciară (2)

c) detalii de execuție.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru obiectivele de investiții noi, inclusiv extinderi, ale căror documentații tehnicoeconomice intră în competența de aprobare a Guvernului, se elaborează un studiu de prefezabilitate anterior elaborării studiului de fezabilitate.

(3) Proiectarea lucrărilor de construcții pentru intervenții la construcții existente, inclusiv instalațiile aferente, se elaborează în următoarele faze: Practică judiciară (7)

a) expertiză tehnică și, după caz, audit energetic;

b) documentație de avizare a lucrărilor de intervenții;

c) proiect tehnic; Practică judiciară (1)

d) detalii de execuție. Practică judiciară (1)

Art. 6. - Practică judiciară (1)

Prin excepție de la prevederile art. 4, prezenta hotărâre nu se aplică:

a) obiectivelor de investiții/lucrărilor de intervenții aflate în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care se supun prevederilor actelor normative în vigoare la data aprobării;

b) obiectivelor de investiții/lucrărilor de intervenții pentru ale căror studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost demarate procedurile de achiziție publică, în condițiile legii;

c) obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții la construcții existente, cuprinse în programele instituțiilor care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

Art. 7. - Practică judiciară (1)

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Practică judiciară (3)

Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor, poate emite instrucțiuni care se aprobă prin ordin al ministrului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. -

Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 6 lit. c), conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor publice se aprobă prin ordin al ministrului/conducătorului organului de specialitate al administrației publice centrale interesat, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor și al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 10. -

(1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002, cu completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
Laszlo Borbely
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 9 ianuarie 2008.

Nr. 28.

ANEXA Nr. 1 Practică judiciară (2)

CONȚINUTUL-CADRU
al studiului de prefezabilitate

A. Piese scrise

Date generale:

1. denumirea obiectivului de investiții;

2. amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);

3. titularul investiției;

4. beneficiarul investiției; Practică judiciară (1)

5. elaboratorul studiului.

Necesitatea și oportunitatea investiției

1. necesitatea investiției:

a) scurtă prezentare privind situația existentă, din care să rezulte necesitatea investiției;

b) tabele, hărți, grafice, planșe desenate, fotografii etc., care să expliciteze situația existentă și necesitatea investiției;

c) deficiențele majore ale situației actuale privind necesarul de dezvoltare a zonei;

d) prognoze pe termen mediu și lung;

2. oportunitatea investiției:

a) încadrarea obiectivului în politicile de investiții generale, sectoriale sau regionale;

b) actele legislative care reglementează domeniul investiției, după caz;

c) acorduri internaționale ale statului care obligă partea română la realizarea investiției, după caz.

Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse:

1. scenarii propuse (minimum două);

2. scenariul recomandat de către elaborator;

3. avantajele scenariului recomandat.

Date privind amplasamentul și terenul pe care urmează să se amplaseze obiectivul de investiție

Informații despre terenul din amplasament:

1. situația juridică privind proprietatea asupra terenului care urmează a fi ocupat - definitiv și/sau temporar - de obiectivul de investiții;

2. suprafața estimată a terenului;

3. caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinate în baza studiului geotehnic realizat special pentru obiectivul de investiții privind:

a) zona seismică de calcul și perioada de colț;

b) datele preliminare asupra naturii terenului de fundare și presiunea convențională;

c) nivelul maxim al apelor freatice;

4. studiile topografice preliminare;

5. datele climatice ale zonei în care este situat amplasamentul.

Costul estimativ al investiției

1. Cheltuieli pentru elaborarea documentației tehnico-economice:

a) cheltuieli pentru elaborarea documentațiilor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, expertiză tehnică, proiect tehnic și detalii de executie), după caz;

b) cheltuieli pentru activitatea de consultanță și asistență tehnică;

c) cheltuieli pentru obținerea avizelor și acordurilor de principiu necesare elaborării studiului de prefezabilitate;

d) cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări și a contractului de servicii de proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform prevederilor legale (instrucțiuni pentru ofertanți, publicitate, onorarii și cheltuieli de deplasare etc.).

2. Valoarea totală estimată a investiției

Avize și acorduri de principiu, după caz

B. Piese desenate:

1. plan de amplasare în zonă (1:25.000 - 1:5.000);

2. plan general (1:2.000 - 1:500).

ANEXA Nr. 2 Practică judiciară (16)

CONȚINUTUL-CADRU
al studiului de fezabilitate

A. Piese scrise

Date generale:

1. denumirea obiectivului de investiții;

2. amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);

3. titularul investiției;

4. beneficiarul investiției;

5. elaboratorul studiului.

Informații generale privind proiectul

1. situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

2. descrierea investiției:

a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat;

b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

- scenarii propuse (minimum două);

- scenariul recomandat de către elaborator;

- avantajele scenariului recomandat;

c) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

3. date tehnice ale investiției:

a) zona și amplasamentul;

b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

c) situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

d) studii de teren:

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referință național;

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări;

- alte studii de specialitate necesare, după caz;

e) caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate, și variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

f) situația existentă a utilităților și analiza de consum:

- necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării;

- soluții tehnice de asigurare cu utilități;

g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

4. durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

Costurile estimative ale investiției

1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

2. eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

Analiza cost-beneficiu:

1. identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință;

2. analiza opțiunilor1);

3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu;

4. analiza economică2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu;

5. analiza de senzitivitate;

6. analiza de risc.

Sursele de finanțare a investiției

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție;

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în prețuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),

din care:

- construcții-montaj (C+M);

2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

- anul I;

- anul II

.................;

3. durata de realizare (luni);

4. capacități (în unități fizice și valorice);

5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Avize și acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

2. certificatul de urbanism;

3. avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.);

4. acordul de mediu;

5. alte avize și acorduri de principiu specifice.

B. Piese desenate:

1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000);

2. plan general (1: 2000 - 1:500);

3. planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

1) Varianta zero (variantă fără investiție), varianta maximă (variantă cu investiție maximă), varianta medie (variantă cu investiție medie); se va preciza varianta selectată.

2) Este obligatorie doar în cazul investițiilor publice majore.

ANEXA Nr. 3 Practică judiciară (2)

CONȚINUTUL-CADRU
al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

A. Piese scrise

Date generale:

1. denumirea obiectivului de investiții;

2. amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);

3. titularul investiției;

4. beneficiarul investiției;

5. elaboratorul documentației.

Descrierea investiției:

1. situația existentă a obiectivului de investiții:

- starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, potrivit legii;

- valoarea de inventar a construcției;

- actul doveditor al forței majore, după caz;

2. concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic:

- prezentarea a cel puțin două opțiuni;

- recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluției optime din punct de vedere tehnic și economic, de dezvoltare în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții.

Date tehnice ale investiției:

1. descrierea lucrărilor de bază și a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază;

2. descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spațiile consolidate/reabilitate/reparate;

3. consumuri de utilități:

a) necesarul de utilități rezultate, după caz în situația executării unor lucrări de modernizare;

b) estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități.

Durata de realizare și etapele principale:

- graficul de realizare a investiției:

Costurile estimative ale investiției:

1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;

2. eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

Indicatori de apreciere a eficienței economice:

- analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenții față de valoarea de inventar a construcției.

Sursele de finanțare a investiției

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției:

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție;

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în prețuri - luna, anul, 1 euro =..... lei),

din care:

- construcții-montaj (C+M);

2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

- anul I;

- anul II;

.................;

3. durata de realizare (luni);

4. capacități (în unități fizice și valorice);

5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Avize și acorduri de principiu:

1. certificatul de urbanism;

2. avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.);

3. acordul de mediu;

4. alte avize și acorduri de principiu specifice tipului de intervenție.

B. Piese desenate:

1. plan de amplasare în zonă (1: 25000-1:5000);

2. plan general (1: 2000-1:500);

3. planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

NOTĂ:

Cheltuielile de investiții aferente lucrărilor de intervenții se aprobă de către ordonatorul principal de credite, conform prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.

ANEXA Nr. 4

METODOLOGIE
privind elaborarea devizului general pentru obiective de
investiții și lucrări de intervenții
Referințe (2)

ANEXA Nr. 5 Practică judiciară (2)

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării ...............*)

În mii lei/mii euro la cursul ............ lei/euro din data de ..........

Nr. crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.1 Obținerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 Studii de teren
3.2 Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații
3.3 Proiectare și inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achiziție
3.5 Consultanță
3.6 Asistență tehnică
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1 Construcții și instalații
4.2 Montaj utilaje tehnologice
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj
4.4 Utilaje fără montaj și echipamente de transport
4.5 Dotări
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de șantier 5.1.1. Lucrări de construcții 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar
6.1 Pregătirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice și teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
Din care C + M

*) Se înscrie denumirea obiectivului de investiție/lucrărilor de intervenție

NOTĂ: În cazul lucrărilor de intervenții de natura consolidărilor la construcții existente și instalațiile aferente, precum și în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și/sau calamități naturale valoarea cheltuielilor aferente se va evidenția distinct în devizul general pe fiecare capitol/subcapitol de cheltuieli, atât în lei, cât și în euro.

ANEXA Nr. 6

DEVIZUL
obiectului ............................................*)

În mii lei/mii euro la cursul ............ lei/euro din data de ............

Nr. crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII
1 Terasamente
2 Construcții: rezistență (fundații, structură de rezistență) și arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)
3 Izolații
4 Instalații electrice
5 Instalații sanitare
6 Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet
7 Instalații de alimentare cu gaze naturale
8 Instalații de telecomunicații
... ...............................
TOTAL I
II. - MONTAJ
... Montaj utilaje și echipamente tehnologice
TOTAL II
III. - PROCURARE
... Utilaje și echipamente tehnologice
... Utilaje și echipamente de transport
... Dotări
TOTAL III
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

*) Se înscrie denumirea obiectului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...