Guvernul României

Hotărârea nr. 266/2008 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 117 alin. (2) și (3), precum și al art. 125 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru dotarea și funcționarea Biroului Electoral Central se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

(2) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru tipărirea proceselor-verbale pentru centralizarea rezultatului votării la nivel național, precum și pentru asigurarea serviciilor și echipamentelor de comunicații suplimentare față de cele deja existente la Serviciul de Telecomunicații Speciale, în vederea asigurării serviciilor de comunicații necesare Biroului Electoral Central și birourilor electorale de circumscripție, se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale și al Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Național de Statistică, conform competențelor.

(3) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru instruirea și informarea membrilor birourilor electorale și a celorlalți participanți la procesul electoral, precum și a altor activități îndeplinite de Autoritatea Electorală Permanentă și filialele sale regionale, specifice perioadei electorale, se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Autorității Electorale Permanente.

(4) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitățile specifice Ministerului Internelor și Reformei Administrative pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor autorităților administrației publice locale se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(5) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, altele decât cele de la alin. (1)-(4), se vor suporta din bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, ale județelor sau al municipiului București, după caz.

(6) Pentru efectuarea cheltuielilor necesare în vederea pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2008, se suplimentează bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, al Autorității Electorale Permanente, al Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și al Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Național de Statistică, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, cu sumele prevăzute în anexă.

Art. 2. -

(1) Ministerul Internelor și Reformei Administrative, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat, asigură achiziționarea hârtiei necesare pentru tipărirea buletinelor de vot la alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2008, urmând ca sumele cheltuite să fie recuperate din bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, ale județelor sau al municipiului București, după caz.

(2) Ministerul Internelor și Reformei Administrative va repartiza instituțiilor prefectului cantitățile de hârtie necesare tipăririi buletinelor de vot.

(3) Cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte, rămasă neutilizată, se restituie unităților teritoriale ale Administrației Naționale a Rezervelor de Stat de unde a fost ridicată, în termen de 10 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(4) Plata hârtiei efectiv consumate, după restituirea prevăzută la alin. (3), facturată la preț de înregistrare în contabilitate, se face în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor alegerilor.

(5) Instituțiile prefectului vor asigura imprimarea buletinelor de vot în vederea garantării securității acestor documente.

(6) Cheltuielile privind tipărirea proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor, precum și dotarea cu echipamente și tehnică de calcul, aplicații informatice și consumabile necesare efectuării operațiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în stațiile de prelucrare organizate la nivelul circumscripțiilor județene, respectiv a municipiului București, și al birourilor electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București, se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Național de Statistică.

(7) Sumele necesare pentru închirierea de la operatorii publici a circuitelor telefonice și conexiunilor locale de comunicații de date, în vederea asigurării serviciilor de telefonie specială și de comunicații de date necesare Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscripție județeană, respectiv a municipiului București, și birourilor electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București, se vor asigura prin bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale, buget ce va cuprinde și:

a) cheltuielile privind asigurarea serviciilor de telefonie și comunicații între birourile electorale ale secțiilor de votare și birourile electorale de circumscripție pe raza căreia își desfășoară activitatea, pe de o parte, și între birourile electorale de circumscripție organizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor și birourile electorale de circumscripție județeană, respectiv între birourile electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București și Biroul Electoral de Circumscripție al Municipiului București, pe de altă parte, în zonele în care autoritățile locale nu pot asigura mijloace de comunicații din surse proprii;

b) sumele necesare organizării unui sistem informatic care să furnizeze, în ziua alegerilor, date privind prezența populației la vot, pe baza datelor transmise de către birourile electorale ale secțiilor de votare cuprinse într-un eșantion reprezentativ la nivel județean și național.

Art. 3. -

(1) În cadrul bugetului aprobat, efectuarea cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale se va realiza de către ordonatorii de credite, cu informarea periodică a Comisiei pentru transparență.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se compune din câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare, din 2 reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și din 2 reprezentanți ai Clubului Român de Presă.

(3) Componența nominală a comisiei prevăzute la alin. (1) se stabilește de către președintele Comisiei tehnice centrale, pe baza propunerilor formulate de partidele politice parlamentare, organizațiile neguvernamentale și Clubul Român de Presă.

(4) Comisia prevăzută la alin. (1) își desemnează președintele dintre membrii nominalizați potrivit alin. (3).

Art. 4. -

Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfășurării procesului electoral, primarii vor utiliza bunurile materiale recuperate de la alegerile anterioare și aflate în stare bună.

Art. 5. -

(1) Pe toată perioada exercitării atribuțiilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor autorităților administrației publice locale, instituțiile la care sunt angajați membrii birourilor electorale, statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar le asigură acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii.

(2) Pentru membrii Biroului Electoral Central, începând cu data încheierii procesului-verbal de învestire se acordă o indemnizație de 50 lei pe zi de activitate, care se suportă din bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative. Modificări (1)

(3) Statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar care participă la executarea operațiunilor generate de activitatea de la Biroul Electoral Central vor primi o indemnizație de 35 lei pe zi de activitate, care se suportă din bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative. Modificări (1)

(4) Membrii birourilor electorale de circumscripție și ai birourilor electorale ale secțiilor de votare beneficiază de o indemnizație de 50 lei pe zi de activitate. Statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar care participă la efectuarea operațiunilor generate de desfășurarea alegerilor autorităților administrației publice locale, pe lângă aceste birouri, primesc o indemnizație de 35 lei pe zi de activitate. Modificări (1)

(5) Membrilor Biroului Electoral Central, statisticienilor, informaticienilor și personalului tehnic auxiliar al acestuia, care participă la realizarea operațiunilor legate de desfășurarea alegerilor autorităților administrației publice locale, precum și personalului Ministerului Internelor și Reformei Administrative, care este în misiune de pază la acest birou, li se asigură în fiecare zi de activitate 7 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea și gustări. Aceste cheltuieli se suportă din bugetul alocat Ministerului Internelor și Reformei Administrative, conform art. 1 alin. (1).

(6) Membrilor birourilor electorale de circumscripție, statisticienilor, informaticienilor și personalului tehnic auxiliar al acestora, care participă la realizarea operațiunilor legate de desfășurarea alegerilor autorităților administrației publice locale, precum și personalului Ministerului Internelor și Reformei Administrative, care este în misiune de pază la aceste birouri, li se asigură în fiecare zi de activitate 7 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea și gustări.

(7) Membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare și personalului Ministerului Internelor și Reformei Administrative, care este în misiune de pază la aceste birouri, li se asigură în ziua votării 7 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea și gustări.

(8) Plata indemnizațiilor prevăzute la alin. (4) se face pe baza listelor de prezență avizate de președinții birourilor electorale.

(9) Veniturile din indemnizațiile prevăzute la alin. (2)-(4) se impozitează conform prevederilor legale în vigoare.

(10) Prin zi de activitate se înțelege munca desfășurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puțin de 6 ore pe zi.

(11) Pe lângă drepturile prevăzute la alin. (4), membrii birourilor electorale care domiciliază în alte localități beneficiază de indemnizația de delegare, precum și de decontarea cheltuielilor de transport și cazare, potrivit reglementărilor în vigoare care stabilesc aceste drepturi pentru personalul din instituțiile publice.

(12) Plata indemnizațiilor prevăzute la alin. (4) și (11) și a cheltuielilor de protocol prevăzute la alin. (6) și (7) se asigură din bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, ale județelor sau al municipiului București, după caz.

Art. 6. -

Cheltuielile pentru prelucrarea și distribuirea pe suport magnetic a datelor necesare pentru elaborarea sau actualizarea listelor electorale permanente și a listelor electorale complementare, cheltuielile pentru tipărirea listelor electorale permanente, a listelor electorale complementare, a copiilor de pe listele electorale permanente și complementare, precum și a celorlalte tipizate utilizate în procesul electoral se suportă din bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

Art. 7 -

(1) Cheltuielile necesare în vederea transportului și distribuirii materialelor, documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral se fac de instituțiile prefectului, urmând ca sumele necesare pentru acoperirea acestora să fie recuperate de acestea din bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, ale județelor sau al municipiului București, după caz.

(2) Pentru organizarea și desfășurarea procesului electoral, consumul de carburanți și cheltuielile cu telefoanele efectuate de autoritățile administrației publice implicate în organizarea alegerilor se suplimentează cu 50% față de normativele în vigoare, în perioada martie - iunie 2008.

Art. 8. -

(1) Confecționarea ștampilelor cu mențiunea "Votat" și a timbrelor autocolante ce se aplică pe cărțile de identitate ale cetățenilor este asigurată de Ministerul Internelor și Reformei Administrative, iar cheltuielile respective vor fi recuperate de instituțiile prefectului din bugetele comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, ale județelor sau al municipiului București, după caz.

(2) Ministerul Internelor și Reformei Administrative va repartiza ștampilele cu mențiunea "Votat" și timbrele autocolante către instituțiile prefectului, care împreună cu primarii le vor distribui secțiilor de votare.

(3) Confecționarea celorlalte modele de ștampile necesare în vederea controlului și desfășurării procesului electoral se asigură de instituțiile prefectului, cheltuielile urmând a fi recuperate din bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, ale județelor sau al municipiului București, după caz.

Art. 9. -

(1) Consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București vor include în bugetele proprii pe anul 2008 prevederi corespunzătoare pentru decontarea cheltuielilor necesare în vederea desfășurării procesului electoral, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Pentru reîntregirea fondurilor utilizate în procesul electoral, autoritățile administrației publice locale vor achita Ministerului Internelor și Reformei Administrative, prin instituțiile prefectului, din bugetele proprii, în termen de 60 de zile de la încheierea alegerilor, sumele utilizate pentru buna desfășurare a procesului electoral.

(3) Sumele puse la dispoziția Ministerului Internelor și Reformei Administrative, Autorității Electorale Permanente, Serviciului de Telecomunicații Speciale, respectiv Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Național de Statistică, și rămase neutilizate se vor restitui în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publicării rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. -

(1) Sumele alocate Ministerului Internelor și Reformei Administrative, pentru instituțiile prefectului, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru desfășurarea procesului electoral, se vor vira cu această destinație în bugetul fiecărei instituții a prefectului, iar decontarea cheltuielilor respective va fi efectuată cu respectarea prevederilor legale.

(2) În termen de cel mult 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (2), autoritățile administrației publice centrale și instituțiile prefectului cărora le-au fost alocate fonduri, potrivit anexei, comunică Autorității Electorale Permanente situația sumelor alocate și cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, materiale și de capital, în vederea întocmirii raportului prevăzut de art. 29 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Recuperarea de către instituțiile prefectului a sumelor alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prin bugetul său, în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre, se efectuează cu sprijinul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București.

Art. 11. -

Ministerul Economiei și Finanțelor va introduce modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2008 și în volumul și structura bugetului Ministerului Internelor și Reformei Administrative, al Autorității Electorale Permanente, al Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și al Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Național de Statistică.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
Marian Muhuleț
Secretarul general al Guvernului,
Ilie Gavril Bolojan
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 12 martie 2008.

Nr. 266.

ANEXĂ Modificări (1)

- mii lei -
INSTITUȚIA Capitol Cheltuieli TOTAL
Personal Bunuri și servicii Active nefinanciare
1. Ministerul Internelor și Reformei Administrative 4.355 50.228 3.868 58.451
1. Instituțiile prefectului 51.01 36.270 36.270
2. Biroul Electoral Central 51.01 500 630 100 1.230
TOTAL CAP. 51.01: 51.01 500 36.900 100 37.500
1. Inspectoratul General al Poliției Române 61.01 3.200 9.050 136 12.386
2. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române 61.01 90 2.000 2.090
3. Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor 61.01 475 30 3.500 4.005
4. Oficiul Român pentru Imigrări 61.01 68 132 200
5. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră 61.01 50 150 0 200
6. Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor 61.01 700 700
7. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 61.01 40 1.330 1.370
TOTAL CAP. 61.01: 61.01 3.855 13.328 3.768 20.951
2. Secretariatul General al Guvernului 51.01 7 2.775 865 3.647
- Institutul Național de Statistică 51.01 7 2.775 865 3.647
3. Autoritatea Electorală Permanentă 51.01 17 338 110 465
4. Serviciul de Telecomunicații Speciale 61.01 3.437 3.437
TOTAL GENERAL: 4.379 56.778 4.843 66.000
;
se încarcă...