Guvernul României

Hotărârea nr. 265/2008 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea activităților referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 125 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea activităților referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul internelor
și reformei administrative,
Cristian David
p. Președintele Autorității Electorale
Permanente,
Marian Muhuleț

București, 12 martie 2008.

Nr. 265.

ANEXĂ

PROGRAMUL CALENDARISTIC
pentru realizarea activităților referitoare la organizarea și desfășurarea
alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008

Nr. crt. Termenul de realizare a acțiunii, potrivit prevederilor Legii nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare Descrierea acțiunii Autoritatea sau persoana care realizează acțiunea Modalitatea de realizare a acțiunii
0 1 2 3 4
1. Cu cel puțin 75 de zile înaintea votării, 12 martie 2008 [art. 9 alin. (1)] Stabilirea și aducerea la cunoștință publică a datei alegerilor Guvernul Prin hotărâre ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
2. 12 martie 2008 [art. 10 alin. (2)] Numerotarea circumscripțiilor electorale județene și a municipiului București Guvernul Prin hotărâre ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
3. În termen de 3 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de 14 martie 2008 [art. 1 alin. (1)] Numerotarea circumscripțiilor electorale din fiecare județ și a circumscripțiilor electorale de sector al municipiului București Prefectul Prin ordin
4. Cu cel puțin 24 de ore înainte, cel mai târziu la data de 15 martie 2008 [art. 36 alin. (2)] Aducerea la cunoștință publică a datei ședinței pentru tragerea la sorți a judecătorilor în Biroul Electoral Central Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție Prin presa scrisă și audiovizuală
5. În termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de 16 martie 2008 [art. 125 alin. (2)] Stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor, a modelului listei electorale complementare, modelului copiei de pe listele electorale permanente, modelului copiei de pe listele electorale complementare, modelului listei electorale suplimentare, modelului extrasului de pe listele electorale, modelului listei susținătorilor, modelului listei membrilor organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și al ștampilelor birourilor electorale de circumscripție și ale Biroului Electoral Central, modelului ștampilei de control și al ștampilei cu mențiunea "Votat", modelului timbrului autocolant și modelului proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării Guvernul Prin hotărâri ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
6. În termen de cel mult 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de 16 martie 2008 [art. 36 alin. (2)] Desemnarea judecătorilor din Biroul Electoral Central Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție În ședință publică, prin tragere la sorți dintre judecătorii în exercițiu ai Înaltei Curți de Casație și Justiție
7. În termen de 24 de ore de la învestire, cel mai târziu la data de 17 martie 2008 [art. 36 alin. (3)] Alegerea președintelui Biroului Electoral Central și a locțiitorului acestuia Judecătorii Biroului Electoral Central Prin vot secret
8. În termen de 24 de ore de la alegerea președintelui Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de 18 martie 2008 [art. 36 alin. (4)] Completarea Biroului Electoral Central cu președintele și vicepreședinții Autorității Electorale Permanente și cu câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare
9. În termen de 48 de ore de la desemnarea președintelui Biroului Electoral Central și a locțiitorului acestuia sau, după caz, de la completarea cu reprezentanții partidelor politice parlamentare, cel mai târziu la data de 19 martie 2008 sau, după caz, 20 martie 2008 [art. 39 alin. (1)] Formularea de contestații asupra modului de organizare și a componenței Biroului Electoral Central Persoanele interesate
10. În termen de 2 zile de la înregistrarea contestațiilor, cel mai târziu la data de 20 martie 2008 sau, după caz, 21 martie 2008 [art. 39 alin. (2)] Soluționarea contestațiilor formulate asupra modului de organizare și a componenței Biroului Electoral Central Înalta Curte de Casație și Justiție Prin hotărâre definitivă și irevocabilă
11. În termen de 10 zile de la constituirea Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de 26 martie 2008 [art. 56 alin. (1)] Comunicarea la Biroul Electoral Central a semnelor electorale Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale În scris
12. A doua zi după expirarea termenului prevăzut de art. 56 alin. (1) 27 martie 2008 [art. 56 alin. (7)] Aducerea la cunoștință publică a semnelor electorale Biroul Electoral Central
13. Cu cel puțin 48 de ore înainte de tragerea la sorți, cel mai târziu la data de 29 martie 2008 [art. 24 alin. (8)] Aducerea la cunoștință publică a datei ședinței în care se va efectua tragerea la sorți a președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuia Președintele tribunalului Prin publicare în presă și afișare la ușa instanței
14. Înainte de tragerea la sorți, cel mai târziu la data de 30 martie 2008 [art. 24 alin. (5)] Întocmirea listei cu magistrații și a listei cu alți juriști care participă la tragerea la sorți pentru desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuia Președintele tribunalului și prefectul, împreună cu președintele tribunalului și câte un reprezentant din partea fiecărui partid politic parlamentar
15. Înainte de tragerea la sorți, cel mai târziu la data de 30 martie 2008 [art. 24 alin. (7)] Completarea listei prevăzute la art. 24 alin. (5) cu alte persoane care se bucură de prestigiu în fața locuitorilor, care nu fac parte din niciun partid politic și au cel puțin studii medii, dintre care se vor desemna președinții birourilor electorale de circumscripție și locțiitorii acestora Prefectul, la propunerea primarilor
16. În termen de 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de 31 martie 2008 [art. 24 alin. (5)] Desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuia Președintele tribunalului Prin tragere la sorți
17. În termen de cel mult 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de 31 martie 2008 [art. 12 și 15] Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare; aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare, precum și a numărului circumscripției electorale Primarul Prin dispoziție Prin afișare
18. În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral de circumscripție, cel mai târziu la data de 1 aprilie 2008 [art. 22 alin. (1)] Comunicarea către biroul electoral de circumscripție a numărului de alegători rezultat din listele electorale permanente și complementare Primarul În scris
19. În termen de 2 zile de la constituirea birourilor electorale de circumscripție, cel mai târziu la data de 2 aprilie 2008 [art. 27] Aducerea la cunoștință publică a sediilor birourilor electorale de circumscripție și a programului de activitate al acestora Prefectul Prin afișare și prin orice alt mijloc de publicitate
20. În termen de 48 de ore de la desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuia, cel mai târziu la data de 2 aprilie 2008 [art. 39 alin. (1)] Formularea de contestații privind desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuia Persoanele interesate
21. În termen de 2 zile de la înregistrarea contestațiilor, cel mai târziu la data de 4 aprilie 2008 [art. 39 alin. (2)] Soluționarea contestațiilor privind desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuia Biroul electoral de circumscripție județeană sau a municipiului București, respectiv Biroul Electoral Central Prin hotărâre definitivă și irevocabilă
22. În termen de 24 de ore de la pronunțarea hotărârii, cel mai târziu la data de 5 aprilie 2008 [art. 39 alin. (3)] Comunicarea hotărârii prin care a fost soluționată contestația privind desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuia către președintele tribunalului, care, În cazul admiterii contestației, procedează la o nouă desemnare Biroul electoral de circumscripție județeană sau a municipiului București, respectiv Biroul Electoral Central în scris
23. În termen de 35 de zile de la data stabilirii zilei alegerilor, cel mai târziu la data de 15 aprilie 2008 [art. 16 alin. (1)] Punerea la dispoziția primarilor a listelor electorale permanente Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative
24. Cel mai târziu cu 40 de zile înaintea datei alegerilor, termen limită 22 aprilie 2008 [art. 65 alin. (6)] Solicitarea acordării timpilor de antenă către conducerile posturilor de radiodifuziune și televiziune, publice și private sau, după caz, ale studiourilor teritoriale ale acestora Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, candidații independenți și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale
25. Cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor, termen limită 22 aprilie 2008 [art. 44 și 45] DEPUNEREA CANDIDATURILOR Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, candidații independenți În scris, în 4 exemplare
26. În termen de 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi [art. 50 alin. (3)] Afișarea candidaturilor acceptate Biroul electoral de circumscripție Prin afișare la sediul biroului electoral de circumscripție
27. În termen de cel mult 48 de ore de la afișarea candidaturii [art. 52 alin. (1)] Formularea de contestații împotriva acceptării unei candidaturi Cetățenii, partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale În scris
28. În cel mult 48 de ore de la respingerea candidaturii [art. 52 alin. (2)] Formularea de contestații împotriva respingerii unei candidaturi Candidatul, partidele politice, alianțele politice sau alianțele electorale care au propus candidatura respectivă În scris
29. În termen de 48 de ore de la înregistrarea contestației [art. 52 alin. (5)] Soluționarea contestațiilor formulate împotriva admiterii sau respingerii candidaturii Judecătoria, respectiv tribunalul Prin hotărâre
30. În termen de 24 de ore de la pronunțarea hotărârii [art. 52 alin. (6)] Declararea recursului împotriva hotărârii date În contestație, în cazul admiterii sau respingerii candidaturii Cetățenii, candidații, partidele politice, alianțele politice sau alianțele electorale în scris
31. În termen de 24 de ore de la înregistrarea recursului [art. 52 alin. (6)] Soluționarea recursului declarat împotriva hotărârii pronunțate în soluționarea contestației privind admiterea sau respingerea candidaturii Tribunalul, respectiv Curtea de apel Prin hotărâre definitivă și irevocabilă
32. În termen de 10 zile de la primirea listelor electorale permanente, cel mai târziu la data de 24 aprilie 2008 [art. 16 alin. (2)] Punerea la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale, la cererea și pe cheltuiala acestora, a copiilor de pe listele electorale permanente, precum și de pe listele electorale suplimentare Primarul
33. În termen de cel mult 45 de zile de la stabilirea zilei votării, cel mai târziu la data de 25 aprilie 2008 [art. 221 alin. (4)] Actualizarea listelor electorale complementare Primarul, împreună cu formațiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări
34. În termen de 5 zile de la data până la care se pot propune candidaturile, cel mai târziu la data de 26 aprilie 2008 [art. 24 alin. (13)] Comunicarea către birourile electorale de circumscripție a numelui și prenumelui reprezentanților partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale care vor face parte din aceste birouri electorale Filialele locale ale partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale În scris
35. Până la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de 28 aprilie 2008 [art. 56 alin. (7)] Comunicarea către prefecți a semnelor electorale, În vederea imprimării lor pe buletinele de vot Biroul Electoral Central în scris
36. După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 52 alin. (1), (2), (5) și (6), cel mai târziu la data de 29 aprilie 2008 [art. 53] RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR Biroul electoral de circumscripție Proces-verbal
37. După rămânerea definitivă a candidaturilor [art. 30 lit. d)] Întocmirea situației centralizate privind numărul de liste complete depuse de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale Birourile electorale de circumscripție județeană și a municipiului București
38. În termen de 24 de ore de la întocmirea situației centralizate [art. 30 lit. d)] Transmiterea către Biroul Electoral Central a situației centralizate privind numărul de liste complete depuse de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale Birourile electorale de circumscripție județeană și a municipiului București În scris
39. Până la calcularea timpilor de antenă potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) și (2) [art. 65 alin. (3)] Repartizarea timpilor de antenă pentru partidele politice parlamentare, alianțele acestora și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Parlament Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune Proporțional cu ponderea parlamentară
40. După primirea de la birourile electorale de circumscripție județeană și a municipiului București a situației centralizate privind numărul de liste complete de candidați depuse [art. 37 alin. (1) lit. f)] Centralizarea numărului de liste complete de candidați depuse de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale Biroul Electoral Central
41. În termen de 24 de ore de la centralizarea numărului de liste complete de candidați [art. 37 alin. (1) lit. f)] Comunicarea către Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune a situației centralizate cuprinzând numărul de liste complete de candidați depuse de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale Biroul Electoral Central În scris
42. În termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor transmise de Biroul Electoral Central [art. 65 alin. (1) și (2)] Calcularea timpilor de antenă acordați partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și candidaților independenți la serviciile de Radiodifuziune și de Televiziune, inclusiv la studiourile teritoriale ale acestora Societatea Română de televiziune și Societatea Română de radiodifuziune În funcție de situația listelor complete de candidați prezentate
43. În termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de 30 aprilie 2008 [art. 24 alin. (14)] Completarea birourilor electorale de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale Președintele biroului electoral de circumscripție În funcție de numărul candidaturilor și, eventual, prin tragere la sorți
44. În termen de 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de 1 mai 2008 [art. 36 alin. (5)] Comunicarea la Biroul Electoral Central a reprezentanților partidelor politice neparlamentare, ai alianțelor politice sau alianțelor electorale ale acestora și completarea cu aceștia a Biroului Electoral Central Partidele politice neparlamentare, alianțele politice și alianțele electorale ale acestora care au depus liste complete pentru consiliile județene În cel puțin 18 județe. Biroul Electoral Central, în prezența reprezentanților partidelor politice neparlamentare, alianțelor politice sau alianțelor electorale ale acestora în funcție de numărul candidaturilor și, în caz de egalitate, prin tragere la sorți
45. Cel mai târziu la data de 1 mai 2008 [art. 55 alin. (8) și (12)] Tragerea la sorți pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot Președintele biroului electoral de circumscripție județeană, respectiv a municipiului București; președintele biroului electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București
46. Până la începerea campaniei electorale, cel mai târziu la data de 1 mai 2008 [art. 76 alin. (1)] Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral Primarul Prin dispoziție
47. În termen de 48 de ore de la completarea birourilor electorale de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice, cel mai târziu la data de 2 mai 2008 [art. 39 alin. (1)] Formularea de contestații privind completarea birourilor electorale de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice sau alianțelor electorale Persoanele interesate
48. Cu 30 de zile înainte de data desfășurării alegerilor 2 mai 2008 [art. 61] ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE
49. În termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorți, cel mai târziu la data de 2 mai 2008 [art. 55 alin. (11)] Comunicarea către prefect a ordinii pentru înscrierea pe buletinele de vot, a listelor de candidați și a candidaților la funcția de primar, precum și a ordinii pentru candidații independenți Președintele biroului electoral de circumscripție județeană, respectiv a municipiului București, respectiv de președinții birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București În scris
50. În termen de 48 de ore de la completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanții partidelor politice neparlamentare, cel mai târziu la data de 3 mai 2008 [art. 39 alin. (1)] Formularea de contestații privind completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanții partidelor politice neparlamentare, alianțelor politice sau alianțelor electorale ale acestora Persoanele interesate
51. În termen de 2 zile de la înregistrarea contestațiilor, cel mai târziu la data de 4 mai 2008 [art. 39 alin. (2)] Soluționarea contestațiilor privind completarea birourilor electorale de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice sau alianțelor electorale Biroul electoral de circumscripție județeană sau a municipiului București, respectiv Biroul Electoral Central Prin hotărâre definitivă și irevocabilă
52. În termen de 2 zile de la înregistrarea contestațiilor, cel mai târziu la data de 5 mai 2008 [art. 39 alin. (2)] Soluționarea contestațiilor privind completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanții partidelor politice neparlamentare, alianțelor politice sau alianțelor electorale ale acestora Înalta Curte de Casație și Justiție Prin hotărâre definitivă și irevocabilă
53. Cu cel puțin 20 de zile înainte de data alegerilor, cel mai târziu la data de 12 mai 2008 [art. 125 alin. (3)] Stabilirea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor și primarului Autoritatea Electorală Permanentă Prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
54. Înainte de desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare și a locțiitorului acestuia, cel mai târziu la data de 21 mai 2008 [art. 28 alin. (2) și (4)] Întocmirea listei cu juriști și alte persoane propuse de primar care au, de regulă, cel puțin studii medii și nu fac parte din niciun partid politic, dintre care vor fi desemnați președintele biroului electoral al secției de votare și locțiitorul acestuia Prefectul, la propunerea primarului
55. Înainte de tipărirea buletinelor de vot [art. 57 alin. (3)] Prezentarea unui exemplar al primului tiraj, pentru fiecare tip de buletin de vot din fiecare circumscripție electorală, membrilor biroului electoral de circumscripție județeană, respectiv a municipiului București Prefectul
56. Cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor, termen limită 22 mai 2008 [art. 57 alin. (4)] TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT Birourile electorale de circumscripție, prin grija prefecților
57. Cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor, termen limită 22 mai 2008 [art. 28 alin. (6)] Desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare și a locțiitorului acestuia Președintele tribunalului Prin tragere la sorți
58. După tipărirea buletinelor de vot [art. 58 alin. (1)] Preluarea de la prefect a buletinelor de vot de către primar, împreună cu președintele biroului electoral de circumscripție Prefectul, primarul, președintele biroului electoral de circumscripție Proces-verbal
59. În termen de 24 de ore de la desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare și a locțiitorului acestuia, cel mai târziu la data de 23 mai 2008 [art. 28 alin. (8)] Comunicarea către președintele biroului electoral al secției de votare a numărului de candidați propuși de fiecare partid politic, alianță politică sau alianță electorală Președintele biroului electoral de circumscripție În scris
60. În termen de 24 de ore de la desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare și a locțiitorului acestuia, cel mai târziu la data de 23 mai 2008 [art. 28 alin. (8)] Comunicarea reprezentanților în biroul electoral al secției de votare Partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale care au depus liste de candidați sau propuneri de candidați pentru funcția de primar În circumscripția respectivă în scris
61. În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 28 alin. (8), cel mai târziu la data de 24 mai 2008 [art. 28 alin. (7), (10) și (12)] Completarea biroului electoral al secției de votare cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale Președintele biroului electoral al secției de votare Proces-verbal
62. În termen de 48 de ore de la desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare și a locțiitorului acestuia, cel mai târziu la data de 24 mai 2008 [art. 39 alin. (1)] Formularea de contestații privind desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare, respectiv a locțiitorului acestuia Persoanele interesate
63. În termen de 3 zile de la tipărirea buletinelor de vot, cel mai târziu la data de 25 mai 2008 [art. 59] Afișarea a câte unui buletin de vot din fiecare categorie, vizat și anulat de președintele biroului electoral de circumscripție, la sediul primăriei, al biroului electoral de circumscripție și al biroului electoral al secției de votare Primarul, președintele biroului electoral de circumscripție
64. În termen de 48 de ore de la completarea biroului electoral al secției de votare cu reprezentanții partidelor politice, cel mai târziu la data de 26 mai 2008 [art. 39 alin. (1)] Formularea de contestații privind desemnarea membrilor biroului electoral al secției de votare Persoanele interesate
65. În termen de 2 zile de la înregistrarea contestațiilor, cel mai târziu la data de 26 mai 2008 [art. 39 alin. (2)] Soluționarea contestațiilor privind desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare, respectiv a locțiitorului acestuia Biroul electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală sau de sector al municipiului București Prin hotărâre definitivă și irevocabilă
66. În termen de 24 de ore de la soluționarea contestației privind desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare, respectiv a locțiitorului acestuia, cel mai târziu la data de 27 mai 2008 [art. 39 alin. (3)] Comunicarea către președintele tribunalului a hotărârii prin care s-a soluționat contestația privind desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare, respectiv a locțiitorului acestuia Biroul electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală sau de sector al municipiului București În cazul admiterii contestației, președintele tribunalului va proceda la o nouă desemnare
67. Cu 5 zile înainte de data alegerilor 27 mai 2008 [art. 22 alin. (2)] Comunicarea către biroul electoral de circumscripție a numărului definitiv de alegători pe baza datelor cuprinse În copiile de pe listele electorale permanente, copiile de pe listele electorale complementare și în lista suplimentară Primarul în scris
68. În termen de 2 zile de la înregistrarea contestațiilor, cel mai târziu la data de 28 mai 2008 [art. 39 alin. (2)] Soluționarea contestațiilor privind completarea biroului electoral al secției de votare Biroul electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală sau de sector al municipiului București Prin hotărâre definitivă și irevocabilă
69. Cu 3 zile înainte de data alegerilor 29 mai 2008 [art. 222 alin. (3)] Înaintarea copiilor de pe listele electorale complementare către birourile electorale ale secțiilor de votare Primarul Proces-verbal
70. Cu 3 zile înainte de data alegerilor 29 mai 2008 [art. 16 alin. (6)] Transmiterea copiilor de pe listele electorale permanente și a listei electorale suplimentare, în două exemplare, birourilor electorale ale secțiilor de votare Primarul Proces-verbal
71. Cu cel puțin 2 zile înaintea datei alegerilor, cel mai târziu în data de 30 mai 2008 [art. 89 alin. (2)] Solicitarea de acreditare ca delegați a reprezentanților tuturor partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale care au participat la alegeri și nu au reprezentanți în biroul electoral al secției de votare Conducerile organizațiilor județene ale partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale Solicitare scrisă adresată biroului electoral de circumscripție
72. În termen de cel mult 24 de ore de la intervenirea unor modificări în lista electorală permanentă, după trimiterea copiilor la biroul electoral al secției de votare [art. 16 alin. (8)] Comunicarea către biroul electoral al secției de votare a modificărilor intervenite în lista electorală permanentă Primarul
73. 31 mai 2008, ora 7,00 [art. 61] ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE
74. Cel mai târziu în preziua alegerilor, termen limită 31 mai 2008 [art. 58 alin. (1)] Predarea buletinelor de vot președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare Primarul, împreună cu președintele biroului electoral de circumscripție Prin proces-verbal
75. În ajunul zilei alegerilor 31 mai 2008, ora 18,00 [art. 78 alin. (3) și (4)] Prezentarea președintelui și a membrilor biroului electoral al secției de votare la sediul acesteia și luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii și corectitudinii operațiunilor de votare și a pazei în jurul localului de vot Președintele și membrii biroului electoral al secției de votare
76. În ziua votării 1 iunie 2008, ora 6,00 [art. 79] Verificarea de către președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri, a existenței materialelor necesare votării (urne, liste electorale, formulare de liste electorale suplimentare, ștampile, tușiere etc.), sigilarea urnelor prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare și aplicarea ștampilei de control a secției de votare pe ultima pagină (albă) a buletinelor de vot Președintele și membrii biroului electoral al secției de votare
77. 1 iunie 2008, ora 7,00 [art. 81] ÎNCEPEREA VOTĂRII
78. 1 iunie 2008, ora 21,00 [art. 81] ÎNCHIDEREA VOTĂRII
79. După închiderea votării [art. 92 alin. (1)] Numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale și întocmirea dosarelor cu rezultatele votării Președintele și membrii biroului electoral al secției de votare Proces-verbal
80. În cel mult 24 de ore de la închiderea votării, cel mai târziu la data de 2 iunie 2008, ora 21,00 [art. 92 alin. (1) și (2)] Predarea către biroul electoral de circumscripție a dosarelor cuprinzând rezultatele votării în secția de votare Președintele biroului electoral al secției de votare, împreună cu cel puțin 2 membri ai biroului electoral al secției de votare, stabiliți prin tragere la sorți Proces-verbal Transportul se face cu pază militară
81. După primirea dosarelor de la birourile electorale ale secțiilor de votare [art. 93] Predarea către biroul electoral de circumscripție județeană, respectiv a municipiului București, a dosarelor cuprinzând rezultatele pentru consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București Locțiitorul președintelui biroului electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector, împreună cu un alt membru al biroului, desemnat prin tragere la sorți Proces-verbal Transportul se face cu pază militară
82. După primirea dosarelor conținând procesele-verbale cu rezultatul numărării voturilor de la toate birourile electorale ale secțiilor de votare și după soluționarea contestațiilor formulate [art. 94 alin. (1)] Totalizarea voturilor și atribuirea mandatelor Biroul electoral de circumscripție Proces-verbal
83. În termen de cel mult 48 de ore de la închiderea votării 3 iunie 2008, ora 21,00 [art. 37 alin. (3)] Formularea de cereri pentru anularea alegerilor într-o circumscripție electorală Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau candidații independenți Cerere motivată, însoțită de dovezile pe care se întemeiază
84. [art. 99 alin. (6)] Transmiterea unui exemplar al procesului- verbal întocmit de Biroul electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală sau de sector al municipiului București la biroul electoral de circumscripție județeană, respectiv a municipiului București biroul electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală sau de sector al municipiului București
85. [art. 99 alin. (5)] Înaintarea dosarului privind alegerea consilierilor locali, consilierilor județeni, respectiv a consilierilor din Consiliul General al Municipiului București, după caz, la consiliile locale, consiliile județene, respectiv la Consiliul General al Municipiului București Dosarul privind alegerea primarului se trimite la judecătorie, iar în cazul primarului general al municipiului București, la Tribunalul București Biroul electoral de circumscripție Transmiterea dosarelor se face în vederea validării mandatelor
86. [art. 100 alin. (2)] Centralizarea voturilor și rezultatul alegerilor pe județ, respectiv pe municipiul București, pe partide politice, alianțe politice, alianțe electorale și candidați independenți și încheierea câte unui proces-verbal pentru consilierii locali, consilierii județeni, consilierii municipiului București, respectiv pentru primari și primarul general și publicarea în Monitorul Oficial al județului, respectiv al municipiului București, a rezultatului alegerilor Biroul electoral de circumscripție județeană și a municipiului București
87. [art. 100 alin. (5)] Înaintarea unui exemplar al procesului-verbal întocmit de Biroul electoral de circumscripție județeană, respectiv a municipiului București, împreună cu procesele-verbale primite de la birourile electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București, cu pază militară, la biroul electoral Central, în vederea centralizării rezultatelor pe țară și publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I Biroul Electoral de circumscripție județeană sau a municipiului București
88. [art. 37 alin. (1) lit. g)] Totalizarea voturilor la nivel național și asigurarea publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I Biroul Electoral Central
Modificări (1)

NOTĂ: Modificări (1)

În cazul turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului potrivit art. 97 alin. (6) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acesta are loc peste două săptămâni, respectiv în data de 15 iunie 2008.

;
se încarcă...