Guvernul României

Hotărârea nr. 191/2008 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1, 2 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi, precum și pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2005 privind paza sediilor instanțelor judecătorești, parchetelor și Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor și valorilor aparținând acestora, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare necesare desfășurării normale a activității în aceste sedii, precum și protecția magistraților

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Anexele nr. 1, 2 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 punctul I litera A, pozițiile 4 și 9 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

4. Obiectivul Snagov-Sat (Vilele 1A, 1B, 10 și 11);

.....................................................................................................................

9. Complexul Vile Neptun (Complexul Lotus cu vilele Nufărul, Trandafirul, Ghiocelul, Lotus și anexele, Centrul de conferințe Club Bazin și obiectivul Ambasador, Punctul Termic-Bazar Neptun, Complexurile Turist și Doina, Panseluța, Mărul A+B, Părul A+B, Nucul A+B, Violeta, Bujorul, Crinul, Complexul Dunărea);".

2. La anexa nr. 1 punctul I litera C, pozițiile 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 și 14 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

1. Sediul Ministerului Internelor și Reformei Administrative

.....................................................................................................................

4. Sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor

5. Sediul Ministerului Economiei și Finanțelor

.....................................................................................................................

7. Sediul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse

8. Sediul Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

9. Sediul Ministerului Transporturilor

.....................................................................................................................

12. Sediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, str. Apolodor nr. 17

13. Departamentul de coordonare a fondurilor nerambur sabile - obiectiv al Ministerului Economiei și Finanțelor din bd. Mircea Vodă nr. 44

14. Sediul Comisariatului General al Gărzii Financiare, Piața Alba Iulia nr. 6."

3. La anexa nr. 1 punctul I litera C, după poziția 15 se introduce o nouă poziție, poziția 16, cu următorul cuprins:

"

16. Sediul Agenției Naționale de Integritate din bd. Lascăr Catargiu nr. 15".

4. La anexa nr. 1 punctul I litera D, pozițiile 5 și 9 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

5. Obiectivele Ministerului Internelor și Reformei Administrative stabilite prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative;

.....................................................................................................................

9. Sediile unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului, la care funcționează casierii-tezaur din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București și administrațiilor finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București, municipiilor, orașelor și comunelor, precum și transporturile de valori și numerar efectuate de acestea (234 de obiective)."

5. La anexa nr. 1 punctul I litera D, după poziția 9 se introduce o nouă poziție, poziția 10, cu următorul cuprins:

"

10. Sediul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare din str. Locotenent Zalic nr. 4."

6. La anexa nr. 1 punctul II litera B, poziția 5 se abrogă.

7. La anexa nr. 1, punctul IV "Sediile unor organisme și organizații internaționale" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1. Sediul Casei Organizației Națiunilor Unite (ONU);

2. Sediul Casei Uniunii Europene;

3. Sediul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR);

4. Sediul Centrului European pentru Învățământ Superior (UNESCO - CEPES);

5. Sediul Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM);

6. Sediul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD);

7. Sediul Băncii Mondiale;

8. Reședința șefului Delegației Comisiei Europene;

9. Reședința reprezentantului Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR)."

8. La anexa nr. 2 punctul I, poziția 5 se abrogă.

9. La anexa nr. 2 punctul II, poziția 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1. Banca Națională a României - sediul central (inclusiv Arhivele Băncii Naționale a României, Direcția de audit intern, Sucursala Municipiului București, Imprimeria Băncii Naționale a României), 13 sucursale județene și transporturile de valori efectuate de către acestea."

10. La anexa nr. 2 punctul II, poziția 2 se abrogă.

11. La anexa nr. 2 punctul III, poziția 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1. Sediul central și sediile structurilor teritoriale din Cluj-Napoca, Timișoara și Iași ale Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației - 4 obiective".

12. La anexa nr. 2 punctul III, după poziția 1 se introduce o nouă poziție, poziția 2, cu următorul cuprins:

"

2. Agenția pentru Serviciile Societății Informaționale, Str. Italiană nr. 22, București."

13. La anexa nr. 2, punctul IV și nota explicativă aferentă asteriscului se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

IV. Paza transporturilor și a produselor cu caracter special*), astfel definite prin lege, efectuate de către persoanele juridice autorizate, cu excepția celor prevăzute în anexa nr. 1, la solicitarea acestora.

*) Potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, «Paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau în: arme, muniții, tehnică de luptă, materii explozive, stupefiante, substanțe toxice, materiale nucleare sau alte materii radioactive ori alte materii sau substanțe periculoase, se efectuează cu mijloace de transport anume destinate și se asigură cu efective de jandarmi, cu excepția celor organizate și executate cu efective ale Ministerului Apărării»".

14. La anexa nr. 4 punctul II, literele b), g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) Realizarea iluminatului de securitate al perimetrului, al punctelor vitale din interiorul obiectivului și al căilor de acces cu lămpi fluorescente, orientate către exterior;

.....................................................................................................................

g) Mijloacele tehnice de pază, alarmare și sisteme împotriva efracției, care vor fi amenajate în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, care vor fi conectate la dispeceratele proprii din obiective deservite de jandarmi sau la dispeceratele unităților (subunităților) de jandarmi;

h) Mijloacele tehnice pentru asigurarea legăturilor cu fir și a celor radio digitale dintre elementele de dispozitiv, corpul de gardă și eșaloanele superioare acestora."

15. La anexa nr. 4 punctul II, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

"

i) Mijloace tehnice pentru executarea controlului antiterorist asupra persoanelor și autovehiculelor".

16. La anexa nr. 4 punctul III, literele b), f) și g) se abrogă.

17. La anexa nr. 4 punctul III, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) Executarea lucrărilor de întreținere și reparații la imobilele și instalațiile puse la dispoziția subunității de jandarmi;".

18. La anexa nr. 4 punctul IV poziția A, litera c) se abrogă.

19. La anexa nr. 4 punctul IV poziția B, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) Autoturisme de însoțire pentru efectivele de jandarmi care asigură paza și protecția transporturilor;".

20. La anexa nr. 4 punctul V, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:

"

o) Alte obligații ale beneficiarului de pază și protecție cu efective de jandarmi vor fi prevăzute în contractul de prestări de servicii încheiat între părți."

Art. II. -

La articolul 1 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2005 privind paza sediilor instanțelor judecătorești, parchetelor și Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor și valorilor aparținând acestora, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare necesare desfășurării normale a activității în aceste sedii, precum și protecția magistraților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 21 iulie 2005, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Paza sediilor instanțelor judecătorești, parchetelor și Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor și valorilor aparținând acestora, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare necesare desfășurării normale a activității în aceste sedii se asigură în mod gratuit de către Jandarmeria Română, prin unitățile sale teritoriale, cu un număr de 4.288 de jandarmi."

Art. III. -

Posturile și efectivele disponibilizate ca urmare a ridicării pazei de la obiectivele Băncii Comerciale Române se redistribuie în cadrul Jandarmeriei Române pentru îndeplinirea misiunilor din competență, prevăzute de lege, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat în finanțare Ministerului Internelor și Reformei Administrative pe anul 2008.

Art. IV. -

Posturile necesare pentru instalarea pazei la obiectivele prevăzute la pct. 3 al art. I referitor la pct. I lit. C poz. 16 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005, la pct. 5 al art. I referitor la pct. I lit. D poz. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005, precum și suplimentarea posturilor prevăzute la pct. 4 al art. I referitor la pct. I lit. D poz. 9 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 și la art. II referitor la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2005 se asigură prin redistribuirea posturilor disponibilizate ca urmare a ridicării pazei și protecției cu efective de jandarmi de la obiectivele Băncii Comerciale Române.

Art. V. -

Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. VI. -

(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarii serviciilor de pază vor achita debitele bănești existente la data ridicării pazei.

(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, părțile vor încheia acte adiționale la contractele de prestări de servicii pentru actualizarea obligațiilor ce revin beneficiarilor de pază și protecție cu efective de jandarmi.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Ministrul justiției,
Zsuzsanna Peter,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 27 februarie 2008.

Nr. 191.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...