Guvernul României

Hotărârea nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori

Modificări (3), Puneri în aplicare (2), Referințe (3), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 septembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Obiective

Art. 1. -

(1) Prezenta hotărâre are ca scop stabilirea cerințelor privind introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor și a unor reguli specifice privind colectarea, tratarea, reciclarea și eliminarea deșeurilor de baterii și acumulatori, destinate să completeze legislația națională armonizată privind deșeurile și să promoveze un nivel înalt de colectare și reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și reglementarea interzicerii introducerii pe piață a bateriilor și acumulatorilor care conțin substanțe periculoase.

(2) Prezenta hotărâre urmărește îmbunătățirea performanțelor de mediu ale bateriilor și acumulatorilor și ale activităților aferente tuturor operatorilor economici implicați în ciclul de viață al bateriilor și acumulatorilor, respectiv ale producătorilor, distribuitorilor și utilizatorilor finali și în special ale operatorilor direct implicați în operațiunile de tratare și reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori.

Domeniul de aplicare

Art. 2. -

(1) Prezenta hotărâre se aplică tuturor tipurilor de baterii și acumulatori, indiferent de forma, volumul, greutatea, materialele componente sau utilizarea acestora, fără a se aduce atingere legislației naționale armonizate care transpune Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz și Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile provenite de la echipamente electrice și electronice (DEEE). Modificări (1)

(2) Prezenta hotărâre nu se aplică bateriilor și acumulatorilor utilizați în:

a) echipamentele asociate protecției intereselor esențiale ale României, armele, munițiile și materialul de război, cu excepția produselor care nu sunt destinate unor scopuri specific militare;

b) echipamentele destinate să fie lansate în spațiu.

Definiții

Art. 3. -

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) baterie sau acumulator - orice sursă de energie electrică generată prin transformarea directă a energiei chimice și constituită din una sau mai multe celule primare (nereîncărcabile) ori din una sau mai multe celule secundare (reîncărcabile);

b) ansamblu de baterii - orice set de baterii sau acumulatori care sunt conectați împreună și/ori sunt încapsulați într-un înveliș exterior pentru a forma o unitate completă pe care utilizatorul final nu intenționează să o separe sau să o deschidă;

c) baterie sau acumulator portabil - orice baterie sau acumulator, baterie tip pastilă, ansamblu de baterii care este sigilat, poate fi transportat manual și nu este nici baterie industrială sau acumulator industrial, nici baterie ori acumulator auto;

d) baterie tip pastilă - orice baterie sau acumulator portabil, de dimensiune mică și cu formă rotundă, al cărui diametru este mai mare decât înălțimea și care este utilizat în scopuri specifice, cum ar fi: proteze auditive, ceasuri, echipamente portabile mici și ca rezervă de energie;

e) baterie sau acumulator auto - orice baterie sau acumulator destinat să alimenteze sistemele auto de pornire, iluminat ori de aprindere;

f) baterie sau acumulator industrial - orice baterie sau acumulator proiectat exclusiv pentru utilizare industrială ori profesională sau folosit în orice tip de vehicul electric;

g) deșeu de baterie sau acumulator - orice baterie sau acumulator care constituie deșeu conform prevederilor lit. b) din anexa nr. IA la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

h) reciclare - reprelucrarea într-un proces de producție a materialelor conținute în deșeuri în scopul lor inițial sau în alte scopuri, cu excepția recuperării energiei;

i) eliminare - oricare dintre operațiunile aplicabile prevăzute în anexa nr. IIA la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

j) tratare - orice activitate desfășurată asupra deșeurilor de baterii și acumulatori după ce acestea au fost predate pentru procesare în instalații de sortare, de pregătire pentru reciclare sau de pregătire pentru eliminare;

k) aparat - orice echipament electric sau electronic, definit conform Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, care este alimentat integral sau parțial de baterii ori acumulatori sau poate fi alimentat în acest mod; Modificări (1)

l) producător - orice persoană dintr-un stat membru care, cu titlu profesional și indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv tehnicile de comunicare la distanță, definite conform Ordonanței Guvernului nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, republicată, introduce pentru prima dată pe piață în România baterii sau acumulatori, inclusiv cei încorporați în aparate ori vehicule; Modificări (1)

m) distribuitor - orice persoană care furnizează baterii și acumulatori, cu titlu profesional, unui utilizator final;

n) introducere pe piață - furnizarea sau punerea la dispoziția unui terț, contra cost sau gratuit, pe teritoriul României, inclusiv importul pe teritoriul vamal al României;

o) operator economic - orice producător, distribuitor, persoană care desfășoară activități de colectare, de reciclare sau altă persoană care efectuează operațiuni de tratare;

p) unealtă electrică fără fir - aparat portabil alimentat cu baterii sau acumulatori, destinat pentru activități din domeniile grădinăritului, construcțiilor și întreținerii;

r) rata de colectare pentru un an calendaristic - procentajul obținut prin împărțirea greutății deșeurilor de baterii portabile și de acumulatori portabili colectați, conform art. 7 alin. (9) sau conform Hotărârii Guvernului nr. 448/2005, pe parcursul anului calendaristic respectiv, la greutatea medie a bateriilor portabile și acumulatorilor portabili pe care producătorii fie îi vând direct utilizatorilor finali, fie îi livrează unor terți pentru a fi vânduți utilizatorilor finali din România pe parcursul anului respectiv și al celor 2 ani calendaristici precedenți; Modificări (1)

s) utilizator final - orice persoană fizică, persoană fizică autorizată sau persoană juridică care cumpără ori dobândește baterii sau acumulatori portabili, baterii ori acumulatori auto, baterii sau acumulatori industriali în scopul utilizării lor, și nu al comercializării;

ș) sistem "depozit" - sistemul prin care cumpărătorul, la cumpărarea unei baterii și/sau a unui acumulator pentru autovehicul, plătește vânzătorului o sumă de bani care îi este rambursată atunci când bateria și/sau acumulatorul uzat cu electrolitul în el este returnat persoanelor juridice care comercializează baterii și/sau acumulatori pentru autovehicule.

Interdicții

Art. 4. -

(1) Fără a se aduce atingere legislației naționale armonizate care transpune Directiva 2000/53/CE, este interzisă introducerea pe piață a:

a) tuturor bateriilor sau acumulatorilor care conțin mercur într-o proporție mai mare de 0,0005% din greutate, indiferent dacă sunt sau nu integrate în aparate;

b) bateriilor și acumulatorilor portabili, inclusiv a celor integrați în aparate, care conțin cadmiu într-o proporție mai mare de 0,002% din greutate.

(2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică bateriilor tip pastilă cu un conținut de mercur de cel mult 2% din greutate.

(3) Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplică bateriilor și acumulatorilor portabili destinați să fie utilizați în:

a) sisteme de urgență și de alarmă, inclusiv iluminatul de urgență;

b) echipamente medicale; sau

c) unelte electrice fără fir. Modificări (1)

Îmbunătățirea performanței de mediu

Art. 5. -

(1) Ministerul Economiei și Finanțelor propune programe de cercetare care încurajează îmbunătățirea performanței de mediu globale a bateriilor și acumulatorilor, pe parcursul întregului ciclu de viață al acestora, precum și dezvoltarea și comercializarea bateriilor și a acumulatorilor care conțin cantități mai mici de substanțe periculoase sau care conțin substanțe mai puțin poluante, în special ca înlocuitori pentru mercur, cadmiu și plumb.

(2) Ministerul Economiei și Finanțelor și Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile pot folosi instrumente economice pentru a promova utilizarea bateriilor și a acumulatorilor care conțin substanțe mai puțin poluante.

(3) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile notifică Comisiei Europene măsurile cu privire la punerea în aplicare a instrumentelor prevăzute la alin. (2).

Introducerea pe piață

Art. 6. -

(1) Este interzisă împiedicarea, limitarea sau restricționarea introducerii pe piață a bateriilor și acumulatorilor care îndeplinesc cerințele prezentei hotărâri.

(2) Persoanele fizice și juridice nu pot introduce pe piață, după data de 26 septembrie 2008, decât baterii sau acumulatori care îndeplinesc cerințele prezentei hotărâri.

(3) Introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor se realizează numai de către producătorii înregistrați. Modificări (1)

(4) Până la data de 31 decembrie 2008, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului, întocmește un registru al producătorilor de baterii și acumulatori în care sunt centralizate anual informații, inclusiv estimări cu privire la: Modificări (1)

a) tipul, numărul și greutatea bateriilor și acumulatorilor introduși pe piață;

b) tipul, numărul și greutatea deșeurilor de baterii și acumulatori care au fost colectate prin toate mijloacele și tratate, reciclate și eliminate;

c) tipul, numărul și greutatea deșeurilor de baterii și acumulatori colectate exportate.

(5) Procedura de înregistrare se stabilește prin ordin comun al ministrului mediului și dezvoltării durabile și al ministrului economiei și finanțelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Producătorii existenți pe piață au obligația de a se înscrie până la data de 30 aprilie 2009 în registrul prevăzut la alin. (4), primind un număr de înregistrare ce va fi comunicat de aceștia tuturor rețelelor comerciale prin care sunt vândute bateriile și acumulatorii.

(7) Se interzice distribuitorilor să comercializeze baterii și acumulatori proveniți de la producători care nu sunt înregistrați în registrul prevăzut la alin. (4). Modificări (1)

(8) Se interzice distribuitorilor să primească în scopul comercializării, după data de 26 septembrie 2008, baterii și acumulatori care nu îndeplinesc cerințele prezentei hotărâri.

Colectarea deșeurilor de baterii și acumulatori

Art. 7. -

(1) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile calculează pentru prima dată rata de colectare pentru deșeuri de baterii și acumulatori portabili, pentru cel de-al treilea an calendaristic complet după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Fără a aduce atingere Hotărârii Guvernului nr. 448/2005, cifrele anuale privind colectarea și vânzările includ bateriile și acumulatorii încorporați în aparate. Modificări (1)

(3) Producătorii de baterii și acumulatori portabili trebuie să realizeze următoarele rate minime de colectare:

a) 25% până la data de 26 septembrie 2012;

b) 45% până la data de 26 septembrie 2016.

(4) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile și Ministerul Economiei și Finanțelor monitorizează anual ratele de colectare, în conformitate cu schema prevăzută în anexa nr. 1.

(5) Metodologia pentru calcularea vânzărilor anuale de baterii și acumulatori portabili se stabilește prin ordin comun al ministrului mediului și dezvoltării durabile și al ministrului economiei și finanțelor.

(6) Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 2.150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la statisticile privind deșeurile, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile transmite Comisiei Europene rapoarte, în termen de 6 luni de la sfârșitul anului calendaristic anterior. Rapoartele indică modul în care au fost obținute datele necesare pentru a calcula ratele de colectare.

(7) Producătorii de baterii și acumulatori sunt obligați să organizeze colectarea de deșeuri de baterii și acumulatori în una dintre următoarele modalități: Reviste (1)

a) individual; sau

b) prin transferarea responsabilităților, pe bază de contract, către un operator economic legal constituit, denumit în continuare organizație colectivă.

(8) Procedura și criteriile de autorizare a organizației colective se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului și dezvoltării durabile și al ministrului economiei și finanțelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Modificări (1)

(9) Producătorii de baterii și acumulatori portabili sau organizațiile colective care acționează în numele lor sunt obligați:

a) să realizeze o evidență care să cuprindă informații privind tipul, numărul și greutatea bateriilor și acumulatorilor portabili introduși pe piață, ale deșeurilor de baterii și acumulatori portabili colectate, precum și a punctelor de colectare organizate;

b) să stabilească sisteme de colectare adecvate pentru deșeurile de baterii și acumulatori portabili, în vederea îndeplinirii ratelor de colectare prevăzute la alin. (3).

(10) Sistemele de colectare prevăzute la alin. (9) lit. b) trebuie:

a) să permită utilizatorilor finali să se debaraseze de deșeurile de baterii sau acumulatori portabili la un punct de colectare accesibil în vecinătatea acestora, ținând seama de densitatea populației;

b) să impună distribuitorilor să primească gratuit înapoi deșeurile de baterii sau acumulatori portabili, atunci când aceștia furnizează baterii sau acumulatori portabili noi;

c) să nu implice niciun cost pentru utilizatorii finali care se debarasează de deșeurile de baterii sau acumulatori portabili și nicio obligație de a cumpăra o baterie nouă sau un acumulator nou;

d) să poată fi utilizate prin corelare cu sistemele de colectare prevăzute la art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005. Modificări (1)

(11) Punctele de colectare stabilite în conformitate cu alin. (10) lit. a) nu se supun cerințelor de înregistrare sau de autorizare prevăzute în legislația națională armonizată care transpune Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deșeurile sau Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deșeurile periculoase.

(12) Producătorii de baterii și acumulatori industriali sau terții care acționează în numele lor sunt obligați:

a) să stabilească sisteme de colectare a deșeurilor de baterii sau acumulatori industriali, indiferent de compoziția chimică și de origine, prin care să fie asigurată returnarea acestora de către utilizatorii finali. Terții independenți pot, de asemenea, să colecteze bateriile și acumulatorii industriali;

b) să asigure predarea deșeurilor de baterii și acumulatori industriali colectați unui operator economic care desfășoară activități de tratare și/sau reciclare pe bază de contract;

c) să realizeze o evidență care să cuprindă informații privind tipul, numărul și greutatea bateriilor și acumulatorilor industriali colectați și predați pentru tratare și/sau reciclare.

(13) Producătorii de baterii și acumulatori auto sau terții care acționează în numele lor sunt obligați:

a) să predea deșeurile de baterii și acumulatori auto unui operator economic care desfășoară, pe bază de contract, activități de tratare și/sau reciclare;

b) să realizeze o evidență care să cuprindă informații privind tipul, numărul și greutatea bateriilor și acumulatorilor auto introduși pe piață, precum și tipul, numărul și greutatea bateriilor și acumulatorilor auto colectați și predați pentru tratare și/sau reciclare;

c) să stabilească sisteme de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori auto de la utilizatorii finali sau de la un punct de colectare accesibil în vecinătatea acestora, atunci când colectarea nu se desfășoară în cadrul sistemelor la care se face referire în art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare.

(14) În cazul bateriilor și acumulatorilor auto provenind de la vehicule particulare care nu sunt utilitare/comerciale, sistemele prevăzute la alin. (13) lit. c) nu implică niciun cost pentru utilizatorii finali la debarasarea de acestea și nicio obligație din partea lor de a cumpăra o baterie nouă sau un acumulator nou.

(15) Deșeurile de baterii și acumulatori auto și industriali care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit trebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici care desfășoară, pe bază de contract, o activitate de tratare și/sau reciclare.

(16) Distribuitorii de baterii și acumulatori auto au următoarele obligații:

a) să colecteze bateriile și acumulatorii auto de la utilizatorii finali;

b) să aplice sistemul "depozit" asupra prețului de vânzare al bateriilor și acumulatorilor auto;

c) să depoziteze în spații special amenajate, împrejmuite și asigurate pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, bateriile și acumulatorii auto primiți în schimbul celor vânduți;

d) să predea bateriile și acumulatorii auto producătorilor sau unui operator economic care este autorizat să execute colectarea în numele producătorului;

e) să afișeze la loc vizibil anunțul cu următorul conținut: "Predați bateriile și acumulatorii auto în vederea valorificării";

f) să afișeze în mod vizibil prețul pentru o baterie sau un acumulator auto și valoarea depozitului corespunzător;

g) să emită cumpărătorului, la vânzarea bateriei sau acumulatorului auto, o chitanță pe care să se specifice valoarea depozitului;

h) să ramburseze cumpărătorului valoarea depozitului, pe baza chitanței emise, în cazul în care în termen de maximum 30 de zile de la data achiziționării cumpărătorul îi predă o baterie sau un acumulator auto.

(17) Sistemul "depozit" se aplică asupra prețului de vânzare de către distribuitorii de baterii și acumulatori auto, la comercializarea către consumatorul final, reprezintă 10% din prețul de vânzare al unei baterii sau al unui acumulator auto și este plătit odată cu achiziționarea unei baterii sau unui acumulator auto, în cazul în care nu se predă o baterie sau un acumulator auto uzat. Sumele încasate din aplicarea sistemului "depozit", nerambursate conform alin. (16) lit. h), sunt evidențiate separat în contabilitatea persoanei care desfășoară activitate de comerț cu baterii și acumulatori auto și sunt utilizate numai pentru organizarea activității de colectare a bateriilor și acumulatorilor auto uzați.

(18) Utilizatorul final de baterii și acumulatori auto și industriali este obligat să predea deșeurile de baterii și acumulatori auto și industriale separat de alte deșeuri către:

a) distribuitorii de baterii și acumulatori angro și en detail;

b) unitățile care prestează servicii de înlocuire a bateriilor și acumulatorilor;

c) punctele de colectare pentru deșeuri de baterii și acumulatori;

d) producător, după caz.

(19) Producătorii de baterii și acumulatori, terții sau organizațiile colective care acționează în numele lor au următoarele obligații generale:

a) să elaboreze și să depună la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, până la data de 28 februarie a anului următor celui în care a avut loc introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor, un raport care să cuprindă informații despre tipul, numărul și greutatea bateriilor și acumulatorilor introduși pe piață;

b) să elaboreze și să depună la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, până la data de 28 februarie a anului următor celui în care a avut loc introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor, un raport care să cuprindă informații despre tipul, numărul și greutatea bateriilor și acumulatorilor colectați;

c) să păstreze evidența datelor menționate în alin. (9) lit. a), alin. (12) lit. c) și alin. (13) lit. b) timp de 5 ani de la sfârșitul anului calendaristic în care a fost elaborată.

Îndepărtarea deșeurilor de baterii și acumulatori

Art. 8. -

(1) Producătorii de aparate sunt obligați:

a) să asigure proiectarea și să realizeze aparatele astfel încât deșeurile de baterii și acumulatori să poată fi îndepărtate cu ușurință; Modificări (1)

b) să se asigure că aparatele în care sunt încorporate baterii și acumulatori sunt însoțite de instrucțiuni în care se arată cum pot fi acestea îndepărtate în siguranță; Modificări (1)

c) după caz, să informeze utilizatorul final cu privire la tipul bateriilor și al acumulatorilor încorporați.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică atunci când, din motive de siguranță, de funcționare, medicale sau de integritate a datelor, continuitatea alimentării cu energie este necesară și impune o conectare permanentă între aparat și baterie sau acumulator. Modificări (1)

Tratarea și reciclarea

Art. 9. -

(1) Având în vedere potențialul efect al transportului bateriilor și acumulatorilor nesortați asupra mediului, producătorii împreună cu autoritățile administrației publice locale iau măsurile necesare pentru a optimiza colectarea separată a deșeurilor de baterii și acumulatori în vederea minimizării eliminării bateriilor și acumulatorilor ca deșeuri municipale nesortate, pentru a atinge un înalt nivel de reciclare.

(2) Până la 26 septembrie 2009:

a) producătorii sau terții, folosind cele mai bune tehnici disponibile pentru protecția sănătății populației și a mediului, stabilesc sisteme pentru a asigura tratarea și reciclarea deșeurilor de baterii și acumulatori;

b) toate bateriile și acumulatorii identificabili colectați în conformitate cu prevederile art. 7 sau ale Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 sunt tratați și reciclați prin sistemele care respectă, cel puțin, legislația națională armonizată, în special în ceea ce privește sănătatea populației, siguranța și gestionarea deșeurilor. Modificări (1)

(3) Operatorii economici care execută activități de tratare a bateriilor și acumulatorilor de orice tip trebuie să se asigure că procesele de tratare îndeplinesc cerințele minime prevăzute în partea A din anexa nr. 3.

(4) Bateriile sau acumulatorii încorporați în echipamentele electrice și electronice colectați împreună cu deșeurile de echipamente electrice și electronice în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 sunt îndepărtați din respectivele deșeuri și colectați separat pentru a fi predați operatorilor economici care execută activități de tratare și/sau reciclare a acestora. Modificări (1)

(5) Până la data de 26 septembrie 2011, operatorii economici care execută activități de reciclare a bateriilor și acumulatorilor de orice tip trebuie să se asigure că procesele de reciclare respectă nivelurile de eficiență a reciclării și cerințele conexe prevăzute în partea B din anexa nr. 3.

(6) Producătorii de baterii sau acumulatori ori terții predau deșeurile de baterii și acumulatori colectate operatorilor economici prevăzuți la alin. (5) și au obligația să realizeze și să transmită Agenției Naționale pentru Protecția Mediului o evidență care să cuprindă informații privind tipul, numărul și greutatea bateriilor și acumulatorilor reciclați în țară sau transferați pentru tratare și/sau reciclare în țări ale Uniunii Europene sau în țări terțe.

(7) Operatorii economici care desfășoară activități de tratare și/sau reciclare sunt obligați să realizeze și să transmită Agenției Naționale pentru Protecția Mediului o evidență care să cuprindă informații privind tipul, numărul și greutatea bateriilor și acumulatorilor primiți pentru tratare și/sau reciclare.

(8) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile elaborează raportul privind nivelurile de reciclare realizate în fiecare an calendaristic și îndeplinirea nivelurilor de eficiență prevăzute în partea B din anexa nr. 3. Raportul este transmis Comisiei Europene de către Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile în termen de 6 luni de la sfârșitul anului calendaristic anterior.

(9) Modul de evidență și de raportare a informațiilor prevăzute la alin. (6) se stabilește prin ordin comun al ministrului mediului și dezvoltării durabile și al ministrului economiei și finanțelor în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(10) Autoritățile administrației publice și operatorii economici care efectuează activități de tratare și reciclare încurajează, pentru toate tipurile de baterii și acumulatori, dezvoltarea de noi tehnologii de reciclare și de tratare și promovează cercetarea în domeniul metodelor de reciclare eficiente din punctul de vedere al costurilor și al protecției mediului.

(11) Se recomandă ca instalațiile de tratare să introducă sisteme de management de mediu certificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS).

Eliminarea

Art. 10. -

(1) Se interzice eliminarea deșeurilor de baterii și acumulatori industriali și auto prin depozitare în depozite de deșeuri și prin incinerare.

(2) Pot fi eliminate prin depozitare sau incinerare reziduurile bateriilor și acumulatorilor care au fost supuși atât tratării, cât și reciclării în conformitate cu art. 9 alin (2).

Exporturi

Art. 11. -

(1) Tratarea și reciclarea deșeurilor de baterii și acumulatori pot fi efectuate în afara teritoriului României sau al Comunității Europene, cu condiția ca transportul de deșeuri să îndeplinească cerințele Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri.

(2) Deșeurile de baterii și acumulatori exportate în afara Comunității Europene în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 sunt luate în considerare la îndeplinirea obligațiilor și nivelurilor de eficiență prevăzute în anexa nr. 3 numai în cazul în care există dovezi clare că operațiunea de reciclare a avut loc în condiții echivalente cu cerințele prezentei hotărâri.

(3) Sunt acceptate la transfer sau export în scopul tratării și/sau reciclării ori eliminării, în afara României, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, numai acele deșeuri de baterii și acumulatori auto și industriale din care nu s-a extras electrolitul, care nu prezintă deteriorări, scurgeri de electrolit sau de alte substanțe periculoase.

Finanțarea

Art. 12. -

(1) Producătorii sau terții care acționează în numele acestora finanțează toate costurile nete care decurg din:

a) colectarea, tratarea și reciclarea tuturor deșeurilor de baterii și acumulatori portabili colectate în conformitate cu art. 7 alin. (7) - (11); și

b) colectarea, tratarea și reciclarea tuturor deșeurilor de baterii și acumulatori industriali și auto colectate în conformitate cu art. 7 alin. (12) lit. a) și alin. (13) lit. c).

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se realizează evitându-se orice dublă taxare a producătorilor în cazul bateriilor sau acumulatorilor colectați conform legislației naționale armonizate care transpune Directiva 2000/53/CE sau Directiva 2002/96/CE. Modificări (1)

(3) Producătorii sau terții care acționează în numele acestora asigură finanțarea costurilor nete necesare campaniilor de informare publică privind colectarea, tratarea și reciclarea tuturor deșeurilor de baterii și acumulatori portabili.

(4) Costurile colectării, tratării și reciclării nu sunt prezentate separat utilizatorilor finali în momentul vânzării noilor baterii și acumulatori portabili.

(5) Producătorii și utilizatorii de baterii și acumulatori industriali și auto pot încheia acorduri care să prevadă alte metode de finanțare decât cele prevăzute la alin. (1).

(6) Prevederile acestui articol se aplică tuturor deșeurilor de baterii și acumulatori, indiferent de data introducerii lor pe piață.

Participarea la sistemele de colectare, tratare și reciclare

Art. 13. -

(1) Operatorii economici al căror obiect de activitate intră sub incidența prevederilor prezentei hotărâri și autoritățile publice competente pot participa la sistemele de colectare, de tratare și de reciclare prevăzute la art. 7 și 9.

(2) Aceste sisteme se aplică, de asemenea, bateriilor și acumulatorilor importați din țări terțe în condiții nediscriminatorii și sunt concepute astfel încât să evite barierele în calea comerțului sau denaturarea concurenței.

Informații pentru utilizatorii finali

Art. 14. -

(1) Producătorii furnizează utilizatorilor finali, în special prin campanii de informare, informații complete privind:

a) efectele potențiale ale substanțelor utilizate în baterii și acumulatori asupra mediului și sănătății umane;

b) interesul de a nu se elimina deșeurile de baterii și acumulatori ca deșeuri municipale nesortate și posibilitatea de participare la colectarea lor separată, astfel încât să se faciliteze tratarea și reciclarea;

c) sistemele de colectare și de reciclare disponibile pentru aceștia;

d) rolul pe care trebuie să îl aibă în reciclarea deșeurilor de baterii și acumulatori;

e) semnificația simbolului pubelei cu roți, barată cu două linii în formă de X, prevăzut în anexa nr. 2, și a simbolurilor chimice Hg, Cd și Pb.

(2) Distribuitorii informează utilizatorii finali cu privire la posibilitatea de a se debarasa de deșeurile de baterii sau acumulatori portabili la punctele de vânzare a acestora.

Etichetarea

Art. 15. -

(1) Producătorii sunt obligați să marcheze cu simbolul prezentat în anexa nr. 2 toate bateriile acumulatorii și ansamblurile de baterii.

(2) Până la data de 26 septembrie 2009, producătorii sunt obligați să indice pe suprafața bateriilor și acumulatorilor portabili și auto, în mod vizibil, lizibil și de neșters, capacitatea acestora.

(3) Bateriile, acumulatorii și bateriile de tip pastilă care conțin mai mult de 0,0005% mercur, mai mult de 0,002% cadmiu sau mai mult de 0,004% plumb sunt marcate cu simbolul chimic pentru metalul respectiv: Hg, Cd sau Pb. Simbolul indicând conținutul de metal greu se tipărește sub simbolul prevăzut în anexa nr. 2 și acoperă o suprafață de cel puțin un sfert din mărimea simbolului respectiv.

(4) Simbolul prevăzut în anexa nr. 2 acoperă cel puțin 3% din suprafața părții celei mai mari a bateriei, a acumulatorului sau a ansamblului de baterii, până la o dimensiune maximă de 5 x 5 cm. În cazul celulelor cilindrice, simbolul acoperă cel puțin 1,5% din suprafața bateriei sau a acumulatorului și are o dimensiune maximă de 5 x 5 cm.

(5) Atunci când, dată fiind dimensiunea bateriei, a acumulatorului sau a ansamblului de baterii, simbolul ar fi mai mic de 0,5 x 0,5 cm, nu este necesar ca bateria, acumulatorul sau ansamblul de baterii să fie marcat, însă pe ambalaj se tipărește un simbol de cel puțin 1 x 1 cm.

(6) Simbolurile se tipăresc în mod vizibil, lizibil și de neșters.

(7) În funcție de evoluția acquis-ului comunitar, prin ordin comun al ministrului mediului și dezvoltării durabile și al ministrului economiei și finanțelor, se pot stabili exceptări de la aplicarea prevederilor alin. (1)-(6). Modificări (1)

Rapoarte naționale de implementare

Art. 16. -

(1) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile transmite Comisiei Europene, la fiecare 3 ani, un raport privind punerea în aplicare a prezentei hotărâri. Primul raport acoperă perioada până la data de 26 septembrie 2012.

(2) Rapoartele sunt elaborate pe baza unui chestionar sau a unui sistem stabilit conform procedurii reglementate la art. 24.2 din Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE.

(3) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile împreună cu Ministerul Economiei și Finanțelor elaborează, de asemenea, un raport cu privire la măsurile luate pentru a încuraja procedurile inovatoare care permit diminuarea impactului bateriilor și al acumulatorilor asupra mediului, în special cu privire la:

a) realizările, inclusiv măsurile voluntare luate de către producători, care permit reducerea cantităților de metale grele și de alte substanțe periculoase conținute în baterii și acumulatori;

b) noi tehnici de reciclare și tratare;

c) participarea operatorilor economici la programele de management de mediu;

d) cercetarea în domeniile respective; și

e) măsurile adoptate pentru încurajarea limitării generării de deșeuri.

(4) Raportul prevăzut la alin. (3) se transmite Comisiei Europene în termen de 9 luni de la sfârșitul perioadei de 3 ani prevăzute la alin. (1) sau, în cazul primului raport, până la data de 26 iunie 2013.

Control și sancțiuni

Art. 17. -

(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) și ale art. 6 alin. (6), cu amendă de la 25.000 la 30.000 lei pentru persoane juridice și de la 2.500 la 3.000 lei pentru persoane fizice;

b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (7) și alin. (9) lit. b), cu amendă de la 15.000 la 20.000 lei pentru persoane juridice și de la 1.500 la 2.000 lei pentru persoane fizice;

c) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (3), cu amendă de la 15.000 la 20.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (16) lit. e), f), g), h), și ale art. 15 alin. (1), (2), (3), (4), (5), (6), cu amendă de la 2.000 la 6.000 lei;

e) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (12), (13), (15), alin. (16) lit. a), b), c), d), alin. (17), (18), (19), ale art. 8 alin. (1) și ale art. 9 alin. (6) și (7), cu amendă de la 5.000 la 7.500 lei pentru persoane juridice și de la 1.000 la 1.200 lei pentru persoane fizice;

f) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (7) și ale art. 9 alin. (2), (3) și (5), cu amendă de la 15.000 la 20.000 lei;

g) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) și ale art. 11 alin. (3), cu amendă de la 25.000 la 30.000 lei;

h) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2), cu amendă de la 25.000 la 30.000 lei pentru persoane juridice și de la 2.500 lei la 3.000 lei pentru persoane fizice și cu retragerea de pe piață a bateriilor și acumulatorilor;

i) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (8), cu amendă de la 25.000 la 30.000 lei și cu retragerea de pe piață a bateriilor și acumulatorilor comercializați.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se fac de către personalul împuternicit al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), e), f), g), h) și i) se fac de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu și al Ministerului Economiei și Finanțelor.

(4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se transmit de către Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile Comisiei Europene până la data de 26 septembrie 2008.

(6) Dispozițiile referitoare la contravenții, prevăzute la alin. (1), (2), (3) și (4), se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Anexe

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr. 3 se actualizează prin ordin comun al ministrului mediului și dezvoltării durabile și al ministrului economiei și finanțelor în funcție de evoluția acquis-ului comunitar.

Dispoziții finale

Art. 19. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.057/2001 privind regimul bateriilor și acumulatorilor care conțin substanțe periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 5 noiembrie 2001.

(2) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile comunică Comisiei Europene textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat prin prezenta hotărâre.

*

Prezenta hotărâre transpune în legislația națională Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L266 din 26 septembrie 2006.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Attila Korodi
Președintele Autorității Naționale pentru Protecția
Consumatorilor,
Dan Vlaicu

București, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.132.

ANEXA Nr. 1

MONITORIZAREA
respectării ratelor de colectare stabilite la art. 7 alin. (3)

Anul Data colectării Calcul Cerință de raportare
X [*]+1 Vânzări în anul 1 (S1)
X + 2 Vânzări în anul 2 (S2) - -
X + 3 Vânzări în anul 3 (S3) Colectare în anul 3 (C3) Rata de colectare (RC3) = 3*C3/(S1 + S2 + S3)
X + 4 Vânzări în anul 4 (S4) Colectare în anul 4 (C4) Rata de colectare (RC4) = 3*C4/(S2 + S3 + S4) (Obiectiv stabilit la 25%)
X + 5 Vânzări în anul 5 (S5) Colectare în anul 5 (C5) Rata de colectare (RC5) = 3*C5/(S3 + S4 + S5) RC4
X + 6 Vânzări în anul 6 (S6) Colectare în anul 6 (C6) Rata de colectare (RC6) = 3*C6/(S4 + S5 + S6) RC5
X + 7 Vânzări în anul 7 (S7) Colectare în anul 7 (C7) Rata de colectare (RC7) = 3*C7/(S5 + S6 + S7) RC6
X + 8 Vânzări în anul 8 (S8) Colectare în anul 8 (C8) Rata de colectare (RC8) = 3*C8/(S6 + S7 + S8) (Obiectiv stabilit la 45%) RC7
X + 9 Vânzări în anul 9 (S9) Colectare în anul 9 (C9) Rata de colectare (RC9) = 3*C9/(S7 + S8 + S9) RC8
X + 10 Vânzări în anul 10 (S10) Colectare în anul 10 (C10) Rata de colectare (RC10) = 3*C10/(S8 + S9 + S10) RC9
X + 11 Etc. Etc. Etc. RC10
Etc.
[*] Anul X este anul 2008.

ANEXA Nr. 2

SIMBOLURI
pentru baterii, acumulatori și ansambluri de baterii în vederea colectării separate

Simbolul care indică faptul că toate bateriile și acumulatorii fac obiectul unei "colectări separate" reprezintă o pubelă cu roți, barată cu două linii în formă de X, ca în imaginea de mai jos:

ANEXA Nr. 3

CERINȚE DETALIATE
privind tratarea și reciclarea

Partea A: Tratarea

1. Tratarea include, cel puțin, îndepărtarea tuturor fluidelor și acizilor.

2. Tratarea și orice depozitare, inclusiv depozitarea temporară, în instalațiile de tratare se desfășoară în amplasamente cu suprafețe impermeabile și acoperiș adecvat rezistent la intemperii sau în containere corespunzătoare.

Partea B: Reciclarea

3. Procesele de reciclare trebuie să realizeze următoarele niveluri minime de eficiență privind reciclarea:

a) reciclarea a 65% din greutatea medie a bateriilor și acumulatorilor cu plumb acid, inclusiv reciclarea conținutului de plumb la cel mai înalt nivel care este fezabil tehnic, evitându-se în același timp costurile excesive;

b) reciclarea a 75% din greutatea medie a bateriilor și acumulatorilor cu nichel-cadmiu, inclusiv reciclarea conținutului de cadmiu la cel mai înalt nivel care este fezabil tehnic, evitându-se în același timp costurile excesive; și

c) reciclarea a 50% din greutatea medie a celorlalte deșeuri de baterii și acumulatori.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Modificări privind Metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu
;
se încarcă...