Guvernul României

Hotărârea nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 septembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Obiective

Art. 1. -

(1) Prezenta hotărâre are ca scop stabilirea cerințelor privind introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor și a unor reguli specifice privind colectarea, tratarea, reciclarea și eliminarea deșeurilor de baterii și acumulatori, destinate să completeze legislația națională armonizată privind deșeurile și să promoveze un nivel înalt de colectare și reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și reglementarea interzicerii introducerii pe piață a bateriilor și acumulatorilor care conțin substanțe periculoase.

(2) Prezenta hotărâre urmărește îmbunătățirea performanțelor de mediu ale bateriilor și acumulatorilor și ale activităților aferente tuturor operatorilor economici implicați în ciclul de viață al bateriilor și acumulatorilor, respectiv ale producătorilor, distribuitorilor și utilizatorilor finali și în special ale operatorilor direct implicați în operațiunile de tratare și reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori.

Domeniul de aplicare

Art. 2. -

(1) Prezenta hotărâre se aplică tuturor tipurilor de baterii și acumulatori, indiferent de forma, volumul, greutatea, materialele componente sau utilizarea acestora, fără a se aduce atingere legislației naționale armonizate care transpune Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz și Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile provenite de la echipamente electrice și electronice (DEEE). Modificări (1)

(2) Prezenta hotărâre nu se aplică bateriilor și acumulatorilor utilizați în:

a) echipamentele asociate protecției intereselor esențiale ale României, armele, munițiile și materialul de război, cu excepția produselor care nu sunt destinate unor scopuri specific militare;

b) echipamentele destinate să fie lansate în spațiu.

Definiții

Art. 3. -

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) baterie sau acumulator - orice sursă de energie electrică generată prin transformarea directă a energiei chimice și constituită din una sau mai multe celule primare (nereîncărcabile) ori din una sau mai multe celule secundare (reîncărcabile);

b) ansamblu de baterii - orice set de baterii sau acumulatori care sunt conectați împreună și/ori sunt încapsulați într-un înveliș exterior pentru a forma o unitate completă pe care utilizatorul final nu intenționează să o separe sau să o deschidă;

c) baterie sau acumulator portabil - orice baterie sau acumulator, baterie tip pastilă, ansamblu de baterii care este sigilat, poate fi transportat manual și nu este nici baterie industrială sau acumulator industrial, nici baterie ori acumulator auto;

d) baterie tip pastilă - orice baterie sau acumulator portabil, de dimensiune mică și cu formă rotundă, al cărui diametru este mai mare decât înălțimea și care este utilizat în scopuri specifice, cum ar fi: proteze auditive, ceasuri, echipamente portabile mici și ca rezervă de energie;

e) baterie sau acumulator auto - orice baterie sau acumulator destinat să alimenteze sistemele auto de pornire, iluminat ori de aprindere;

f) baterie sau acumulator industrial - orice baterie sau acumulator proiectat exclusiv pentru utilizare industrială ori profesională sau folosit în orice tip de vehicul electric;

g) deșeu de baterie sau acumulator - orice baterie sau acumulator care constituie deșeu conform prevederilor lit. b) din anexa nr. IA la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

h) reciclare - reprelucrarea într-un proces de producție a materialelor conținute în deșeuri în scopul lor inițial sau în alte scopuri, cu excepția recuperării energiei;

i) eliminare - oricare dintre operațiunile aplicabile prevăzute în anexa nr. IIA la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

j) tratare - orice activitate desfășurată asupra deșeurilor de baterii și acumulatori după ce acestea au fost predate pentru procesare în instalații de sortare, de pregătire pentru reciclare sau de pregătire pentru eliminare;

k) aparat - orice echipament electric sau electronic, definit conform Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, care este alimentat integral sau parțial de baterii ori acumulatori sau poate fi alimentat în acest mod; Modificări (1)

l) producător - orice persoană dintr-un stat membru care, cu titlu profesional și indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv tehnicile de comunicare la distanță, definite conform Ordonanței Guvernului nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, republicată, introduce pentru prima dată pe piață în România baterii sau acumulatori, inclusiv cei încorporați în aparate ori vehicule; Modificări (1)

m) distribuitor - orice persoană care furnizează baterii și acumulatori, cu titlu profesional, unui utilizator final;

n) introducere pe piață - furnizarea sau punerea la dispoziția unui terț, contra cost sau gratuit, pe teritoriul României, inclusiv importul pe teritoriul vamal al României;

o) operator economic - orice producător, distribuitor, persoană care desfășoară activități de colectare, de reciclare sau altă persoană care efectuează operațiuni de tratare;

p) unealtă electrică fără fir - aparat portabil alimentat cu baterii sau acumulatori, destinat pentru activități din domeniile grădinăritului, construcțiilor și întreținerii;

r) rata de colectare pentru un an calendaristic - procentajul obținut prin împărțirea greutății deșeurilor de baterii portabile și de acumulatori portabili colectați, conform art. 7 alin. (9) sau conform Hotărârii Guvernului nr. 448/2005, pe parcursul anului calendaristic respectiv, la greutatea medie a bateriilor portabile și acumulatorilor portabili pe care producătorii fie îi vând direct utilizatorilor finali, fie îi livrează unor terți pentru a fi vânduți utilizatorilor finali din România pe parcursul anului respectiv și al celor 2 ani calendaristici precedenți; Modificări (1)

s) utilizator final - orice persoană fizică, persoană fizică autorizată sau persoană juridică care cumpără ori dobândește baterii sau acumulatori portabili, baterii ori acumulatori auto, baterii sau acumulatori industriali în scopul utilizării lor, și nu al comercializării;

ș) sistem "depozit" - sistemul prin care cumpărătorul, la cumpărarea unei baterii și/sau a unui acumulator pentru autovehicul, plătește vânzătorului o sumă de bani care îi este rambursată atunci când bateria și/sau acumulatorul uzat cu electrolitul în el este returnat persoanelor juridice care comercializează baterii și/sau acumulatori pentru autovehicule.

Interdicții

Art. 4. -

(1) Fără a se aduce atingere legislației naționale armonizate care transpune Directiva 2000/53/CE, este interzisă introducerea pe piață a:

a) tuturor bateriilor sau acumulatorilor care conțin mercur într-o proporție mai mare de 0,0005% din greutate, indiferent dacă sunt sau nu integrate în aparate;

b) bateriilor și acumulatorilor portabili, inclusiv a celor integrați în aparate, care conțin cadmiu într-o proporție mai mare de 0,002% din greutate.

(2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică bateriilor tip pastilă cu un conținut de mercur de cel mult 2% din greutate.

(3) Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplică bateriilor și acumulatorilor portabili destinați să fie utilizați în:

a) sisteme de urgență și de alarmă, inclusiv iluminatul de urgență;

b) echipamente medicale; sau

c) unelte electrice fără fir. Modificări (1)

Îmbunătățirea performanței de mediu

Art. 5. -

(1) Ministerul Economiei și Finanțelor propune programe de cercetare care încurajează îmbunătățirea performanței de mediu globale a bateriilor și acumulatorilor, pe parcursul întregului ciclu de viață al acestora, precum și dezvoltarea și comercializarea bateriilor și a acumulatorilor care conțin cantități mai mici de substanțe periculoase sau care conțin substanțe mai puțin poluante, în special ca înlocuitori pentru mercur, cadmiu și plumb.

(2) Ministerul Economiei și Finanțelor și Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile pot folosi instrumente economice pentru a promova utilizarea bateriilor și a acumulatorilor care conțin substanțe mai puțin poluante.

(3) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile notifică Comisiei Europene măsurile cu privire la punerea în aplicare a instrumentelor prevăzute la alin. (2).

Introducerea pe piață

Art. 6. -

(1) Este interzisă împiedicarea, limitarea sau restricționarea introducerii pe piață a bateriilor și acumulatorilor care îndeplinesc cerințele prezentei hotărâri.

(2) Persoanele fizice și juridice nu pot introduce pe piață, după data de 26 septembrie 2008, decât baterii sau acumulatori care îndeplinesc cerințele prezentei hotărâri.

(3) Introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor se realizează numai de către producătorii înregistrați. Modificări (1)

(4) Până la data de 31 decembrie 2008, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului, întocmește un registru al producătorilor de baterii și acumulatori în care sunt centralizate anual informații, inclusiv estimări cu privire la: Modificări (1)

a) tipul, numărul și greutatea bateriilor și acumulatorilor introduși pe piață;

b) tipul, numărul și greutatea deșeurilor de baterii și acumulatori care au fost colectate prin toate mijloacele și tratate, reciclate și eliminate;

c) tipul, numărul și greutatea deșeurilor de baterii și acumulatori colectate exportate.

(5) Procedura de înregistrare se stabilește prin ordin comun al ministrului mediului și dezvoltării durabile și al ministrului economiei și finanțelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Producătorii existenți pe piață au obligația de a se înscrie până la data de 30 aprilie 2009 în registrul prevăzut la alin. (4), primind un număr de înregistrare ce va fi comunicat de aceștia tuturor rețelelor comerciale prin care sunt vândute bateriile și acumulatorii.

(7) Se interzice distribuitorilor să comercializeze baterii și acumulatori proveniți de la producători care nu sunt înregistrați în registrul prevăzut la alin. (4). Modificări (1)

(8) Se interzice distribuitorilor să primească în scopul comercializării, după data de 26 septembrie 2008, baterii și acumulatori care nu îndeplinesc cerințele prezentei hotărâri.

Colectarea deșeurilor de baterii și acumulatori

Art. 7. -

(1) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile calculează pentru prima dată rata de colectare pentru deșeuri de baterii și acumulatori portabili, pentru cel de-al treilea an calendaristic complet după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Fără a aduce atingere Hotărârii Guvernului nr. 448/2005, cifrele anuale privind colectarea și vânzările includ bateriile și acumulatorii încorporați în aparate. Modificări (1)

(3) Producătorii de baterii și acumulatori portabili trebuie să realizeze următoarele rate minime de colectare:

a) 25% până la data de 26 septembrie 2012;

b) 45% până la data de 26 septembrie 2016.

(4) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile și Ministerul Economiei și Finanțelor monitorizează anual ratele de colectare, în conformitate cu schema prevăzută în anexa nr. 1.

(5) Metodologia pentru calcularea vânzărilor anuale de baterii și acumulatori portabili se stabilește prin ordin comun al ministrului mediului și dezvoltării durabile și al ministrului economiei și finanțelor.

(6) Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 2.150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la statisticile privind deșeurile, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile transmite Comisiei Europene rapoarte, în termen de 6 luni de la sfârșitul anului calendaristic anterior. Rapoartele indică modul în care au fost obținute datele necesare pentru a calcula ratele de colectare.

(7) Producătorii de baterii și acumulatori sunt obligați să organizeze colectarea de deșeuri de baterii și acumulatori în una dintre următoarele modalități:

a) individual; sau

b) prin transferarea responsabilităților, pe bază de contract, către un operator economic legal constituit, denumit în continuare organizație colectivă.

(8) Procedura și criteriile de autorizare a organizației colective se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului și dezvoltării durabile și al ministrului economiei și finanțelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Modificări (1)

(9) Producătorii de baterii și acumulatori portabili sau organizațiile colective care acționează în numele lor sunt obligați:

a) să realizeze o evidență care să cuprindă informații privind tipul, numărul și greutatea bateriilor și acumulatorilor portabili introduși pe piață, ale deșeurilor de baterii și acumulatori portabili colectate, precum și a punctelor de colectare organizate;

b) să stabilească sisteme de colectare adecvate pentru deșeurile de baterii și acumulatori portabili, în vederea îndeplinirii ratelor de colectare prevăzute la alin. (3).

(10) Sistemele de colectare prevăzute la alin. (9) lit. b) trebuie:

a) să permită utilizatorilor finali să se debaraseze de deșeurile de baterii sau acumulatori portabili la un punct de colectare accesibil în vecinătatea acestora, ținând seama de densitatea populației;

b) să impună distribuitorilor să primească gratuit înapoi deșeurile de baterii sau acumulatori portabili, atunci când aceștia furnizează baterii sau acumulatori portabili noi;

c) să nu implice niciun cost pentru utilizatorii finali care se debarasează de deșeurile de baterii sau acumulatori portabili și nicio obligație de a cumpăra o baterie nouă sau un acumulator nou;

d) să poată fi utilizate prin corelare cu sistemele de colectare prevăzute la art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005. Modificări (1)

(11) Punctele de colectare stabilite în conformitate cu alin. (10) lit. a) nu se supun cerințelor de înregistrare sau de autorizare prevăzute în legislația națională armonizată care transpune Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deșeurile sau Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deșeurile periculoase.

(12) Producătorii de baterii și acumulatori industriali sau terții care acționează în numele lor sunt obligați:

a) să stabilească sisteme de colectare a deșeurilor de baterii sau acumulatori industriali, indiferent de compoziția chimică și de origine, prin care să fie asigurată returnarea acestora de către utilizatorii finali. Terții independenți pot, de asemenea, să colecteze bateriile și acumulatorii industriali;

b) să asigure predarea deșeurilor de baterii și acumulatori industriali colectați unui operator economic care desfășoară activități de tratare și/sau reciclare pe bază de contract;

c) să realizeze o evidență care să cuprindă informații privind tipul, numărul și greutatea bateriilor și acumulatorilor industriali colectați și predați pentru tratare și/sau reciclare.

(13) Producătorii de baterii și acumulatori auto sau terții care acționează în numele lor sunt obligați:

a) să predea deșeurile de baterii și acumulatori auto unui operator economic care desfășoară, pe bază de contract, activități de tratare și/sau reciclare;

b) să realizeze o evidență care să cuprindă informații privind tipul, numărul și greutatea bateriilor și acumulatorilor auto introduși pe piață, precum și tipul, numărul și greutatea bateriilor și acumulatorilor auto colectați și predați pentru tratare și/sau reciclare;

c) să stabilească sisteme de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori auto de la utilizatorii finali sau de la un punct de colectare accesibil în vecinătatea acestora, atunci când colectarea nu se desfășoară în cadrul sistemelor la care se face referire în art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare.

(14) În cazul bateriilor și acumulatorilor auto provenind de la vehicule particulare care nu sunt utilitare/comerciale, sistemele prevăzute la alin. (13) lit. c) nu implică niciun cost pentru utilizatorii finali la debarasarea de acestea și nicio obligație din partea lor de a cumpăra o baterie nouă sau un acumulator nou.

(15) Deșeurile de baterii și acumulatori auto și industriali care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit trebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici care desfășoară, pe bază de contract, o activitate de tratare și/sau reciclare.

(16) Distribuitorii de baterii și acumulatori auto au următoarele obligații:

a) să colecteze bateriile și acumulatorii auto de la utilizatorii finali;

b) să aplice sistemul "depozit" asupra prețului de vânzare al bateriilor și acumulatorilor auto;

c) să depoziteze în spații special amenajate, împrejmuite și asigurate pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, bateriile și acumulatorii auto primiți în schimbul celor vânduți;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...