Transportul deșeurilor periculoase | Hotărâre 1061/2008

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Transportul deșeurilor periculoase

Art. 3. -

Transportul deșeurilor periculoase, indiferent de cantitatea anuală în care acestea se generează, se desfășoară în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România, ale Regulamentului privind Transportul Internațional Feroviar al Mărfurilor Periculoase RID - Apendice C la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, astfel cum a fost modificată prin Protocolul ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 69/2001, aprobată prin Legea nr. 53/2002, ale Ordonanței Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, republicată, ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 590/2007 pentru stabilirea unor reguli privind transportul în trafic intern al mărfurilor periculoase pe calea ferată, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.730/2001 privind aprobarea sistemelor de raportare a incidentelor în care sunt implicate nave maritime care transportă mărfuri periculoase, substanțe dăunătoare și/sau poluanți marini, ale Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 322/2006 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii, cu modificările ulterioare, și ale Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 426/2006 privind aprobarea Regulilor de navigație pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari.

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Transportul deșeurilor periculoase se efectuează de la generator sau deținător, denumit în continuare expeditor, către operatorul economic care realizează operația de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare, denumit în continuare destinatar, respectându-se prevederile prezentei hotărâri. Jurisprudență

(2) Expeditorul completează un formular pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase, al cărui model este prezentat în anexa nr. 1.

(3) Formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase, semnat și ștampilat, este transmis către destinatarul deșeurilor periculoase.

(4) Destinatarul deșeurilor periculoase, la primirea formularului pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase, poate accepta efectuarea transportului sau poate solicita informații suplimentare din partea expeditorului. Dacă destinatarul acceptă efectuarea transportului, semnează și ștampilează formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase.

(5) Formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase, semnat și ștampilat de către destinatar, se transmite la agenția județeană pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află instalația de tratare/valorificare/ eliminare, pentru a se obține din partea acesteia aprobarea pentru efectuarea transportului deșeurilor periculoase, termenul maxim de răspuns fiind de 7 zile lucrătoare de la primirea tuturor informațiilor solicitate.

(6) La stabilirea destinatarului și a traseului de transport al deșeurilor periculoase, expeditorul va avea în vedere, pe cât posibil, respectarea principiului proximității, care presupune ca deșeurile să fie valorificate și eliminate cât mai aproape de locul de generare. Jurisprudență

(7) Agenția județeană pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află instalația de tratare/valorificare/eliminare are următoarele atribuții:

a) de a semna și ștampila formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase, numai după ce verifică și analizează informațiile furnizate, dacă este de acord cu operațiile de tratare, valorificare sau eliminare aplicate deșeurilor periculoase de către destinatar;

b) de a solicita informații suplimentare de la expeditorul deșeurilor periculoase, de la operatorul instalației de tratare/valorificare/eliminare sau de la Garda Națională de Mediu, după caz;

c) de a verifica dacă transportul deșeurilor periculoase respectă regimul ariilor naturale protejate și a Siturilor Natura 2000.

(8) Formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase, semnat și ștampilat potrivit prevederilor alin. (7) lit. a), este transmis astfel:

a) expeditorului deșeurilor periculoase și agenției județene pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află acesta, de către agenția județeană pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află instalația de tratare/valorificare/eliminare;

b) inspectoratului pentru situații de urgență al județului în a cărui rază teritorială se află expeditorul pentru autorizarea rutei transportului deșeurilor periculoase, de către expeditor.

(9) Ruta de transport al deșeurilor periculoase se stabilește de către expeditor și transportator, avându-se în vedere pe cât posibil ocolirea orașelor, și se autorizează de către inspectoratul pentru situații de urgență al județului în a cărui rază teritorială se află expeditorul, înscriindu-se în documentele de însoțire ale transportului deșeurilor periculoase. Jurisprudență

(10) Formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase se întocmește în 6 exemplare originale și se păstrează după cum urmează:

a) un exemplar la expeditor;

b) un exemplar la destinatar;

c) un exemplar la transportator;

d) un exemplar la agenția județeană pentru protecția mediului care a dat aprobarea pentru efectuarea transportului deșeurilor periculoase;

e) un exemplar la inspectoratul pentru situații de urgență al județului în a cărui rază teritorială se află expeditorul deșeurilor periculoase;

f) un exemplar la agenția județeană pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află expeditorul deșeurilor periculoase.

(11) Prevederile alin. (1)-(10) se aplică și în cazul în care expeditorul deșeurilor periculoase, transportatorul și destinatarul acestora sunt același operator economic.

Art. 5. -

Aprobarea pentru efectuarea transportului deșeurilor periculoase poate fi o aprobare dată pentru o anumită categorie de deșeuri periculoase și un singur transport sau poate fi o aprobare dată pentru o anumită categorie de deșeuri periculoase și mai multe transporturi, caz în care valabilitatea aprobării este de 2 ani de la data acordării acesteia.

Art. 6. -

(1) Pentru deșeurile periculoase generate în cantitate mai mică de 1 t/an, formularul de expediție/transport deșeuri periculoase, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, nu trebuie să conțină aprobarea agenției pentru protecția mediului în raza căreia se află destinatarul deșeurilor periculoase.

(2) Destinatarul deșeurilor periculoase trebuie să depună la agenția pentru protecția mediului în raza căreia se află un exemplar din formularul de expediție/transport deșeuri periculoase, semnat și ștampilat, conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7. -

Fiecare transport de deșeuri periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeași categorie de deșeuri periculoase trebuie să fie însoțit de formularul de expediție/transport deșeuri periculoase și de formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase.

Art. 8. -

Expeditorul completează, semnează și ștampilează formularul de expediție/transport deșeuri periculoase.

Art. 9. - Jurisprudență

(1) Transportatorul semnează și ștampilează formularul de expediție/transport deșeuri periculoase, la primirea deșeurilor periculoase.

(2) Transportatorul transportă deșeurile periculoase pe ruta aprobată în formularul de aprobare a transportului deșeurilor periculoase și le predă destinatarului.

Art. 10. -

(1) Destinatarul, la primirea deșeurilor periculoase, semnează și ștampilează formularul de expediție/transport deșeuri periculoase, confirmând acceptarea deșeurilor periculoase.

(2) Destinatarul este obligat să preleveze o probă din fiecare transport de deșeuri periculoase, pe care să o păstreze în condiții de siguranță și etichetată corespunzător un interval de cel puțin 3 luni.

Art. 11. -

(1) Personalul angajat, inclusiv transportatorul deșeurilor periculoase, deține echipament special și este instruit asupra utilizării acestuia, precum și pentru luarea primelor măsuri de intervenție în cazul unei poluări accidentale, în conformitate cu prevederile legale privind transportul mărfurilor periculoase.

(2) În cazul producerii unui accident pe timpul transportului, transportatorul deșeurilor periculoase anunță imediat inspectoratul pentru situații de urgență și agenția pentru protecția mediului de pe raza județului unde s-a produs incidentul.

Art. 12. -

Formularul de expediție/transport deșeuri periculoase se întocmește în 6 exemplare și se păstrează în același mod ca și formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase, așa cum este prevăzut la art. 4 alin. (10).

Art. 13. -

Destinatarul, după efectuarea operațiilor de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare, semnează și ștampilează formularul de expediție/transport deșeuri periculoase, menționând că activitatea de colectare/ stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare a deșeurilor periculoase s-a efectuat în conformitate cu legislația în vigoare, și transmite o copie a acestuia la:

a) expeditorul deșeurilor periculoase;

b) agenția județeană pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află expeditorul deșeurilor periculoase;

c) agenția județeană pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află instalația de tratare/valorificare/eliminare.

Art. 14. -

(1) Inspectoratul pentru situații de urgență al județului în a cărui rază teritorială se află expeditorul, după primirea unui exemplar din formularul pentru aprobarea transportului rutier al deșeurilor periculoase și a unui exemplar din formularul de expediție/transport deșeuri periculoase, notifică, cu 48 de ore înainte de efectuarea transportului aprobat, toate inspectoratele pentru situații de urgență județene, precum și inspectoratele județene de poliție din județele care vor fi tranzitate și cel de destinație despre executarea transportului deșeurilor periculoase și despre caracteristicile acestuia.

(2) În cazul transportului feroviar și naval al deșeurilor periculoase, după respectarea prevederilor alin. (1), inspectoratul pentru situații de urgență al județului în a cărui rază teritorială se află expeditorul notifică secțiile regionale de poliție transporturi care vor fi tranzitate și cea de destinație despre transportul deșeurilor periculoase și despre caracteristicile acestuia.

(3) În cazul în care se realizează transporturi de deșeuri periculoase din aceeași categorie către același destinatar, urmând aceeași rută de transport stabilită în formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase, cu o frecvență mai mare de un transport pe lună, expeditorul este obligat să transmită către inspectoratul pentru situații de urgență formularul de expediție/transport deșeuri periculoase numai la efectuarea primului transport.

(4) Începând cu cel de-al doilea transport de deșeuri periculoase prevăzut la alin. (3), expeditorul este obligat să informeze inspectoratul pentru situații de urgență cu 48 de ore înaintea efectuării fiecărui transport de deșeuri periculoase, prin fax, notă telefonică sau e-mail. În informarea transmisă inspectoratului pentru situații de urgență se precizează cantitatea de deșeuri periculoase care se transportă, numărul formularului de aprobare a transportului deșeurilor periculoase în baza căruia se realizează acesta și date pentru identificarea transportatorului, așa cum sunt prevăzute în formularul de expediție/transport deșeuri periculoase.

(5) Formularele de expediție/transport deșeuri periculoase întocmite pentru transporturile de deșeuri periculoase care intră sub incidența alin. (3) se păstrează la expeditor, transportator și destinatar, acesta din urmă având obligația să raporteze anual agenției pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află că deșeurile periculoase au fost valorificate sau eliminate în conformitate cu prevederile legale.

Art. 15. -

(1) Transportul deșeurilor periculoase care se generează într-o cantitate mai mică de 1 t/an din aceeași categorie de deșeuri periculoase se efectuează în baza formularului de expediție/transport deșeuri periculoase, în care se precizează clar că aceste deșeuri periculoase sunt generate într-o cantitate mai mică de 1 t/an.

(2) În cazul transporturilor prevăzute la alin. (1), formularul de expediție/transport deșeuri periculoase se întocmește în 3 exemplare, care se păstrează astfel: o copie la expeditorul deșeurilor periculoase, o copie la destinatarul deșeurilor periculoase și o copie la transportatorul deșeurilor periculoase.

(3) Formularul de expediție/transport deșeuri periculoase se prezintă de către expeditor, transportator și destinatar la solicitarea organelor abilitate conform legii să efectueze controlul asupra gestionării deșeurilor periculoase.

Art. 16. -

(1) În cazul transportului de deșeuri periculoase pe calea ferată se aplică aceeași procedură conform art. 1-15, cu mențiunea că pentru obținerea aprobării de la agenția județeană pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află instalația de tratare/valorificare/eliminare expeditorul deșeurilor periculoase trebuie să prezinte și acceptul transportatorului.

(2) În cazul transportului deșeurilor periculoase pe calea ferată, în lipsa oricăruia dintre documentele însoțitoare ale transportului, vagonul este primit și reținut în punctul de destinație, urmând ca destinatarul să prezinte documentele necesare în cel mult 48 de ore, în caz contrar, vagonul fiind redirijat către expeditor.

(3) Condițiile pentru transportul deșeurilor periculoase pe calea ferată sunt prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001.

Art. 17. -

(1) Deșeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate și etichetate în conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul mărfurilor periculoase.

(2) Gestionarea ambalajelor cade în sarcina destinatarului, cu excepția cazurilor în care o altă parte își asumă răspunderea în scris pentru gestionarea acestora.

(3) Ambalajele deșeurilor periculoase reprezintă de asemenea deșeuri periculoase care intră sub incidența prezentei hotărâri. Evidența gestiunii ambalajelor se realizează conform reglementărilor în vigoare.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1061/2008:
Dispoziții generale
Transportul deșeurilor periculoase
Transportul deșeurilor periculoase pentru colectare sau pentru stocare temporară
Transportul deșeurilor nepericuloase
Transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală
Sancțiuni
Dispoziții finale
;
se încarcă...