Formular pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase nr^1 |_|_|_|_|_| | Hotărâre 1061/2008

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 1 -
Formular pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase
nr.1 |_|_|_|_|_|

1 Număr înscris de agenția județeană pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află instalația de tratare/valorificare/eliminare.

- model -

I. Date privind expeditorul/generatorul deșeurilor periculoase

Societatea ..................................................................

Sediul ....................... nr. ............., cod poștal ..............., localitatea ...................................

Persoana responsabilă .......................................................

Telefon ................... fax ............. e-mail ........................

Autorizație de mediu nr. |_|_|_|_|_|

Data la care expiră autorizația de mediu |_|_|_|_|_|_|

Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|

II. Date privind transportatorul deșeurilor periculoase

Societatea ..................................................................

Sediul ....................... nr. ............., cod poștal ..............., localitatea ...................................

Persoana responsabilă .......................................................

Telefon .................. fax ............. e-mail .........................

Licența de transport mărfuri periculoase nr. .........

Data la care expiră licența de transport mărfuri periculoase ................

Autorizație de mediu nr. |_|_|_|_|_|

Data la care expiră autorizația de mediu |_|_|_|_|_|_|

Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|

Nr. de înmatriculare mijloc de transport ....................................

Delegat (nume, prenume, funcție) ............................................

III. Date privind destinatarul deșeurilor periculoase

Societatea ..................................................................

Sediul ....................... nr. ............., cod poștal ..............., localitatea ...................................

Persoana responsabilă .......................................................

Telefon ................... fax ............. e-mail ........................

Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|

IV. Date privind amplasamentul instalației de tratare/valorificare/eliminare

Denumirea ...................................................................

Sediul ....................... nr. ............., cod poștal ..............., localitatea ...............................

Persoana responsabilă .......................................................

Telefon .................... fax............. e-mail ........................

Autorizație de mediu nr. |_|_|_|_|_|

Data la care expiră autorizația de mediu |_|_|_|_|_|_|

V. Aprobare pentru:

A.

(i) un singur transport |_|

(ii) mai multe transporturi |_|

Data la care expiră aprobarea |_|_|_|_|_|_|

B.

(i) colectare |_|

(ii) stocare temporară |_|

(iii) tratare |_|

(iv) valorificare |_|

(v) eliminare |_|

C. Operația de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare nr. ............... (conform anexelor nr. IA, II A și, respectiv, II B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare)

VI. Numărul total de transporturi planificate:

VII. Cantitatea de deșeuri planificată a fi transportată (în tone) |_|_|_|_|_| t

VIII. Denumirea și compoziția chimică a deșeurilor:

- Denumirea deșeurilor (conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare) |_|_|_|_|_|

- Codul deșeurilor (conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare) |_|_|_|_|_|

- Conținutul deșeurilor în:

1. Arseniu |__|__|__|__|__| mg/l
2. Plumb |__|__|__|__|__| mg/l
3. Cadmiu |__|__|__|__|__| mg/l
4. Crom-Vl |__|__|__|__|__| mg/l
5. Cupru |__|__|__|__|__| mg/l
6. Nichel |__|__|__|__|__| mg/l
7. Mercur |__|__|__|__|__| mg/l
8. Seleniu |__|__|__|__|__| mg/l
9. Staniu |__|__|__|__|__| mg/l
10. Stibiu |__|__|__|__|__| mg/l
11. Taliu |__|__|__|__|__| mg/l
12. Telur |__|__|__|__|__| mg/l
13. Sulfuri |__|__|__|__|__| mg/l
14. Cloruri |__|__|__|__|__| mg/l
15. Fluoruri |__|__|__|__|__| mg/l
16. Bromuri |__|__|__|__|__| Greu %
17. Ioduri |__|__|__|__|__| Greu %
18. Nitriți |__|__|__|__|__| Greu %
19. Fenoli |__|__|__|__|__| mg/l
20. PCB/PCT |__|__|__|__|__| mg/l
21. Consum Chimic de Oxigen (CCO) |__|__|__|__|__| mg/l
22. Valoare pH |__|__|__|__|__| mg/l
23. Conductibilitate |__|__|__|__|__| S/cm
24. Materiale lipofile greu volatile |__|__|__|__|__| mg/l
25. Componenta extractibilă a substanței de bază |__|__|__|__|__| Greu %
26. Materiale lipofile extractibile |__|__|__|__|__| Greu %
27. Pierderi la calcinare |__|__|__|__|__| Greu %
28. Componenta dizolvabilă în apă |__|__|__|__|__| Greu %
29. Conținut de apă |__|__|__|__|__| %
30. Rezistența la forfecare |__|__|__|__|__| kN/m''
31. Deformare axială |__|__|__|__|__| %
32. Rezistența la presare uniaxială |__|__|__|__|__| kN/m''
33. Punct de topire |__|__|__|__|__| °C
34. Punct de inflamabilitate |__|__|__|__|__| °C
35. Punct de condensare/domeniu de condens |__|__|__|__|__| °C
36. Putere calorică |__|__|__|__|__| kJ/k
37. Emisie de gaze prin reacții ulterioare |__|__|__|__|__|
a) în contact cu ambalajul |__|__|__|__|__|
b) în contact cu aerul |__|__|__|__|__|
c) în contact cu roca de sare |__|__|__|__|__|
d) la temperatura de °C ............... |__|__|__|__|__|
38. Menționarea componentelor periculoase |__|__|__|__|__|
a) ale deșeurilor |__|__|__|__|__|
b) ale produselor rezultate din |__|__|__|__|__|
valorificarea/eliminarea deșeurilor
Alți parametri valoare dimensiune
39. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
40. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
41. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
42. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
43. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
44. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
45. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
46. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
47. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
48. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
49. Alte mențiuni: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NOTĂ: La completarea pct. 38-49 se au în vedere prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare.

IX. Modalități de transport |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

X. Tipuri de ambalare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

XI. Declarația expeditorului/generatorului:

Declar pe propria răspundere că datele și informațiile de mai sus sunt complete și corecte. Declar, de asemenea, că îmi asum obligațiile contractuale stabilite conform legii.

Nume Semnătura/Ștampila Data
......................... ............................... ......................

XII. Acceptarea transportului de către destinatar

Suntem de acord să preluăm deșeurile declarate.

Asigurăm că deșeurile vor fi tratate/valorificate/eliminate în instalația noastră, conform legii.

Nume Semnătura/Ștampila Data
......................... ............................... ......................

XIII. Autorizarea transportului deșeurilor de către agenția județeană pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială are loc colectarea/stocarea temporară/tratarea/valorificarea/eliminarea deșeurilor.

Agenția pentru Protecția Mediului (județul) autorizează

Nume Semnătura/Ștampila Data
............................................................ .................................................................. ...............................................................
Condiții specifice |_| nu |_| da |_|

Dacă se impun condiții specifice, acestea se trec pe verso.

XIV. Autorizarea rutei de transport de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență

Pentru transportul deșeurilor periculoase trebuie utilizată următoarea rută: ...................................

Dacă această rută nu poate fi utilizată din motive obiective, va fi utilizată următoarea rută:

Nume Semnătura/Ștampila Data
......................... ............................... ......................

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1061/2008:
Formular pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase nr^1 |_|_|_|_|_|
Formular de expediție/transport deșeuri periculoase nr^1 |_|_|_|_|_|
Formular de încărcare descărcare deșeuri nepericuloase model
;
se încarcă...